نمایه نویسندگان

آ

 • آبادیان، هدی تأثیر الگوی کاشت مخلوط و کود نیتروژن بر عملکرد ریحان (Ocimum basiilicum L.) و لوبیا چشم‌بلبلی (Vigna unguiculata L.) در شرایط رقابتی با علف‌ هرز [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 1-18]
 • آذری، آرمان کمّی کردن واکنش سبزشدن گلرنگ نسبت به دما [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 161-177]
 • آذرنیا، محسن بررسی اثر هیدروپرایمینگ و پرایمینگ هورمونی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود در شرایط دیم و آبی [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 1-18]
 • آرمین، محمد تأثیر طول دوره‌ی تداخل علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum) در دو نظام کشت متفاوت [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 25-47]
 • آرمین، محمد تأثیر طول دوره تداخل علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز در شرایط دیم و آبی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 157-170]
 • آزادبخت، محسن پیش‌بینی اجزای ‌عملکرد سویا با‌ استفاده از شبکه‌عصبی ‌مصنوعی تحت اثر کود‌نیتروژن و تراکم‌بوته [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 63-76]
 • آزادبخت، محسن عملکرد گیاه آزی وش در اثر تراکم و دوره های آبیاری مختلف در زمان بذرگیری [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 47-62]
 • آشنا، محمد بررسی تاثیر تاریخ کاشت و نیتروژن بر مراحل نموی ارقام گندم و رابطه آن با عملکرد و اجزای عملکرد در منطقه نیشابور [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 143-162]
 • آقایی پور، نیلوفر تجزیه و تحلیل خلأ عملکرد برنج در ارتباط با ویژگی‌های خاک در دشت فومنات [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 159-172]
 • آقاعلیخانی، مجید تأثیر روش‌های کاربرد و غلظت‌های مختلف 5- آمینولوولینیک اسید بر القای مقاومت به سرما در گیاهچه‌های سویا (Glycine max L.) [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 157-174]
 • آل ابراهیم، محمدتقی بررسی کارایی چند علف‌کش در کنترل سلمه و تاج‌خروس در مزارع سیب‌زمینی [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 19-37]
 • آل ابراهیم، محمد تقی تأثیر دُز و زمان مصرف علف‌کش EPTC (ای‌پی‌تی‌سی) بر کنترل علف‌‌های هرز و عملکرد غده سیب‌زمینی (Solanumtuberosum L.) [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 41-54]
 • آل ابراهیم، محمد تقی ارزیابی کارایی مقادیر مختلف سه علف‌کش اتال‌فلورالین، تریفلورالین و پند‌یمتالین در کنترل علف‌های‌هرز مزارع سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 79-98]
 • آل‌ابراهیم، محمدتقی بررسی رقابت علف‌های‌هرز در مزرعه کلزا با استفاده از تابع عکس وزن تک بوته و سطح برگ نسبی علف های هرز [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 61-75]
 • آناقلی، امین مقایسه واکنش به شوری در ارقام گندم متحمل با ارقام معرفی شده برای شرایط غیرشور [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 203-226]
 • آینه بند، امیر ارزیابی تاثیر مایکوریزا و آزوسپریلیوم بر برخی خصوصیات ارقام گندم در مرحله استقرار [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 45-62]
 • آینه بند، امیر ارزیابی تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و منابع مختلف نیتروژن بر تجمع مواد ذخیره‌ای در ساقه گندم و انتقال مجدد آن [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 113-134]
 • آینه بند، امیر اثر منابع مختلف نیتروژن و کودهای آلی بر ویژگی‌های خاک و خصوصیات اسانس گیاه زنیان [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 175-192]
 • آینه بند، امیر تأثیر گیاهان کود سبز و منابع مختلف نیتروژن بر بیومس علف‌های هرز و برخی خصوصیات رشدی کلزا [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 137-154]
 • آینه بند، امیر تاثیر نسبت های مختلف کشت مخلوط جو(Hordeum vulgare) و شنبلیله(Trigonella foenum- graecum L.) تحت تاثیر کود نیتروژن بر کمیت و کیفیت ماده خشک [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 23-35]
 • آینه بند، امیر مقایسه دو روش برازش خط مرزی در آنالیز خلا عملکرد: مطالعه موردی گندم دیم در استان گلستان [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 19-33]
 • آینه بند، امیر تأثیر الگوهای مختلف کشت مخلوط جو (Hordeum vulgare) و ماشک‌گل‌خوشه‌ای (Vicia villosa dasycarpa) و نوع کود فسفر بر شاخصLER ، تولید ماده خشک و کیفیت علوفه [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 89-102]
 • آوانس، آرمن بررسی تاثیر کاربرد برگی فولات در مراحل مختلف رشدی بر عملکرد کمی و کیفی گندم [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 57-70]

ا

 • ابدالی مشهدی، علیرضا اثر خاک‌پوش و محلول پاشی سلنیوم و بور بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی آفتابگردان (.Helianthus annuus L) در خاک شور [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 43-59]
 • ابراهیمی، سمیرا تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و تاریخ نشاکاری بر خصوصیات رشد، عملکرد و میزان اسانس نعناع فلفلی در کشت مخلوط ردیفی با عدس [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 119-132]
 • ابراهیمی، محبوبه ارزیابی چرخه حیات ردپای اکولوژیک آب در تولید گندم تحت اثر رژیم‌های آبیاری با کاربرد نانوسیلیس و نانوکلات پتاسیم در منطقه بوشهر [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 71-88]
 • ابراهیمیان طالشی، حامد مقایسه دو معادله نیتروژن بحرانی در تخمین شاخص تغذیه نیتروژن گیاه ذرت برای منطقه پاکدشت [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 87-100]
 • ابهری، عباس تاثیر سوپر جاذب بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود (arietinum L. Cicer) در شرایط تنش خشکی انتهای فصل [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 191-202]
 • احتشامی، سیدمحمدرضا مطالعه واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در رقابت با علف هرز خردل وحشی در گرگان [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 187-214]
 • احمدی، سجاد تأثیر الگوهای مختلف کشت مخلوط جو (Hordeum vulgare) و ماشک‌گل‌خوشه‌ای (Vicia villosa dasycarpa) و نوع کود فسفر بر شاخصLER ، تولید ماده خشک و کیفیت علوفه [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 89-102]
 • احمدی، فریده بررسی و مقایسه تاثیر محلول پاشی و مصرف خاکی اسید هیومیک بر ویژگی های رشدی و عملکرد گل زعفران [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 123-132]
 • احمدی، مسعود بررسی ارتباط صفات موثر بر ساقه روی و عملکرد ریشه در لاین های چغندرقند در کشت پاییزه [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 11-28]
 • احمدپور دهکردی، الهه اثر آبیاری با پساب شهری و نوع کود مصرفی بر صفات کمی و کیفی چغندر قند (Beta vulgaris L.) [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 97-117]
 • احمدزاده قویدل، راحله توصیف آماری متغیرهای عملکرد و اجزای عملکرد گندم با خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک با استفاده از آنالیز گام به گام [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 143-160]
 • احمدی لاهیجانی، محمدجواد بهبود جوانه‌زنی، استقرار و عملکرد گیاهان سیب‌زمینی حاصل از ریزغده‌های تیمارشده توسط بنزیل‌آمینوپورین و آبسیزیک‌اسید [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 75-90]
 • احمدوند، گودرز تأثیر گیاه پوششی و سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی بر خصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد سیب‌زمینی [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 163-182]
 • احمدوند، گودرز تأثیر قارچ Piriformospora indica بر عملکرد سویا و ارزن در کشت مخلوط از طریق شاخص‌های‌ رقابتی [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 155-178]
 • اخگر، عبدالرضا اثر کاربرد کود بیولوژیک بر رشد و عملکرد ارزن پروسو (Panicum miliaceum) در شرایط شور [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 1-14]
 • اداوی، ظهراب تأثیر مدیریت تلفیقی حاصلخیزکننده‌های آلی و شیمیایی بر عملکرد، روغن و اسانس گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 161-189]
 • ادیب نیا، مهین کمّی کردن واکنش سبزشدن گلرنگ نسبت به دما [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 161-177]
 • ایرانی‌پور، رامین تأثیر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن بر ماده خشک و جذب عناصر غذایی اولیه پرمصرف در سورگوم علوفه‌ای [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 185-202]
 • اروجی، کبری بررسی تلفیق روش‌های مختلف کاربرد علف‌کش‌ کلودینافوپ پروپارژیل و تراکم گندم (Triticum aestivum L.)در کنترل یولاف وحشی (Avena ludoviciana) [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 177-189]
 • اروین، جان بهبود جوانه‌زنی، استقرار و عملکرد گیاهان سیب‌زمینی حاصل از ریزغده‌های تیمارشده توسط بنزیل‌آمینوپورین و آبسیزیک‌اسید [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 75-90]
 • اژیرابی، رحیم مقایسه روش‎های درون‎یابی زمین‎آماری (کریجینگ) برای تخمین شوری خاک و عملکرد گندم در مزرعه نمونه ارتش آق ‏قلا [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 1-16]
 • اسدی، حسین تجزیه و تحلیل خلأ عملکرد برنج در ارتباط با ویژگی‌های خاک در دشت فومنات [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 159-172]
 • اسدی، قربانعلی اثر نسبت های کشت مخلوط جو با ماشک گل خوشه ای بر جمعیت و تنوع علف‌های هرز و عملکرد [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 131-156]
 • اسدی، محمد اسماعیل واسنجی و ارزیابی مدل CERES-Maize در شرایط اقلیمی گرگان [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 25-49]
 • اسدی الموتی، علی اثر آرایش کاشت و دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفهای تحت سیستم آبیاری قطره‏ای در پیشوا-ورامین [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 137-156]
 • اسدی کپورچال، صفورا بررسی برهمکنش نیتروژن و شوری بر عملکرد، درصد روغن و کارآیی استفاده از نیتروژن در کلزا [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 193-211]
 • اسدی کپورچال، صفورا ارزیابی برهمکنش‌ نیتروژن و آب شور طبیعی بر عملکرد، تعرق تجمعی وکارآیی مصرف آب در کلزا [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 57-73]
 • اسفندیاری، عزت اله بررسی تاثیر کاربرد برگی فولات در مراحل مختلف رشدی بر عملکرد کمی و کیفی گندم [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 57-70]
 • اسفندیاری، عزت اله افزایش عملکرد و بهبود ترکیب اسیدهای آمینه و میزان پروتئین دانه گندم با استفاده از اسید فولیک [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 115-128]
 • اسفندیاری، عزت اله تاثیر اسید فولیک بر عملکرد و برخی از پارامترهای کیفی گندم [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 149-158]
 • اسکندر نژاد، شمس الدین تعیین غلظت بهینه سه آنزیم آنتی اکسیدان برای افزایش مقاومت به خشکی ماش (Vigna radiata L.) با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 137-147]
 • اسکندر نژاد، شمس الدین بهینه‌سازی پرتودهی بذر ماش با امواج آلتراسونیک برای افزایش مؤلفه‌های بنیه گیاه‌چه توسط الگوریتم ژنتیک [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 1-10]
 • اسماعیلی، محمدعلی تأثیر کمبود آب برمحتوای نسبی آب برگ، شاخص‌های فلورسانس کلروفیل و عملکرد دانه چهار رقم لوبیا چیتی [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 169-190]
 • اسماعیل پور، بهروز بررسی اثرات زیست محیطی نظام‌های تولید سیب‌زمینی در کشور با استفاده از ارزیابی چرخه حیات [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 199-224]
 • اصغری، جعفر مطالعه واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در رقابت با علف هرز خردل وحشی در گرگان [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 187-214]
 • اصغری، جعفر تأثیر زمان غرقاب و کاربرد علف‌کش بر کارایی تیوبنکارب در شالیزار [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 1-23]
 • اصغری، جعفر تاثیر برخی روغن‌ها بر بهبود کارایی علف‌کش نیکوسولفورون در ذرت [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 91-107]
 • اصغری، حمیدرضا تاثیر تلقیح باکتری ریزوبیوم و قارچ میکوریزای بر جذب برخی عناصر معدنی توسط نخود در سطوح مختلف کود سولفات آهن [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 71-87]
 • اصغری، حمیدرضا اثر محلول‌پاشی اسیدآسکوربیک و سدیم نیتروپروساید بر محتوای پروتئین، عملکرد دانه و برخی صفات زراعی گلرنگ تحت تنش کم‌آبیاری [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 69-87]
 • اصغری، حمیدرضا اثر اسید سالیسیلیک و اسید جاسمونیک در القای تنش اکسیداتیو، افزایش مقاومت و عملکرد در سرخارگل [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 109-122]
 • اصغری، حمید رضا تتاثیر نیتروژن و آرسینک بر رنگدانه های فتوسنتزی، فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان و مقادیر عناصر معدنی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 105-120]
 • اصغری ذکریا، رسول استفاده از شاخص‌های تحمل تنش برای ارزیابی تحمل اکوتیپ‌های Aegilops triuncialis به خشکی انتهایی [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 79-93]
 • اعظمی، ذبیح اله ارزیابی تناسب اقلیمی کشاورزی الگوی کشت زمستانه سیب زمینی(Solanum tuberosum) در استان کرمان [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 95-113]
 • افشاری، مهدی بررسی رقابت علف‌های‌هرز در مزرعه کلزا با استفاده از تابع عکس وزن تک بوته و سطح برگ نسبی علف های هرز [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 61-75]
 • افیونی، داود بررسی واکنش برخی صفات زراعی تعدادی از ژنوتیپهای گندم به قطع آبیاری آخر فصل در شرایط مصرف روی [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 179-203]
 • اقدسی، مهناز اثر تاریخ کاشت بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum) در شرایط آب و هوایی استان گلستان [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 67-86]
 • اکبری، رویا بررسی زمان مناسب نشاکاری و میزان مصرف کود نیتروژن در کشت مجدد برنج (Oryza sativa L) رقم کوهسار در مازندران [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 195-207]
 • اکبری، غلامعباس اثر آرایش کاشت و دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفهای تحت سیستم آبیاری قطره‏ای در پیشوا-ورامین [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 137-156]
 • اکبری، غلام عباس بررسی واکنش برخی صفات زراعی تعدادی از ژنوتیپهای گندم به قطع آبیاری آخر فصل در شرایط مصرف روی [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 179-203]
 • اکبری، مهرانگیز بررسی تأثیر کود فسفر و محلول‌پاشی کلات آهن در میزان جذب عناصر کم‌مصرف، میزان پرولین و کربوهیدرات‌های محلول در گندم نان و تعدادی از گونه‌های اجدادی آن در شرایط دیم [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 1-17]
 • الدرویش، زهیر عملکرد گیاه آزی وش در اثر تراکم و دوره های آبیاری مختلف در زمان بذرگیری [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 47-62]
 • ایلکایی، محمد نبی تأثیر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ حاصلخیزی خاک بر پویایی ﺟﻤﻌﯿﺖ علف‌های هرز و عملکرد علوفه ذرت [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 153-168]
 • اله دادی، ایرج اثر ورمی کمپوست حاوی نانو ذرات اکسید مس و اکسید روی بر برخی ویژگی های زراعی لوبیا چیتی [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 33-49]
 • اله دادی، ایرج بررسی واکنش برخی صفات زراعی تعدادی از ژنوتیپهای گندم به قطع آبیاری آخر فصل در شرایط مصرف روی [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 179-203]
 • اله دادی، ایرج بررسی اثر مقادیر مختلف کود پلت‌شده دامی و اوره و ریزمغذی‌ها بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد روغن گیاه دارویی کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo var. styriaca) [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 145-161]
 • امانی، زینب بررسی خشکی تحت شرایط افزایش دمای ناشی از تغییراقلیم در گندم دیم استان فارس با استفاده از شاخص خشکی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 151-174]
 • امیدی، مهیار اثر تنش گرمای انتهای فصل بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات مورفو-فنولوژیک ژنوتیپ های گندم در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 33-53]
 • امیری، ایرج ارزیابی تناسب اقلیمی کشاورزی الگوی کشت زمستانه سیب زمینی(Solanum tuberosum) در استان کرمان [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 95-113]
 • امیرمرادی، شهرام اثر محلول پاشی سیلیس در بهبود صفات کمی و کیفی دو رقم چغندرقند(Beta vulgaris L.) در تربت حیدریه [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 129-142]
 • امیری نژاد، مهدیه ارزیابی سری جایگزینی کشت مخلوط لوبیا تپاری (Phaseolus acutifolus) و دو رقم ارزن (Panicum miliaceum) بر برخی ویژگی‌های عملکرد کمی و کیفی علوفه [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 151-167]
 • امینیان، رقیه واکنش ژنوتیپ‌های مختلف گلرنگ (.Carthamus tinctoriuos L) به محلول پاشی نانو اکسید آهن در شرایط کم آبیاری [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 121-136]
 • امین پناه، هاشم اثر تناوب زراعی، تلقیح با ازتوباکتر کروکوکوم و مقدار نیتروژن بر عملکرد برنج [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 211-230]
 • امین‌پناه، هاشم اثر سطوح مختلف تنش و کود سولفات پتاسیم بر عملکرد لوبیا سبز [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 137-149]
 • امین غفوری، افسانه بررسی اثرات زیست محیطی نظام‌های تولید سیب‌زمینی در کشور با استفاده از ارزیابی چرخه حیات [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 199-224]
 • امینی فرد، محمد حسین بررسی و مقایسه تاثیر محلول پاشی و مصرف خاکی اسید هیومیک بر ویژگی های رشدی و عملکرد گل زعفران [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 123-132]
 • اورسجی، زینب روابط رقابتی سوروف آبی و سوروف با برنج در سریهای جایگزینی [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 205-222]
 • اورسجی، زینب بررسی تلفیق روش‌های مختلف کاربرد علف‌کش‌ کلودینافوپ پروپارژیل و تراکم گندم (Triticum aestivum L.)در کنترل یولاف وحشی (Avena ludoviciana) [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 177-189]
 • اورسجی، زینب بررسی تاثیرکاربرد بهبود دهنده‎های رشد و کودهای شیمیایی بر رشد و عملکرد سیب زمینی (Solanum tuberosum) [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 173-186]

ب

 • بابایی، مجید اثر تراکم و نیتروژن بر کمیت و کیفیت دانه کلزای پاییزه در شرایط همدان [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 143-159]
 • بابایی، مجید واکنش صفات مورفولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) به مدیریت تلفیقی دور آبیاری و کود نیتروژن [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 17-35]
 • باباییان، نادعلی ارزیابی لاین های موتانت پیشرفته برنج (Oryza sativa L.) طارم محلی با استفاده از تجزیه علیت و عامل ها [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 115-130]
 • بابالار، مصباح تاثیر کاربرد نیتروژن و کربنات کلسیم بر تجمع نیترات و عملکرد گیاه دارویی مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 109-124]
 • بیابانی، عباس اثر توأم تنش گرمای آخر فصل رشد و رقابت بین بوتهای بر فنولوژی، عملکرد و اجزای عملکرد باقلا [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 151-163]
 • بیابانی، عباس تأثیر روش‌های آبیاری و محلول‌پاشی عناصر غذایی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم کشوری [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 27-40]
 • بیابانی، عباس ارزیابی سازگاری ارقام مختلف کلزا(Brassica napus L.) تحت شرایط آب و هوایی منطقه شیروان [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 33-56]
 • بادسار، میثم ارزیابی تناسب کشت گندم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور و فرآیند تحلیل شبکه‌ای در حوزه قره‌سوی شهرستان گرگان [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 1-22]
 • بازیار، مرتضی تاثیر همیاری باکتری سودوموناس فلورسنس در کاهش اثرات تنش شوری در کانولا (Brassica napus L.) [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 201-220]
 • باغستانی، محمد علی بررسی کارایی چند علف‌کش در کنترل سلمه و تاج‌خروس در مزارع سیب‌زمینی [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 19-37]
 • باقری، محسن اثر کشت تاخیری بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن دو رقم کلزا (Brassica napus L.) [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 93-110]
 • باقری، نادعلی ارزیابی لاین های موتانت پیشرفته برنج (Oryza sativa L.) طارم محلی با استفاده از تجزیه علیت و عامل ها [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 115-130]
 • باقری، واحد مدلی ساده برای شبیه سازی رشد، نمو و عملکرد گیاه باقلا در استان گلستان [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 133-152]
 • باقرانی، ناصر خلا عملکرد مرتبط با مدیریت زراعی و علفهای هرز در گندم: مطالعه موردی استان گلستان- بندر گز [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 135-156]
 • باقرانی، ناصر تاثیر فاصله ردیف و کاربرد علفکش بر شاخصهای رشد، عملکرد و اجزای عملکرد برنج در کشت مستقیم [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 31-49]
 • باقرانی، ناصر مقایسه عملکرد گندم در سامانه‌های زراعی تحت مدیریت رایج و پیشرفته با استفاده از GIS [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 178-198]
 • باقری کیا، سعید اصلاح موتاسیونی با پرتوتابی گاما برای بهبود انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و تولید در گندم [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 77-101]
 • بالازاده، مهیار تاثیرتیمارهای پیش‌کاشت و میزان نیتروژن بر خصوصیات کیفی و کمی ذرت سیلویی هیبرید سینگل کراس 704 [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 103-120]
 • بحرینی نژاد، بابک پاسخ عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) به منابع نیتروژن در سطوح مختلف آبیاری [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 143-156]
 • بخشنده، اسماعیل مطالعه تجمع، انتقال مجدد و شاخص برداشت ماده خشک و نیتروژن در ارقام مختلف گندم نان و دوروم [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 39-59]
 • بخشنده، اسماعیل اثر دما در مرحله پر شدن دانه بر برخی صفات کیفی دانه برنج در شرایط اقلیمی مازندران [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 141-154]
 • بخشنده، اسماعیل تأثیر ریزجانداران افزاینده رشد بر برخی صفات رویشی و عملکرد دانه برنج (Oryza sativa L.) در مقادیر مختلف کود پتاسیم [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 197-214]
 • بخشنده، عبدالمهدی مدل‌سازی برهمکنش دزهای علف‌کش و کود نیتروژن بر تولید زیست‌توده گیاه زراعی و علف‌های هرز در تداخل چندگانه گندم- گونه‌های علف‌هرز [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 169-184]
 • بیدادی، محمد جواد پهنه‏بندی مناطق مستعد کشت سویا در حوزه قره‏سو با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 175-187]
 • بدخشان، سمیه ارزیابی سری جایگزینی کشت مخلوط لوبیا تپاری (Phaseolus acutifolus) و دو رقم ارزن (Panicum miliaceum) بر برخی ویژگی‌های عملکرد کمی و کیفی علوفه [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 151-167]
 • بذر افشان، فرود فعالیتهای بهبود دهنده قارچ میکوریزا در بوته های توتون در مواجهه با افزایش غلظت کلر در آب آبیاری [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 155-174]
 • بذرگر، امیربهزاد ارزیابی چرخه حیاتی( LCA ) تولید چغندرقند در سیستمهای مختلف در خراسان [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 43-62]
 • براانی دستجردی، مهدی تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی روی و منگنز بر کیفیت بذر لوبیا قرمز طی آزمون پیری تسریع شده [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 77-96]
 • برادران، مهدی بررسی تأثیر منبع نیتروژن و نحوه تقسیط آن بر صفات کمی و کیفی توتون در دو منطقه [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 133-142]
 • برادران فیروز آبادی، مهدی اثر محلول‌پاشی اسیدآسکوربیک و سدیم نیتروپروساید بر محتوای پروتئین، عملکرد دانه و برخی صفات زراعی گلرنگ تحت تنش کم‌آبیاری [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 69-87]
 • برزگری، ابراهیم بررسی اثر دورهای مختلف آبیاری بر برخی خصوصیات زراعی هیبرید‏های داخلی و خارجی ذرت(Zea mays L.) در منطقه شمال خوزستان [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 65-75]
 • برزویی، اعظم ارزیابی تحمل به شوری نسل پنجم (M5) لاین های گندم نان، با استفاده از برخی شاخص های تحمل به تنش [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 35-49]
 • بشارتی، حسین تاثیر مقادیر کود آلی گوگرد و تقسیط نیتروژن بر عملکرد و اجزاء آن در آفتابگردان [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 1-15]
 • بصیری، محبوبه واکنش رشد و عملکرد گندم به تراکم در خاک‏های شور و کشت دیم [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 57-72]
 • بصیری، محبوبه اثر تنش خشکی و محلولپاشی عناصر کممصرف بر ویژگیهای فیزیولوژیک وجذب عناصر غذایی در گیاه ماش [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 121-141]
 • بصیری، محبوبه ارزیابی توانایی رقابت چهار رقم گندم (.Triticum aestivum L) با علف‌هرز بروموس ژاپنی (Bromus japonicus L.) با استفاده از مدل‌های تجربی [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 29-43]
 • بغدادی، امیرصالح تاثیرتیمارهای پیش‌کاشت و میزان نیتروژن بر خصوصیات کیفی و کمی ذرت سیلویی هیبرید سینگل کراس 704 [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 103-120]
 • بغدادی، امیرصالح تأثیر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ حاصلخیزی خاک بر پویایی ﺟﻤﻌﯿﺖ علف‌های هرز و عملکرد علوفه ذرت [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 153-168]
 • بلوچی، حمیدرضا اثر سایکوسل بر عملکرد دانه و روغن گلرنگ در سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 17-32]
 • بلوچی، حمیدرضا ارزیابی پارامترهای فتوسنتزی، محتوا و فلورسانس کلروفیل برگ ارقام گلرنگ تحت تنش شوری [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 35-56]
 • بلوچی، حمیدرضا تأثیر قطع آبیاری و سیستم‌های مختلف تغذیه‌ای بر عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ بهاره در منطقه یاسوج [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 101-112]
 • بلوچی، حمیدرضا اثر دور آبیاری و محلول‌پاشی عناصرآهن و روی بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و عملکرد آفتاب‌گردان [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 77-90]
 • بنایان اول، محمد بررسی عملکرد و کارایی مصرف نور مرزنجوش وحشی ( Origanum vulgare subsp. virid) در پاسخ به کودهای اوره و آزوکمپوست [دوره 7، شماره 4، 1393، صفحه 122-103]
 • بناری، عباس تاثیر مقادیر کود آلی گوگرد و تقسیط نیتروژن بر عملکرد و اجزاء آن در آفتابگردان [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 1-15]
 • بنده حق، علی تاثیر همیاری باکتری سودوموناس فلورسنس در کاهش اثرات تنش شوری در کانولا (Brassica napus L.) [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 201-220]
 • بهبودی، فریده اثر ورمی کمپوست حاوی نانو ذرات اکسید مس و اکسید روی بر برخی ویژگی های زراعی لوبیا چیتی [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 33-49]
 • بهداد، آسیه تاثیر غلظت های مختلف نانو کودهای کلسیم و مولیبدن بر رشد و گره زایی گیاه نخود سیاه (arietinum L. Cicer) [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 179-199]
 • بهدانی، محمد علی تاثیر مقادیر کود آلی گوگرد و تقسیط نیتروژن بر عملکرد و اجزاء آن در آفتابگردان [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 1-15]
 • بهشتی، فروهید اثر مقادیر ورمی‌کمپوست بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و کیفی ارقام همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 171-194]
 • بی همتا، محمد رضا ارزیابی تحمل ژنوتیپ های لوبیا نسبت به تنش کادمیوم در مرحله جوانه زنی [دوره 7، شماره 4، 1393، صفحه 80-61]
 • بهمنی، رامین ارزیابی تحمل ژنوتیپ های لوبیا نسبت به تنش کادمیوم در مرحله جوانه زنی [دوره 7، شماره 4، 1393، صفحه 80-61]
 • بهمنیار، محمد علی تجزیه و تحلیل خلأ عملکرد برنج در ارتباط با ویژگی‌های خاک در دشت فومنات [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 159-172]

پ

 • پارسا، بهرام بررسی برهمکنش تلقیح کودهای بیولوژیک و نیتروژن بر رشد و عملکرد سویا تحت شرایط کنترل و عدم کنترل علف‌هرز [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 95-114]
 • پارسامطلق، بهاره ارزیابی سری جایگزینی کشت مخلوط لوبیا تپاری (Phaseolus acutifolus) و دو رقم ارزن (Panicum miliaceum) بر برخی ویژگی‌های عملکرد کمی و کیفی علوفه [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 151-167]
 • پارسا مهر، سامان واکنش ژنوتیپ‌های مختلف گلرنگ (.Carthamus tinctoriuos L) به محلول پاشی نانو اکسید آهن در شرایط کم آبیاری [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 121-136]
 • پیردشتی، همت الله بررسی اثر تنش غرقابی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (.Brassica napus L) [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 23-42]
 • پیردشتی، همت الله تأثیر ریزجانداران افزاینده رشد بر برخی صفات رویشی و عملکرد دانه برنج (Oryza sativa L.) در مقادیر مختلف کود پتاسیم [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 197-214]
 • پیردشتی، همت اله تأثیر الگوی کاشت مخلوط و کود نیتروژن بر عملکرد ریحان (Ocimum basiilicum L.) و لوبیا چشم‌بلبلی (Vigna unguiculata L.) در شرایط رقابتی با علف‌ هرز [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 1-18]
 • پیردشتی، همت اله اثر دما در مرحله پر شدن دانه بر برخی صفات کیفی دانه برنج در شرایط اقلیمی مازندران [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 141-154]
 • پیردشتی، همت اله تجزیه و تحلیل خلأ عملکرد برنج در ارتباط با ویژگی‌های خاک در دشت فومنات [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 159-172]
 • پرمون، قاسم اثر پیش ‎تیمار بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه بابونه در ‏شرایط شوری ‏ [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 145-164]
 • پرمون، قاسم تأثیر پرایمینگ با اسید سالیسیلیک بر خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی بذور پیر شده ماریتیغال (Silybum marianum) [دوره 7، شماره 4، 1393، صفحه 234-223]
 • پیروی، رمضان تاثیر چند عامل زراعی بر دوره بحرانی کنترل علفهای هرز سویا [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 127-139]
 • پرویز، لاله پیش‌بینی اقلیمی استوکستیکی عملکرد چهار گیاه گندم، جو، سیب‌زمینی و ذرت دانه‌ای در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی در راستای توسعه برنامه ریزی کشاورزی [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 11-26]
 • پیمایی، مهسا پیش‌بینی اقلیمی استوکستیکی عملکرد چهار گیاه گندم، جو، سیب‌زمینی و ذرت دانه‌ای در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی در راستای توسعه برنامه ریزی کشاورزی [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 11-26]
 • پهلوانی، محمدهادی اصلاح موتاسیونی با پرتوتابی گاما برای بهبود انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و تولید در گندم [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 77-101]
 • پهلوانی، هادی افزایش مقاومت گلرنگ به قارچ Pythium ultimum با روش انتخاب تحت شرایط مزرعه‌ای [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 203-216]
 • پوری، قربانمحمد تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و غلاف سبز سه رقم باقلادر شرایط آب و هوایی گرگان [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 99-119]
 • پورامیر، فرزین اثر تنش یخ‌زدگی بر نشت الکترولیت‌ها در تعدادی از ارقام چغندر‌قند (Beta vulgaris L.) [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 63-76]
 • پورعزیزی، مرضیه تأثیر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن بر ماده خشک و جذب عناصر غذایی اولیه پرمصرف در سورگوم علوفه‌ای [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 185-202]
 • پورمحمد، علیرضا بررسی تاثیر کاربرد برگی فولات در مراحل مختلف رشدی بر عملکرد کمی و کیفی گندم [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 57-70]

ت

 • تدین، علی تخمین عملکرد گندم آبی (Triticum aestivum L.) با استفاده از داده‌های سنجش از دور (مطالعه موردی شهرستان شهرکرد) [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 57-72]
 • تدین، محمودرضا اثر آبیاری با پساب شهری و نوع کود مصرفی بر صفات کمی و کیفی چغندر قند (Beta vulgaris L.) [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 97-117]
 • ترابی، بنیامین اولویت‏بندی عوامل ایجادکننده خلاء عملکرد گندم در منطقه گرگان [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 171-189]
 • ترابی، بنیامین ارزیابی کوددهی نیتروژن مزارع گندم در منطقه گرگان [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 19-32]
 • ترابی، بنیامین کمّی کردن واکنش سبزشدن گلرنگ نسبت به دما [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 161-177]
 • ترابی، بنیامین مدلی ساده برای شبیه سازی رشد، نمو و عملکرد گیاه باقلا در استان گلستان [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 133-152]
 • ترابی، بنیامین برآورد پارامترهای گیاهی مدل QUEFTS برای بهینه سازی تغذیه NPK در گندم [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 41-62]
 • ترابی، بنیامین استفاده از آنالیز خط مرزی در مطالعات خلا عملکرد: مطالعه موردی گندم در گرگان [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 183-201]
 • ترابی، بنیامین ارزیابی ضریب خاموشی و کارایی مصرف نور در ارقام مختلف گلرنگ تحت سطوح مختلف کود نیتروژن [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 67-86]
 • ترابی، بنیامین کمی کردن تولید و توزیع ماده خشک در گلرنگ [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 1-14]
 • ترابی، بنیامین تاثیر کاربرد خاکی هیومیک‌‌اسید و محلول‌پاشی برگی بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان روغن گلرنگ ((Carthamus tinctorius L. [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 37-49]
 • ترابی، بنیامین اثر کاربرد کود بیولوژیک بر رشد و عملکرد ارزن پروسو (Panicum miliaceum) در شرایط شور [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 1-14]
 • ترابی، بنیامین تعیین نوع کمون بذر ماریتیغال: اثرات تیمارهای پس رسی و جیبرلیک اسید در دماهای مختلف [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 171-186]
 • ترابی، علیرضا اثر تاریخ و تراکم کاشت بر برخی صفات زراعی و میزان دی‌آلیل‌دی‌سولفید اکسید گیاه دارویی سیر [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 75-85]
 • تقی‌پور، زهرا استفاده از شاخص‌های تحمل تنش برای ارزیابی تحمل اکوتیپ‌های Aegilops triuncialis به خشکی انتهایی [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 79-93]
 • تنها خواجه، مهدی بررسی تاثیرکاربرد بهبود دهنده‎های رشد و کودهای شیمیایی بر رشد و عملکرد سیب زمینی (Solanum tuberosum) [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 173-186]
 • توحیدی نژاد، عنایت اله ارزیابی سری جایگزینی کشت مخلوط لوبیا تپاری (Phaseolus acutifolus) و دو رقم ارزن (Panicum miliaceum) بر برخی ویژگی‌های عملکرد کمی و کیفی علوفه [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 151-167]
 • توکلی، علیرضا اثر آبیاری تکمیلی و کود نیتروژن بر ضرایب همبستگی صفات و شاخص های تحمل به خشکی گندم نان در زراعت دیم [دوره 7، شماره 4، 1393، صفحه 159-143]
 • توکل‌افشاری، رضا اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی آهن و روی بر ویژگی‌های کمی و کیفی دو گونه یونجه یک‌ساله [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 125-148]

ج

 • جافر نوده، صفورا مقایسه عملکرد ژنوتیپ‌های بدون تانن و دارای تانن باقلا در شرایط آب و هوایی گرگان [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 113-125]
 • جانمحمدی، حسین ارزیابی کیفیت علوفه در کشت مخلوط ذرت با برخی لگوم‌ها [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 77-96]
 • جان محمدی، محسن اثر تاریخ کاشت و مدیریت تغذیه آلی، شیمیایی، و نانو ریزمغذی بر عملکرد نخود [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 55-70]
 • جباری، فرهاد تأثیر کمبود آب برمحتوای نسبی آب برگ، شاخص‌های فلورسانس کلروفیل و عملکرد دانه چهار رقم لوبیا چیتی [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 169-190]
 • جیریایی، مجید ارزیابی تاثیر مایکوریزا و آزوسپریلیوم بر برخی خصوصیات ارقام گندم در مرحله استقرار [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 45-62]
 • جعفری، لیلا ارزیابی توانایی بالقوه ترسیب کربن مزارع کلزا در استان خراسان رضوی [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 22-43]
 • جعفرآقایی، مجید کاهش اثر تنش شوری آب آبیاری توسط محلول‏پاشی سولفات پتاسیم در پنبه (Gossypium hirsutum L.) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 17-22]
 • جعفریان، طیبه لوله ای شدن برگ گندم در شرایط تنش خشکی و تأثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 117-132]
 • جعفردوخت، رضا اثر تنش خشکی و محلولپاشی عناصر کممصرف بر ویژگیهای فیزیولوژیک وجذب عناصر غذایی در گیاه ماش [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 121-141]
 • جعفر نِژاد، احمد بررسی تاثیر تاریخ کاشت و نیتروژن بر مراحل نموی ارقام گندم و رابطه آن با عملکرد و اجزای عملکرد در منطقه نیشابور [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 143-162]
 • جلالی، امیرهوشنگ تأثیر تنش خشکی ملایم آخر فصل رشد بر ویژگی‌های زراعی ارقام گندم [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 117-134]
 • جلیلیان، جلال اثر تغذیه گیاهی بر برخی صفات مرفولوژیک و میزان پروتئین گلرنگ تحت رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 165-176]
 • جلیل شش بهره، مرضیه پاسخ عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) به منابع نیتروژن در سطوح مختلف آبیاری [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 143-156]
 • جمشیدی، محمد تاثیر تناوب های مختلف زراعی بر دوره بحرانی کنترل علف های هرز کلزا [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 111-126]
 • جهانی، مجتبی ارزیابی تنوع ژنتیکی با استفاده از ویژگی‌های زراعی در ارقام مختلف برنج [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 181-198]
 • جهانبخش، سدابه نحوه‌ی تغییر محتوای کربوهیدرات، پروتئین کل و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت تحت تاثیر اسید‌سالیسیلیک طی مرگ برنامه‌ریزی شده‌ی سلولی در دو رقم گندم [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 97-112]
 • جهانبخش، سدابه اثر مصرف نیتروژن بر روی برخی شاخص‌های تحمل تنش کم آبی در جو بهاره [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 95-114]
 • جهانبخش گده کهریز، سدابه تأثیر کلریدهای کادمیوم و جیوه بر برخی صفات فیزیولوژیک در دو رقم گندم نان [دوره 7، شماره 4، 1393، صفحه 195-179]
 • جهانبخش گده کهریز، سدابه بررسی اثر کاربرد براسینواستروئید بر پتانسیل عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ بهاره (Cartahamus tinctorius L.) تحت رژیم های مختلف آبیاری [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 115-126]
 • جهانبخش گده کهریز، سدایه تأثیر پرایمینگ با اسید سالیسیلیک بر خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی بذور پیر شده ماریتیغال (Silybum marianum) [دوره 7، شماره 4، 1393، صفحه 234-223]
 • جهانبین، کامبیز اثر اسید سالیسیلیک و اسید جاسمونیک در القای تنش اکسیداتیو، افزایش مقاومت و عملکرد در سرخارگل [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 109-122]
 • جهانسوز، محمدرضا تأثیر شرایط فاریاب و دیم بر عملکرد پیکر رویشی و عملکرد اسانس دو گونه دارویی مرزه خوزستانی(Satureja khuzistanica Jamzad.) و مرزه رشینگری (S. rechingeri Jamzad) در شمال خوزستان [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 61-76]
 • جهانسوز، محمد رضا بررسی اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه خوزستانی(Satureja khuzistanica Jamzad) [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 87-103]
 • جوادی، عادل بررسی تاثیر کاربرد برگی فولات در مراحل مختلف رشدی بر عملکرد کمی و کیفی گندم [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 57-70]
 • جوادی، عادل تاثیر اسید فولیک بر عملکرد و برخی از پارامترهای کیفی گندم [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 149-158]
 • جوادی پور، زهرا ارزیابی پارامترهای فتوسنتزی، محتوا و فلورسانس کلروفیل برگ ارقام گلرنگ تحت تنش شوری [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 35-56]
 • جوانشیر، عزیز ارزیابی کیفیت علوفه در کشت مخلوط ذرت با برخی لگوم‌ها [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 77-96]
 • جوانمرد، عبدالله ارزیابی کیفیت علوفه در کشت مخلوط ذرت با برخی لگوم‌ها [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 77-96]
 • جودی، مهدی بررسی رابطه زمان وقوع و طول مراحل مختلف نموی با توان تولید دانه در ارقام زراعی گندم های ایران [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 99-116]

چ

 • چگینی، lمحمدعلی بررسی ارتباط وقوع مراحل فنولوژیکی و ویژگی‏های مورفولوژیکی با کمیّت و کیفیت بذر چغندرقند [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 115-138]
 • چلوئی، غلامرضا ارزیابی لاین های موتانت پیشرفته برنج (Oryza sativa L.) طارم محلی با استفاده از تجزیه علیت و عامل ها [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 115-130]
 • چهل گردی، علی بررسی تاثیر پلیمر سوپرجاذب، سولفات پتاسیم و کود دامی بر صفات فیزیولوژیک ارزن دم روباهی (Setaria italica) درشرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 43-60]

ح

 • حاجی نیا، سمیه تأثیر گیاه پوششی و سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی بر خصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد سیب‌زمینی [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 163-182]
 • حاجی‌نیا، سمیه تأثیر قارچ Piriformospora indica بر عملکرد سویا و ارزن در کشت مخلوط از طریق شاخص‌های‌ رقابتی [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 155-178]
 • حارث آبادی، بهرام تاثیر سوپر جاذب بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود (arietinum L. Cicer) در شرایط تنش خشکی انتهای فصل [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 191-202]
 • حبیبی، داود ارزیابی تحمل ژنوتیپ های لوبیا نسبت به تنش کادمیوم در مرحله جوانه زنی [دوره 7، شماره 4، 1393، صفحه 80-61]
 • حبیب زاده، فرهاد واکنش ژنوتیپ‌های مختلف گلرنگ (.Carthamus tinctoriuos L) به محلول پاشی نانو اکسید آهن در شرایط کم آبیاری [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 121-136]
 • حجارپور، امیر شبیه سازی اثر تغییر اقلیم بر تولید نخود در استان زنجان [دوره 7، شماره 4، 1393، صفحه 1-22]
 • حجارپور، امیر ارزیابی چرخه حیاتی( LCA ) تولید چغندرقند در سیستمهای مختلف در خراسان [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 43-62]
 • حجارپور، امیر استفاده از آنالیز خط مرزی در مطالعات خلا عملکرد: مطالعه موردی گندم در گرگان [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 183-201]
 • حجارپور، امیر مقایسه دو روش برازش خط مرزی در آنالیز خلا عملکرد: مطالعه موردی گندم دیم در استان گلستان [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 19-33]
 • حیدری، مریم اثر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن بر رشد و تولید زیست توده گیاه دارویی خرفه [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 125-143]
 • حیدری، مصطفی تتاثیر نیتروژن و آرسینک بر رنگدانه های فتوسنتزی، فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان و مقادیر عناصر معدنی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 105-120]
 • حیدری‌شریف‌آباد، حسین اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی آهن و روی بر ویژگی‌های کمی و کیفی دو گونه یونجه یک‌ساله [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 125-148]
 • حسینی، یعقوب بررسی برهمکنش نیتروژن و شوری بر عملکرد، درصد روغن و کارآیی استفاده از نیتروژن در کلزا [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 193-211]
 • حسینی، یعقوب ارزیابی برهمکنش‌ نیتروژن و آب شور طبیعی بر عملکرد، تعرق تجمعی وکارآیی مصرف آب در کلزا [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 57-73]
 • حسینی، مهدی برآورد اقتصادی تاثیر کود پتاسیم و زئولیت کلینوپتیلولیت برای تولید گندم [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 45-60]
 • حسینی، مهدی تأثیرسرفکتانت و کود پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا(رقم DPX)در شرایط تنش رطوبتی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 17-32]
 • حسین پور ثانی آبادی، منوچهر تأثیر انواع کودهای نیتروژن‌دار بر کلزا (Brassica napus L.) در شرایط کاربرد مواد کمک دهنده [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 1-10]
 • حسینی چالشتری، مریم مطالعه تنوع ژنتیکی بنیه بذر برنج با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 121-142]
 • حسن زاده، عبدالخلیل اثر توأم تنش گرمای آخر فصل رشد و رقابت بین بوتهای بر فنولوژی، عملکرد و اجزای عملکرد باقلا [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 151-163]
 • حسنلو، طاهره ارزیابی تحمل به خشکی چند رقم کلزا بر اساس خصوصیات فیزیولوژی و زراعی در منطقه یزد [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 77-97]
 • حسنی نسب فرزانه، رفعت تأثیر دُز و زمان مصرف علف‌کش EPTC (ای‌پی‌تی‌سی) بر کنترل علف‌‌های هرز و عملکرد غده سیب‌زمینی (Solanumtuberosum L.) [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 41-54]
 • حشمت نیا، محمد تأثیر طول دوره‌ی تداخل علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum) در دو نظام کشت متفاوت [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 25-47]
 • حقیقت، مسعود پیش‌بینی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد گندم آبی استان فارس با استفاده از مدل APSIM [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 203-224]
 • حمیدزاده مقدم، شیوا نحوه‌ی تغییر محتوای کربوهیدرات، پروتئین کل و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت تحت تاثیر اسید‌سالیسیلیک طی مرگ برنامه‌ریزی شده‌ی سلولی در دو رقم گندم [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 97-112]
 • حمزه ای، جواد اثر تراکم و نیتروژن بر کمیت و کیفیت دانه کلزای پاییزه در شرایط همدان [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 143-159]
 • حمزه ئی، جواد واکنش صفات مورفولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) به مدیریت تلفیقی دور آبیاری و کود نیتروژن [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 17-35]

خ

 • خادم پیر، محمد بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی، فلورسانس کلروفیل، میزان کلروفیل (a, b) و کارتنویید برگ تحت تاثیر دوره غرقابی و رژیم‌های مختلف تغذیه‌ای در گیاه سویا (Glycine max (L.) Merr [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 1-30]
 • خادم پیر، محمد بررسی اثر محلول‌پاشی اسیدسالیسیلیک بر روی برخی از خصوصیات کیفی گیاه سیب‌زمینی [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 221-233]
 • خادم حمزه، حمیدرضا بهبود عملکرد، درصد روغن و پروتئین کنجد(Sesamum indicum L.) تحت شرایط تنش خشکی با محلول‌پاشی روی و بور [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 163-180]
 • خادم حمزه، حمیدرضا اثر دور آبیاری و محلول‌پاشی عناصرآهن و روی بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و عملکرد آفتاب‌گردان [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 77-90]
 • خارستانی، هادی بررسی تنوع ژنتیکی گندم های اینکورن با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 1-16]
 • خاص امیری، مریم برهمکنش تلقیح ریزوبیوم و سطوح نیتروژن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و عملکرد ارقام سویا (Glycine max L.) در شرایط آب و هوایی کرمانشاه [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 77-93]
 • خانی‌نژاد، سعید اثر تنش شوری بر برخی از خصوصیات فتوسنتزی پنج توده‌ کوشیا (Kochia scoparia (L.) Schrad.) [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 77-95]
 • خاوازی، کاظم تأثیر شرایط فاریاب و دیم بر عملکرد پیکر رویشی و عملکرد اسانس دو گونه دارویی مرزه خوزستانی(Satureja khuzistanica Jamzad.) و مرزه رشینگری (S. rechingeri Jamzad) در شمال خوزستان [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 61-76]
 • خاوازی، کاظم بررسی اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه خوزستانی(Satureja khuzistanica Jamzad) [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 87-103]
 • خجسته پور، مهدی اثر انرژی‌های ورودی بر عملکرد و برآورد اقتصادی تولید پنبه در استان خراسان رضوی [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 149-167]
 • خدایی، فاطمه اثر خاک‌پوش و محلول پاشی سلنیوم و بور بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی آفتابگردان (.Helianthus annuus L) در خاک شور [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 43-59]
 • خدا رحم پور، زهرا بررسی لاین‏ های برنج متحمل به تنش گرمای ایری با استفاده از روش‏ های آماری چندمتغیره [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 35-55]
 • خیرآبادی، فاطمه تاثیر زوال بذر بر واکنش ­های رشدی گندم تحت تنش غرقابی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 1-18]
 • خراسانی نژاد، سارا اثر مقادیر آبیاری بر اساس درصد ظرفیت زراعی و کاربرد اسیدهیومیک بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی گیاه دارویی خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 153-175]
 • خراسانی نژاد، سارا اثر کاربرد سطوح مختلف ورمی‌کمپوست بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی و اسانس گیاه‌دارویی نعناع‌فلفلی (Mentha piperita L.) تحت رژیم‌های کم‌آبی [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 59-74]
 • خیر اندیش، المیرا تاثیر سطوح تنش خشکی و کود نیتروژن بر صفات کمی و کیفی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 109-125]
 • خرمدل، سرور اثر روشهای خاکورزی، تراکم بوته و آرایش کاشت بر خصوصیات رشد، اجزای عملکردو عملکرد ذرت شیرین در شرایط آب و هوایی مالزی [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 79-98]
 • خرم دل، سرور اثر نسبت های کشت مخلوط جو با ماشک گل خوشه ای بر جمعیت و تنوع علف‌های هرز و عملکرد [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 131-156]
 • خرم دل، سرور بررسی اثرات زیست محیطی نظام‌های تولید سیب‌زمینی در کشور با استفاده از ارزیابی چرخه حیات [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 199-224]
 • خرم دل، سرور اثر نسبت‌های کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی زنیان و لوبیا بر عملکرد و اجزای عملکرد [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 1-24]
 • خرم دل، سرور ارزیابی توانایی بالقوه ترسیب کربن مزارع کلزا در استان خراسان رضوی [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 22-43]
 • خرم دل، سرور تأثیر کمبود آب برمحتوای نسبی آب برگ، شاخص‌های فلورسانس کلروفیل و عملکرد دانه چهار رقم لوبیا چیتی [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 169-190]
 • خرم دل، سرور ارزیابی ضرایب تخصیص کربن و تولید خالص اولیه گیاهان عمده زراعی در استان خراسان رضوی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 141-152]
 • خرم دل، سرور توصیف آماری متغیرهای عملکرد و اجزای عملکرد گندم با خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک با استفاده از آنالیز گام به گام [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 143-160]
 • خرم قهفرخی، آزاده تاثیر کاربرد خاکی هیومیک‌‌اسید و محلول‌پاشی برگی بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان روغن گلرنگ ((Carthamus tinctorius L. [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 37-49]
 • خزاعی، حمیدرضا اثر تنش یخ‌زدگی بر نشت الکترولیت‌ها در تعدادی از ارقام چغندر‌قند (Beta vulgaris L.) [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 63-76]
 • خزاعی، حمید رضا بررسی عملکرد و کارایی مصرف نور مرزنجوش وحشی ( Origanum vulgare subsp. virid) در پاسخ به کودهای اوره و آزوکمپوست [دوره 7، شماره 4، 1393، صفحه 122-103]
 • خزاعی، حمید رضا اثر تنش مکانیکی باد بر تعدادی از خصوصیات مورفوفیزیولوژیک دو رقم گندم (Triticum aestivum) پابلند و نیمه-پاکوتاه [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 101-114]
 • خزاعی، مسعود تأثیر تنش خشکی بر وضعیت آبی، پایدرای غشاء سلول و عملکرد ارزن دم‌روباهی [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 103-117]
 • خزائی، براتعلی تعیین تیپ ایده‌آل آفتابگردان (Heliantus annuus) در منطقه گنبد با استفاده از مدل‌سازی و روش رگرسیون چندگانه [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 1-21]
 • خسرویان، تکتم تجمع و تخصیص تسهیم فسفر و ماده‌خشک تحت تأثیر مقدار فسفر کودی و مایه‌زنی با باکتری استرپتومایسس در گندم و جو [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 39-58]
 • خسروجردی، محبوبه تاثیر تلقیح باکتری ریزوبیوم و قارچ میکوریزای بر جذب برخی عناصر معدنی توسط نخود در سطوح مختلف کود سولفات آهن [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 71-87]
 • خلیلی، نفیسه ارزیابی مدلهای رگرسیون غیرخطی برای کمی کردن واکنش سرعت جوانه زنی گیاه جو به دما و پتانسیل آب [دوره 7، شماره 4، 1393، صفحه 40-23]
 • خلیلی اقدم، نبی فرا تحلیل سطح اثر کود نیتروژنه بر عملکرد گیاهان صنعتی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 63-78]
 • خماری، علی ارزیابی پایداری عملکرد دانه ارقام جو زمستانه (Hordeum vulgare L.) با استفاده از روش اثرات اصلی جمع‌پذیر و اثرات متقابل ضرب‌پذیر [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 185-195]
 • خواجه پور، ریحانه اثر تنش مکانیکی باد بر تعدادی از خصوصیات مورفوفیزیولوژیک دو رقم گندم (Triticum aestivum) پابلند و نیمه-پاکوتاه [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 101-114]
 • خوراشاهی، مرضیه برآورد اقتصادی تاثیر کود پتاسیم و زئولیت کلینوپتیلولیت برای تولید گندم [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 45-60]
 • خوشرو، بهمن بررسی شاخص‌های تغذیه‌ای گیاه ذرت (Zea mays L.) تلقیح شده با کودهای میکروبی فسفاته حاوی باکتریهای حل‌کننده فسفات مقاوم به دما [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 107-122]

د

 • داداشی، محمد رضا مقایسه عملکرد ژنوتیپ‌های بدون تانن و دارای تانن باقلا در شرایط آب و هوایی گرگان [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 113-125]
 • دادرس، احمدرضا ارزیابی و گروهبندی ارقام و لاین‌های سویا در شرایط بدون تنش و تنش خشکی با استفاده از روش‌های چند متغیره آماری در دو منطقه رشت و گنبد کاووس [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 105-132]
 • دادرسی، امیر اثر کاربرد کود بیولوژیک بر رشد و عملکرد ارزن پروسو (Panicum miliaceum) در شرایط شور [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 1-14]
 • دانش شهرکی، عبدالرزاق تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی روی و منگنز بر کیفیت بذر لوبیا قرمز طی آزمون پیری تسریع شده [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 77-96]
 • دانشور، ماشاالله بررسی اثر محلول‏پاشی پتاسیم، روی و بور بر دمای سایه انداز گیاهی، صفات فیزیولوژیک و عملکرد دو رقم گندم نان (Triticum aestivum L.) تحت تاریخ‏های کاشت مناسب و تأخیری [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 187-203]
 • داوری، مهدی تأثیر مصرف نیتروژن بر انتقال مجدد ماده خشک و نیتروژن در جو بهاره تحت تنش کم آبی [دوره 7، شماره 4، 1393، صفحه 142-123]
 • داوری، مهدی تأثیر پرایمینگ با اسید سالیسیلیک بر خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی بذور پیر شده ماریتیغال (Silybum marianum) [دوره 7، شماره 4، 1393، صفحه 234-223]
 • دباغ‌ محمدی‌نسب، عادل ارزیابی کیفیت علوفه در کشت مخلوط ذرت با برخی لگوم‌ها [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 77-96]
 • دبیقی، خاتون تأثیر گیاهان کود سبز و منابع مختلف نیتروژن بر بیومس علف‌های هرز و برخی خصوصیات رشدی کلزا [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 137-154]
 • درّی، محمد علی اثر تاریخ کاشت بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum) در شرایط آب و هوایی استان گلستان [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 67-86]
 • درخشان، ابوالفضل تاثیر فاصله ردیف و کاربرد علفکش بر شاخصهای رشد، عملکرد و اجزای عملکرد برنج در کشت مستقیم [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 31-49]
 • درخشان، ابوالفضل مدل‌سازی برهمکنش دزهای علف‌کش و کود نیتروژن بر تولید زیست‌توده گیاه زراعی و علف‌های هرز در تداخل چندگانه گندم- گونه‌های علف‌هرز [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 169-184]
 • دستان، سلمان ارزیابی چرخه حیات ردپای اکولوژیک آب در تولید گندم تحت اثر رژیم‌های آبیاری با کاربرد نانوسیلیس و نانوکلات پتاسیم در منطقه بوشهر [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 71-88]
 • دیلم صالحی، رضا بررسی عوامل مؤثر بر مصرف سوخت در تولید سویا در استان گلستان [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 157-177]
 • ده‌شیری، عباس اثرات شوری روی کمیت و کیفیت عملکرد ارقام کلزا در غلظت های مختلف دی اکسید کربن هوا [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 1-16]
 • دهقانی، حمید تعیین ویژگیهای مرتبط با تحمل به شوری ژنوتیپهای گندم نان در استان یزدبا استفاده از رگرسیون لجستیک [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 63-77]
 • دهقانی تفتی، احمد رضا بررسی اثر مقادیر مختلف کود پلت‌شده دامی و اوره و ریزمغذی‌ها بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد روغن گیاه دارویی کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo var. styriaca) [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 145-161]
 • دهقان زاده جزی، حمید تأثیر مدیریت تلفیقی حاصلخیزکننده‌های آلی و شیمیایی بر عملکرد، روغن و اسانس گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 161-189]
 • دهمرده، مهدی تتاثیر نیتروژن و آرسینک بر رنگدانه های فتوسنتزی، فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان و مقادیر عناصر معدنی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 105-120]
 • دهمرده، مهدی تأثیر تنش خشکی بر وضعیت آبی، پایدرای غشاء سلول و عملکرد ارزن دم‌روباهی [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 103-117]
 • دیهیم فرد، رضا پیش‌بینی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد گندم آبی استان فارس با استفاده از مدل APSIM [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 203-224]
 • دیهیم فرد، رضا بررسی خشکی تحت شرایط افزایش دمای ناشی از تغییراقلیم در گندم دیم استان فارس با استفاده از شاخص خشکی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 151-174]
 • دیهیم فرد، رضا برآورد پارمترهای مربوط به برخی ارقام غالب ذرت دانه‌ای در کشور به منظور استفاده در مدل مکانیزم‌گرای APSIM [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 129-147]
 • دوانی، داوود تاثیر اکسین، سیتوکینین و الگوی کاشت بر عملکرد دانه و شاخص‌های تحمل به شوری ذرت [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 191-209]

ر

 • راحمی کاریزکی، علی بررسی تغییرات عملکرد گندم و صفات مرتبط با آن در شرایط معتدله نیمه مرطوب [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 17-34]
 • راحمی کاریزکی، علی اثر توأم تنش گرمای آخر فصل رشد و رقابت بین بوتهای بر فنولوژی، عملکرد و اجزای عملکرد باقلا [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 151-163]
 • راحمی کاریزکی، علی تأثیر سطوح نیتروژن و نسبت‎های کشت مخلوط سری جایگزینی بر عملکرد علوفه و شاخص‌های رقابت جو (Hordeum vulgare) و نخود فرنگی (Pisum sativum) [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 199-214]
 • راحمی کاریزکی، علی اثر کمبود آب و تلقیح با ریزموجودات همزیست بر صفات فنولوژیک، مورفولوژیک، زراعی و خصوصیات کیفی سویا [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 111-128]
 • راحمی کاریزکی، علی ارزیابی سازگاری ارقام مختلف کلزا(Brassica napus L.) تحت شرایط آب و هوایی منطقه شیروان [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 33-56]
 • راشد محصل، محمدحسن بررسی کارایی چند علف‌کش در کنترل سلمه و تاج‌خروس در مزارع سیب‌زمینی [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 19-37]
 • راهنما، افراسیاب ارزیابی تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و منابع مختلف نیتروژن بر تجمع مواد ذخیره‌ای در ساقه گندم و انتقال مجدد آن [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 113-134]
 • ربیعی، بابک تأثیر زمان غرقاب و کاربرد علف‌کش بر کارایی تیوبنکارب در شالیزار [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 1-23]
 • ربیعی، محمد انتخاب ژنوتیپ های مناسب کلزا جهت کشت دوم در شالیزارهای گیلان [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 201-213]
 • رحیمی، اصغر کمّی کردن واکنش سبزشدن گلرنگ نسبت به دما [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 161-177]
 • رحیمی، اصغر ارزیابی ضریب خاموشی و کارایی مصرف نور در ارقام مختلف گلرنگ تحت سطوح مختلف کود نیتروژن [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 67-86]
 • رحیمی، اصغر تاثیر کاربرد خاکی هیومیک‌‌اسید و محلول‌پاشی برگی بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان روغن گلرنگ ((Carthamus tinctorius L. [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 37-49]
 • رحیمی، اصغر اثر کاربرد کود بیولوژیک بر رشد و عملکرد ارزن پروسو (Panicum miliaceum) در شرایط شور [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 1-14]
 • رحیمی، امیر واکنش برخی خصوصیات زراعی باقلا (Vicia faba L.) به کودهای زیستی در شرایط تنش کم‌آبی [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 107-120]
 • رحیمی، مهدی انتخاب ژنوتیپ های مناسب کلزا جهت کشت دوم در شالیزارهای گیلان [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 201-213]
 • رحیمی، مهدی اثر محلول‌پاشی اسیدآسکوربیک و سدیم نیتروپروساید بر محتوای پروتئین، عملکرد دانه و برخی صفات زراعی گلرنگ تحت تنش کم‌آبیاری [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 69-87]
 • رحیمی، مهدی مطالعه برهمکنش گوگرد و روی بر عملکرد و اجرائ عملکرد پنبه و برخی پارامترهای خاک [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 15-38]
 • رحمت زاده، معصومه تأثیر کشت گیاهان پوششی زمستانه و نحوی از بین بردن آن بر خصوصیات کیفی و درآمد توتون تیپ گرم‏خانه‏ای (K326) [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 19-33]
 • رحیمی خوب، علی مقایسه دو معادله نیتروژن بحرانی در تخمین شاخص تغذیه نیتروژن گیاه ذرت برای منطقه پاکدشت [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 87-100]
 • رحیمی مقدم، سجاد برآورد پارمترهای مربوط به برخی ارقام غالب ذرت دانه‌ای در کشور به منظور استفاده در مدل مکانیزم‌گرای APSIM [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 129-147]
 • رحیمی مقدم، سجاد تاریخ کاشت زودهنگام به‌عنوان راهکاری برای بهبود عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک و فنولوژیک ذرت در شرایط تغییر اقلیم در استان کرمانشاه [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 91-105]
 • رسام، قربانعلی ارزیابی سازگاری ارقام مختلف کلزا(Brassica napus L.) تحت شرایط آب و هوایی منطقه شیروان [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 33-56]
 • رستگا ر، زهرا بررسی قابلیت تحمل به پسابیدگی در بذرهای در حال نمو بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 89-108]
 • رستمی، مهدی بررسی تأثیر سطوح مختلف فسفر در شرایط اسمو- هیدروترمال پرایمینگ بذر بر عملکرد ذرت دانه‌ای [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 1-22]
 • رسولی، سیده فاطمه اثر اسید سالیسیلیک و اسید جاسمونیک در القای تنش اکسیداتیو، افزایش مقاومت و عملکرد در سرخارگل [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 109-122]
 • رسولی، فاطمه بررسی اثر تنش غرقابی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (.Brassica napus L) [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 23-42]
 • رشدی، محسن تاثیر سطوح تنش خشکی و کود نیتروژن بر صفات کمی و کیفی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 109-125]
 • رشنو، میرزاحسین اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی آهن و روی بر ویژگی‌های کمی و کیفی دو گونه یونجه یک‌ساله [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 125-148]
 • رضازاده، مریم بررسی لاین‏ های برنج متحمل به تنش گرمای ایری با استفاده از روش‏ های آماری چندمتغیره [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 35-55]
 • رضائی چیانه، اسماعیل واکنش برخی خصوصیات زراعی باقلا (Vicia faba L.) به کودهای زیستی در شرایط تنش کم‌آبی [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 107-120]
 • رضوی، سید اسماعیل تأثیر طول مراحل مختلف نمو بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 21-41]
 • رضوانی، حسین مطالعه واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در رقابت با علف هرز خردل وحشی در گرگان [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 187-214]
 • رضوانی، عنایت ارزیابی برخی از عوامل مؤثر بر کارایی رایندیت در شکستن خواب ریزغده های سیب‏‏زمینی [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 97-108]
 • رضوان طلب، نصیبه اثر سطوح مختلف آبیاری و هیدروژل‌ سوپرجاذب بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اسانس گیاه انیسون (anisum.L Pimpinella) [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 51-66]
 • رضوان طلب، نصیبه بررسی عوامل مؤثر بر مصرف سوخت در تولید سویا در استان گلستان [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 157-177]
 • رضوانی مقدم، پرویز ارزیابی توانایی بالقوه ترسیب کربن مزارع کلزا در استان خراسان رضوی [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 22-43]
 • رضوانی مقدم، پرویز ارزیابی ضرایب تخصیص کربن و تولید خالص اولیه گیاهان عمده زراعی در استان خراسان رضوی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 141-152]
 • رفیعی الحسینی، محمد تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی روی و منگنز بر کیفیت بذر لوبیا قرمز طی آزمون پیری تسریع شده [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 77-96]
 • رمرودی، محمود بررسی برخی ویژگیهای کیفی گیاه رزماری تحت تاثیر محلولپاشی انواع ترکیبات غذایی در زمانهای برداشت مختلف [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 119-134]
 • رمرودی، محمود ارزیابی تحمل به خشکی ارقام گندم تحت تنش کم آبی پس از گل‌دهی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 123-136]
 • رمضان پور، سیده ساناز بررسی برخی صفات مورفوفنولوژیک مرتبط با عملکرد و زودرسی در ارقام اصلاح شده کینوا (Chenopodium quinoa) [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 153-169]
 • رمضان پور، سیده ساناز ارزیابی تحمل به شوری نسل پنجم (M5) لاین های گندم نان، با استفاده از برخی شاخص های تحمل به تنش [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 35-49]
 • رنجبر، آرش مقایسه دو معادله نیتروژن بحرانی در تخمین شاخص تغذیه نیتروژن گیاه ذرت برای منطقه پاکدشت [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 87-100]
 • رنجبر، غلامعلی ارزیابی لاین های موتانت پیشرفته برنج (Oryza sativa L.) طارم محلی با استفاده از تجزیه علیت و عامل ها [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 115-130]
 • روستایی، مریم تأثیر منابع کودی بر خصوصیات رشد و عملکرد شنبلیله در کشت مخلوط با سیاهدانه [دوره 7، شماره 4، 1393، صفحه 222-197]
 • روشنفکر دزفولی، حبیب الله تاثیر اکسین، سیتوکینین و الگوی کاشت بر عملکرد دانه و شاخص‌های تحمل به شوری ذرت [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 191-209]
 • رئیسی ساداتی، سیده یلدا تأثیر کلریدهای کادمیوم و جیوه بر برخی صفات فیزیولوژیک در دو رقم گندم نان [دوره 7، شماره 4، 1393، صفحه 195-179]

ز

 • زارع، محمدجواد بررسی تأثیر کود فسفر و محلول‌پاشی کلات آهن در میزان جذب عناصر کم‌مصرف، میزان پرولین و کربوهیدرات‌های محلول در گندم نان و تعدادی از گونه‌های اجدادی آن در شرایط دیم [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 1-17]
 • زارع، محمدجواد تأثیر قارچ های میکوریز و اندوفیت ریشه در شرایط خزانه مرطوب و نیمه مرطوب برمیزان عملکرد و اجزاء عملکرد برنج [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 223-230]
 • زارع، محمد جواد پاسخ فیزیولوژیک و تغذیه ای گیاه یونجه(Medicago sativa. Cv.Hamedani) در تلقیح با قارچ درون زی Piriformospora indica و باکتری Azospirillum Spp تحت تنش شوری [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 109-129]
 • زارع، ناصر استفاده از شاخص‌های تحمل تنش برای ارزیابی تحمل اکوتیپ‌های Aegilops triuncialis به خشکی انتهایی [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 79-93]
 • زارعی، غلامرضا بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد خردل سیاه (Brassica nigra) در شرایط آب و هوایی ابرکوه [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 183-198]
 • زارع زاده، عباس بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد خردل سیاه (Brassica nigra) در شرایط آب و هوایی ابرکوه [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 183-198]
 • زارع مهرجردی، محمد اثر تنش شوری بر برخی از خصوصیات فتوسنتزی پنج توده‌ کوشیا (Kochia scoparia (L.) Schrad.) [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 77-95]
 • زارع مهرجردی، محمد بررسی امکان تولید علوفه در دو توده کوشیا (Kochia scoparia L.) با کاهش مصرف آب در شرایط شور [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 1-19]
 • زاهدی، حسین تأثیر انواع کودهای نیتروژن‌دار بر کلزا (Brassica napus L.) در شرایط کاربرد مواد کمک دهنده [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 1-10]
 • زمانی، غلامرضا تأثیر تنش خشکی بر وضعیت آبی، پایدرای غشاء سلول و عملکرد ارزن دم‌روباهی [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 103-117]
 • زینلی، ابراهیم مطالعه تجمع، انتقال مجدد و شاخص برداشت ماده خشک و نیتروژن در ارقام مختلف گندم نان و دوروم [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 39-59]
 • زینلی، ابراهیم اولویت‏بندی عوامل ایجادکننده خلاء عملکرد گندم در منطقه گرگان [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 171-189]
 • زینلی، ابراهیم کمی سازی واکنش جوانه زنی گندم در واکنش به دما و پتانسیل آب [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 117-135]
 • زینلی، ابراهیم مصرف سوخت، انرژی و انتشار گازهای گلخانه ‏ای ناشی از هر یک از عملیات زراعی در تولید سویا [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 1-23]
 • زینلی، ابراهیم بررسی اثر تنش غرقابی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (.Brassica napus L) [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 23-42]
 • زینلی، ابراهیم ارزیابی مدلهای رگرسیون غیرخطی برای کمی کردن واکنش سرعت جوانه زنی گیاه جو به دما و پتانسیل آب [دوره 7، شماره 4، 1393، صفحه 40-23]
 • زینلی، ابراهیم بهینه سازی مدیریت نیتروژن کودی گندم در گرگان: مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن [دوره 7، شماره 4، 1393، صفحه 102-81]
 • زینلی، ابراهیم تأثیر طول مراحل مختلف نمو بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 21-41]
 • زینلی، ابراهیم ارزیابی چرخه حیاتی( LCA ) تولید چغندرقند در سیستمهای مختلف در خراسان [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 43-62]
 • زینلی، ابراهیم تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و غلاف سبز سه رقم باقلادر شرایط آب و هوایی گرگان [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 99-119]
 • زینلی، ابراهیم برآورد پارامترهای گیاهی مدل QUEFTS برای بهینه سازی تغذیه NPK در گندم [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 41-62]
 • زینلی، ابراهیم مطالعه تنوع ژنتیکی بنیه بذر برنج با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 121-142]
 • زینلی، ابراهیم بررسی قابلیت تحمل به پسابیدگی در بذرهای در حال نمو بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 89-108]
 • زینلی، ابراهیم بررسی عوامل مؤثر بر مصرف سوخت در تولید سویا در استان گلستان [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 157-177]
 • زینلی، ابراهیم تجمع و تخصیص تسهیم فسفر و ماده‌خشک تحت تأثیر مقدار فسفر کودی و مایه‌زنی با باکتری استرپتومایسس در گندم و جو [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 39-58]
 • زینلی، ابراهیم مقایسه دو روش برازش خط مرزی در آنالیز خلا عملکرد: مطالعه موردی گندم دیم در استان گلستان [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 19-33]
 • زینلی، ابراهیم بررسی خلاء عملکرد پنبه به روش آنالیز خط مرزی در شهرستان‌های آق قلا و علی آباد کتول در استان گلستان [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 15-28]
 • زینلی، ابراهیم کاهش اثر تنش شوری آب آبیاری توسط محلول‏پاشی سولفات پتاسیم در پنبه (Gossypium hirsutum L.) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 17-22]
 • زینلی، ابراهیم تأثیرسرفکتانت و کود پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا(رقم DPX)در شرایط تنش رطوبتی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 17-32]
 • زینلی نژاد، خلیل اصلاح موتاسیونی با پرتوتابی گاما برای بهبود انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و تولید در گندم [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 77-101]
 • زهتاب سلماسی، سعید اثر تنش خشکی، کود شیمیایی و بیولوژیک و هورمون اسید سالیسیلیک بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد در گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 37-55]
 • زواره، محسن تجزیه و تحلیل خلأ عملکرد برنج در ارتباط با ویژگی‌های خاک در دشت فومنات [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 159-172]

س

 • سیادت، سید عطااله مدل‌سازی برهمکنش دزهای علف‌کش و کود نیتروژن بر تولید زیست‌توده گیاه زراعی و علف‌های هرز در تداخل چندگانه گندم- گونه‌های علف‌هرز [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 169-184]
 • سیادت، عطااله بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت بر شاخص های رشد و عملکرد ارقام برنج در شمال خوزستان [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 167-184]
 • ساریخانی، محمدرضا تاثیر برخی جدایه‎های باکتریایی در جذب و انتقال پتاسیم گیاه ذرت [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 61-75]
 • ساریخانی، محمدرضا بررسی شاخص‌های تغذیه‌ای گیاه ذرت (Zea mays L.) تلقیح شده با کودهای میکروبی فسفاته حاوی باکتریهای حل‌کننده فسفات مقاوم به دما [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 107-122]
 • سالاری، فریبا تأثیرسرفکتانت و کود پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا(رقم DPX)در شرایط تنش رطوبتی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 17-32]
 • سالکی، منصور اثر کاربرد کود بیولوژیک بر رشد و عملکرد ارزن پروسو (Panicum miliaceum) در شرایط شور [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 1-14]
 • سالمی، حمیدرضا اثر آبیاری تکمیلی و کود نیتروژن بر ضرایب همبستگی صفات و شاخص های تحمل به خشکی گندم نان در زراعت دیم [دوره 7، شماره 4، 1393، صفحه 159-143]
 • سیامرگویی، اسیه تعیین نوع کمون بذر ماریتیغال: اثرات تیمارهای پس رسی و جیبرلیک اسید در دماهای مختلف [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 171-186]
 • سیاهپوش، عبدالرضا مقایسه شاخص‌های کمی و کیفی برداشت سبز و سوخته ارقام نیشکر [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 99-110]
 • سیاهپوش، محمدرضا اثر تنش گرمای انتهای فصل بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات مورفو-فنولوژیک ژنوتیپ های گندم در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 33-53]
 • سیاهمرگویی، آسیه خلا عملکرد مرتبط با مدیریت زراعی و علفهای هرز در گندم: مطالعه موردی استان گلستان- بندر گز [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 135-156]
 • سیاهمرگویی، آسیه اثر نسبت‌های کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی زنیان و لوبیا بر عملکرد و اجزای عملکرد [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 1-24]
 • سیاهمرگویی، آسیه بررسی تلفیق روش‌های مختلف کاربرد علف‌کش‌ کلودینافوپ پروپارژیل و تراکم گندم (Triticum aestivum L.)در کنترل یولاف وحشی (Avena ludoviciana) [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 177-189]
 • سیاهمرگویی، آسیه تجمع و تخصیص تسهیم فسفر و ماده‌خشک تحت تأثیر مقدار فسفر کودی و مایه‌زنی با باکتری استرپتومایسس در گندم و جو [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 39-58]
 • سیاه مرگویی، آسیه تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و غلاف سبز سه رقم باقلادر شرایط آب و هوایی گرگان [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 99-119]
 • سیاه مرگویی، آسیه ارزیابی توانایی رقابت چهار رقم گندم (.Triticum aestivum L) با علف‌هرز بروموس ژاپنی (Bromus japonicus L.) با استفاده از مدل‌های تجربی [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 29-43]
 • سبز علیان، محمد رضا تأثیر شوری آب آبیاری و محلولپاشی کودهای نانو و کلات روی بر مؤلفه های فتوسنتزی ژنوتیپ های جو [دوره 7، شماره 4، 1393، صفحه 60-41]
 • سپهری مقدم، حشمت اثر مقادیر ورمی‌کمپوست بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و کیفی ارقام همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 171-194]
 • سپهوند، نیازعلی بررسی برخی صفات مورفوفنولوژیک مرتبط با عملکرد و زودرسی در ارقام اصلاح شده کینوا (Chenopodium quinoa) [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 153-169]
 • سجادی نیک، رحمان بررسی اثر کود نیتروژن، ورمی کمپوست و نیتروکسین بر شاخص های رشد، مراحل فنولوژیک و عملکرد دانه کنجد [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 73-100]
 • سیدی، محسن اثر تراکم و نیتروژن بر کمیت و کیفیت دانه کلزای پاییزه در شرایط همدان [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 143-159]
 • سیدجلالی، سیدعلیرضا کاربرد کریجینگ و کوکریجینگ در پیش بینی عملکرد گندم آبی با استفاده از تجزیه به عامل های اصلی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 213-224]
 • سید شریفی، رئوف تأثیر شوری آب آبیاری و محلولپاشی کودهای نانو و کلات روی بر مؤلفه های فتوسنتزی ژنوتیپ های جو [دوره 7، شماره 4، 1393، صفحه 60-41]
 • سید شریفی، رئوف تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد و کارایی مصرف کود ذرت دانه ای (Zea mays L.) برای تاریخ‌های مختلف کاشت در اردبیل [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 45-65]
 • سراجچی، مصطفی بررسی کارایی چند علف‌کش در کنترل سلمه و تاج‌خروس در مزارع سیب‌زمینی [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 19-37]
 • سرمدیان، فریدون کاربرد کریجینگ و کوکریجینگ در پیش بینی عملکرد گندم آبی با استفاده از تجزیه به عامل های اصلی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 213-224]
 • سعادتیان، بی‍‍ژن نگرشی کاربردی در پیش بینی تولید و سود اقتصادی ارقام گندم در تداخل با چاودار وحشی با استفاده از مدل های رگرسیونی [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 149-170]
 • سعادتخواه، حسن کمی کردن تولید و توزیع ماده خشک در گلرنگ [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 1-14]
 • سعیدنژاد، امیر حسین اثر تنش یخ‌زدگی بر نشت الکترولیت‌ها در تعدادی از ارقام چغندر‌قند (Beta vulgaris L.) [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 63-76]
 • سیفتی، سید ابراهیم بررسی برخی صفات مورفوفنولوژیک مرتبط با عملکرد و زودرسی در ارقام اصلاح شده کینوا (Chenopodium quinoa) [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 153-169]
 • سلطانی، افشین مطالعه تجمع، انتقال مجدد و شاخص برداشت ماده خشک و نیتروژن در ارقام مختلف گندم نان و دوروم [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 39-59]
 • سلطانی، افشین اولویت‏بندی عوامل ایجادکننده خلاء عملکرد گندم در منطقه گرگان [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 171-189]
 • سلطانی، افشین بررسی تغییرات عملکرد گندم و صفات مرتبط با آن در شرایط معتدله نیمه مرطوب [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 17-34]
 • سلطانی، افشین اثر تنش غرقابی بر جوانه‎زنی و اجزای رشد هتروتروفیک گیاهچه گندم در دماهای مختلف [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 51-69]
 • سلطانی، افشین جریان انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی در مزارع ذرت دانه ای (شهرستان گرگان) [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 89-107]
 • سلطانی، افشین ارزیابی کوددهی نیتروژن مزارع گندم در منطقه گرگان [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 19-32]
 • سلطانی، افشین کمی سازی واکنش جوانه زنی گندم در واکنش به دما و پتانسیل آب [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 117-135]
 • سلطانی، افشین مصرف سوخت، انرژی و انتشار گازهای گلخانه ‏ای ناشی از هر یک از عملیات زراعی در تولید سویا [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 1-23]
 • سلطانی، افشین بررسی صفات فیزیولوژیکی مرتبط با انتقال مجدد ذخایر ساقه تحت تنش شوری انتهای فصل در گندم [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 25-44]
 • سلطانی، افشین تغییرات در کربوهیدرات‏ های محلول و فعالیت آنزیم‏ های پالاینده گونه‏ های اکسیژن فعال در کدوتخم کاغذی طی انبارداری در دماها و رطوبت‏های بذر مختلف [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 157-179]
 • سلطانی، افشین خلا عملکرد مرتبط با مدیریت زراعی و علفهای هرز در گندم: مطالعه موردی استان گلستان- بندر گز [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 135-156]
 • سلطانی، افشین ارزیابی مدلهای رگرسیون غیرخطی برای کمی کردن واکنش سرعت جوانه زنی گیاه جو به دما و پتانسیل آب [دوره 7، شماره 4، 1393، صفحه 40-23]
 • سلطانی، افشین بهینه سازی مدیریت نیتروژن کودی گندم در گرگان: مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن [دوره 7، شماره 4، 1393، صفحه 102-81]
 • سلطانی، افشین شبیه سازی اثر تغییر اقلیم بر تولید نخود در استان زنجان [دوره 7، شماره 4، 1393، صفحه 1-22]
 • سلطانی، افشین ارزیابی چرخه حیاتی( LCA ) تولید چغندرقند در سیستمهای مختلف در خراسان [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 43-62]
 • سلطانی، افشین بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی، فلورسانس کلروفیل، میزان کلروفیل (a, b) و کارتنویید برگ تحت تاثیر دوره غرقابی و رژیم‌های مختلف تغذیه‌ای در گیاه سویا (Glycine max (L.) Merr [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 1-30]
 • سلطانی، افشین برآورد پارامترهای گیاهی مدل QUEFTS برای بهینه سازی تغذیه NPK در گندم [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 41-62]
 • سلطانی، افشین استفاده از آنالیز خط مرزی در مطالعات خلا عملکرد: مطالعه موردی گندم در گرگان [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 183-201]
 • سلطانی، افشین ببررسی شاخص های تنش در انتخاب ژنوتیپ های گندم متحمل به شرایط دیم و تنش شوری متوسط و شدید در استان گلستان [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 127-144]
 • سلطانی، افشین تاثیر زوال بذر بر واکنش ­های رشدی گندم تحت تنش غرقابی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 1-18]
 • سلطانی، افشین تعیین تیپ ایده‌آل آفتابگردان (Heliantus annuus) در منطقه گنبد با استفاده از مدل‌سازی و روش رگرسیون چندگانه [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 1-21]
 • سلطانی، افشین مقایسه واکنش به شوری در ارقام گندم متحمل با ارقام معرفی شده برای شرایط غیرشور [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 203-226]
 • سلطانی، افشین بررسی عوامل مؤثر بر مصرف سوخت در تولید سویا در استان گلستان [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 157-177]
 • سلطانی، افشین کمی کردن تولید و توزیع ماده خشک در گلرنگ [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 1-14]
 • سلطانی، افشین ارزیابی تناسب کشت گندم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور و فرآیند تحلیل شبکه‌ای در حوزه قره‌سوی شهرستان گرگان [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 1-22]
 • سلطانی، افشین ارزیابی زراعی – بوم شناختی اراضی شهرستان گنبدکاوس جهت کشت گندم دیم با استفاده از تحلیل‌های مکانی GIS [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 1-17]
 • سلطانی، افشین مقایسه دو روش برازش خط مرزی در آنالیز خلا عملکرد: مطالعه موردی گندم دیم در استان گلستان [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 19-33]
 • سلطانی، افشین بررسی خلاء عملکرد پنبه به روش آنالیز خط مرزی در شهرستان‌های آق قلا و علی آباد کتول در استان گلستان [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 15-28]
 • سلطانی، افشین کاهش اثر تنش شوری آب آبیاری توسط محلول‏پاشی سولفات پتاسیم در پنبه (Gossypium hirsutum L.) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 17-22]
 • سلطانی، افشین اثر شوری و خشکی بر رشد، کارایی مصرف آب و غلظت سدیم و پتاسیم دو ژنوتیپ گندم بهاره آبی و دیم [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 23-46]
 • سلطانی، افشین برآورد احتمال وقوع عوامل اقلیمی موثر در زراعت دیم گندم و جو پاییزه در اراضی کشاورزی شهرستان‌های آق‌قلا، گنبدکاوس و کلاله با استفاده از تحلیل‌های مکانی GIS [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 1-16]
 • سلطانی، الیاس کمی سازی واکنش جوانه زنی گندم در واکنش به دما و پتانسیل آب [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 117-135]
 • سلطانی، الیاس برآورد پارامترهای گیاهی مدل QUEFTS برای بهینه سازی تغذیه NPK در گندم [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 41-62]
 • سلطانی، الیاس مطالعه تنوع ژنتیکی بنیه بذر برنج با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 121-142]
 • سلطانی، الیاس تاثیر زوال بذر بر واکنش ­های رشدی گندم تحت تنش غرقابی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 1-18]
 • سلطانی، الیاس اثر آرایش کاشت و دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفهای تحت سیستم آبیاری قطره‏ای در پیشوا-ورامین [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 137-156]
 • سلطانیان، مریم تخمین عملکرد گندم آبی (Triticum aestivum L.) با استفاده از داده‌های سنجش از دور (مطالعه موردی شهرستان شهرکرد) [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 57-72]
 • سلطانلو، حسن بررسی برخی صفات مورفوفنولوژیک مرتبط با عملکرد و زودرسی در ارقام اصلاح شده کینوا (Chenopodium quinoa) [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 153-169]
 • سلطانلو، حسن ارزیابی تحمل به شوری نسل پنجم (M5) لاین های گندم نان، با استفاده از برخی شاخص های تحمل به تنش [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 35-49]
 • سلطانی‌نژاد، فتانه اثر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن بر رشد و تولید زیست توده گیاه دارویی خرفه [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 125-143]
 • سلیمی، خالد ارزیابی برخی از عوامل مؤثر بر کارایی رایندیت در شکستن خواب ریزغده های سیب‏‏زمینی [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 97-108]
 • سلیمانی، فاطمه نگرشی کاربردی در پیش بینی تولید و سود اقتصادی ارقام گندم در تداخل با چاودار وحشی با استفاده از مدل های رگرسیونی [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 149-170]
 • سلوکی، محمود بررسی برخی ویژگیهای کیفی گیاه رزماری تحت تاثیر محلولپاشی انواع ترکیبات غذایی در زمانهای برداشت مختلف [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 119-134]
 • سمیع زاده، حبیب ا.. ارزیابی و گروهبندی ارقام و لاین‌های سویا در شرایط بدون تنش و تنش خشکی با استفاده از روش‌های چند متغیره آماری در دو منطقه رشت و گنبد کاووس [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 105-132]
 • سهرابی، سیده سمانه ارزیابی تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و منابع مختلف نیتروژن بر تجمع مواد ذخیره‌ای در ساقه گندم و انتقال مجدد آن [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 113-134]
 • سهیلی موحد، سمیه تأثیر کمبود آب برمحتوای نسبی آب برگ، شاخص‌های فلورسانس کلروفیل و عملکرد دانه چهار رقم لوبیا چیتی [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 169-190]
 • سودایی زاده، حمید بررسی عملکرد و کارایی مصرف نور مرزنجوش وحشی ( Origanum vulgare subsp. virid) در پاسخ به کودهای اوره و آزوکمپوست [دوره 7، شماره 4، 1393، صفحه 122-103]
 • سوری عبدالله زاده، خدیجه مطالعه برهمکنش گوگرد و روی بر عملکرد و اجرائ عملکرد پنبه و برخی پارامترهای خاک [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 15-38]

ش

 • شاهسونی، شاهین تاثیر تلقیح باکتری ریزوبیوم و قارچ میکوریزای بر جذب برخی عناصر معدنی توسط نخود در سطوح مختلف کود سولفات آهن [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 71-87]
 • شاهسونی، شاهین مطالعه برهمکنش گوگرد و روی بر عملکرد و اجرائ عملکرد پنبه و برخی پارامترهای خاک [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 15-38]
 • شاهسوند حسنی، حسین مطالعه پایداری عملکرد غله جدید تریتی‌پایرم با لاین‌های تریتیکاله و ارقام گندم نان ایرانی با استفاده از روش تفکیک آثار متقابل ژنوتیپ در محیط [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 77-94]
 • شباهنگ، جواد بررسی رقابت علف‌های‌هرز در مزرعه کلزا با استفاده از تابع عکس وزن تک بوته و سطح برگ نسبی علف های هرز [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 61-75]
 • شباهنگ، جواد توصیف آماری متغیرهای عملکرد و اجزای عملکرد گندم با خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک با استفاده از آنالیز گام به گام [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 143-160]
 • شبر، زهرا سادات بررسی صفات فیزیولوژیکی مرتبط با انتقال مجدد ذخایر ساقه تحت تنش شوری انتهای فصل در گندم [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 25-44]
 • شیخ، فاطمه تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و غلاف سبز سه رقم باقلادر شرایط آب و هوایی گرگان [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 99-119]
 • شیخ، فاطمه واکنش برخی خصوصیات زراعی باقلا (Vicia faba L.) به کودهای زیستی در شرایط تنش کم‌آبی [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 107-120]
 • شیخ، فاطمه مقایسه عملکرد ژنوتیپ‌های بدون تانن و دارای تانن باقلا در شرایط آب و هوایی گرگان [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 113-125]
 • شیخ‌زاده مصدق، پریسا استفاده از شاخص‌های تحمل تنش برای ارزیابی تحمل اکوتیپ‌های Aegilops triuncialis به خشکی انتهایی [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 79-93]
 • شیرانی راد، امیرحسین ارزیابی تحمل به خشکی چند رقم کلزا بر اساس خصوصیات فیزیولوژی و زراعی در منطقه یزد [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 77-97]
 • شربتخواری، ماهرخ بررسی صفات فیزیولوژیکی مرتبط با انتقال مجدد ذخایر ساقه تحت تنش شوری انتهای فصل در گندم [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 25-44]
 • شریفی، پیمان اثر سطوح مختلف تنش و کود سولفات پتاسیم بر عملکرد لوبیا سبز [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 137-149]
 • شریفی، پیمان تاثیر مقادیر مختلف کود سولفات پتاسیم بر برخی از صفات کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای (Zea mays L.) در رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 127-140]
 • شریفی، حمید رضا بررسی تاثیر تاریخ کاشت و نیتروژن بر مراحل نموی ارقام گندم و رابطه آن با عملکرد و اجزای عملکرد در منطقه نیشابور [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 143-162]
 • شریفی، محمد علی ارزیابی شاخص‌های پوشش گیاهی مبتنی بر سنجش از دور در مراحل مختلف رشد برای برآورد زیست‌توده ذرت [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 29-41]
 • شرفا، مهدی کاربرد کریجینگ و کوکریجینگ در پیش بینی عملکرد گندم آبی با استفاده از تجزیه به عامل های اصلی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 213-224]
 • شرقی، یونس تأثیر انواع کودهای نیتروژن‌دار بر کلزا (Brassica napus L.) در شرایط کاربرد مواد کمک دهنده [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 1-10]
 • شعبان، مهدی بررسی جوانه ‏زنی و فعالیت آنتی‏اکسیدانت‏های آنزیمی و غیرآنزیمی کلیدی دخیل در زوال بذر نخود در طی انبارداری طبیعی و زوال مصنوعی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 51-71]
 • شفق کلوانق، جلیل اثر تنش خشکی، کود شیمیایی و بیولوژیک و هورمون اسید سالیسیلیک بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد در گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 37-55]
 • شکرگزار دارابی، محسن بررسی خلاء عملکرد پنبه به روش آنالیز خط مرزی در شهرستان‌های آق قلا و علی آباد کتول در استان گلستان [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 15-28]
 • شمس آبادی، حسینعلی اثر روشهای خاکورزی، تراکم بوته و آرایش کاشت بر خصوصیات رشد، اجزای عملکردو عملکرد ذرت شیرین در شرایط آب و هوایی مالزی [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 79-98]
 • شمس آبادی، حسینعلی امکان سنجی استفاده از اضافه بار پتاسیم در تعیین پتاسیم قابل جذب در برخی مزارع گندم دیم استان گلستان [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 57-73]
 • شهپری، زهرا بررسی تأثیر نوع بقایا، مدیریت بقایا و نیتروژن بر عملکرد و کیفیت گندم دوروم (Triticum durum L.) [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 87-104]
 • شهیدی، علی تأثیر سطوح مختلف شوری بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم در دشت بیرجند [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 51-61]
 • شهدی کومله، عباس روابط رقابتی سوروف آبی و سوروف با برنج در سریهای جایگزینی [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 205-222]
 • شهرابی فراهانی، بهاره ارزیابی تحمل به خشکی چند رقم کلزا بر اساس خصوصیات فیزیولوژی و زراعی در منطقه یزد [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 77-97]

ص

 • صادقی پور، حمیدرضا اثر تنش غرقابی بر جوانه‎زنی و اجزای رشد هتروتروفیک گیاهچه گندم در دماهای مختلف [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 51-69]
 • صادقی پور، حمیدرضا تغییرات در کربوهیدرات‏ های محلول و فعالیت آنزیم‏ های پالاینده گونه‏ های اکسیژن فعال در کدوتخم کاغذی طی انبارداری در دماها و رطوبت‏های بذر مختلف [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 157-179]
 • صادقی پور، حمیدرضا بررسی قابلیت تحمل به پسابیدگی در بذرهای در حال نمو بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 89-108]
 • صادقی پور، حمیدرضا بررسی جوانه ‏زنی و فعالیت آنتی‏اکسیدانت‏های آنزیمی و غیرآنزیمی کلیدی دخیل در زوال بذر نخود در طی انبارداری طبیعی و زوال مصنوعی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 51-71]
 • صادقی پور، حمیدرضا تعیین نوع کمون بذر ماریتیغال: اثرات تیمارهای پس رسی و جیبرلیک اسید در دماهای مختلف [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 171-186]
 • صالحی، امین پاسخ عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) به منابع نیتروژن در سطوح مختلف آبیاری [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 143-156]
 • صالحی، معصومه بررسی برخی صفات مورفوفنولوژیک مرتبط با عملکرد و زودرسی در ارقام اصلاح شده کینوا (Chenopodium quinoa) [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 153-169]
 • صالحی، معصومه اثر کشت تاخیری بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن دو رقم کلزا (Brassica napus L.) [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 93-110]
 • صالحی، مهتاب تأثیر کاربرد کود آلی با منشأ ماهی و میگو بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 135-146]
 • صالحیان، حمید تاثیر تناوب های مختلف زراعی بر دوره بحرانی کنترل علف های هرز کلزا [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 111-126]
 • صالحیان، حمید تاثیر چند عامل زراعی بر دوره بحرانی کنترل علفهای هرز سویا [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 127-139]
 • صالح زاده، حجت بررسی تأثیر منبع نیتروژن و نحوه تقسیط آن بر صفات کمی و کیفی توتون در دو منطقه [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 133-142]
 • صالح نیا، علی نظر بررسی اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه خوزستانی(Satureja khuzistanica Jamzad) [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 87-103]
 • صباغ، سید کاظم ارزیابی توانایی رقابت چهار رقم گندم (.Triticum aestivum L) با علف‌هرز بروموس ژاپنی (Bromus japonicus L.) با استفاده از مدل‌های تجربی [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 29-43]
 • صباغ نیا، ناصر اثر تاریخ کاشت و مدیریت تغذیه آلی، شیمیایی، و نانو ریزمغذی بر عملکرد نخود [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 55-70]
 • صبوری، حسین ارزیابی ژنوتیپ های برنج در شرایط خشکی و عدم تنش خشکی براساس شاخص های تحمل و حساسیت [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 55-75]
 • صبوری، حسین ارزیابی و گروهبندی ارقام و لاین‌های سویا در شرایط بدون تنش و تنش خشکی با استفاده از روش‌های چند متغیره آماری در دو منطقه رشت و گنبد کاووس [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 105-132]
 • صبوری، حسین تأثیر روش‌های آبیاری و محلول‌پاشی عناصر غذایی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم کشوری [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 27-40]
 • صیدی، زهرا اثر منابع مختلف نیتروژن و کودهای آلی بر ویژگی‌های خاک و خصوصیات اسانس گیاه زنیان [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 175-192]
 • صداقت، نعمت اله تأثیر روش‌های آبیاری و محلول‌پاشی عناصر غذایی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم کشوری [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 27-40]
 • صدرآبادی حقیقی، رضا اثر محلول پاشی کودهای بیولوژیک، محرک زیستی و شیمیایی برروی خصوصیات رشدی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 139-158]
 • صدقی، محمد تأثیر شوری آب آبیاری و محلولپاشی کودهای نانو و کلات روی بر مؤلفه های فتوسنتزی ژنوتیپ های جو [دوره 7، شماره 4، 1393، صفحه 60-41]
 • صدقی، محمد تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد و کارایی مصرف کود ذرت دانه ای (Zea mays L.) برای تاریخ‌های مختلف کاشت در اردبیل [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 45-65]
 • صدقی، محمد بررسی اثر کاربرد براسینواستروئید بر پتانسیل عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ بهاره (Cartahamus tinctorius L.) تحت رژیم های مختلف آبیاری [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 115-126]
 • صدقی، محمد اثر براسینواستروئید بر تحمل ارقام گلرنگ به تنش خشکی در اردبیل [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 17-31]
 • صدقی اصل، محمد ارزیابی عملکرد و صفات مورفولوژیک ذرت شیرین با کاربرد سطوح مختلف آبیاری و روش های کشت [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 127-150]
 • صفایی، ملیحه السادات تأثیر کاربرد کود آلی با منشأ ماهی و میگو بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 135-146]
 • صفاری، مهری بررسی تاثیر پلیمر سوپرجاذب، سولفات پتاسیم و کود دامی بر صفات فیزیولوژیک ارزن دم روباهی (Setaria italica) درشرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 43-60]
 • صفریان، عبدالرحیم مطالعه توارث کارایی مصرف آب گندم نان در شرایط تنش خشکی [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 181-199]
 • صفرزاده، محمدنقی تاثیر مقادیر مختلف کود سولفات پتاسیم بر برخی از صفات کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای (Zea mays L.) در رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 127-140]
 • صمدی کلخوران، الهام تأثیر دُز و زمان مصرف علف‌کش EPTC (ای‌پی‌تی‌سی) بر کنترل علف‌‌های هرز و عملکرد غده سیب‌زمینی (Solanumtuberosum L.) [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 41-54]
 • صمدی کلخوران، الهام ارزیابی کارایی مقادیر مختلف سه علف‌کش اتال‌فلورالین، تریفلورالین و پند‌یمتالین در کنترل علف‌های‌هرز مزارع سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 79-98]
 • صمصامی، ناصر اثر کمبود آب و تلقیح با ریزموجودات همزیست بر صفات فنولوژیک، مورفولوژیک، زراعی و خصوصیات کیفی سویا [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 111-128]
 • صوفی زاده، سعید پیش‌بینی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد گندم آبی استان فارس با استفاده از مدل APSIM [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 203-224]

ط

 • طایی، جواد ارزیابی تناسب اقلیمی کشاورزی الگوی کشت زمستانه سیب زمینی(Solanum tuberosum) در استان کرمان [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 95-113]
 • طاهری راد، علیرضا اثر روشهای خاکورزی، تراکم بوته و آرایش کاشت بر خصوصیات رشد، اجزای عملکردو عملکرد ذرت شیرین در شرایط آب و هوایی مالزی [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 79-98]
 • طباطبایی، سید علی ارزیابی تحمل به خشکی چند رقم کلزا بر اساس خصوصیات فیزیولوژی و زراعی در منطقه یزد [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 77-97]
 • طبرسا، فرهاد عملکرد گیاه آزی وش در اثر تراکم و دوره های آبیاری مختلف در زمان بذرگیری [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 47-62]
 • طریفی، شهناز تاثیر نسبت های مختلف کشت مخلوط جو(Hordeum vulgare) و شنبلیله(Trigonella foenum- graecum L.) تحت تاثیر کود نیتروژن بر کمیت و کیفیت ماده خشک [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 23-35]
 • طلوع حافظیان اول، میترا تعیین نوع کمون بذر ماریتیغال: اثرات تیمارهای پس رسی و جیبرلیک اسید در دماهای مختلف [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 171-186]
 • طهماسبی، مریم اثر تنش غرقابی بر جوانه‎زنی و اجزای رشد هتروتروفیک گیاهچه گندم در دماهای مختلف [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 51-69]
 • طهماسبی‌سروستانی، زین‌العابدین اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی آهن و روی بر ویژگی‌های کمی و کیفی دو گونه یونجه یک‌ساله [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 125-148]

ظ

 • ظفری، مهناز بررسی اثر کاربرد براسینواستروئید بر پتانسیل عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ بهاره (Cartahamus tinctorius L.) تحت رژیم های مختلف آبیاری [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 115-126]
 • ظفری، مهناز اثر براسینواستروئید بر تحمل ارقام گلرنگ به تنش خشکی در اردبیل [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 17-31]

ع

 • عاشوری، مجید تاثیر تراکم کاشت و سطوح کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا در شهرستان رودسر [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 73-84]
 • عالیمقام، سید مجید بررسی روند تحقیقات بذر در ایران: از گذشته تا حال [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 33-50]
 • عالیمقام، مجید مصرف سوخت، انرژی و انتشار گازهای گلخانه ‏ای ناشی از هر یک از عملیات زراعی در تولید سویا [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 1-23]
 • عالیمقام، مجید تجمع و تخصیص تسهیم فسفر و ماده‌خشک تحت تأثیر مقدار فسفر کودی و مایه‌زنی با باکتری استرپتومایسس در گندم و جو [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 39-58]
 • عبادی، علی اثر پیش ‎تیمار بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه بابونه در ‏شرایط شوری ‏ [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 145-164]
 • عبادی، علی نحوه‌ی تغییر محتوای کربوهیدرات، پروتئین کل و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت تحت تاثیر اسید‌سالیسیلیک طی مرگ برنامه‌ریزی شده‌ی سلولی در دو رقم گندم [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 97-112]
 • عبادی، علی تأثیر مصرف نیتروژن بر انتقال مجدد ماده خشک و نیتروژن در جو بهاره تحت تنش کم آبی [دوره 7، شماره 4، 1393، صفحه 142-123]
 • عبادی، علی تأثیر پرایمینگ با اسید سالیسیلیک بر خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی بذور پیر شده ماریتیغال (Silybum marianum) [دوره 7، شماره 4، 1393، صفحه 234-223]
 • عبادی، علی اثر مصرف نیتروژن بر روی برخی شاخص‌های تحمل تنش کم آبی در جو بهاره [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 95-114]
 • عبادی، علی بررسی اثر کاربرد براسینواستروئید بر پتانسیل عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ بهاره (Cartahamus tinctorius L.) تحت رژیم های مختلف آبیاری [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 115-126]
 • عبادی، علی اثر براسینواستروئید بر تحمل ارقام گلرنگ به تنش خشکی در اردبیل [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 17-31]
 • عباسی، رحمت تأثیر الگوی کاشت مخلوط و کود نیتروژن بر عملکرد ریحان (Ocimum basiilicum L.) و لوبیا چشم‌بلبلی (Vigna unguiculata L.) در شرایط رقابتی با علف‌ هرز [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 1-18]
 • عباسی، علیرضا مطالعه واکنش و تنوع ژنتیک ارقام گندم نان ایرانی تحت تنش سرمای بهاره با استفاده از روش های آماری چند متغیره [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 149-166]
 • عباسی، محمدرضا ارزیابی منابع ژنتیکی یونجه های وحشی ایران جهت استفاده در سیستم های زراعی [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 225-238]
 • عباسیان، ابوذر اثر تناوب زراعی، تلقیح با ازتوباکتر کروکوکوم و مقدار نیتروژن بر عملکرد برنج [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 211-230]
 • عباسپور، علی مطالعه برهمکنش گوگرد و روی بر عملکرد و اجرائ عملکرد پنبه و برخی پارامترهای خاک [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 15-38]
 • عباسدخت، حمید بررسی تأثیر منبع نیتروژن و نحوه تقسیط آن بر صفات کمی و کیفی توتون در دو منطقه [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 133-142]
 • عباسدخت، حمید مطالعه برهمکنش گوگرد و روی بر عملکرد و اجرائ عملکرد پنبه و برخی پارامترهای خاک [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 15-38]
 • عباس دخت، حمید بررسی تأثیر سطوح مختلف فسفر در شرایط اسمو- هیدروترمال پرایمینگ بذر بر عملکرد ذرت دانه‌ای [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 1-22]
 • عباس دخت، حمید بررسی کلات ریزمغذی جادوگر بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان درتراکمهای مختلف کاشت [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 1-19]
 • عباس دخت، حمید بررسی برهمکنش تلقیح کودهای بیولوژیک و نیتروژن بر رشد و عملکرد سویا تحت شرایط کنترل و عدم کنترل علف‌هرز [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 95-114]
 • عباسی سورکی، علی تأثیر منابع کودی بر خصوصیات رشد و عملکرد شنبلیله در کشت مخلوط با سیاهدانه [دوره 7، شماره 4، 1393، صفحه 222-197]
 • عباسی سورکی، علی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و تاریخ نشاکاری بر خصوصیات رشد، عملکرد و میزان اسانس نعناع فلفلی در کشت مخلوط ردیفی با عدس [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 119-132]
 • عباسی سورکی، علی بررسی خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گندم و جو در سیتم‌ کشت راهرویی در منطقه سامان [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 85-99]
 • عبدی، امید پهنه‏بندی مناطق مستعد کشت سویا در حوزه قره‏سو با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 175-187]
 • عبدی، امید مقایسه روش زمین‏ آمار و استفاده از داده‏ های سنجش از دور به‏ منظور پیش بینی عملکرد گندم در برخی از مراحل رشد (مطالعه موردی:اراضی مزرعه نمونه استان گلستان) [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 51-76]
 • عبدی، امید مقایسه عملکرد گندم در سامانه‌های زراعی تحت مدیریت رایج و پیشرفته با استفاده از GIS [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 178-198]
 • عبدی، امید ارزیابی تناسب کشت گندم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور و فرآیند تحلیل شبکه‌ای در حوزه قره‌سوی شهرستان گرگان [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 1-22]
 • عبدی، امید مقایسه روش‎های درون‎یابی زمین‎آماری (کریجینگ) برای تخمین شوری خاک و عملکرد گندم در مزرعه نمونه ارتش آق ‏قلا [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 1-16]
 • عبدالشاهی، روح الله بررسی تاثیر پلیمر سوپرجاذب، سولفات پتاسیم و کود دامی بر صفات فیزیولوژیک ارزن دم روباهی (Setaria italica) درشرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 43-60]
 • عبدالشاهی، روح اله مطالعه توارث کارایی مصرف آب گندم نان در شرایط تنش خشکی [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 181-199]
 • عبدالهی، علی اشرف تأثیر قارچ های میکوریز و اندوفیت ریشه در شرایط خزانه مرطوب و نیمه مرطوب برمیزان عملکرد و اجزاء عملکرد برنج [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 223-230]
 • عرب، راحله اثر دور آبیاری و محلول‌پاشی عناصرآهن و روی بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و عملکرد آفتاب‌گردان [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 77-90]
 • عرب، صفیه اثر محلول‌پاشی اسیدآسکوربیک و سدیم نیتروپروساید بر محتوای پروتئین، عملکرد دانه و برخی صفات زراعی گلرنگ تحت تنش کم‌آبیاری [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 69-87]
 • عربی، زهرا اثر سطوح مختلف آبیاری و هیدروژل‌ سوپرجاذب بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اسانس گیاه انیسون (anisum.L Pimpinella) [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 51-66]
 • عرب حسینی، علی اثر آرایش کاشت و دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفهای تحت سیستم آبیاری قطره‏ای در پیشوا-ورامین [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 137-156]
 • عرفانیان سلیم، رامین ارزیابی تناسب اراضی و امکان‏سنجی اجرای تناوب گندم-سویا در سطح اراضی زراعی استان گلستان [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 103-118]
 • عزیزی، الهام اثر مقادیر ورمی‌کمپوست بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و کیفی ارقام همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 171-194]
 • عزیزی، الهام تاثیر غلظت های مختلف نانو کودهای کلسیم و مولیبدن بر رشد و گره زایی گیاه نخود سیاه (arietinum L. Cicer) [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 179-199]
 • عزیزی، الهام تاثیر سوپر جاذب بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود (arietinum L. Cicer) در شرایط تنش خشکی انتهای فصل [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 191-202]
 • عزیزی، خسرو تاریخ کاشت زودهنگام به‌عنوان راهکاری برای بهبود عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک و فنولوژیک ذرت در شرایط تغییر اقلیم در استان کرمانشاه [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 91-105]
 • عسکری کلستانی، علیرضا ارزیابی تحمل به شوری نسل پنجم (M5) لاین های گندم نان، با استفاده از برخی شاخص های تحمل به تنش [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 35-49]
 • عسکرنژاد، محمدرضا بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد خردل سیاه (Brassica nigra) در شرایط آب و هوایی ابرکوه [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 183-198]
 • عیسوند، حمیدرضا بررسی اثر هیدروپرایمینگ و پرایمینگ هورمونی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود در شرایط دیم و آبی [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 1-18]
 • عیسوند، حمیدرضا بررسی تأثیر کاربرد میکوریزا و پلیمر سوپر جاذب بر خصوصیات مورفولوژیک ریشه و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط دیم [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 61-73]
 • عیسوند، حمیدرضا اثر کود فسفاته در شرایط تنش شوری بر سرنوشت کادمیم در گیاه و خصوصیات کیفی توتون [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 89-106]
 • عیسوند، حمید رضا بررسی اثر محلول‏پاشی پتاسیم، روی و بور بر دمای سایه انداز گیاهی، صفات فیزیولوژیک و عملکرد دو رقم گندم نان (Triticum aestivum L.) تحت تاریخ‏های کاشت مناسب و تأخیری [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 187-203]
 • علی بخشی، اسماعیل پاسخ شاخص های رشدی، عملکرد و کارایی فیزیولوژیک و بازیافت ظاهری نیتروژن ذرت دانه‌ای به چند کشتی همزمان لگوم ها و سطوح مصرف کود اوره [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 75-92]
 • علیرضا، صفاهانی فعالیتهای بهبود دهنده قارچ میکوریزا در بوته های توتون در مواجهه با افزایش غلظت کلر در آب آبیاری [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 155-174]
 • علیزاده، حسن ارزیابی اثرات تیمارهای کنترل علف‌های‌هرز و تراکم بوته بر رشد و عملکرد عدس [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 135-148]
 • علی نژاد سراجی، رضا تأثیر کشت گیاهان پوششی زمستانه و نحوی از بین بردن آن بر خصوصیات کیفی و درآمد توتون تیپ گرم‏خانه‏ای (K326) [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 19-33]
 • عمادی، باقر اثر انرژی‌های ورودی بر عملکرد و برآورد اقتصادی تولید پنبه در استان خراسان رضوی [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 149-167]
 • عمارلو، ایمان بررسی اثر محلول‌پاشی اسیدسالیسیلیک بر روی برخی از خصوصیات کیفی گیاه سیب‌زمینی [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 221-233]
 • عینی نرگسه، حامد پیش‌بینی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد گندم آبی استان فارس با استفاده از مدل APSIM [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 203-224]

غ

 • غیاثی اسکویی، مهدی ارزیابی ژنوتیپ های برنج در شرایط خشکی و عدم تنش خشکی براساس شاخص های تحمل و حساسیت [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 55-75]
 • غدیریان، رحمن مطالعه تجمع، انتقال مجدد و شاخص برداشت ماده خشک و نیتروژن در ارقام مختلف گندم نان و دوروم [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 39-59]
 • غلامی، احمد اثر محلول‌پاشی اسیدآسکوربیک و سدیم نیتروپروساید بر محتوای پروتئین، عملکرد دانه و برخی صفات زراعی گلرنگ تحت تنش کم‌آبیاری [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 69-87]
 • غلامی، احمد بررسی برهمکنش تلقیح کودهای بیولوژیک و نیتروژن بر رشد و عملکرد سویا تحت شرایط کنترل و عدم کنترل علف‌هرز [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 95-114]
 • غلامحسینی، مبینا تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد و کارایی مصرف کود ذرت دانه ای (Zea mays L.) برای تاریخ‌های مختلف کاشت در اردبیل [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 45-65]
 • غلامی رضوانی، نسیم ارزیابی ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris) برای کشت پاییزه در مناطق سرد معتدل در شرایط مزرعه [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 142-147]

ف

 • فاتح، اسفندیار ارزیابی تاثیر مایکوریزا و آزوسپریلیوم بر برخی خصوصیات ارقام گندم در مرحله استقرار [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 45-62]
 • فاتح، اسفندیار ارزیابی تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و منابع مختلف نیتروژن بر تجمع مواد ذخیره‌ای در ساقه گندم و انتقال مجدد آن [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 113-134]
 • فاتح، اسفندیار اثر منابع مختلف نیتروژن و کودهای آلی بر ویژگی‌های خاک و خصوصیات اسانس گیاه زنیان [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 175-192]
 • فاتح، اسفندیار بررسی تأثیر نوع بقایا، مدیریت بقایا و نیتروژن بر عملکرد و کیفیت گندم دوروم (Triticum durum L.) [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 87-104]
 • فاتح، اسفندیار تأثیر گیاهان کود سبز و منابع مختلف نیتروژن بر بیومس علف‌های هرز و برخی خصوصیات رشدی کلزا [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 137-154]
 • فاتح، اسفندیار تاثیر نسبت های مختلف کشت مخلوط جو(Hordeum vulgare) و شنبلیله(Trigonella foenum- graecum L.) تحت تاثیر کود نیتروژن بر کمیت و کیفیت ماده خشک [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 23-35]
 • فاتح، اسفندیار تأثیر الگوهای مختلف کشت مخلوط جو (Hordeum vulgare) و ماشک‌گل‌خوشه‌ای (Vicia villosa dasycarpa) و نوع کود فسفر بر شاخصLER ، تولید ماده خشک و کیفیت علوفه [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 89-102]
 • فتحی، ناهید اثر دما در مرحله پر شدن دانه بر برخی صفات کیفی دانه برنج در شرایط اقلیمی مازندران [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 141-154]
 • فدایی، فاطمه تعیین نوع کمون بذر ماریتیغال: اثرات تیمارهای پس رسی و جیبرلیک اسید در دماهای مختلف [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 171-186]
 • فرجی، ابوالفضل تعیین تیپ ایده‌آل آفتابگردان (Heliantus annuus) در منطقه گنبد با استفاده از مدل‌سازی و روش رگرسیون چندگانه [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 1-21]
 • فرجی، ابوالفضل بررسی برهمکنش تلقیح کودهای بیولوژیک و نیتروژن بر رشد و عملکرد سویا تحت شرایط کنترل و عدم کنترل علف‌هرز [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 95-114]
 • فرجی، همایون ارزیابی کارایی مقادیر مختلف سه علف‌کش اتال‌فلورالین، تریفلورالین و پند‌یمتالین در کنترل علف‌های‌هرز مزارع سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 79-98]
 • فرجی، هوشنگ ارزیابی عملکرد و صفات مورفولوژیک ذرت شیرین با کاربرد سطوح مختلف آبیاری و روش های کشت [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 127-150]
 • فرج زاده، داود تاثیر همیاری باکتری سودوموناس فلورسنس در کاهش اثرات تنش شوری در کانولا (Brassica napus L.) [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 201-220]
 • فرح بخش، حسن ارزیابی ژنوتیپ های برنج در شرایط خشکی و عدم تنش خشکی براساس شاخص های تحمل و حساسیت [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 55-75]
 • فرح وش، فرهاد تأثیر الگوی کاشت مخلوط و کود نیتروژن بر عملکرد ریحان (Ocimum basiilicum L.) و لوبیا چشم‌بلبلی (Vigna unguiculata L.) در شرایط رقابتی با علف‌ هرز [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 1-18]
 • فرخ زاده، سارا مطالعه پایداری عملکرد غله جدید تریتی‌پایرم با لاین‌های تریتیکاله و ارقام گندم نان ایرانی با استفاده از روش تفکیک آثار متقابل ژنوتیپ در محیط [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 77-94]
 • فریدونی، محمدجواد ارزیابی عملکرد و صفات مورفولوژیک ذرت شیرین با کاربرد سطوح مختلف آبیاری و روش های کشت [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 127-150]
 • فرزان، صبرینه تأثیر زمان غرقاب و کاربرد علف‌کش بر کارایی تیوبنکارب در شالیزار [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 1-23]
 • فرزانه، سلیم بررسی ارتباط وقوع مراحل فنولوژیکی و ویژگی‏های مورفولوژیکی با کمیّت و کیفیت بذر چغندرقند [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 115-138]
 • فرهادیان، کلثوم بررسی تأثیر کاربرد میکوریزا و پلیمر سوپر جاذب بر خصوصیات مورفولوژیک ریشه و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط دیم [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 61-73]
 • فرهادیان عزیزی، شیوا ارزیابی زراعی – بوم شناختی اراضی شهرستان گنبدکاوس جهت کشت گندم دیم با استفاده از تحلیل‌های مکانی GIS [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 1-17]
 • فرهادیان عزیزی، شیوا برآورد احتمال وقوع عوامل اقلیمی موثر در زراعت دیم گندم و جو پاییزه در اراضی کشاورزی شهرستان‌های آق‌قلا، گنبدکاوس و کلاله با استفاده از تحلیل‌های مکانی GIS [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 1-16]
 • فرهادی بانسوله، بهمن ارزیابی شاخص‌های پوشش گیاهی مبتنی بر سنجش از دور در مراحل مختلف رشد برای برآورد زیست‌توده ذرت [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 29-41]
 • فرهمندفر، اسفندیار ارزیابی تحمل به خشکی چند رقم کلزا بر اساس خصوصیات فیزیولوژی و زراعی در منطقه یزد [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 77-97]
 • فرهمندفر، مریم تاثیر مقادیر مختلف کود سولفات پتاسیم بر برخی از صفات کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای (Zea mays L.) در رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 127-140]
 • فروغی، عباس تأثیر فاصله ردیف کاشت و تداخل علف هرز توق بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کنجد در گرگان [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 101-116]
 • فروغی، عباس ارزیابی توان رقابتی دو رقم کنجد (Sesamum indicum L.) با توق (Xanthium strumarium L.) در فواصل مختلف ردیف گیاه زراعی [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 19-40]
 • فروغی، عباس ارزیابی سازگاری ارقام مختلف کلزا(Brassica napus L.) تحت شرایط آب و هوایی منطقه شیروان [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 33-56]
 • فیضیان، محمد اثر کود فسفاته در شرایط تنش شوری بر سرنوشت کادمیم در گیاه و خصوصیات کیفی توتون [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 89-106]
 • فیض بخش، محمد تقی جریان انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی در مزارع ذرت دانه ای (شهرستان گرگان) [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 89-107]
 • فیض بخش، محمد تقی واسنجی و ارزیابی مدل CERES-Maize در شرایط اقلیمی گرگان [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 25-49]
 • فلاح، الهیار تأثیر روش‌های آبیاری و محلول‌پاشی عناصر غذایی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم کشوری [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 27-40]
 • فلاح، سیف اله اثر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن بر رشد و تولید زیست توده گیاه دارویی خرفه [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 125-143]
 • فلاح، سیف اله تأثیر منابع کودی بر خصوصیات رشد و عملکرد شنبلیله در کشت مخلوط با سیاهدانه [دوره 7، شماره 4، 1393، صفحه 222-197]
 • فلاح، سیف اله تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و تاریخ نشاکاری بر خصوصیات رشد، عملکرد و میزان اسانس نعناع فلفلی در کشت مخلوط ردیفی با عدس [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 119-132]
 • فلاح، سیف اله بررسی خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گندم و جو در سیتم‌ کشت راهرویی در منطقه سامان [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 85-99]
 • فلاح، سیف‌اله تأثیر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن بر ماده خشک و جذب عناصر غذایی اولیه پرمصرف در سورگوم علوفه‌ای [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 185-202]
 • فولادی، عقیل تأثیر کمبود آب برمحتوای نسبی آب برگ، شاخص‌های فلورسانس کلروفیل و عملکرد دانه چهار رقم لوبیا چیتی [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 169-190]

ق

 • قادری فر، فرشید تأثیر فاصله ردیف کاشت و تداخل علف هرز توق بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کنجد در گرگان [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 101-116]
 • قادری فر، فرشید تغییرات در کربوهیدرات‏ های محلول و فعالیت آنزیم‏ های پالاینده گونه‏ های اکسیژن فعال در کدوتخم کاغذی طی انبارداری در دماها و رطوبت‏های بذر مختلف [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 157-179]
 • قادری فر، فرشید ارزیابی مدلهای رگرسیون غیرخطی برای کمی کردن واکنش سرعت جوانه زنی گیاه جو به دما و پتانسیل آب [دوره 7، شماره 4، 1393، صفحه 40-23]
 • قادری فر، فرشید تأثیر طول مراحل مختلف نمو بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 21-41]
 • قادری فر، فرشید ارزیابی توان رقابتی دو رقم کنجد (Sesamum indicum L.) با توق (Xanthium strumarium L.) در فواصل مختلف ردیف گیاه زراعی [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 19-40]
 • قادری فر، فرشید بررسی ارتباط وقوع مراحل فنولوژیکی و ویژگی‏های مورفولوژیکی با کمیّت و کیفیت بذر چغندرقند [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 115-138]
 • قادری فر، فرشید مطالعه تنوع ژنتیکی بنیه بذر برنج با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 121-142]
 • قادری فر، فرشید بررسی قابلیت تحمل به پسابیدگی در بذرهای در حال نمو بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 89-108]
 • قادری فر، فرشید ببررسی شاخص های تنش در انتخاب ژنوتیپ های گندم متحمل به شرایط دیم و تنش شوری متوسط و شدید در استان گلستان [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 127-144]
 • قادری فر، فرشید بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و صفات رشدی تریتیکاله در شهرستان گرگان تحت تأثیر تاریخ‌های مختلف کاشت [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 227-249]
 • قادری فر، فرشید بررسی روند تحقیقات بذر در ایران: از گذشته تا حال [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 33-50]
 • قادری فر، فرشید بررسی جوانه ‏زنی و فعالیت آنتی‏اکسیدانت‏های آنزیمی و غیرآنزیمی کلیدی دخیل در زوال بذر نخود در طی انبارداری طبیعی و زوال مصنوعی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 51-71]
 • قادری فر، فرشید اثر شوری و خشکی بر رشد، کارایی مصرف آب و غلظت سدیم و پتاسیم دو ژنوتیپ گندم بهاره آبی و دیم [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 23-46]
 • قادری فر، فرشید تعیین نوع کمون بذر ماریتیغال: اثرات تیمارهای پس رسی و جیبرلیک اسید در دماهای مختلف [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 171-186]
 • قادری‌فر، فرشید بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی، فلورسانس کلروفیل، میزان کلروفیل (a, b) و کارتنویید برگ تحت تاثیر دوره غرقابی و رژیم‌های مختلف تغذیه‌ای در گیاه سویا (Glycine max (L.) Merr [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 1-30]
 • قاسمی گلعذانی، کاظم اثر تنش خشکی، کود شیمیایی و بیولوژیک و هورمون اسید سالیسیلیک بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد در گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 37-55]
 • قاضی پیرکوهی، محمد تاثیر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم گیاه دارویی ریحان [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 63-77]
 • قائمی، علیرضا ارزیابی چرخه حیاتی( LCA ) تولید چغندرقند در سیستمهای مختلف در خراسان [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 43-62]
 • قبادی، محمداقبال اثر ماندابی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه نخود در شرایط دیم [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 51-64]
 • قبادی، محمداقبال برهمکنش تلقیح ریزوبیوم و سطوح نیتروژن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و عملکرد ارقام سویا (Glycine max L.) در شرایط آب و هوایی کرمانشاه [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 77-93]
 • قبادی، مختار برهمکنش تلقیح ریزوبیوم و سطوح نیتروژن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و عملکرد ارقام سویا (Glycine max L.) در شرایط آب و هوایی کرمانشاه [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 77-93]
 • قجرجزی، احسان پیش‌بینی اجزای ‌عملکرد سویا با‌ استفاده از شبکه‌عصبی ‌مصنوعی تحت اثر کود‌نیتروژن و تراکم‌بوته [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 63-76]
 • قربانی، رضا بررسی کارایی چند علف‌کش در کنترل سلمه و تاج‌خروس در مزارع سیب‌زمینی [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 19-37]
 • قربانی، محمد حسین واکنش رشد و عملکرد گندم به تراکم در خاک‏های شور و کشت دیم [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 57-72]
 • قربانی، محمد حسین عملکرد گیاه آزی وش در اثر تراکم و دوره های آبیاری مختلف در زمان بذرگیری [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 47-62]
 • قربانی، هادی بررسی تأثیر سطوح مختلف فسفر در شرایط اسمو- هیدروترمال پرایمینگ بذر بر عملکرد ذرت دانه‌ای [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 1-22]
 • قربانی، هادی بررسی کلات ریزمغذی جادوگر بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان درتراکمهای مختلف کاشت [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 1-19]
 • قربانی گیلایه، حشمت اله تاثیر تراکم کاشت و سطوح کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا در شهرستان رودسر [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 73-84]
 • قربانی نصرآباد، رضا تجمع و تخصیص تسهیم فسفر و ماده‌خشک تحت تأثیر مقدار فسفر کودی و مایه‌زنی با باکتری استرپتومایسس در گندم و جو [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 39-58]
 • قرخلو، جاوید تأثیر فاصله ردیف کاشت و تداخل علف هرز توق بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کنجد در گرگان [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 101-116]
 • قرخلو، جاوید ارزیابی توان رقابتی دو رقم کنجد (Sesamum indicum L.) با توق (Xanthium strumarium L.) در فواصل مختلف ردیف گیاه زراعی [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 19-40]
 • قرخلو، جاوید قرخلو تاثیر فاصله ردیف و کاربرد علفکش بر شاخصهای رشد، عملکرد و اجزای عملکرد برنج در کشت مستقیم [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 31-49]
 • قلی پور، منوچهر تاثیر تلقیح باکتری ریزوبیوم و قارچ میکوریزای بر جذب برخی عناصر معدنی توسط نخود در سطوح مختلف کود سولفات آهن [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 71-87]
 • قلی پور، منوچهر بررسی تأثیر منبع نیتروژن و نحوه تقسیط آن بر صفات کمی و کیفی توتون در دو منطقه [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 133-142]
 • قلی پور، منوچهر تعیین غلظت بهینه سه آنزیم آنتی اکسیدان برای افزایش مقاومت به خشکی ماش (Vigna radiata L.) با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 137-147]
 • قلی پور، منوچهر اثر اسید سالیسیلیک و اسید جاسمونیک در القای تنش اکسیداتیو، افزایش مقاومت و عملکرد در سرخارگل [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 109-122]
 • قلی پور، منوچهر بهینه‌سازی پرتودهی بذر ماش با امواج آلتراسونیک برای افزایش مؤلفه‌های بنیه گیاه‌چه توسط الگوریتم ژنتیک [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 1-10]
 • قلیزاده، امیر تعیین ویژگیهای مرتبط با تحمل به شوری ژنوتیپهای گندم نان در استان یزدبا استفاده از رگرسیون لجستیک [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 63-77]
 • قلی نژاد، اسماعیل استفاده از تلاش بازآوری، عملکرد کمی و کیفی برای شناسایی توده های کنجد متحمل به خشکی در همزیستی با میکوریزا [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 75-94]
 • قلی نژاد، اسماعیل اثر کمبود آب و تلقیح با ریزموجودات همزیست بر صفات فنولوژیک، مورفولوژیک، زراعی و خصوصیات کیفی سویا [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 111-128]
 • قمرنیا، هوشنگ اثر ماندابی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه نخود در شرایط دیم [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 51-64]
 • قنبری، علی بررسی رقابت علف‌های‌هرز در مزرعه کلزا با استفاده از تابع عکس وزن تک بوته و سطح برگ نسبی علف های هرز [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 61-75]
 • قندی، اکبر تأثیر تنش خشکی ملایم آخر فصل رشد بر ویژگی‌های زراعی ارقام گندم [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 117-134]
 • قوی، مهدی اثر محلول پاشی کودهای بیولوژیک، محرک زیستی و شیمیایی برروی خصوصیات رشدی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 139-158]
 • قوی عزم، عفت اثر پیش ‎تیمار بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه بابونه در ‏شرایط شوری ‏ [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 145-164]

ک

 • کابوسی، کامی اثر سطوح مختلف آبیاری و هیدروژل‌ سوپرجاذب بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اسانس گیاه انیسون (anisum.L Pimpinella) [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 51-66]
 • کابوسی، کامی اثر سطوح تنش شوری بر صفات کمی و کیفی ارقام مختلف کلزا در شرایط کاربرد ورمی کمپوست [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 133-151]
 • کازرونی‌منفرد، ابراهیم بررسی رقابت علف‌های‌هرز در مزرعه کلزا با استفاده از تابع عکس وزن تک بوته و سطح برگ نسبی علف های هرز [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 61-75]
 • کاشانی، علی تاثیرتیمارهای پیش‌کاشت و میزان نیتروژن بر خصوصیات کیفی و کمی ذرت سیلویی هیبرید سینگل کراس 704 [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 103-120]
 • کاشانی، علی تأثیر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ حاصلخیزی خاک بر پویایی ﺟﻤﻌﯿﺖ علف‌های هرز و عملکرد علوفه ذرت [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 153-168]
 • کاظمی، حسین پهنه‌بندی زراعی-بوم شناختی اراضی کشاورزی شهرستان گرگان جهت کشت جولخت بر اساس منطق بولین [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 165-185]
 • کاظمی، حسین ارزیابی تناسب اراضی شهرستان آق‌قلا (استان گلستان) جهت تولید جو در شرایط دیم با استفاده از سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی(GIS) [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 159-182]
 • کاظمی، حسین بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و صفات رشدی تریتیکاله در شهرستان گرگان تحت تأثیر تاریخ‌های مختلف کاشت [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 227-249]
 • کاظمی، حسین ارزیابی زراعی – بوم شناختی اراضی شهرستان گنبدکاوس جهت کشت گندم دیم با استفاده از تحلیل‌های مکانی GIS [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 1-17]
 • کاظمی، حسین برآورد احتمال وقوع عوامل اقلیمی موثر در زراعت دیم گندم و جو پاییزه در اراضی کشاورزی شهرستان‌های آق‌قلا، گنبدکاوس و کلاله با استفاده از تحلیل‌های مکانی GIS [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 1-16]
 • کاظمی، گزل مقایسه ارقام مختلف گندم و بررسی روابط بین صفات آن‌ها با استفاده از روش‌های آماری یک و چندمتغیره [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 191-203]
 • کاظمی‌کرگهی، محبوبه اولویت‏بندی عوامل ایجادکننده خلاء عملکرد گندم در منطقه گرگان [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 171-189]
 • کافی، مجمد بررسی تاثیر تاریخ کاشت و نیتروژن بر مراحل نموی ارقام گندم و رابطه آن با عملکرد و اجزای عملکرد در منطقه نیشابور [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 143-162]
 • کافی، مجمد اثر تنش مکانیکی باد بر تعدادی از خصوصیات مورفوفیزیولوژیک دو رقم گندم (Triticum aestivum) پابلند و نیمه-پاکوتاه [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 101-114]
 • کافی، محمد نگرشی کاربردی در پیش بینی تولید و سود اقتصادی ارقام گندم در تداخل با چاودار وحشی با استفاده از مدل های رگرسیونی [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 149-170]
 • کافی، محمد اثر تنش شوری بر برخی از خصوصیات فتوسنتزی پنج توده‌ کوشیا (Kochia scoparia (L.) Schrad.) [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 77-95]
 • کافی، محمد بررسی امکان تولید علوفه در دو توده کوشیا (Kochia scoparia L.) با کاهش مصرف آب در شرایط شور [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 1-19]
 • کافی، محمد بهبود جوانه‌زنی، استقرار و عملکرد گیاهان سیب‌زمینی حاصل از ریزغده‌های تیمارشده توسط بنزیل‌آمینوپورین و آبسیزیک‌اسید [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 75-90]
 • کافی، محمد ارزیابی ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris) برای کشت پاییزه در مناطق سرد معتدل در شرایط مزرعه [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 142-147]
 • کامبوزیا، جعفر برآورد پارمترهای مربوط به برخی ارقام غالب ذرت دانه‌ای در کشور به منظور استفاده در مدل مکانیزم‌گرای APSIM [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 129-147]
 • کامکار، بهنام کمی سازی واکنش جوانه زنی گندم در واکنش به دما و پتانسیل آب [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 117-135]
 • کامکار، بهنام مطالعه واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در رقابت با علف هرز خردل وحشی در گرگان [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 187-214]
 • کامکار، بهنام پهنه‏بندی مناطق مستعد کشت سویا در حوزه قره‏سو با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 175-187]
 • کامکار، بهنام شبیه سازی اثر تغییر اقلیم بر تولید نخود در استان زنجان [دوره 7، شماره 4، 1393، صفحه 1-22]
 • کامکار، بهنام مقایسه روش زمین‏ آمار و استفاده از داده‏ های سنجش از دور به‏ منظور پیش بینی عملکرد گندم در برخی از مراحل رشد (مطالعه موردی:اراضی مزرعه نمونه استان گلستان) [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 51-76]
 • کامکار، بهنام بررسی ارتباط وقوع مراحل فنولوژیکی و ویژگی‏های مورفولوژیکی با کمیّت و کیفیت بذر چغندرقند [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 115-138]
 • کامکار، بهنام ارزیابی تناسب اراضی شهرستان آق‌قلا (استان گلستان) جهت تولید جو در شرایط دیم با استفاده از سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی(GIS) [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 159-182]
 • کامکار، بهنام واسنجی و ارزیابی مدل CERES-Maize در شرایط اقلیمی گرگان [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 25-49]
 • کامکار، بهنام اثر تاریخ کاشت بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum) در شرایط آب و هوایی استان گلستان [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 67-86]
 • کامکار، بهنام تأثیر کشت گیاهان پوششی زمستانه و نحوی از بین بردن آن بر خصوصیات کیفی و درآمد توتون تیپ گرم‏خانه‏ای (K326) [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 19-33]
 • کامکار، بهنام مقایسه عملکرد گندم در سامانه‌های زراعی تحت مدیریت رایج و پیشرفته با استفاده از GIS [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 178-198]
 • کامکار، بهنام ارزیابی تناسب کشت گندم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور و فرآیند تحلیل شبکه‌ای در حوزه قره‌سوی شهرستان گرگان [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 1-22]
 • کامکار، بهنام ارزیابی تناسب اراضی و امکان‏سنجی اجرای تناوب گندم-سویا در سطح اراضی زراعی استان گلستان [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 103-118]
 • کامکار، بهنام مقایسه روش‎های درون‎یابی زمین‎آماری (کریجینگ) برای تخمین شوری خاک و عملکرد گندم در مزرعه نمونه ارتش آق ‏قلا [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 1-16]
 • کیانبخت، محمد تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و غلاف سبز سه رقم باقلادر شرایط آب و هوایی گرگان [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 99-119]
 • کیانمهر، محمد حسین بررسی اثر مقادیر مختلف کود پلت‌شده دامی و اوره و ریزمغذی‌ها بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد روغن گیاه دارویی کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo var. styriaca) [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 145-161]
 • کی دشتی، مهدی اثر انرژی‌های ورودی بر عملکرد و برآورد اقتصادی تولید پنبه در استان خراسان رضوی [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 149-167]
 • کربلاوی، نادیا اثر سطوح مختلف تنش و کود سولفات پتاسیم بر عملکرد لوبیا سبز [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 137-149]
 • کرمی، علی پاسخ فیزیولوژیک و تغذیه ای گیاه یونجه(Medicago sativa. Cv.Hamedani) در تلقیح با قارچ درون زی Piriformospora indica و باکتری Azospirillum Spp تحت تنش شوری [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 109-129]
 • کرمانی، منصوره اثر محلول پاشی سیلیس در بهبود صفات کمی و کیفی دو رقم چغندرقند(Beta vulgaris L.) در تربت حیدریه [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 129-142]
 • کشاورز، حامد اثر سالیسیلیکاسید بر کلروفیل، برخی خصوصیات رشدی و عملکرد دو رقم کلزا [دوره 7، شماره 4، 1393، صفحه 178-161]
 • کشیری، حبیب الله مقایسه دو روش برازش خط مرزی در آنالیز خلا عملکرد: مطالعه موردی گندم دیم در استان گلستان [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 19-33]
 • کشمیری، احسان اثر تنش شوری بر برخی از خصوصیات فتوسنتزی پنج توده‌ کوشیا (Kochia scoparia (L.) Schrad.) [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 77-95]
 • کلاهچی، غلامعلی بررسی اثر دورهای مختلف آبیاری بر برخی خصوصیات زراعی هیبرید‏های داخلی و خارجی ذرت(Zea mays L.) در منطقه شمال خوزستان [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 65-75]
 • کمالی، محمد رضا تأثیر شوری آب آبیاری و محلولپاشی کودهای نانو و کلات روی بر مؤلفه های فتوسنتزی ژنوتیپ های جو [دوره 7، شماره 4، 1393، صفحه 60-41]
 • کمائی، حسین بررسی اثر محلول‏پاشی پتاسیم، روی و بور بر دمای سایه انداز گیاهی، صفات فیزیولوژیک و عملکرد دو رقم گندم نان (Triticum aestivum L.) تحت تاریخ‏های کاشت مناسب و تأخیری [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 187-203]
 • کمشی کمر، الهه اثر تاریخ کاشت بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum) در شرایط آب و هوایی استان گلستان [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 67-86]
 • کوچکی، علیرضا ارزیابی چرخه حیاتی( LCA ) تولید چغندرقند در سیستمهای مختلف در خراسان [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 43-62]
 • کوچکی، علیرضا روابط رقابتی سوروف آبی و سوروف با برنج در سریهای جایگزینی [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 205-222]
 • کوچکی، علیرضا ارزیابی اثر تنوع گونه‌ای بر برخی خدمات اگرواکوسیستمی در کشت مخلوط ذرت، سویا و ختمی 2- عملکرد، نسبت برابری زمین، تنفس و زیست توده میکروبی خاک و پتانسیل ترسیب کربن [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 49-68]
 • کوچکی، علیرضا ارزیابی تناسب اراضی و امکان‏سنجی اجرای تناوب گندم-سویا در سطح اراضی زراعی استان گلستان [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 103-118]
 • کوچک زاده، احمد اثر خاک‌پوش و محلول پاشی سلنیوم و بور بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی آفتابگردان (.Helianthus annuus L) در خاک شور [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 43-59]

گ

 • گالشی، سرالله اثر تنش غرقابی بر جوانه‎زنی و اجزای رشد هتروتروفیک گیاهچه گندم در دماهای مختلف [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 51-69]
 • گالشی، سرالله بررسی اثر تنش غرقابی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (.Brassica napus L) [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 23-42]
 • گالشی، سرالله بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی، فلورسانس کلروفیل، میزان کلروفیل (a, b) و کارتنویید برگ تحت تاثیر دوره غرقابی و رژیم‌های مختلف تغذیه‌ای در گیاه سویا (Glycine max (L.) Merr [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 1-30]
 • گالشی، سرالله ببررسی شاخص های تنش در انتخاب ژنوتیپ های گندم متحمل به شرایط دیم و تنش شوری متوسط و شدید در استان گلستان [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 127-144]
 • گالشی، سرالله کاهش اثر تنش شوری آب آبیاری توسط محلول‏پاشی سولفات پتاسیم در پنبه (Gossypium hirsutum L.) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 17-22]
 • گالشی، سرالله اثر شوری و خشکی بر رشد، کارایی مصرف آب و غلظت سدیم و پتاسیم دو ژنوتیپ گندم بهاره آبی و دیم [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 23-46]
 • گالشی، سراله اولویت‏بندی عوامل ایجادکننده خلاء عملکرد گندم در منطقه گرگان [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 171-189]
 • گالشی، سراله بررسی تغییرات عملکرد گندم و صفات مرتبط با آن در شرایط معتدله نیمه مرطوب [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 17-34]
 • گالشی، سراله بررسی صفات فیزیولوژیکی مرتبط با انتقال مجدد ذخایر ساقه تحت تنش شوری انتهای فصل در گندم [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 25-44]
 • گالشی، سراله بهینه سازی مدیریت نیتروژن کودی گندم در گرگان: مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن [دوره 7، شماره 4، 1393، صفحه 102-81]
 • گالشی، سراله تاثیر زوال بذر بر واکنش ­های رشدی گندم تحت تنش غرقابی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 1-18]
 • گالشی، سراله مقایسه واکنش به شوری در ارقام گندم متحمل با ارقام معرفی شده برای شرایط غیرشور [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 203-226]
 • گرزین، مرتضی تأثیر طول مراحل مختلف نمو بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 21-41]
 • گرزین، مرتضی بررسی روند تحقیقات بذر در ایران: از گذشته تا حال [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 33-50]
 • گرگینی شبانکاره، حسین اثر مقادیر آبیاری بر اساس درصد ظرفیت زراعی و کاربرد اسیدهیومیک بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی گیاه دارویی خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 153-175]
 • گرگینی شبانکاره، حسین اثر کاربرد سطوح مختلف ورمی‌کمپوست بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی و اسانس گیاه‌دارویی نعناع‌فلفلی (Mentha piperita L.) تحت رژیم‌های کم‌آبی [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 59-74]
 • گیلانی، زهرا تأثیر ریزجانداران افزاینده رشد بر برخی صفات رویشی و عملکرد دانه برنج (Oryza sativa L.) در مقادیر مختلف کود پتاسیم [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 197-214]
 • گیلانی، عبدالعلی بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت بر شاخص های رشد و عملکرد ارقام برنج در شمال خوزستان [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 167-184]
 • گیلانی، عبدالعلی بررسی لاین‏ های برنج متحمل به تنش گرمای ایری با استفاده از روش‏ های آماری چندمتغیره [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 35-55]
 • گل زردی، فرید تاثیرتیمارهای پیش‌کاشت و میزان نیتروژن بر خصوصیات کیفی و کمی ذرت سیلویی هیبرید سینگل کراس 704 [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 103-120]
 • گل زردی، فرید تأثیر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ حاصلخیزی خاک بر پویایی ﺟﻤﻌﯿﺖ علف‌های هرز و عملکرد علوفه ذرت [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 153-168]
 • گلوی، محمد تأثیر تنش خشکی بر وضعیت آبی، پایدرای غشاء سلول و عملکرد ارزن دم‌روباهی [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 103-117]
 • گلوی، محمد بررسی برخی ویژگیهای کیفی گیاه رزماری تحت تاثیر محلولپاشی انواع ترکیبات غذایی در زمانهای برداشت مختلف [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 119-134]
 • گلوی، محمد ارزیابی تحمل به خشکی ارقام گندم تحت تنش کم آبی پس از گل‌دهی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 123-136]

ل

 • لطفی جلال آبادی، امین اثر خاک‌پوش و محلول پاشی سلنیوم و بور بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی آفتابگردان (.Helianthus annuus L) در خاک شور [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 43-59]
 • لیلاسی مرند، مهدیه تاثیر برخی جدایه‎های باکتریایی در جذب و انتقال پتاسیم گیاه ذرت [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 61-75]
 • لیموچی، کاوه بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت بر شاخص های رشد و عملکرد ارقام برنج در شمال خوزستان [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 167-184]

م

 • مامقانی، رضا اثر تنش گرمای انتهای فصل بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات مورفو-فنولوژیک ژنوتیپ های گندم در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 33-53]
 • میثاق، مرضیه بهبود عملکرد، درصد روغن و پروتئین کنجد(Sesamum indicum L.) تحت شرایط تنش خشکی با محلول‌پاشی روی و بور [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 163-180]
 • میجانی، سجاد بررسی رقابت علف‌های‌هرز در مزرعه کلزا با استفاده از تابع عکس وزن تک بوته و سطح برگ نسبی علف های هرز [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 61-75]
 • مجدم، مانی تاثیر تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه آفتابگردان در سطوح مختلف نیتروژن [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 121-136]
 • مجنون حسینی، ناصر بررسی اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه خوزستانی(Satureja khuzistanica Jamzad) [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 87-103]
 • مجنون‌حسینی، ناصر ارزیابی اثرات تیمارهای کنترل علف‌های‌هرز و تراکم بوته بر رشد و عملکرد عدس [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 135-148]
 • مجنون‌حسینی، ناصر تأثیر شرایط فاریاب و دیم بر عملکرد پیکر رویشی و عملکرد اسانس دو گونه دارویی مرزه خوزستانی(Satureja khuzistanica Jamzad.) و مرزه رشینگری (S. rechingeri Jamzad) در شمال خوزستان [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 61-76]
 • محب الدینی، مهدی تأثیر دُز و زمان مصرف علف‌کش EPTC (ای‌پی‌تی‌سی) بر کنترل علف‌‌های هرز و عملکرد غده سیب‌زمینی (Solanumtuberosum L.) [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 41-54]
 • محرم نژاد، سجاد بررسی ساختار ژنتیکی خانواده های ناتنی یونجه با استفاده از نشانگرهای ایزوزیمی [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 71-84]
 • محسنی، امیر تاثیر کاربرد نیتروژن و کربنات کلسیم بر تجمع نیترات و عملکرد گیاه دارویی مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 109-124]
 • محسن‌نیا، امید اثر تغذیه گیاهی بر برخی صفات مرفولوژیک و میزان پروتئین گلرنگ تحت رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 165-176]
 • محلوجی، مهرداد تأثیر شوری آب آبیاری و محلولپاشی کودهای نانو و کلات روی بر مؤلفه های فتوسنتزی ژنوتیپ های جو [دوره 7، شماره 4، 1393، صفحه 60-41]
 • محمدی، سپیده تتاثیر نیتروژن و آرسینک بر رنگدانه های فتوسنتزی، فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان و مقادیر عناصر معدنی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 105-120]
 • محمدی، عبداله ارزیابی پایداری عملکرد دانه ارقام جو زمستانه (Hordeum vulgare L.) با استفاده از روش اثرات اصلی جمع‌پذیر و اثرات متقابل ضرب‌پذیر [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 185-195]
 • محمدی، غلامرضا برهمکنش تلقیح ریزوبیوم و سطوح نیتروژن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و عملکرد ارقام سویا (Glycine max L.) در شرایط آب و هوایی کرمانشاه [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 77-93]
 • محمدی، مجید مطالعه واکنش و تنوع ژنتیک ارقام گندم نان ایرانی تحت تنش سرمای بهاره با استفاده از روش های آماری چند متغیره [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 149-166]
 • محمدی، نادر برآورد پارامترهای گیاهی مدل QUEFTS برای بهینه سازی تغذیه NPK در گندم [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 41-62]
 • محمدی احمد محمودی، اسماعیل مقایسه روش زمین‏ آمار و استفاده از داده‏ های سنجش از دور به‏ منظور پیش بینی عملکرد گندم در برخی از مراحل رشد (مطالعه موردی:اراضی مزرعه نمونه استان گلستان) [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 51-76]
 • محمدزاده آلقو، مریم اثر تاریخ کاشت و مدیریت تغذیه آلی، شیمیایی، و نانو ریزمغذی بر عملکرد نخود [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 55-70]
 • محمدزاده جلالی، حسین بررسی ساختار ژنتیکی خانواده های ناتنی یونجه با استفاده از نشانگرهای ایزوزیمی [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 71-84]
 • محمدی گل تپه، ابراهیم اثر ورمی کمپوست حاوی نانو ذرات اکسید مس و اکسید روی بر برخی ویژگی های زراعی لوبیا چیتی [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 33-49]
 • محمدنژاد، یونس ببررسی شاخص های تنش در انتخاب ژنوتیپ های گندم متحمل به شرایط دیم و تنش شوری متوسط و شدید در استان گلستان [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 127-144]
 • محمدنژاد، یونس اثر شوری و خشکی بر رشد، کارایی مصرف آب و غلظت سدیم و پتاسیم دو ژنوتیپ گندم بهاره آبی و دیم [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 23-46]
 • محمدی نژاد، قاسم ارزیابی ژنوتیپ های برنج در شرایط خشکی و عدم تنش خشکی براساس شاخص های تحمل و حساسیت [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 55-75]
 • محمدی نژاد، قاسم مطالعه پایداری عملکرد غله جدید تریتی‌پایرم با لاین‌های تریتیکاله و ارقام گندم نان ایرانی با استفاده از روش تفکیک آثار متقابل ژنوتیپ در محیط [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 77-94]
 • محمدی نژاد، قاسم ارزیابی تنوع ژنتیکی با استفاده از ویژگی‌های زراعی در ارقام مختلف برنج [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 181-198]
 • محمدیوسفی، سمیه بررسی ارتباط صفات موثر بر ساقه روی و عملکرد ریشه در لاین های چغندرقند در کشت پاییزه [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 11-28]
 • محمدوند، المیرا روابط رقابتی سوروف آبی و سوروف با برنج در سریهای جایگزینی [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 205-222]
 • محمدوند، المیرا تأثیر زمان غرقاب و کاربرد علف‌کش بر کارایی تیوبنکارب در شالیزار [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 1-23]
 • محمدوند، المیرا بررسی تلفیق روش‌های مختلف کاربرد علف‌کش‌ کلودینافوپ پروپارژیل و تراکم گندم (Triticum aestivum L.)در کنترل یولاف وحشی (Avena ludoviciana) [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 177-189]
 • محمدوند، المیرا تاثیر برخی روغن‌ها بر بهبود کارایی علف‌کش نیکوسولفورون در ذرت [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 91-107]
 • محمودی، قدریه اثر نسبت‌های کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی زنیان و لوبیا بر عملکرد و اجزای عملکرد [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 1-24]
 • محمودان، سعید مقایسه عملکرد گندم در سامانه‌های زراعی تحت مدیریت رایج و پیشرفته با استفاده از GIS [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 178-198]
 • مختاربور، حسن واسنجی و ارزیابی مدل CERES-Maize در شرایط اقلیمی گرگان [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 25-49]
 • مختصی بیدگلی، علی بررسی خشکی تحت شرایط افزایش دمای ناشی از تغییراقلیم در گندم دیم استان فارس با استفاده از شاخص خشکی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 151-174]
 • مداح‌حسینی، شهاب تاثیر کاربرد خاکی هیومیک‌‌اسید و محلول‌پاشی برگی بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان روغن گلرنگ ((Carthamus tinctorius L. [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 37-49]
 • مدرسی، محمد اثر تنش گرمای انتهای فصل بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات مورفو-فنولوژیک ژنوتیپ های گندم در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 33-53]
 • مدرس ثانوی، سید علی محمد تأثیر روش‌های کاربرد و غلظت‌های مختلف 5- آمینولوولینیک اسید بر القای مقاومت به سرما در گیاهچه‌های سویا (Glycine max L.) [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 157-174]
 • مدرس ثانوی، سید علی محمد اثر سالیسیلیکاسید بر کلروفیل، برخی خصوصیات رشدی و عملکرد دو رقم کلزا [دوره 7، شماره 4، 1393، صفحه 178-161]
 • مدرس ثانوی، سید علی محمد اثرات شوری روی کمیت و کیفیت عملکرد ارقام کلزا در غلظت های مختلف دی اکسید کربن هوا [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 1-16]
 • مدرس ثانوی، سید علی محمد تأثیر انواع کودهای نیتروژن‌دار بر کلزا (Brassica napus L.) در شرایط کاربرد مواد کمک دهنده [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 1-10]
 • مدرس‌ثانوی، سیدعلی‌محمد اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی آهن و روی بر ویژگی‌های کمی و کیفی دو گونه یونجه یک‌ساله [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 125-148]
 • مدرس وامقی، سید مرتضی تأثیر روش‌های کاربرد و غلظت‌های مختلف 5- آمینولوولینیک اسید بر القای مقاومت به سرما در گیاهچه‌های سویا (Glycine max L.) [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 157-174]
 • میری، زهرا تأثیر سطوح مختلف شوری بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم در دشت بیرجند [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 51-61]
 • میری، میثم اثر پیش ‎تیمار بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه بابونه در ‏شرایط شوری ‏ [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 145-164]
 • مرادی، کیانوش تاثیر برخی روغن‌ها بر بهبود کارایی علف‌کش نیکوسولفورون در ذرت [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 91-107]
 • مرادی قهدریجانی، مهرداد تأثیر انواع کودهای نیتروژن‌دار بر کلزا (Brassica napus L.) در شرایط کاربرد مواد کمک دهنده [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 1-10]
 • مرادی مرجانه، الهه بررسی برخی ویژگیهای کیفی گیاه رزماری تحت تاثیر محلولپاشی انواع ترکیبات غذایی در زمانهای برداشت مختلف [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 119-134]
 • میرباقری، وهب ارزیابی تناسب اقلیمی کشاورزی الگوی کشت زمستانه سیب زمینی(Solanum tuberosum) در استان کرمان [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 95-113]
 • میربلوک، آتنا تاثیر غلظت های مختلف نانو کودهای کلسیم و مولیبدن بر رشد و گره زایی گیاه نخود سیاه (arietinum L. Cicer) [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 179-199]
 • میرزاخانی، محمد پاسخ شاخص های رشدی، عملکرد و کارایی فیزیولوژیک و بازیافت ظاهری نیتروژن ذرت دانه‌ای به چند کشتی همزمان لگوم ها و سطوح مصرف کود اوره [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 75-92]
 • میرشکاری، بهرام تاثیر پرایمینگ ‌فیزیکی‌بذر بر فنولوژی، برخی صفات فیزیولوژیک و اجزای عملکرد گندم‌ در کشت‌ تأخیری [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 85-101]
 • میرفخرایی، رضاقلی مطالعه واکنش و تنوع ژنتیک ارقام گندم نان ایرانی تحت تنش سرمای بهاره با استفاده از روش های آماری چند متغیره [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 149-166]
 • مروی، حمید تأثیر طول دوره تداخل علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز در شرایط دیم و آبی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 157-170]
 • مشایخی، کامبیز بررسی اثر محلول‌پاشی اسیدسالیسیلیک بر روی برخی از خصوصیات کیفی گیاه سیب‌زمینی [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 221-233]
 • مشایخی، کامبیز برآورد اقتصادی تاثیر کود پتاسیم و زئولیت کلینوپتیلولیت برای تولید گندم [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 45-60]
 • مصطفایی، علی اصلاح موتاسیونی با پرتوتابی گاما برای بهبود انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و تولید در گندم [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 77-101]
 • مصطفوی، خداداد ارزیابی پایداری عملکرد دانه ارقام جو زمستانه (Hordeum vulgare L.) با استفاده از روش اثرات اصلی جمع‌پذیر و اثرات متقابل ضرب‌پذیر [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 185-195]
 • مصطفوی راد، معرفت تاثیر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم گیاه دارویی ریحان [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 63-77]
 • مصطفوی‌راد، معرفت مطالعه عملکرد دانه و میزان محتوی عناصر پرمصرف بذر سه رقم کلزای زمستانه تحت تأثیر منابع مختلف نیتروژن [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 109-123]
 • مصلحی، امیر اثر کود فسفاته در شرایط تنش شوری بر سرنوشت کادمیم در گیاه و خصوصیات کیفی توتون [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 89-106]
 • مصنعی، هدیه فرا تحلیل سطح اثر کود نیتروژنه بر عملکرد گیاهان صنعتی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 63-78]
 • مظفری، سونا اثر مقادیر آبیاری بر اساس درصد ظرفیت زراعی و کاربرد اسیدهیومیک بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی گیاه دارویی خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 153-175]
 • معراجی پور، میترا اثر سایکوسل بر عملکرد دانه و روغن گلرنگ در سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 17-32]
 • معراجی پور، مینا اثر سایکوسل بر عملکرد دانه و روغن گلرنگ در سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 17-32]
 • معصومی، علی اثر تنش شوری بر برخی از خصوصیات فتوسنتزی پنج توده‌ کوشیا (Kochia scoparia (L.) Schrad.) [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 77-95]
 • معصومی، علی بررسی امکان تولید علوفه در دو توده کوشیا (Kochia scoparia L.) با کاهش مصرف آب در شرایط شور [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 1-19]
 • معصومی پور، افسانه ارزیابی ضریب خاموشی و کارایی مصرف نور در ارقام مختلف گلرنگ تحت سطوح مختلف کود نیتروژن [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 67-86]
 • معلم، فاطمه ارزیابی ضرایب تخصیص کربن و تولید خالص اولیه گیاهان عمده زراعی در استان خراسان رضوی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 141-152]
 • معینی، احمد بررسی اثرات منبع هیدرات کربن، عامل ژلی و ظرف کشت روی ریزازدیادی گیاه سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 1-15]
 • معینی، احمد بررسی اثرات نمک‌های پتاسیم، کلسیم و منیزیم بر ریزازدیادی و تولید غده‌چه در سیب‌زمینی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 73-88]
 • مقدادی، نسیم شبیه سازی اثر تغییر اقلیم بر تولید نخود در استان زنجان [دوره 7، شماره 4، 1393، صفحه 1-22]
 • مقدم، محمد ارزیابی کیفیت علوفه در کشت مخلوط ذرت با برخی لگوم‌ها [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 77-96]
 • مقصودی، عیسی تأثیر قطع آبیاری و سیستم‌های مختلف تغذیه‌ای بر عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ بهاره در منطقه یاسوج [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 101-112]
 • مقصودی مود، علی اکبر لوله ای شدن برگ گندم در شرایط تنش خشکی و تأثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 117-132]
 • مکاریان، حسن تعیین غلظت بهینه سه آنزیم آنتی اکسیدان برای افزایش مقاومت به خشکی ماش (Vigna radiata L.) با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 137-147]
 • مکاریان، حسن بهینه‌سازی پرتودهی بذر ماش با امواج آلتراسونیک برای افزایش مؤلفه‌های بنیه گیاه‌چه توسط الگوریتم ژنتیک [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 1-10]
 • ملک، محمد مهدی ارزیابی تحمل به خشکی ارقام گندم تحت تنش کم آبی پس از گل‌دهی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 123-136]
 • ملک ملکی، فاطمه ارزیابی اثرات تیمارهای کنترل علف‌های‌هرز و تراکم بوته بر رشد و عملکرد عدس [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 135-148]
 • منافی، الهه تأثیر روش‌های کاربرد و غلظت‌های مختلف 5- آمینولوولینیک اسید بر القای مقاومت به سرما در گیاهچه‌های سویا (Glycine max L.) [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 157-174]
 • منجم، سالار ارزیابی برخی از عوامل مؤثر بر کارایی رایندیت در شکستن خواب ریزغده های سیب‏‏زمینی [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 97-108]
 • منجم، سالار مطالعه تنوع ژنتیکی بنیه بذر برنج با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 121-142]
 • مهیجی، مهدی واکنش برخی خصوصیات زراعی باقلا (Vicia faba L.) به کودهای زیستی در شرایط تنش کم‌آبی [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 107-120]
 • مهدی نژاد، نفیسه تأثیر تنش خشکی بر وضعیت آبی، پایدرای غشاء سلول و عملکرد ارزن دم‌روباهی [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 103-117]
 • مهدوی، بتول کمی کردن تولید و توزیع ماده خشک در گلرنگ [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 1-14]
 • مهدوی مقدم، مهران اثر آبیاری تکمیلی و کود نیتروژن بر ضرایب همبستگی صفات و شاخص های تحمل به خشکی گندم نان در زراعت دیم [دوره 7، شماره 4، 1393، صفحه 159-143]
 • مهرابی، علی اشرف بررسی تنوع ژنتیکی گندم های اینکورن با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 1-16]
 • مهرابی، علی‌اشرف بررسی تأثیر کود فسفر و محلول‌پاشی کلات آهن در میزان جذب عناصر کم‌مصرف، میزان پرولین و کربوهیدرات‌های محلول در گندم نان و تعدادی از گونه‌های اجدادی آن در شرایط دیم [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 1-17]
 • مهرآبادی، حمید رضا اثر تنش یخ‌زدگی بر نشت الکترولیت‌ها در تعدادی از ارقام چغندر‌قند (Beta vulgaris L.) [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 63-76]
 • مهربان، احمد اثر تنش خشکی و محلولپاشی عناصر کممصرف بر ویژگیهای فیزیولوژیک وجذب عناصر غذایی در گیاه ماش [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 121-141]
 • موحدی، زهرا بررسی اثرات منبع هیدرات کربن، عامل ژلی و ظرف کشت روی ریزازدیادی گیاه سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 1-15]
 • موحدی، زهرا بررسی اثرات نمک‌های پتاسیم، کلسیم و منیزیم بر ریزازدیادی و تولید غده‌چه در سیب‌زمینی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 73-88]
 • موحدی دهنوی، محسن اثر سایکوسل بر عملکرد دانه و روغن گلرنگ در سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 17-32]
 • موحدی دهنوی، محسن ارزیابی پارامترهای فتوسنتزی، محتوا و فلورسانس کلروفیل برگ ارقام گلرنگ تحت تنش شوری [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 35-56]
 • موحدی دهنوی، محسن بهبود عملکرد، درصد روغن و پروتئین کنجد(Sesamum indicum L.) تحت شرایط تنش خشکی با محلول‌پاشی روی و بور [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 163-180]
 • موحدی دهنوی، محسن پاسخ عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) به منابع نیتروژن در سطوح مختلف آبیاری [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 143-156]
 • موحدی دهنوی، محسن تأثیر قطع آبیاری و سیستم‌های مختلف تغذیه‌ای بر عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ بهاره در منطقه یاسوج [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 101-112]
 • موحدی نائینی، سید علیرضا امکان سنجی استفاده از اضافه بار پتاسیم در تعیین پتاسیم قابل جذب در برخی مزارع گندم دیم استان گلستان [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 57-73]
 • موحدی نائینی، سید علیرضا برآورد اقتصادی تاثیر کود پتاسیم و زئولیت کلینوپتیلولیت برای تولید گندم [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 45-60]
 • موحدی نائینی، سید علیرضا تأثیرسرفکتانت و کود پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا(رقم DPX)در شرایط تنش رطوبتی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 17-32]
 • موسوی نیک، سیدمحسن اثر تنش خشکی و محلولپاشی عناصر کممصرف بر ویژگیهای فیزیولوژیک وجذب عناصر غذایی در گیاه ماش [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 121-141]
 • موسوی نیک، سید محسن ارزیابی توانایی رقابت چهار رقم گندم (.Triticum aestivum L) با علف‌هرز بروموس ژاپنی (Bromus japonicus L.) با استفاده از مدل‌های تجربی [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 29-43]
 • موسوی نیک، سید محسن تأثیر تنش خشکی بر وضعیت آبی، پایدرای غشاء سلول و عملکرد ارزن دم‌روباهی [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 103-117]
 • موسوی نیک، محسن تاثیر مقادیر کود آلی گوگرد و تقسیط نیتروژن بر عملکرد و اجزاء آن در آفتابگردان [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 1-15]
 • مولودی، آرزو تأثیر مصرف نیتروژن بر انتقال مجدد ماده خشک و نیتروژن در جو بهاره تحت تنش کم آبی [دوره 7، شماره 4، 1393، صفحه 142-123]
 • مولودی، آرزو اثر مصرف نیتروژن بر روی برخی شاخص‌های تحمل تنش کم آبی در جو بهاره [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 95-114]
 • مومنی، علی مطالعه امکان تغییر الگوی کشت برنج از شرایط غرقابی به هوازی در مازندران [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 215-228]
 • مومنی، علی بررسی زمان مناسب نشاکاری و میزان مصرف کود نیتروژن در کشت مجدد برنج (Oryza sativa L) رقم کوهسار در مازندران [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 195-207]
 • مومیوند، حسن تاثیر کاربرد نیتروژن و کربنات کلسیم بر تجمع نیترات و عملکرد گیاه دارویی مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 109-124]

ن

 • ناخدا، بابک بررسی صفات فیزیولوژیکی مرتبط با انتقال مجدد ذخایر ساقه تحت تنش شوری انتهای فصل در گندم [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 25-44]
 • نادری خوراسگانی، مهدی تخمین عملکرد گندم آبی (Triticum aestivum L.) با استفاده از داده‌های سنجش از دور (مطالعه موردی شهرستان شهرکرد) [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 57-72]
 • نیازمرادی، مارال بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و صفات رشدی تریتیکاله در شهرستان گرگان تحت تأثیر تاریخ‌های مختلف کاشت [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 227-249]
 • ناظری، محمد مقایسه دو روش برازش خط مرزی در آنالیز خلا عملکرد: مطالعه موردی گندم دیم در استان گلستان [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 19-33]
 • نباتی، جعفر اثر تنش شوری بر برخی از خصوصیات فتوسنتزی پنج توده‌ کوشیا (Kochia scoparia (L.) Schrad.) [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 77-95]
 • نباتی، جعفر بررسی امکان تولید علوفه در دو توده کوشیا (Kochia scoparia L.) با کاهش مصرف آب در شرایط شور [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 1-19]
 • نباتی، جعفر بهبود جوانه‌زنی، استقرار و عملکرد گیاهان سیب‌زمینی حاصل از ریزغده‌های تیمارشده توسط بنزیل‌آمینوپورین و آبسیزیک‌اسید [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 75-90]
 • نباتی، جعفر ارزیابی ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris) برای کشت پاییزه در مناطق سرد معتدل در شرایط مزرعه [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 142-147]
 • نبی پور، مجید تاثیر اکسین، سیتوکینین و الگوی کاشت بر عملکرد دانه و شاخص‌های تحمل به شوری ذرت [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 191-209]
 • نجفی، فرزاد بررسی اثر مقادیر مختلف کود پلت‌شده دامی و اوره و ریزمغذی‌ها بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد روغن گیاه دارویی کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo var. styriaca) [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 145-161]
 • نجفی، مصطفی اثر آرایش کاشت و دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفهای تحت سیستم آبیاری قطره‏ای در پیشوا-ورامین [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 137-156]
 • نجفیان، گودرز بررسی واکنش برخی صفات زراعی تعدادی از ژنوتیپهای گندم به قطع آبیاری آخر فصل در شرایط مصرف روی [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 179-203]
 • نجفی زرینی، حمید بررسی ارتباط صفات موثر بر ساقه روی و عملکرد ریشه در لاین های چغندرقند در کشت پاییزه [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 11-28]
 • نخ زری مقدم، علی اثر توأم تنش گرمای آخر فصل رشد و رقابت بین بوتهای بر فنولوژی، عملکرد و اجزای عملکرد باقلا [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 151-163]
 • نخ زری مقدم، علی ارزیابی زمان و میزان مصرف کود روی بر کمیت و کیفیت باقلا [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 95-107]
 • نخ زری مقدم، علی تأثیر سطوح نیتروژن و نسبت‎های کشت مخلوط سری جایگزینی بر عملکرد علوفه و شاخص‌های رقابت جو (Hordeum vulgare) و نخود فرنگی (Pisum sativum) [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 199-214]
 • نخ زری مقدم، علی اثر مقادیر نیتروژن و الگوی کشت مخلوط ردیفی بر کمیت و کیفیت علوفه جو (Hordeum vulgare) و نخود فرنگی (Pisum sativum) و نسبت برابری زمین [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 39-54]
 • نخ زری مقدم، علی اثر کمبود آب و تلقیح با ریزموجودات همزیست بر صفات فنولوژیک، مورفولوژیک، زراعی و خصوصیات کیفی سویا [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 111-128]
 • نخ زری مقدم، علی ارزیابی تحمل به خشکی ارقام گندم تحت تنش کم آبی پس از گل‌دهی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 123-136]
 • نصیری، مرتضی اثر دما در مرحله پر شدن دانه بر برخی صفات کیفی دانه برنج در شرایط اقلیمی مازندران [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 141-154]
 • نصیری، مرتضی تأثیر روش‌های آبیاری و محلول‌پاشی عناصر غذایی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم کشوری [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 27-40]
 • نصرآبادی، حسین تأثیر طول دوره تداخل علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز در شرایط دیم و آبی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 157-170]
 • نصرالله زاداصل، وحید بررسی ساختار ژنتیکی خانواده های ناتنی یونجه با استفاده از نشانگرهای ایزوزیمی [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 71-84]
 • نصرالهی، نیلوفر ارزیابی تناسب اراضی شهرستان آق‌قلا (استان گلستان) جهت تولید جو در شرایط دیم با استفاده از سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی(GIS) [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 159-182]
 • نصراله‌نژاد، علی اصغر بررسی تأثیر کود فسفر و محلول‌پاشی کلات آهن در میزان جذب عناصر کم‌مصرف، میزان پرولین و کربوهیدرات‌های محلول در گندم نان و تعدادی از گونه‌های اجدادی آن در شرایط دیم [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 1-17]
 • نصراله نژاد قمی، علی اصغر بررسی تنوع ژنتیکی گندم های اینکورن با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 1-16]
 • نصیری محلاتی، مهدی روابط رقابتی سوروف آبی و سوروف با برنج در سریهای جایگزینی [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 205-222]
 • نصیری محلاتی، مهدی ارزیابی اثر تنوع گونه‌ای بر برخی خدمات اگرواکوسیستمی در کشت مخلوط ذرت، سویا و ختمی 2- عملکرد، نسبت برابری زمین، تنفس و زیست توده میکروبی خاک و پتانسیل ترسیب کربن [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 49-68]
 • نصیری محلاتی، مهدی ارزیابی تناسب اراضی و امکان‏سنجی اجرای تناوب گندم-سویا در سطح اراضی زراعی استان گلستان [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 103-118]
 • نظامی، احمد اثر تنش یخ‌زدگی بر نشت الکترولیت‌ها در تعدادی از ارقام چغندر‌قند (Beta vulgaris L.) [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 63-76]
 • نظامی، احمد بررسی تلفیق روش‌های مختلف کاربرد علف‌کش‌ کلودینافوپ پروپارژیل و تراکم گندم (Triticum aestivum L.)در کنترل یولاف وحشی (Avena ludoviciana) [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 177-189]
 • نظامی، احمد اثر تنش مکانیکی باد بر تعدادی از خصوصیات مورفوفیزیولوژیک دو رقم گندم (Triticum aestivum) پابلند و نیمه-پاکوتاه [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 101-114]
 • نظامی، احمد بهبود جوانه‌زنی، استقرار و عملکرد گیاهان سیب‌زمینی حاصل از ریزغده‌های تیمارشده توسط بنزیل‌آمینوپورین و آبسیزیک‌اسید [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 75-90]
 • نظامی، احمد ارزیابی ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris) برای کشت پاییزه در مناطق سرد معتدل در شرایط مزرعه [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 142-147]
 • نظری، منیر بررسی خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گندم و جو در سیتم‌ کشت راهرویی در منطقه سامان [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 85-99]
 • نظریان فیروزآبادی، فرهاد بررسی اثر محلول‏پاشی پتاسیم، روی و بور بر دمای سایه انداز گیاهی، صفات فیزیولوژیک و عملکرد دو رقم گندم نان (Triticum aestivum L.) تحت تاریخ‏های کاشت مناسب و تأخیری [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 187-203]
 • نعمتی، علی تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد و کارایی مصرف کود ذرت دانه ای (Zea mays L.) برای تاریخ‌های مختلف کاشت در اردبیل [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 45-65]
 • نعمت زاده، قربانعلی ارزیابی تنوع ژنتیکی با استفاده از ویژگی‌های زراعی در ارقام مختلف برنج [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 181-198]
 • نکاحی، محمد زمان خلا عملکرد مرتبط با مدیریت زراعی و علفهای هرز در گندم: مطالعه موردی استان گلستان- بندر گز [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 135-156]
 • نیکخواه، امین اثر روشهای خاکورزی، تراکم بوته و آرایش کاشت بر خصوصیات رشد، اجزای عملکردو عملکرد ذرت شیرین در شرایط آب و هوایی مالزی [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 79-98]
 • نیکخواه، امین اثر انرژی‌های ورودی بر عملکرد و برآورد اقتصادی تولید پنبه در استان خراسان رضوی [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 149-167]
 • نیک منش، الهام افزایش مقاومت گلرنگ به قارچ Pythium ultimum با روش انتخاب تحت شرایط مزرعه‌ای [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 203-216]
 • نهبندانی، علی تاثیر زوال بذر بر واکنش ­های رشدی گندم تحت تنش غرقابی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 1-18]
 • نواب پور، سعید مقایسه ارقام مختلف گندم و بررسی روابط بین صفات آن‌ها با استفاده از روش‌های آماری یک و چندمتغیره [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 191-203]
 • نواب پور، سعید ارزیابی تحمل به شوری نسل پنجم (M5) لاین های گندم نان، با استفاده از برخی شاخص های تحمل به تنش [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 35-49]
 • نوبهار، امین تاثیر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم گیاه دارویی ریحان [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 63-77]
 • نودهی، اکبر اثر سطوح تنش شوری بر صفات کمی و کیفی ارقام مختلف کلزا در شرایط کاربرد ورمی کمپوست [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 133-151]
 • نوذری نژاد، مهین کمی سازی واکنش جوانه زنی گندم در واکنش به دما و پتانسیل آب [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 117-135]
 • نوری، امید پیش‌بینی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد گندم آبی استان فارس با استفاده از مدل APSIM [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 203-224]
 • نوری، کبری اثر ماندابی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه نخود در شرایط دیم [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 51-64]
 • نورا، رضا فعالیتهای بهبود دهنده قارچ میکوریزا در بوته های توتون در مواجهه با افزایش غلظت کلر در آب آبیاری [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 155-174]
 • نوربخش، فرانک ارزیابی اثر تنوع گونه‌ای بر برخی خدمات اگرواکوسیستمی در کشت مخلوط ذرت، سویا و ختمی 2- عملکرد، نسبت برابری زمین، تنفس و زیست توده میکروبی خاک و پتانسیل ترسیب کربن [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 49-68]
 • نوری دلاور، محمد زمان ارزیابی لاین های موتانت پیشرفته برنج (Oryza sativa L.) طارم محلی با استفاده از تجزیه علیت و عامل ها [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 115-130]
 • نوری نیا، عباسعلی ببررسی شاخص های تنش در انتخاب ژنوتیپ های گندم متحمل به شرایط دیم و تنش شوری متوسط و شدید در استان گلستان [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 127-144]
 • نوری نیا، عباسعلی اثر شوری و خشکی بر رشد، کارایی مصرف آب و غلظت سدیم و پتاسیم دو ژنوتیپ گندم بهاره آبی و دیم [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 23-46]
 • نوزی نیا، عباسعلی مقایسه واکنش به شوری در ارقام گندم متحمل با ارقام معرفی شده برای شرایط غیرشور [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 203-226]
 • نوشکام، احمد ارزیابی برخی از عوامل مؤثر بر کارایی رایندیت در شکستن خواب ریزغده های سیب‏‏زمینی [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 97-108]
 • نوش کام، احمد تاثیر کاربرد نیتروژن و کربنات کلسیم بر تجمع نیترات و عملکرد گیاه دارویی مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 109-124]
 • نوش کام، احمد تأثیر شرایط فاریاب و دیم بر عملکرد پیکر رویشی و عملکرد اسانس دو گونه دارویی مرزه خوزستانی(Satureja khuzistanica Jamzad.) و مرزه رشینگری (S. rechingeri Jamzad) در شمال خوزستان [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 61-76]
 • نوش کام، احمد بررسی اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه خوزستانی(Satureja khuzistanica Jamzad) [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 87-103]
 • نوش کام، احمد بررسی اثر دورهای مختلف آبیاری بر برخی خصوصیات زراعی هیبرید‏های داخلی و خارجی ذرت(Zea mays L.) در منطقه شمال خوزستان [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 65-75]

و

 • واحدی ترشیزی، محمد عملکرد گیاه آزی وش در اثر تراکم و دوره های آبیاری مختلف در زمان بذرگیری [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 47-62]
 • وراوی پور، مریم مقایسه دو معادله نیتروژن بحرانی در تخمین شاخص تغذیه نیتروژن گیاه ذرت برای منطقه پاکدشت [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 87-100]
 • وروانی، هادی ارزیابی شاخص‌های پوشش گیاهی مبتنی بر سنجش از دور در مراحل مختلف رشد برای برآورد زیست‌توده ذرت [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 29-41]
 • ولیزداه، مصطفی بررسی ساختار ژنتیکی خانواده های ناتنی یونجه با استفاده از نشانگرهای ایزوزیمی [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 71-84]
 • ویل‌کاکسون، استیو بررسی کارایی چند علف‌کش در کنترل سلمه و تاج‌خروس در مزارع سیب‌زمینی [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 19-37]

ه

 • هادیان، جواد تأثیر شرایط فاریاب و دیم بر عملکرد پیکر رویشی و عملکرد اسانس دو گونه دارویی مرزه خوزستانی(Satureja khuzistanica Jamzad.) و مرزه رشینگری (S. rechingeri Jamzad) در شمال خوزستان [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 61-76]
 • هادیان، جواد بررسی اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه خوزستانی(Satureja khuzistanica Jamzad) [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 87-103]
 • هدایت پور، سمیرا بررسی اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه خوزستانی(Satureja khuzistanica Jamzad) [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 87-103]
 • همایی، مهدی بررسی برهمکنش نیتروژن و شوری بر عملکرد، درصد روغن و کارآیی استفاده از نیتروژن در کلزا [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 193-211]
 • همایی، مهدی ارزیابی برهمکنش‌ نیتروژن و آب شور طبیعی بر عملکرد، تعرق تجمعی وکارآیی مصرف آب در کلزا [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 57-73]

ی

 • یارنیا، مهرداد تأثیر الگوی کاشت مخلوط و کود نیتروژن بر عملکرد ریحان (Ocimum basiilicum L.) و لوبیا چشم‌بلبلی (Vigna unguiculata L.) در شرایط رقابتی با علف‌ هرز [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 1-18]
 • یامچی، احد اصلاح موتاسیونی با پرتوتابی گاما برای بهبود انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و تولید در گندم [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 77-101]
 • یامچی، احد بررسی جوانه ‏زنی و فعالیت آنتی‏اکسیدانت‏های آنزیمی و غیرآنزیمی کلیدی دخیل در زوال بذر نخود در طی انبارداری طبیعی و زوال مصنوعی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 51-71]
 • یاواروف، عثمان محمد اثر کشت تاخیری بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن دو رقم کلزا (Brassica napus L.) [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 93-110]
 • یدی، رضا ارزیابی چرخه حیات ردپای اکولوژیک آب در تولید گندم تحت اثر رژیم‌های آبیاری با کاربرد نانوسیلیس و نانوکلات پتاسیم در منطقه بوشهر [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 71-88]
 • یدوی، علیرضا بررسی اثر کود نیتروژن، ورمی کمپوست و نیتروکسین بر شاخص های رشد، مراحل فنولوژیک و عملکرد دانه کنجد [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 73-100]
 • یدوی، علیرضا بهبود عملکرد، درصد روغن و پروتئین کنجد(Sesamum indicum L.) تحت شرایط تنش خشکی با محلول‌پاشی روی و بور [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 163-180]
 • یدوی، علیرضا تأثیر قطع آبیاری و سیستم‌های مختلف تغذیه‌ای بر عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ بهاره در منطقه یاسوج [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 101-112]
 • یدوی، علیرضا اثر دور آبیاری و محلول‌پاشی عناصرآهن و روی بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و عملکرد آفتاب‌گردان [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 77-90]
 • یزدانی بیوکی، رستم بررسی عملکرد و کارایی مصرف نور مرزنجوش وحشی ( Origanum vulgare subsp. virid) در پاسخ به کودهای اوره و آزوکمپوست [دوره 7، شماره 4، 1393، صفحه 122-103]
 • یساری، اسماعیل فعالیتهای بهبود دهنده قارچ میکوریزا در بوته های توتون در مواجهه با افزایش غلظت کلر در آب آبیاری [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 155-174]
 • یعقوبی، بیژن تأثیر زمان غرقاب و کاربرد علف‌کش بر کارایی تیوبنکارب در شالیزار [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 1-23]
 • یغمایی، راهبه بررسی کلات ریزمغذی جادوگر بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان درتراکمهای مختلف کاشت [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 1-19]
 • یگانه پور، فرهود اثر تنش خشکی، کود شیمیایی و بیولوژیک و هورمون اسید سالیسیلیک بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد در گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 37-55]
 • یوسفی، مانیا امکان سنجی استفاده از اضافه بار پتاسیم در تعیین پتاسیم قابل جذب در برخی مزارع گندم دیم استان گلستان [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 57-73]
 • یوسفی، مهری بررسی ساختار ژنتیکی خانواده های ناتنی یونجه با استفاده از نشانگرهای ایزوزیمی [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 71-84]
 • یوسفی داز، مینا بهینه سازی مدیریت نیتروژن کودی گندم در گرگان: مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن [دوره 7، شماره 4، 1393، صفحه 102-81]
 • یوسف زاده، سعید تاثیر سطوح تنش خشکی و کود نیتروژن بر صفات کمی و کیفی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 109-125]
 • یوسف زاده، سعید بررسی تغییرات درصد و اجزای اسانس گیاه بادرشبو در مناطق مختلفی از استان‌های آذربایجان شرقی و غربی [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 21-37]
 • یوسف زاده، سعید تاثیر کاربرد سطوح ورمیکمپوست و نیتروژن بر برخی صفات آگرومورفولوژیکی، رنگدانه‌های فتوسنتزی و محتوای اسانس گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis L.) [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 131-137]