تأثیر روش‌های آبیاری و محلول‌پاشی عناصر غذایی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم کشوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 زراعت و اصلاح نباتات- دانشکده تولیدات گیاهی- دانشگاه گنبد

2 عضو هیئت علمی

3 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور- آمل

4 موسسه تحقیات برنج کشور- معاونت مازندران (آمل)

چکیده

چکیده
سابق و هدف: اعمال مدیریت صحیح آب در کشاورزی و کشت برنج تا حدود زیادی می‌تواند محدودیت‌ها و مشکلات ناشی از کمبود منابع آب را تعدیل بخشد. آبیاری نقش زیادی در عملکرد شلتوک و اجزای عملکرد برنج داشته و هر گونه تنش آبی، منجر به کاهش درصد پر شدن دانه و در نهایت کاهش عملکرد دانه خواهد شد. با توجه به خشکسالی‌های اخیر، کمبود منابع آب در سطح کشور، ناکافی بودن آب در مراحل مختلف رشد برنج و در نهایت کاهش عملکرد برنج، ضروری است تا با برنامه‌ریزی مناسب، اعمال مدیریت صحیح آبیاری از منابع موجود و محلول‌پاشی عناصر غذایی، حداکثر استفاده را نموده تا بتوان عملکرد مطلوب را حفظ نمود. این آزمایش به منظور ارزیابی روش‌های مختلف آبیاری و محلول‌پاشی عناصر غذایی در عملکرد شلتوک و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) در مؤسسه تحقیقات برنج (مازندران- آمل ) در سال 1396 اجرا شد.
مواد و روش‌ها: این تحقیق به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار روی رقم کشوری برنج اجرا شد. تیمارها شامل روش‌های مختلف آبیاری در سه سطح (غرقابی، تر و خشک کردن و اشباع) به عنوان عامل اصلی و محلول‌پاشی با عناصر غذایی هر یک به نسبت پنج در هزار در شش سطح (آب معمولی، نیتروژن، نیتروژن + پتاسیم، نیتروژن + پتاسیم + روی، نیتروژن + پتاسیم + روی + بور و نیتروژن + پتاسیم + روی + بور + مولیبدن) به عنوان عامل فرعی بودند.
یافته‌ها: نتایج تجزیه واریانس نشان داد که عامل آبیاری روی عملکرد شلتوک و عملکرد بیولوِژیک در سطح یک درصد معنی‌دار بود. عامل محلولپاشی روی هیچ یک از صفات معنی‌دار نگردید. همچنین اثر متقابل آبیاری و کود بر عملکرد شلتوک در سطح پنج درصد و بر عملکرد بیولوژیک در سطح یک درصد معنی‌دار شد. و در دیگر صفات معنی‌دار نگردید. اثر متقابل دو تیمار آبیاری و کود نشان داد که بیشترین عملکرد شلتوک با میانگین 7284 کیلوگرم در هکتار و کمترین آن با میانگین 4690 کیلوگرم در هکتار به ترتیب مربوط به آبیاری غرقابی در شرایط محلول‌پاشی نیتروژن+ پتاسیم و تیمار آبیاری تر و خشک کردن در شرایط محلول‌پاشی با آب معمولی بود.
نتیجه‌گیری: به طور کلی، یافته‌های این آزمایش نشان داد که عملکرد شلتوک در آبیاری اشباع 15/1 درصد افزایش و در آبیاری AWD، 85/11 درصد کاهش نسبت به آبیاری غرقابی یا سنتی داشته است. همچنین در مصرف آب در آبیاری AWD و اشباع نسبت به آبیاری غرقابی به ترتیب 4/26 و 9/9 درصد صرفه‌جویی شد. بیشترین عملکرد شلتوک هم در محلول‌پاشی کود ترکیبی N+K در آبیاری اشباع بدست آمد. با توجه به نتایج حاصله از این تحقیق، می‌توان یکی از روش‌های آبیاری تر و خشک کردن و اشباع را به ترتیب اولویت در روش آبیاری برنج در شرایط مشابه با این پژوهش به کار گرفت و از مزایای آن بهره جست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of irrigation methods and nutrient stratification on yield and yield components of rice (Oryza sativa L.) Keshvari cultivars

نویسندگان [English]

  • nematollah sedaghat 1
  • abbass biabani 2
  • hosien Sabori 2
  • Morteza Nasiri 3
  • Allayar Fallah 4
1 Agriculture and Plant Breeding - College of Plant Production - University of Gonbad
2 faculty member
3 member of board scientific in Iran Rice Resaech Institute- Amol
4 Rice Research Institute of Iran - Deputy of Mazandaran (Amol)
چکیده [English]

Abstract

Background and objectives: Water management in agriculture and rice cultivation can greatly reduce the constraints and problems caused by water scarcity. Irrigation has a significant role in rice yield and rice yield components, and any water stress reduces filling percentages Grain and eventually reduce grain yield. Regarding recent droughts, lack of water resources at the country level, inadequate water in different stages of rice growth and, finally, reduction of rice yield, it is necessary So with proper planning, apply proper irrigation management from existing sources and soluble elements Food, maximize use to maintain optimal performance. This experiment In order to evaluate the effect of different irrigation methods on yield and yield components of rice (Oryza sativa L.) an experiment was conducted at Rice Research Institute of Iran (Mazandaran - Amol) in 2017.
Materials and methods:This study was conducted as split plot In the form of a randomized complete block design with three replications on the Keshvari rice cultivar. Treatments included different methods of irrigation At three levels (flushing, wet and drying and saturation) As the main factor and spraying with food elements Each in a ratio of five in a thousand In six levels (ordinary water, nitrogen, nitrogen + potassium, nitrogen + potassium + zinc, nitrogen + potassium + zinc + boron and nitrogen + potassium + zinc + boron + molybdenum) As a sub-agent.
Results:The results of ANOVA indicated that the irrigation factor in terms on grain yield and biological yield was significant at 1% level and was not significant in other traits. Spraying factor on any of the traits was not meaningful. The interaction of irrigation and fertilizer in terms on paddy yield in 5% and in terms on biological yield was significant at 1% level and was not significant in other traits. The interactions of two irrigation and fertilizer treatments showed that the highest yield of rice with an average of 7284 kg ha-1 and the lowest with average 4690 kg ha-1, respectively, was related to watering irrigation under nitrogen + potassium spraying and irrigation drying under water spraying conditions.
Conclusion: In general, the results of this experiment showed that the yield of sprat in saturated irrigation increased by 1.15% and in AWD irrigation, 11.85% decrease compared to traditional flooding irrigation. Water consumption in AWD irrigation and saturation were 26.4% and 9.9%, respectively, compared to waterlogging irrigation. The highest grain yield was obtained in N + K combination fertilizer application in saturated irrigation. Considering the results of this research, one of the irrigation wet and drying and saturation methods were prioritized in rice irrigation, respectively, in this study and benefit from it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rice
  • irrigation methods
  • yield and yield components
1. Arabzadeh, B. 2003. Determination of
irrigation deficit in rice Tarom cultivar.
Publishing Vice President of Rice
Research Institute of Iran (Amol). 24pp.
2. Arif, C., Setiawan, B.I., Sofiyuddin,
H.A., and Martief, L.M. 2013. Enhanced
Water Use Efficiency by Intermittent
Irrigation for Irrigated Rice in Indonesia.
Journal of Islamic Perspective on
Science, Technol. Soc. 1(1): 12-17.
3. Barker, R., Dawe, D., Tuong, T.P.,
Bhuiyan, S.I., and Guerra, L.C. 2000.
The outlook for water resources in the
year 2020: challenges for research on
water management in rice production. J.
Inter. Rice Commission News., 49:7-21.
4. Bly, A.G., and Woodard. H.J. 2003.
Foliar nitrogen application timing
influence on grain yield and protein
concentration of hard red winter and
spring wheat. J. Agro., 95: 335-338.
5. Bouman, B.A.M., Lampayan, R.M., and
Tuong T.P. 2007. Water management in
irrigated rice: Coping with water
scarcity. International Rice Research
Institute, Los Banos, Philippines, 59 pp.
6. Bouman, B.A.M., and Tuong, T.P. 2001.
Field water management to save water
and increase its productivity in irrigated
lowland rice. Agri. water Manag., 49(1):
11-30.
7. Carrijo, D.R., Lundy, M.E., and
Linquist, B.A. 2017. Rice yields and
water use under alternate wetting and
drying irrigation: A meta-analysis. Field
Crops Res., 203: 173-180.
8. Chabra, D., Kashaninejad, M., and
Rafiee, S. 2006. Study and comparison
of waste contents in different rice
dryers. Proceeding of the First National
Rice Symposium. Amol, Iran.
9. De Datta, S.K., and Gumez, K.A. 1990.
Changes in phosphorus and potassium
response in wetland rice soils in south
and South-East Asia International Rice
Research Institute. Los Banos,
Philippines.
10. Erfani, F., Shokrpour, M., Momeni, A.,
and Erfani, A.V. 2012. Evaluation of
Drought Tolerance in Rice Varieties
using Yield-based Indices at Vegetative
and Reproductive Stage. J. Agri. Sci.
Sustain. Prod., 4 (22): 136-147.
11. Eshghi, I., Nabipour, A., Asghari-
Zakaria, R., Norozi, M., and Sefalian, O.
2012. Study of yield and yield
components in promising lines of rice
using causality analysis. The 15th
National Rice Conference. 1, 2. March.
Sari University of Agricultural Sciences
and Natural Resources. 5 pages.
12. FAO. 2016. FAOSTAT Data (available
at: http://faostat3.
fao.org/browse/FB/CC/E [Accessed on
03 March 2016]).
13. Feizi Asle, V., and Valizadeh, G. 2003.
Investigation of the effect of time of
urea Foliar Application on Quantitative
and Qualitative Characteristics of
Sardari Wheat in Dryland Conditions.
Iran. Agri. Sci., 35(2): 301-311.
14. Haefel, S.M., Naklang, K.,
Harnpichitvitaya, D., Jearakongman, S.,
Skulkhu, E., Romyen, P., Tabtim, S.,
and Suriya-Arunroj, S. 2006. Factor
affecting rice yield and fertilizer
response in rain fed lowlands of
northeast Thailand. Field Crop. Res., 98:
39-51.
15. Khodabande, N. 2010. Cereals
Agronomy. Print tenth. University of
Tehran. 537pp.
16. Katharine, R., Howell, P.S., and Dodd,
I.C. 2015. Alternate wetting and drying
irrigation maintained rice yields despite
half the irrigation volume, but is
currently unlikely to be adopted by
smallholder lowland rice farmers in
Nepal. Food Energ Secur., 4(2):144-157.
17. Malakoti, M.J., Shahabi, A.A., and
Bazarkhan, K. 2016. Potassium in
Agriculture (The role of potassium in
the Production of Healthy Crops).
Abnos prints. 331 p ( In Persian)
18. Nasiri, M. 2016. Evaluation of Polyamine
and some Nutrients Foliar Application
effects on Drought Tolerance of Rice
Genotypes by Alternate Wetting and
Drying (AWD) irrigation method using.
PhD Thesis. Shahid Chamran University
of Ahvaz. 230 pp.
19. Peighambari, S.A. 2010. Experimental
designs in agriculture sciences. University
of Tehran. p: 274-275. (In Persian)
20. Roderick, M., Florencia, G.R., Rodriguez,
G.D.P., Lampayan, R.M., and Bouman,
B.A.M. 2011. Impact of the alternate
wetting and drying (AWD) water-saving
irrigation technique: Evidence from rice
producers in the Philippines. Food Policy.,
36(2):280-288.
21. Sedaghat, N., Pirdashti, H., Asadi, R.,
and Mousawvi- Toghani, S.Y. 2014b.
The effect of Irrigation Methods on
water productivity in Rice. Journal of
Water Res. Agri., 28(1): 1-9.
22. Shi, Q., Zeng, X., Li, M., Tan, X., and Xu,
F. 2002. Effects of Different Water
Management Practices on Rice growth. In:
B.A.M, Bouman, H. Hengsdijk, B. Hardy,
P.S. Bindraban, T.P. Tuong and Ladha.,
J.K. International Rice Research Institute.
352 p.
23. Soleymani, A., and Amiri Larijani, B.
2004. Principles of Eugenic rice. Arvij
Publication. 303 p. (In Persian).
24. Soltani, A. 2007. Application of SAS in
Statistical Analysis. JDM Press. 182p.
(In Persian)
25. Strong, W.M. 1986. Effect of nitrogen
application before sowing, compared
with effect of split application before
and after sowing, for irrigated wheat on
the Darling Downs. Aust. J. Exp. Agri.,
26: 201-207.
26. Sultana, N., Ikeda, T., and Kashem,
M.A. 2001. Effect of foliar spray of
nutrient solutions on photosynthesis, dry
matter accumulation and yield in
seawater-stressed rice. Environ. Exp.
Bot., 46: 129-140.
27. Tajadodi Talab, K., Hosieni Chaloshtori,
M., Rabei, M., Sharafi, N., Shokri Vahed,
H., Alizadeh, M.R., Alinia, F., Omrani,
M., Kavooci, M., Majidi SHilsar, F.,
Nahvi, M., Yazdani, M.R., Afshar, A.H.,
Seidi, D., Alijani, M., Mohamady, M., and
Naseri Malaki, Z. 2013. Rice Guide.
Agricultural education publication. 499 p.
(In Persian)
28. Tuong, T.P., and Bouman, B.A.M. 2003.
Rice production in water-scarce
environments. In J.W. Kijne et al. (ed.)
Water Productivity in Agriculture:
Limits and Opportunities for
Improvement, Issue 1 of Comprehensive
assessment of water management in
agriculture series. CABI publishing.
Cambridge, USA: 53-67.
29. Yosofiyan, M. 2011. Study the Water
productivity in transplanted rice
(cultivars Tarom and Shiroudi). Msci
Thesis of Irrigation and Drainage.
University of Zanjan. 89 P. In Persian.