اثر تنش خشکی و محلولپاشی عناصر کممصرف بر ویژگیهای فیزیولوژیک وجذب عناصر غذایی در گیاه ماش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان

2 دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل،

3 عضو هیات علمی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان

4 دانشجوی دکتری زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل


عنوان مقاله [English]

T

نویسندگان [English]

  • R J 1
  • S M 2
  • A M 3
  • M B 4