تعیین ویژگیهای مرتبط با تحمل به شوری ژنوتیپهای گندم نان در استان یزدبا استفاده از رگرسیون لجستیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشیار گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس


عنوان مقاله [English]

t

نویسندگان [English]

  • a g
  • h d