بررسی عملکرد و کارایی مصرف نور مرزنجوش وحشی ( Origanum vulgare subsp. virid) در پاسخ به کودهای اوره و آزوکمپوست

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه یزد


عنوان مقاله [English]

Investigating the yield and radiation use efficiency of Wild majoram (Origanum vulgare subsp. virid) in response to urea and azocompost fertilizers

نویسندگان [English]

  • R. Yazdani 1
  • M. Banayan 1
  • H. khazayi 1
  • H. Sodaye 2