بررسی تلفیق روش‌های مختلف کاربرد علف‌کش‌ کلودینافوپ پروپارژیل و تراکم گندم (Triticum aestivum L.)در کنترل یولاف وحشی (Avena ludoviciana)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی دانشگاه گنبد کاووس

2 دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

5 دانشکده کشاورزی دانشگاه گرگان

چکیده

سابقه و هدف: با توجه به مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف علف کش‌ها می توان با مدیریت تلفیقی ضمن حفظ کارایی علف کش ها، میزان مصرف آنها را کاهش داد. کشاورزان همواره با آلودگی علف‌های‌هرز در مزارع خود مواجه‌اند و تعداد کارگران وجین‌کار، دفعات شخم و میزان مصرف علف‌کش، برای کنترل علف‌های‌هرز نشان از اهمیت آنها دارد (او، 1986). با‌این‌که معرفی علف‌کش‌ها پیشرفتی مهم در زمینه کشاورزی محسوب می شود (پیک و همکاران، 1991) اما آسیب به محصول زراعی، نگرانی-های مربوط به انتقال علف‌کش به مناطق غیر‌هدف، شدت گرفتن مقاومت علف‌های هرز به علف‌کش‌ها، افزایش نگرانی‌های زیست-محیطی و سلامت انسان، از جمله موضوعات مؤثر در بازنگری مدیریت شیمیایی علف‌های‌هرز می‌باشد (بلک شا، 2006). مدیریت بلند مدت و موفق علف‌های‌هرز نیازمند تغییر روش کنترل ساده علف‌های هرز به سامانه‌ای است که تولید مثل علف‌هرز را محدود نموده، جوانه‌زنی آن را کاهش و توان رقابت آن را با محصول زراعی به حداقل رساند. هدف از اجرای این آزمایش، بررسی امکان کاهش مقدار مصرف علف‌کش کلودینافوپ در تلفیق با تراکم‌های مختلف گندم جهت کنترل یولاف وحشی در مزارع گندم می‌باشد.
مواد و روش‌ها: آزمایش مزرعه ای در سال 1387 در روستای حسین آباد ملک واقع در 25 کیلومتری شرق شهرستان گرگان انجام شد. عملیات تهیه زمین شامل شخم و دو دیسک عمود بر هم و کرت‌بندی بودند. کرت‌های آزمایشی به ابعاد 2 در 5 متر در نظر گرفته شدند. این آزمایش، به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد که تیمارها شامل تراکم‌های گندم (توصیه شده و 150 درصد تراکم توصیه) و دز علف کش کلودینافوپ (عدم مصرف، 60، 80 و 100 درصد دز توصیه شده) و نحوه کاربرد علف‌کش (یکباره و خرد شده) بودند. وزن تر و خشک علف‌های‌هرز به تفکیک گونه یک ماه پس از سم‌پاشی اندازه‌گیری شدند. عملکرد گندم با حذف اثر حاشیه ای از مساحت سه متر مربع محاسبه گردید.
یافته‌ها: نتایج آزمایش نشان داد که درصد کنترل علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana) در کاربرد خرد شده علف کش کلودینافوپ بیشتر از کاربرد یکباره آن بود. افزایش تراکم گندم به 150 درصد تراکم توصیه شده باعث افزایش کارایی کنترل در کاربرد یکباره علف کش کلودینافوپ شد، در حالی‌که کاربرد خرد شده، بدون افزایش تراکم گندم، همواره کارایی بیشتری نسبت به کاربرد یکباره نشان داد. عملکرد گندم نیز همواره در کاربرد خرد شده علف کش بیشتر از کاربرد یکباره آن بود. تفاوت معنی داری بین عملکرد گندم در کاربرد خرد شده 80 و 100 درصد دز توصیه شده کلودینافوپ در هر دو تراکم توصیه شده و 150 درصد تراکم توصیه شده وجود نداشت. می توان نتیجه گرفت که عملکرد مطلوب در هر دو تراکم گندم در کاربرد خرد شده 80 درصد دز توصیه شده کلودینافوپ بدست آمد. همینطور با افزایش کارایی علف‌کش کلودینافوپ، عملکرد گندم افزایش یافت و این افزایش عملکرد در هر دو کاربرد خرد شده و یکباره از رابطه مستقیم برخوردار بود.
نتیجه‌گیری: رهیافت کاربرد خرد شده علف کش باعث افزایش کارایی کنترل علف هرز و کاهش میزان مصرف علف کش کلودینافوپ به میزان 20 درصد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the intergration of different clodinafop propargyl applications and wheat (Triticum aestivum L.( density in wild oat )Avena ludoviciana)control

نویسندگان [English]

  • Ahmad Nezami 2
  • Kobra Orooji 3
  • Elmira Mohammad vand 4
  • Asiyeh Siyahmarguee 5
1 گنبد
چکیده [English]

Background and objectives: Considering environmental issues of herbicide applications, using of integrated weed management could reduce the amount of herbicide usage accompanied with keeping their efficacy. Farmers are always faces the weed contamination and the number of weeding labor, tillage and the amount of herbicide application shows how important they are (Eue, 1986). However introducing the new herbicides are an important progress in agriculture (Pike and et. Al.) but crop damaging and concerns about herbicides carry over to non-target areas, weed herbicide resistance, environmental consequences issues and human health, are the reasons to revise the chemical weed management (Blachshaw, 2006). A long successful weed management needs to change the simple weed control to the system which reduce weed germination and reproduction and decrease the ability of competitiveness of weed with the crop. The purpose of this experiment was to evaluate the possibility of clodinafop application reducing in combine with different wheat densities to control Avena loduviciana L.
Matterials and methods: a field experiment was conducted at Hossein Abad Malek village located at 25 kilometer at east of Gorgan city. Field preparations were tillage and two vertical disc and making plots. Plots were two meter width and five meter length. A factorial filed experiment based on randomized complete block design was carried out. Treatments were recommended and 150 % of recommended density of wheat and four clodinafop doses including 0, 60, 80 and 100 % of recommended dose which every dose applied by two different application like split and single application approach. Fresh and dry weight of weeds were sampled after one month and wheat yield was obtained from three m2.

Results: Results showed that split application of clodinafop shows more control efficacy percent of Avena ludoviciana compared with single application. Increasing the density of wheat up to 150 % of recommended density increased the efficacy control of single application whereas at split application without any increasing in the density of wheat always shows more efficacies in comparison with single application. There was no significant difference between wheat yield at split application of 80 and 100 % recommended dose of clodinafop at both density of wheat. Also with increasing clodinafop control efficiency, wheat yield was increased as well, and this yield increasing had straight relation with both simple and split application weed control efficiency.
Conclusion: Split application approach cause increasing weed control efficacy and reducing herbicide usage up to 20 %.
Keywords: Herbicide efficacy, integrated weed management, split application, single application

کلیدواژه‌ها [English]

  • Herbicide efficacy
  • integrated weed management
  • split application
  • single application