اثر آبیاری تکمیلی و کود نیتروژن بر ضرایب همبستگی صفات و شاخص های تحمل به خشکی گندم نان در زراعت دیم

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات

2 دانشگاه تهران

3 مرکز تحقیقات اصفهان


عنوان مقاله [English]

Effects of supplemental irrigation and nitrogen fertilizer on correlation coefficient and drought tolerance indices of rainfed bread wheat

نویسندگان [English]

  • A. Tavakoli 1
  • M. Mahdavi 2
  • H. Salemi 3