مطالعه واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در رقابت با علف هرز خردل وحشی در گرگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زراعت دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

2 استاد گروه زراعت دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

3 استادیار گروه زراعت دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

4 دانشیار گروه زراعت دانشکده تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

به‌منظور بررسیاثرات رقابتی خردل‌وحشی (L.Sinapis arvensis)بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum L.) آزمایشیدر دو سال زراعی (90-1389) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان انجام شد. آزمایش به‌صورتفاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 4 تکرار اجرا شد. عواملآزمایش شامل چهار رقم گندم (آرتا، تجن، مغان و مروارید) و پنج تراکم خردل وحشی (0، 4، 8 ، 16 و32 بوته در مترمربع) بود. تراکم گندم در ارقام مختلف، تراکم ثابت توصیه شده 350 بوته در مترمربع در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که اثر سال بر تمام صفاتمورد مطالعهمعنی­دار نبود. اما اثر رقم، تراکم و اثر بر همکنش رقم و تراکمخردل وحشی معنی­دار بود.نتایج مقایسه میانگین نشان داد با افزایش تراکم خردل وحشی از 4 بوته به 32 بوته در متر مربع عملکرد دانه و اجزای عملکرد گندم کاهش و بیوماس خردل‌وحشی افزایش یافت.هم‌چنینبا بررسی بیوماس خردل‌وحشیدر تداخل با ارقام گندم مشخص شد که ارقام مورد مطالعه عکس‌العمل­های متفاوتی نسبت به کاهش بیوماسخردل‌وحشی نشان دادند، به­طوری‌که ارقام مروارید وتجن به‌ترتیب بیشترین و کمترین کاهش بیوماسخردل‌وحشی را موجب شدند.نتایج نشان داد درحداکثر تراکم خردل وحشی(32 بوته در مترمربع) بیش­ترین و کم­ترین تعداد پنجه در رقم مروارید و آرتا به­دست آمد. در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد که عملکرد دانه بیشتر از عملکرد بیولوژیک تحت تاثیر رقابت قرارگرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The study of reaction of grain yield and its components of Wheat cultivars in competition with Wild Mustard in Gorgan

نویسندگان [English]

  • H. R. 1
  • J. A. 2
  • S.M. E. 3
  • B. K. 4
چکیده [English]

In order to investigate the competitive effects of wild mustard on yield and yield components of wheat cultivars, field experiments was conducted in Gorgan Reaserch Station during 2010-2012 growing seasons. The experiments were laid out in four replicated, factorial arranged RCB design. Factors of the experiments included five different densities of wild mustard (0, 4, 8, 16 and 32 plants.m-2) and four wheat cultivars (Arta,Tajan, Mogan and Morvarid). Target density of wheat considered as recommended one (350 plant.m-2) for all cultivars. The results showed that the effect of year was not significant for all studied traits, but the effect of cultivar, density and their interaction were significant. Results indicated that grain yield and yield components of wheat decreased and wild mustard biomass increased with increasing weed density from 4 to 32 plants.m-2. Also, results revealed that different varieties had different responses to decrease wild mustard biomass when interferences were considered, as Morvarid and Tajan varieties caused the highest and lowest wild mustard biomass decreasing, respectively. Results showed that in the highest density of wild mustard (32 plants.m-2), maximum and minimum tiller numbers were obtained in Morvarid and Arta cultivars, respectively. Overall, results of this study revealed that grain yield was affected more by competition than biological yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grain yield
  • interference
  • Weed management
  • Wheat
  • Wild mustard