تأثیر شوری آب آبیاری و محلولپاشی کودهای نانو و کلات روی بر مؤلفه های فتوسنتزی ژنوتیپ های جو

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه صنعتی اصفهان

3 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج


عنوان مقاله [English]

Effect of water salinity and nano and chelated zinc foliar application on photosynthesis parameters of barley genotypes

نویسندگان [English]

  • M. Mahlooji 1
  • R. Seyed Sharifi 1
  • M. Sedghi 1
  • M. Sabzalian 2
  • M. Kamali 3