نحوه‌ی تغییر محتوای کربوهیدرات، پروتئین کل و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت تحت تاثیر اسید‌سالیسیلیک طی مرگ برنامه‌ریزی شده‌ی سلولی در دو رقم گندم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار

2 دانشجو کارشناسی ارشد

3 دانشیار

چکیده

گندم یکی از محصولات زراعی مهم در سطح جهانی بوده که همواره تحت تاثیر تنش‌های زیستی و غیرزیستی قرار می‌گیرد. مرگ برنامه‌ریزی شده‌ی سلولی از جمله روش‌های مقابله با تنش‌های مختلف می‌باشد که تحت عوامل مختلفی تحریک می‌گردد. با توجه به اینکه اسید‌سالیسیلیک در ایجاد مقاومت به تنش‌های مختلف دخالت دارد، به‌منظور بررسی نحوه‌ی تاثیر اسید‌سالیسیلیک در مرگ برنامه‌ریزی شده‌ی سلولی، اثرات تیمار خارجی اسید‌سالیسیلیک بر گیاهچه‌های دو رقم گندم فلات و چمران بررسی گردید تا سیستم‌های دخیل در انتقال پیام دفاعی این گیاه طی مرگ برنامه‌ریزی شده از جنبه بیوشیمیایی مورد ارزیابی قرار گیرد. به این منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار انجام گرفت. فاکتورهای آزمایش شامل دو رقم چمران و فلات، تیمار با هورمون اسیدسالیسیلیک در غلظت‌های 0، 5/2، 5، 10 میلی‌مولار و نمونه‌برداری 8 و 12 ساعت بعد از تیمار بود. نتایج این بررسی نشان داد که تحت تیمار اسیدسالیسیلیک میزان فعالیت کاتالاز و پلی‌فنل‌اکسیداز با افزایش غلظت اسید-سالیسیلیک کاهش و برعکس میزان پروتئین کل، کربوهیدرات، فعالیت پراکسیداز و سوپراکسیددیسموتاز افزایش می‌یابد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد، با توجه به اینکه این متابولیت‌ها در مرگ برنامه‌ریزی شده‌ی سلولی دخالت دارند، تیمار اسید‌سالیسیلیک می‌تواند از طریق دخالت در فعالیت آنزیم‌های آنتی-اکسیدانت و سطوح پروتئین‌ها در تنظیم مرگ برنامه‌ریزی شده‌ی سلولی دخالت داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The way of carbohydrate content, total protein and antioxidant enzymes changing in effect of Salicylic acid during programmed cell death in two wheat cultivars

نویسندگان [English]

  • sodabeh jahanbakhsh 1
  • SHIVA HAMIDZADEH 2
1 assistant professor
2 MSC STUDENT
چکیده [English]

Wheat is one of the most important crops in the world that is constantly faced with the different biotic and abiotic stresses. Programmed cell death is one of the methods for coping with different stress which is stimulated by several factors. Because salicylic acid is involved in resistance to various stresses, to explore the effects of salicylic acid on programmed cell death, the effects of salicylic acid exogenous treatment examined on the Chamran and Falat cultivars to evaluation of biochemical aspects of plant defense system to transmit messages during the programmed cell death. So, the experiment was conducted in a completely randomized design with three replications. Experimental factors consisted of two Chamran and Falat cultivars, Salicylic acid treatment at concentrations of 0, 2.5, 5 and 10 mM and sampling after 8 and 12 hours treatment. The results of this study showed that catalase and polyphenol oxidase activity decreased with increasing of salicylic acid concentration, however carbohydrate, total protein, peroxidase and superoxide dismutase activity increased. The results indicated, as regards, these metabolites are involved in programmed cell death, salicylic acid exogenous treatment could involve in the regulation of programmed cell death through the involvement of antioxidant enzymes activity and protein levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • catalase
  • Programmed cell death
  • Salicylic acid
  • Superoxide dismutase
  • Wheat