ارزیابی زمان و میزان مصرف کود روی بر کمیت و کیفیت باقلا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشگاه گنبد کاووس

چکیده

به منظور ارزیابی زمان و میزان مصرف کود روی بر کمیت و کیفیت رقم برکت باقلا (Vicia faba L.)، آزمایشی در سال زراعی 1389– 1388 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه گنبد اجرا شد. عوامل مورد بررسی شامل زمان مصرف کود روی در دو سطح (قبل از گلدهی و شروع تشکیل غلاف) و میزان مصرف در پنج سطح (شامل عدم مصرف روی، مصرف 1، 2، 3 و 4 لیتر در هکتار محلول روی 15 درصد) بود. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که اثر زمان مصرف روی بر وزن پوسته غلاف در سطح یک درصد و بر تعداد غلاف پر در بوته، وزن دانه به وزن پوسته غلاف و درصد پروتئین در سطح پنج درصد معنی‏دار بود. اثر میزان مصرف روی بر کلیه صفات در سطح یک درصد معنی‏دار گردید. زمان مصرف زودتر روی باعث افزایش تعداد غلاف در بوته و وزن پوسته غلاف گردید؛ اما با تأخیر در مصرف روی، نسبت وزن دانه به وزن پوسته غلاف و درصد پروتئین افزایش یافت. حداقل و حداکثر تعداد غلاف پر در گیاه، تعداد دانه در غلاف، تعداد دانه در بوته، وزن 100 دانه، عملکرد دانه، وزن پوسته غلاف، وزن دانه به وزن پوسته غلاف، درصد پروتئین، عملکرد پروتئین و عملکرد نسبی به ترتیب به تیمار عدم مصرف روی و مصرف چهار لیتر محلول روی در هکتار تعلق داشت. عملکرد دانه در تیمار عدم مصرف روی 2597 کیلوگرم و در تیمار مصرف 4 لیتر در هکتار 3993 کیلوگرم در هکتار به‎دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of time and rate applications of zinc fertilizer on quantity and quality of Faba bean (Vivia faba)

نویسنده [English]

  • Ali Nakhzari Moghaddam
چکیده [English]

In order to evaluate times and rate applications of zinc fertilizer on quantity and quality of faba bean, an experiment was carried out to form factorial in randomized of complete block design with four replications at Farm Research of Gonbad Kavous University during 2009 – 2010. Two times of application were including before flowering and beginning of pod setting and five rates of application was 0, 1, 2, 3 and 4 liter/ha of zinc solution (15%). Results showed that pod coat weight (α = 0.01) and number of filled pods/plant, seed weight/pod coat weight and protein percentage of seeds (α = 0.05) were significantly affected by time of zinc application. Effect of zinc rates on all traits were significant (α = 0.01). Pod coat weight and number of filled pod/plant at first time of zinc application were higher than second time but seed weight/pod coat weight and protein percentage of seeds at second time of zinc application were higher than first time. Minimum and maximum of filled pod/plant, seed/pod, seed/plant, 100-seed weight, seed yield, pod coat weight, seed weight/pod coat weight, protein percentage, protein yield and relative yield belonged to none application of zinc and application of 4 lit/ha respectively. None application of zinc produced 2597 kg/ha and application of 4 lit/ha produced 3993 kg seeds/ha.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faba bean
  • Zinc
  • Seed yield
  • Relative yield