تاثیر تناوب های مختلف زراعی بر دوره بحرانی کنترل علف های هرز کلزا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشجو

چکیده

سابقه و هدف . رهیافتهای تلفیقی مدیریت علف های هرز می تواند به کاهش هزینه ها و نیز بهبود کنترل علف های هرز کمک کند. دوره بحرانی کنترل علف های هرز به عنوان بهترین زمان مبارزه با علف های هرز تعریف شده است . با دانستن دوره بحرانی کنترل علف های هرز برای هر گیاه زراعی می توان ضمن کاربرد دقیق مصرف علف کشها از آلودگیهای زیست محیطی جلوگیری کرد . شروع و طول مدت دوره بحرانی کنترل علف های هرز بستگی به فاکتورهای متعددی چون خصوصیات گیاه زراعی و علف هرز ، محیط و عوامل زراعی دارد. با توجه به نبود اطلاعات راجع به تاثیر تناوب زراعی بر این دوره این تحقیق جهت بررسی تاثیر این عامل زراعی بر طول دوره بحرانی کنترل علف های هرز انجام گردید.
مواد و روش ها. به منظور بررسی تأثیر دو تناوب مختلف (گندم- کلزا و سویا- کلزا) بر دوره بحرانی کنترل علف‌های‌هرز کلزا رقم هایولا 401 دو آزمایش در سال‌های زراعی 91-1390 و 92-1391 به ترتیب برای تناوب‌های اول و دوم که هر یک حداقل به مدت 10 سال در معرض الگوی کاشت مربوطه بودند، در دشت‌های زراعی اطراف شهرستان گلوگاه در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل دوره‌های مدیریت علف‌های‌هرز بر مبنای مراحل رشدی کلزا ( پنج سطح کنترل و پنج سطح تداخل علف‌های‌هرز تا مراحل سبز شدن، دو برگی، چهار برگی، هشت ‌برگی و ظهور جوانه گل و دو تیمار کنترل و تداخل تمام فصل به عنوان شاهد) در هر یک از تناوب‌ها بود.
یافته ها. مشاهدات حاکی از غالبیت علف قناری (Phalaris sp) در هر دو تناوب داشت. تنوع گونه‌ای در تناوب سویا- کلزا با استناد به شاخص شانون (69/0H= ) نسبت به تناوب گندم - کلزا (45/0H=) بیش‌تر بود. نتایج نشان داد که عملکرد دانه کلزا در تناوب گندم- کلزا معادل 4060 کیلوگرم در هکتار در حالی که در تناوب سویا - کلزا 2280 کیلو گرم در هکتار بود. در تناوب گندم- کلزا مقدار بیشتر نیتروژن، کربن آلی و فسفر خاک که بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مؤثر بود با عملکرد زیادتر دانه کلزا ارتباط داشت. بالا بودن عملکرد دانه کلزا در تیمار تناوبی اخیر را نیز می‌توان به تأثیر مثبت این تناوب بر مهم‌ترین جزء عملکرد یعنی تعداد غلاف بیش‌تر در بوته مرتبط دانست. نتایج به دست آمده از این آزمایش نشان داد که دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز در تناوب گندم- کلزا با احتساب 5 درصد افت مجاز عملکرد بین مراحل سبز شدن تا شش برگی (354-161 درجه روز پس از کاشت) قرار داشت. در تناوب سویا- کلزا نیز این دوره با در نظر گرفتن 5 درصد کاهش قابل قبول عملکرد بین مراحل کاشت تا رسیدگی (920- 65 درجه روز پس از کاشت) تعیین شد.
نتیجه گیری. دوره بحرانی کنترل علف‌های‌هرز در تناوب سویا- کلزا نسبت به تناوب گندم- کلزا زودتر شروع شده و دامنه آن نیز طولانی‌تر بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Crop Rotation Effects on the Critical Period of Weed Control in Canola

نویسندگان [English]

  • Hamid Salehian 1
  • Mohammad Jamshidi 2
1 Faculty Member
2 MSc Student
چکیده [English]

Background and objectives. Integrated weed management approaches can help to decline costs weed control and improve its condition. Critical period of weed control (CPWC) is defined as the best time for weeding. If CPWC is recognized we can accurately use herbicides and prevent environmental pollutions. Beginning and duration of CPWC despond on some agents such as crop and weed traits, environment and agronomical factors. With respect to inexistence data about the effect crop rotation on the CPWC this study was done.
Materials and methods. In order to determine effect two different crop rotations (wheat – canola and soybean-canola) on the critical period of weed control in rape seed, two experimental designs were performed for the first and second rotation in 2011 and 2012, respectively. These studies did in the suburban of Galugah region in randomize completely block format with three replications. Treatments included periods of weed management on the canola growth stages(five weeding and competition levels up emergence , two leaf stage , four leaf stage , eight leaf stage , flowering stage plus two control treatments).
Results. Findings showed canarygrass dominated in both rotations. Species diversity in soybean-canola rotation by using Shannon index (H= 0.69) was higher than wheat-canola (H= 0.45) .Canola yield was 4060 and 2280 kg ha-1 in the wheat-canola and soybean-canola rotations, respectively. Further yield in the first rotation can be related to positive role of organic matter which was more in the soil and its influence on the most important yield component that was number pod in each plant. The CPWC for wheat- canola rotation was between 161 and 354 days after planting(DAP) (emergence to six-leaf stage) and between 65 to 920 DAP(planting up maturity stage), using 5 percent acceptable yield reduction.
Conclusion. CPWC in soybean-canola rotation relative to wheat-canola rotation begined sooner and its duration also was longer.

Background and objectives. Integrated weed management approaches can help to decline costs weed control and improve its condition. Critical period of weed control (CPWC) is defined as the best time for weeding. If CPWC is recognized we can accurately use herbicides and prevent environmental pollutions. Beginning and duration of CPWC despond on some agents such as crop and weed traits, environment and agronomical factors. With respect to inexistence data about the effect crop rotation on the CPWC this study was done.
Materials and methods. In order to determine effect two different crop rotations (wheat – canola and soybean-canola) on the critical period of weed control in rape seed, two experimental designs were performed for the first and second rotation in 2011 and 2012, respectively. These studies did in the suburban of Galugah region in randomize completely block format with three replications. Treatments included periods of weed management on the canola growth stages(five weeding and competition levels up emergence , two leaf stage , four leaf stage , eight leaf stage , flowering stage plus two control treatments).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture succession
  • weed control
  • integrated management