خلا عملکرد مرتبط با مدیریت زراعی و علفهای هرز در گندم: مطالعه موردی استان گلستان- بندر گز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 : عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان

چکیده

بمنظور بررسی عوامل موثر بر کاهش عملکرد گندم دیم، آزمایشی بصورت پیمایشی در سطح 45 مزرعه گندم در شهرستان بندرگز در سال 1391 انجام گردید. نمونه برداری در دو مرحله بصورت تصادفی در پنج نقطه از هر مزرعه با استفاده از کوادراتی به ابعاد 1*1 متر انجام شد. در این تحقیق کلیه اطلاعات مربوط به مدیریت زراعی شامل عملیات تهیه بستر بذر، رقم مورد استفاده، محل تهیه بذر، زمان کاشت، مبارزه با علف هرز و مسایل مربوط به کاشت و برداشت، زمان سم‎پاشی، میزان بذر مصرفی، در قالب پرسش‎نامه و در طول فصل رشد از طریق پرسش از کشاورزان جمع‎آوری و تکمیل شد. در پایان فصل رشد میزان عملکرد واقعی برداشت شده توسط کشاورزان، ثبت گردید. از میان پارامترهای مختلف مورد بررسی تراکم بوته، تراکم خوشه، سابقه کشاورز، تاریخ کاشت و تاریخ برداشت تاثیر معنی داری بر عملکرد گندم داشتند. کشاورزان با سابقه بیشتر عملکرد کمتری داشتند و با تاخیر در عملیات کاشت و برداشت، عملکرد محصول نیز کاهش یافت. نتایج نشان داد بین متوسط عملکرد واقعی(2236 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد قابل حصول(5698 کیلوگرم در هکتار)، 3462 کیلوگرم در هکتار خلاء عملکرد ناشی از تراکم بوته پایین (15%)؛ عدم استقبال کشاورزان از یافته های جدید(10%)؛ تاریخ کاشت دیر هنگام(36%)؛ رقم نامناسب N8019 در مقایسه با N8118( 21%) و عدم استفاده از علف‎کش تاپیک و ‎گرانستار(18%) وجود داشت. با بهینه سازی موارد ذکر شده می توان خلاء عملکرد را کاهش داد و عملکرد را به بالاتر از 5 تن در هکتار افزایش داد.

ک

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Yield gap of crop and weed management in wheat: case study, Golestan province-Bandar Gaz

چکیده [English]

In order to investigate the effective factors on the reduction of rain-fed wheat yield, an experiment in 45 fields was conducted in the township of Bandar-Gaz in 2012. In this research, all information such as crop management operations, seedbed preparation, cultivar, site preparation, seed sowing, weed combating, planting and harvesting issues, time of toxicant spraying, used seed rate were collected during a growing season by preparing questionnaire answered by farmers. In addition, at the end of the growing season, the actual yield harvested by farmers, were recorded. Among the various parameters, plant and raceme density, farmer experiment, planting and harvesting dates had significant effects on wheat yield. Farmers with higher experiment had lower yield and with delay in planting and harvesting, yield was reduce. Results showed, there was between actual yield mean (2236kg/ha) and attainable yield (5698 kg/ha), 3462 kg/ha yield gap due: low plant density (15%), lack of acceptance of new finding (10%), late planting date (30%), inappropriate cultivar N8019 compared with N8118 (21%), non-use Topic and Geranestar herbicides(18%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key word: yield gap
  • Actual yield
  • attainable yield
  • crop management
  • Wheat