تأثیر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ حاصلخیزی خاک بر پویایی ﺟﻤﻌﯿﺖ علف‌های هرز و عملکرد علوفه ذرت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استاد گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

4 دانشگاه آزاد کرج

چکیده

سابقه و هدف: امروزه آلودگی‌های زیست‌محیطی توسط علف‌کش‌ها و کودهای شیمیایی یکی از مهم‌ترین مسائل موردتوجه بشر می‌باشد. استفاده از روش‌های متداول خاک‌ورزی و علف‌کش‌ها، ضمن اینکه پرهزینه‌اند، خطر فرسایش خاک را افزایش می‌دهند و در بلندمدت، اثر منفی روی ساختمان خاک و عملکرد دارند. بنابراین، تحقیق حاضر با هدف ارزیابی تأثیر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ حاصلخیزی خاک بر پویایی ﺟﻤﻌﯿﺖ علف‌های هرز و عملکرد علوفه ذرت اجرا شد.
مواد و روش‌ها: آزمایش در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی کرج در سال زراعی 93-1392 اجرا شد. آزمایش به‌صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار به اجرا درآمد. فاکتور اصلی شامل تیمارهای مدیریت غیر شیمیایی حاصلخیزی خاک‌ در چهار سطح (آیش، کود دامی، کود سبز پرکو و بوکو) و فاکتور فرعی شامل کاربرد کود نیتروژن در سه سطح (120، 240 و 360 کیلوگرم در هکتار از منبع اوره) بود. پرکو و بوکو گیاهانی از خانواده شب بوئیان هستند. بذور ذرت رقم سینگل کراس 704 با تراکم 12 بوته در مترمربع کشت شد. نمونه‌برداری از علف‌های هرز پس از کشت ذرت در مرحله‌ی ابتدایی تکمیل کانوپی ذرت انجام شد. جهت تعیین زیست‌توده علف‌های هرز نمونه‌ها به مدت 48 ساعت در آون با دمای 70 درجه سانتی‌گراد خشک و سپس توزین شدند. در این آزمایش، شاخص‌های تنوع گونه‌ای علف‌های‌هرز شامل شاخص شانون وینر، شاخص غنای مارگالف و شاخص غالبیت سیمپسون مورد بررسی قرار گرفتند. در پایان فصل، میزان عملکرد علوفه تعیین شد. تجزیه داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SAS (Version 9.1.3) و مقایسه میانگین‌ها با آزمون LSD در سطح احتمال 5 درصد انجام شد.
یافته‌ها: نتایج تجزیه واریانس نشان داد تأثیر تیمارهای مدیریت غیر شیمیایی حاصلخیزی خاک بر زیست‏توده کل علف‌های هرز و عملکرد علوفه ذرت در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود. بیشترین و کمترین عملکرد علوفه به ترتیب در تیمار کود سبزِ پرکو (23/78 تن در هکتار) و تیمار کود دامی (71/63 تن در هکتار) بود. بیشترین زیست‌توده کل علف هرز تحت تأثیر تیمارهای کود دامی و آیش (3/380 و 79/364 گرم در مترمربع) و کمترین میزان آن مربوط به تیمارهای بوکو و پرکو (48/140 و 67/154 گرم در مترمربع) به-دست آمد. تأثیر سطوح نیتروژن بر ‏زیست‏توده کل علف‌های هرز بی‌معنی بود. تأثیر سطوح نیتروژن بر عملکرد علوفه در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود. اثر متقابل مدیریت شیمیایی و غیر شیمیایی حاصلخیزی خاک‌ بر ‏زیست‏توده سلمه تره، ‏زیست‏توده تاج‌خروس، تراکم کل علف هرز، تراکم سلمه تره و تراکم تاج‌خروس ریشه قرمز در سطح احتمال یک درصد و پنج درصد معنی‌دار بود؛ به‌طوری‌که تیمار کود سبزِ بوکو و مصرف 120 کیلوگرم نیتروژن در هکتار، کم‌ترین مقادیر صفات مذکور را ایجاد کرد. بیشترین تراکم کل علف‌های هرز (25/39 بوته در مترمربع) تحت تأثیر تیمار آیش و میزان مصرف 240 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و کمترین تراکم (5/16 بوته در مترمربع) در تیمار بوکو و میزان مصرف 120 کیلوگرم نیتروژن در هکتار مشاهده شد. اثر مدیریت غیر شیمیایی حاصلخیزی خاک بر تنوع گونه‌ای علف‌های هرز در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود. بیشترین تنوع گونه‌ای علف‌های هرز در تیمارهای آیش و کود دامی و کمترین میزان آن در تیمارهای کود سبزِ بوکو و پرکو مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این پژوهش، کاربرد تلفیقی کودهای آلی با کود نیتروژن شیمیایی، از طریق کاهش زیست‌توده، تراکم و تنوع گونه‌ای علف‌های هرز، باعث افزایش عملکرد علوفه در ذرت سیلویی گردیده است. ازاین‌رو با کاربرد کودهای آلی ضمن کاهش قابل‌توجه در مصرف کود‌ شیمیایی نیتروژن، می‌توان اثرات سوء زیست‌محیطی آن را کاهش داد. به‌طورکلی می‌‌توان گفت که کشت گیاهان به‌عنوان کود سبز و برگشت آن‌ها به خاک، موجب حاصلخیزی خاک و به‌تبع آن بهبود صفات کمی ذرت سیلویی شده و می‌‌تواند یکی از راه‌های نیل به کشاورزی پایدار محسوب گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of integrated soil fertility management on weed population dynamics and corn silage yield

نویسندگان [English]

  • Amirsaleh Baghdadi 1
  • Ali Kashani 2
2 Professor of Agronomy and Plant breeding Dep . Faculty of Agriculture, ,Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

Background and objectives: Nowadays, environmental pollution, by herbicides and chemical fertilizer is one of the most important human issues. The application of conventional tillage and herbicide methods is costly and increase the risk of soil erosion and have negative effects on soil structure and crop yield in the long time. The present study was conducted to evaluate the effect of integrated soil fertility management on weed population dynamics and corn silage yield.
Materials and methods: This research was performed during growing season 2013-14 at the Agricultural Research Station of Islamic Azad University of Karaj, Iran. The experiment was conducted as a split plot based on a randomized complete block design with four replications. Main factors included non-chemical soil fertility management treatments at 4 levels (Fallow, Manure, Perko PVH and Buko as green manure) and sub factors also included application of nitrogen fertilizer at 3 levels (120 and 240 and 360 kg ha-1, utilized urea source). Perko PVH and Buko belong to Brassicaceae family. Corn Seeds (sc 704) were planted at density of 12 plants m-2. Sampling of weeds after planting corn was conducted in primary stage of the corn canopy closure. The collected plant samples were dried in oven at 70°C for 48 hours and then were weighted. In this experiment, weed species diversity indices including Shannon-Weiner index, Margalef index and Simpson dominance index were investigated. At the end of the season, forage yield was determined. The data analyses were conducted with SAS (Version 9.1.3), and means were compared by LSD test at probability level of 5%.
Results: Variation analyses showed that the effect of non-chemical soil fertility management treatments on total weed biomass and forage yield of maize was significant (P≤0.01). The highest and lowest forage yield were obtained at Perko PVH Pre-sowing treatments (78.23 ton ha-1) and the manure treatment (63.71 ton ha-1), respectively. The highest total weed biomass was observed at manure and fallow Pre-sowing treatments (380.03 and 364.79 g m-2) and the least total biomass was for the Buko and Perko PVH treatment (140.48 and 154.67 g m-2).The effect of nitrogen levels on total weed biomass was non-significant. There was a significant difference (P≤0.01) between nitrogen levels on forage yield. Interaction effect of pre-sowing treatments and nitrogen levels was significant on lambsquarter biomass, pigweed biomass, total weed density, lambsquarter density and pigweed density (P≤0.01 and P≤0.05); The lowest amount of these mentioned traits was obtained from Buko pre-sowing treatment by using 120 kg ha-1 nitrogen. The highest total weed density (39.25 plant m-2) was observed in fallow by using 240 kg N ha-1 and the lowest density (16.5 plant m-2) was obtained from the Buko treatment by using 120 kg N ha-1. The effect of non-chemical soil fertility management on weed species diversity was significant (P≤0.01). The highest weed species diversity were observed at fallow and manure treatments and the least diversity were for the Buko and Perko PVH treatments.
Conclusion: According to the results of this research, the combined usage of organic fertilizer with chemical nitrogen fertilizer enhances the forage yield of silage corn by reduced weed biomass, density and species diversity. Therefore, by application of the organic fertilizers could be reduced the environmental impacts meanwhile considerably reducing the use of chemical nitrogen fertilizer. In general can be said that by cultivation the pre-sowing crops and return their remnants to the soil leads to soil fertility and consequently improve the quantitative traits of corn silage and can be considered as one of the ways to achieve sustainable agriculture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecological management
  • green manure
  • lambsquarter
  • Nitrogen
  • pigweed
1. Ahmadvand, G., and Hajinia, S. 2016. The Effect of Cover Crops and Integrated Control on
Weed Management and Tuber Yield of Potato (Solanum tuberosum) in Different Tillage
Systems. Iranian J. Weed Sci., 12(1): 63-78.
2. Aminghafouri, A., and Rezvani moghadam, P. 2009. Effect of cover crops on weed control
castor (Ricinus communis L.). Abstract Book of National Conference on Oilseed crops. P 17-
18, In Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran. (In Persian)
3. Baghdadi, A., Balazadeh, M., Kashani, A., and Golzardi, F. 2017. Effects of pre-Sowing
treatments and nitrogen rates on quantitative and qualitative characteristics of silage maize
s.c. 704. Electron. J. Crop Prod., 9(4): 103-120.
4. Baghdadi, A., Balazadeh, M., Kashani, A., and Golzardi, F. 2017. The Effect of Integrated
Crop Management on Soil Chemical Properties. J. Water Soil, 31(4).
doi:10.22067/jsw.v31i4.57204.
5. Booth, B.D., Murphy, S.D., and Swanton, C.J. 2003. Weed Ecology in Natural and
Agricultural Systems. 1th edn. CABI Publishing. 303p.
6. Bouquet, D.J., Hutchinson, R.L., and Breitenbeck, G.A. 2004. Long-term tillage, cover crop,
and nitrogen rate effects on cotton: yield and fiber properties. Agron. J., 96: 1436-1442.
7. Buchanan, A.L., Kolb, L.N., and Hooks, C.R.R. 2016. Can winter cover crops influence
weed density and diversity in a reduced tillage vegetable system. Crop Prot., 90: 9-16.
8. Ghaffari, M., Ahmadvand, G., Ardakani, M.R., Mossadeqi, M.R., and Ghaffari, M. 2012.
Effects of cover crop before planting to control weeds, improve soil fertility, yield and yield
components of potato. Iranian J. Field Crop Res., 10: 247-255. (In persian)
9. Ghaffari, M., Ahmadvand, G., Ardakani, M.R., Nadali, I., and Elahi Panah, F. 2011. Effect
of cover crops on winter weeds control. J. Crop Ecophysiol. 3(1): 1-8. (In Persian)
10. Hartwig, N.L., and Ammon, H.U. 2002. Cover crops and living mulches. Weed Sci., 50:
688-699.
11. Hasan Nejad, S., and Mohammad Alizadeh, H. 2005. Winter rye, suitable choice of spring
weed management products. Proceedings of the Symposium of Weed Science, Research
Institute of Plant Pests and Diseases, 5th-6th February. (In Persian)
12. Kruidhof, H.M., Bastiaans, L., and Kropff, M.J. 2008. Ecological weed management by
cover cropping: effects on weedgrowth in autumn and weed establishment in spring. Weed
Res., 48(6): 492–502.
13. Kwaw-Mensah, D., and Al-Kasi, M. 2006. Tillage and nitrogen source and rate effects on
corn response in corn- soybean rotation. Agron. J., 98: 507-513.
168
14. McLenaghen, R.D., Cameron, K.C., Lampkin, N.H., Daly, M.L., and Deo, B. 1996. Nitrate,
leaching from plowed pasture and the effectiveness of winter catch crops in reducing
leaching losses. New Zealand J. Agric. Res., 39: 413-20.
15. Mihailović, V., Erić, P., Marinković, R., Ćupina, B., Marjanović-Jeromela, A., Mikić, A.,
Krstić, D., and Červenski, J. 2008. Potential of Some Brassica Species as forage crops.
Cruciferae Newsl., 27: 39-40.
16. Ngouagio, M., Mcgiffen, M.E., and Hutchinson, C.M. 2003. Effect of cover crop and
management system on weed populations in lettuce. Crop Prot., 22: 57- 64.
17. Norsworthy, J.K., McClelland, M., Griffith, G., Bangarwa, S.K., and Still, J. 2011.
Evaluation of cereal and brassicaceae cover crops in conservation-tillage, enhanced,
glyphosate-resistant cotton. Weed Technol., 25: 6-13.
18. Noruzzadeh, S., Rashed Mohasel, R., Nassiri Mahallati, M., Koocheki, A., and Abbas-poor,
M. 2009. Evaluation of species, functional and structural diversity of weeds in whear fields
of Northern, Southern and Razavi Khorasan provinces. Iranian J. Field Crop Res., 6: 471-
485. (In Persian)
19. Padarlo, A., Bazoobandi, M., Alimoradi, L., and Jahedi poor, S. 2008. Calculation of
Shanon-Weiner and Simpson index in weeds community of saffron fields. In 2nd Iranian
Weed Science Congress. Mashhad, Iran, 29-30 January. (In Persian)
20. Samadani, B., Ranjbar, M., Rahimian, H., and Jahanssoz, M.R. 2005. The effect of winter
cover crops of rye and hairy vetch and their intercropping on plant density and biomass of
autumn weeds of flix weed and vax doll. J. Plant Dese, 1: 85-95. (In Persian with English
summary)
21. Steenwerth, K., and Belina, K.M. 2008. Cover Crops Enhance Soil Organic Matter and
Carbon Dynamics. 152p.
22. Teasdale, J.R. 1996. Contribution of cover crops to weed management in sustainable
agricultural systems. J. Prod. Agric., 9(4): 475-479.
23. Vaughan, J.D., and Evanylo, G.K. 1998. Corn response to cover crop species, spring
desiccation time, and residue management. Agron. J. 90: 536-544.
24. Wang, K., McSorley, R., Gallaher, R.N., and Kokalis-Burelle, N. 2008. Cover crops and
organic mulches for nematode weed and plant health management. Nematology. 10: 231-
242.