ارزیابی تأثیر اختلاط توفوردی و سولفوسولفورون برگندم و علف‌های‌هرز خردل‌وحشی (Sinapis arvensis L.) و شبدرشیرین (Melilotus officinalis L.) با استفاده از منحنی‌های هم‌اثر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 زراعت، تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

2 دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

4 استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

10.22069/ejcp.2019.15099.2128

چکیده

سابقه و هدف: کاربرد علف‌کش‌ها‌ برای کنترل علف‌های‌هرز در کشاورزی و بالا بردن تولید محصولات زراعی از نظر کمی و کیفی اجتناب ناپدیر است. از طرف دیگر، در کاربرد علف‌کش‌ها مسئله مقاومت علف‌های‌هرز به علف‌کش‌ها بایستی مورد توجه قرار گیرد. اختلاط علف‌کش‌ها باعث افزایش کارایی علف‌کش‌ها و کنترل بهتر و مؤثرتر علف‌های‌هرز شده و می‌تواند منجر به تأخیر در بروز مقاومت علف‌های هرز به علف‌کش‌ها شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی کارایی اختلاط سولفوسولفورون و توفوردی و میزان گیاه‌سوزی گندم در اثر این اختلاط انجام شد.
مواد و روش‌ها: به‌منظور بررسی اثر اختلاط دو علف‌کش توفوردی و سولفوسولفورون بر گندم و نیز علف‌های‌هرز خردل‌وحشی و شبدرشیرین آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در پاییز سال 1394 در گلخانه پردیس دانشگاه علوم‌کشاورزی و منابع‌طبیعی ‌گرگان اجرا شد. در این پژوهش از دو علف‌کش‌ رایج در مزارع گندم استان گلستان شامل: علف‌‌کش دومنظوره سولفوسولفورون (آپیروس) و علف‌کش پهن‌برگ‌کش توفوردی استفاده شد. علف‌کش‌‌ها به میزان صفر، 1/0، 2/0، 4/0، 6/0، 8/0، 1 و 2 برابر دز توصیه‌شده، 2000 گرم ماده مؤثره توفوردی و 6/26 گرم ماده مؤثره سولفوسولفورون با پنج نسبت‌ اختلاط (0:100)‌، (25:75)‌، (50:50)‌، (75:25) و (100:0) به‌کار برده شدند. تابع لوگ-لجستیک برای برازش داده‌های مربوط به پاسخ وزن خشک گیاهان در مقابل دزهای مختلف علف‌کش‌ها برای هر نسبت اختلاط استفاده و مقادیر علف‌کش مورد نیاز برای 50 درصد بازدارندگی رشد گیاهان (GR50) برآورد گردید. سپس از منحنی‌های هم‌اثر و مدل‌های اختلاط برای تعیین اثر اختلاط علف‌کش‌های سولفوسولفورون و توفوردی استفاده شد.
یافته‌ها: تعداد بوته‌های زنده‌مانده شبدرشیرین و خردل‌وحشی (نسبت به شاهد) در اثر افزایش دز مصرف علف‌کش‌های توفوردی و سولفوسولفورون و نسبت‌های مختلف اختلاط آن‌ها کاهش یافت، در دزهای بالا تمام بوته‌های علف‌هرز از بین رفتند. اختلاط علف-کش‌های توفوردی و سولفوسولفورون روی وزن خشک علف‌‌های‌هرز خردل‌وحشی و شبدرشیرین اثر گذاشت. مقدار علف‌کش‌های توفوردی و سولفوسولفورون لازم برای 50 درصد کاهش وزن خشک علف‌های‌هرز خردل‌وحشی به‌ترتیب 639/0 و 906/0برابر دز توصیه‌شده برآورد شد، این مقادیر برای شبدرشیرین به‌ترتیب 043/1 و 063/1 درصد دز توصیه‌شده علف‌کش‌های یاد شده بود. هم‌چنین مقایسه میانگین وزن‌خشک بوته‌های گندم نشان داد هیچ تفاوت معنی‌‌داری بین وزن‌خشک بوته‌ها هنگام استفاده از سولفوسولفورون به-صورت خالص وجود نداشت، بنابراین علف‌کش سولفوسولفورون تأثیری در کاهش وزن گندم ندارد.
نتیجه‌گیری:نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر بیانگر آن است که اختلاط دو علف‌کش مورد مطالعه باعث کاهش کارایی سولفوسولفورون شد. همچنین اختلاط دو علف‌کش سولفوسولفورون و توفوردی در دز توصیه‌شده تأثیر معنی‌داری روی وزن خشک گندم نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the effects of tank-mixing of 2,4-D and sulfosulfuron on wheat, wild mustard (Sinapis arvensis L.) and sweet clover (Melilotus officinalis L.) using isobole curves

نویسندگان [English]

  • sahar Akhoondi 1
  • javid gherekhloo 2
  • naser bagherani 3
  • afshin soltani 4
1 Agronomy. Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
2 Associated professor Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
3 Golestan Agricultural and Natural Resources and Education Center Research
4 Professor Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

Background and Objectives: Application of is inevitable for controlling weeds in agriculture and increase the quality and quantity of crops. On the other hand, resistance of weeds to herbicides should be considered in herbicide application. The mixing of herbicides increases the efficiency of herbicides and leads to better and more effective weed control as well as delaying the occurrence of resistance. The following study was conducted to investigate the efficacy of mixing of sulfosulfuron and 2,4-D and its phytotoxicity on wheat.
Materials and Methods: In order to investigate the effect of mixing 2,4-D and sulfosulfuron herbicides on wheat and wild mustard and sweet clover weeds, a factorial experiment was conducted in a completely randomized design with three replications in the fall of 1394 at Pardis Greenhouse of Gorgan University of Agriculture Sciences and Natural Resources. In this research, two herbicides commonly used in wheat fields of Golestan province including: dual purpose sulfosulfuron (apyros) herbicide, and broad-leave herbicide 2,4-D were used. Herbicides were applied at 8 rates of 0, 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 2 X of recommended dose, 2000 g.ai L-1 2,4-D and 26.6 g.ai L-1 sulfosulfuron with tank mixture ratios of (0:100), (25:75), (50:50, (25:75), (100:0). Log-logistic function was fitted for the data related to dry weight of plants against various doses of herbicides for each mixture and the dose required to inhibit 50% growth (GR50) was estimated. Then, isobole curves and mixture models were used to determine the effect of 2,4-D and sulfosulfuron mixing.
Results: The number of survived sweet clover and wild mustard plants (as compared to control) decreased by increasing application rate of 2,4-D and sulfosulfuron herbicides and their different mixing ratios. Mixing of 2,4-D and sulfosulfuron affected the dry weight of sweet clover and wild mustard weeds. The amount of 2,4-D and sulfosulfuron required for 50% reduction in dry weight of wild mustard weed were 0.639X and 0.906X of recommended dose. This values for sweet clover weed were 1.043X and 1.063X of recommended dose of the herbicide noted above, respectively. Also, mean comparison of wheat plants of weight showed that there was no significant difference in dry weight of wheat plants when sulfosulfuron herbicide was used solely. This suggests that sulfosulfuron herbicide has no effect on weight loss of wheat.
Conclusion: The results obtained in the following study indicate that the mixing of the two studied herbicides reduces the efficacy of sulfosulfuron herbicide. Also, the mixing of sulfosulfuron and 2,4-D did not have a significant effect on dry weight of wheat at the recommended dose.

کلیدواژه‌ها [English]

  • herbicide
  • dose-response
  • Log-logistic function
  • Dry weight