بررسی رقابت علف‌های‌هرز در مزرعه کلزا با استفاده از تابع عکس وزن تک بوته و سطح برگ نسبی علف های هرز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد،

2 استادیار دانشگاه جامع علمی- کاربردی

3 استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

4 دانشجوی کارشناسی‌ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

5 دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

6 کارشناس آموزشی گروه زراعت، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

با هدف بررسی رقابت چند گونه ای علف های هرز با گیاه زراعی کلزا، آزمایش مزرعه¬ای در سال زراعی 138۸-138۷ در مزرعه نمونه آستان قدس رضوی مشهد اجراء گردید. ۳۰ کوادرات به صورت تخریبی با ابعاد۵۰×۵۰ سانتی متر در مزرعه تعیین و در دو مرحله ساقه¬دهی و گلدهی کلزا وزن خشک، شاخص سطح برگ و تراکم کلزا و علف¬های¬هرز به تفکیک گونه اندازه¬گیری و همزمان در۳۰ کوادرات به ¬صورت غیرتخریبی فقط تراکم علف‌های‌هرز به تفکیک گونه شمارش و شناسایی شدند. جهت برآورد وزن خشک و سطح برگ مربوط به کوادرات‌های غیر¬تخریبی، بین سطح برگ یا وزن خشک اول فصل علف¬های‌هرز و کلزا به¬ عنوان متغییر وابسته و تعداد علف¬های‌هرز به¬عنوان متغییر مستقل برای هر گونه به¬طور جداگانه تابع هایپربولیک غیرخطی برازش داده شد. برای مقایسه چگونگی رقابت و برآورد ضرایب رقابت درون گونه¬ای و بین‌گونه‌ای هر گونه، بین سطح برگ نسبی اول فصل به¬عنوان متغییر مستقل و عکس وزن تک بوته آخر فصل هر یک از علف¬های‌هرز و کلزا به¬عنوان متغییر وابسته تابع رگرسیون خطی چندگانه برازش داده شد. نتایج رگرسیون بین عکس وزن تک بوته و سطح برگ نسبی برازش مناسبی (87/0r2=) برای برآورد کاهش عملکرد و ضرایب رقابتی نشان داد. در این تحقیق مشخص شد با وجود علف¬های هرز شاه¬تره (Fumaria officinalis L.)، علف هفت بند (Polygonum avicular L.)، درشتوک (Malcolmia Africana L.) و یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.)، تنها یولاف وحشی اثر بازدارنده بر رشد کلزا ( Brasssica napus L.) داشت. اثر مثبت سایر علف¬های هرز روی کلزا ناشی از اثر بازدارندگی آن¬ها روی علف¬هرز یولاف وحشی، قوی¬ترین رقیب کلزا بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study the competition of weeds in canola (Brassica napus L.) field using reciprocal of individual plant weight model and weed relative leaf area

نویسندگان [English]

  • A. Ghanbari 1
  • E. Kazerooni Monfared 2
  • M.T. Aleebrahim 3
  • S. Mijani 4
  • M. Afshari 5
  • J. Shabahang 6
چکیده [English]

In order to evaluate competition among some weed species and canola, a field experiment in Astan Ghods Razavi's field in Mashhad was done on 2007-2008. Thirty 50×50 cm quadrates were used in two times (stem and flower production) to measure the canola dry weight, leaf area index and canola and weeds density with destruction and thirty similar quadrates were used for counting weed species and identification without destruction. In order to estimate dry weight and leaf area of non-destructive quadrates; a nonlinear hyperbolic function has been fitted between leaf area or dry weight of weed and canola (species exist in destructive quadrates) as a dependent variant and their number as an independent variant. For comparison of competition status and estimation of inter and intra specific competition coefficient for each species, multi linear regression function between the early season’ relative leaf area as an independent variant and the latter season’ The reciprocal of individual plant weight of weed and canola as a dependent variant has been fitted. Regression Results showed that reversed weed dry weight and relative leaf area have a proper fitting (r2= 0.87) for estimation of yield reduction and competition coefficients. In this research in spite of present of Fumitory (Fumaria officinalis L.), Knot weed (Polygonum aviculare L.) and Malcolm stock (Malcolmia Africana (L.)) only wild oat (Avena ludoviciana L.) inhibited canola growth. The positive effect of other weed species on canola growth was probably due to their inhibitive effect on wild oat as a main competitor for canola.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi species competition
  • multi linear regression
  • Facilitation
  • Wild oat