ارزیابی توان رقابتی دو رقم کنجد (Sesamum indicum L.) با توق (Xanthium strumarium L.) در فواصل مختلف ردیف گیاه زراعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ ااتحصیل ارشد زراعت

2 دانشگاه گرگان

چکیده

به منظور ارزیابی اثرات فاصله ردیف و تراکم توق روی ارتفاع، شاخص سطح برگ و تجمع ماده خشک دو رقم کنجد آزمایشی در سال 1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. فاکتورها شامل تراکم توق در 5 سطح (صفر، 2، 4، 6 و 8 بوته در متر مربع)،2 رقم کنجد (اولتان، یکتا) و 3 فاصله ردیف کاشت کنجد (35، 45 و 55 سانتی‌متر) بود. نتایج نشان داد که اثر تراکم توق و رقم روی ارتفاع کنجد معنی‌دار بود، اما فاصله ردیف تأثیر معنی‌داری روی ارتفاع کنجد نداشت. رقم اولتان در رقابت با توق شاخص سطح برگ و زیست‌توده بیشتری در مقایسه با رقم یکتا داشت. با افزایش تراکم توق در هر 3 فاصله ردیف کنجد، سطح برگ هر لایه کاهش یافت. توزیع سطح برگ در کانوپی کنجد به شکل سهمی و متقارن بوده و بیشترین میزان سطح برگ در لایه میانی قرار داشت، ولی توزیع سطح برگ در توق به صورت نامتقارن بوده و بیشترین میزان سطح برگ در لایه‌های بالایی کانوپی قرار گرفته بود که این امر از جمله عوامل برتری توق در رقابت با کنجد محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of competitive ability in two sesame (Sesamum indicum L.) cultivars with cocklebur (Xanthium strumarium L.) in different crop row spacing

نویسندگان [English]

  • Javid Gerekhloo 2
  • Farshid Ghaderifar 2
چکیده [English]

In order to investigate the effect of crop row spacing and cocklebur (Xanthium strumarium) densities on height, leaf area index and total dry matter of two sesame cultivars, a Field experiment was conducted in 2009-2010 growing season at Research Farm of University of Agricultural Sciences and Natural Resources of Gorgan, Iran. The experiment was established as factorial arrangement using a randomized complete block design with three replications. The factors included different densities of cocklebur (0, 2, 4, 6 and 8 plant m-2) and two cultivars of sesame (Oltan, Yekta) and three sesame row spacings (35, 45 and 55 cm). The results showed significant effect of cocklebur density and sesame cultivar on height of crop but the effect of row spacing was not significant. Under competition Oltan had more LAI and biomass in comparison with Yekta cultivar. Based on the results leaf area distribution in the canopy, leaf area of sesame in each layer redused with increasing the cocklebur density in all sesame row spacings. Distribution of leaf in sesame is symmetrical parabolic shape and the maximum leaf area was located in the middle layer, but leaf area distribution in the canopy of cocklebur was asymmetric and the most LAI was distributed in the upper layers of canopy resulting in advantage of the weed in competition with sesame.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biomass
  • Competition
  • Leaf area index
  • Weed density