اثر سالیسیلیکاسید بر کلروفیل، برخی خصوصیات رشدی و عملکرد دو رقم کلزا

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس


عنوان مقاله [English]

Effect of salicylic acid on chlorophyll, some growth characteristics and yield of two canola varieties

نویسندگان [English]

  • H. Keshavarz
  • S. Modares