اثر سایکوسل بر عملکرد دانه و روغن گلرنگ در سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج

چکیده

افزایش نیتروژن خاک همراه با تراکم بالای گیاه موجب رشد رویشی زیاد و کاهش شاخص برداشت می¬شوند. هدف از این آزمایش بررسی اثر سایکوسل در سطوح بالای نیتروژن و تراکم بر عملکرد دانه گلرنگ و اجزای عملکرد بود. بدین منظور آزمایشی مزرعه‌ای به صورت فاکتوریل اسپلیت در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی با سه تکرار با استفاده از گلرنگ رقم اصفهان 14 در منطقه یاسوج در سال زراعی 1389 انجام شد. عامل اصلی کود نیتروژن (50، 100 و 150 کیلوگرم در هکتار) و هورمون سایکوسل (صفر و 6-10 مولار) به صورت فاکتوریل و عامل فرعی تراکم کشت (20، 25 و 3/33 بوته در مترمربع) بودند. نتایج نشان داد که برهمکنش سایکوسل، نیتروژن و تراکم برای عملکرد دانه و اجزای عملکرد معنی‌دار بود. بیشترین عملکرد دانه (4/3146 کیلوگرم در هکتار) از مصرف کمترین میزان نیتروژن (50 کیلوگرم در هکتار) و تراکم 25 بوته در مترمربع با کاربرد سایکوسل حاصل شد. برهمکنش نیتروژن و تراکم، همچنین برهمکنش سایکوسل و تراکم بر درصد روغن دانه معنی¬دار بودند. کمترین میزان نیتروژن مصرفی و تراکم 25 بوته در مترمربع، درصد روغن را افزایش دادند. بیشترین تأثیر بر افزایش عملکرد و کیفیت دانه در شرایط این آزمایش از تراکم بالا و سایکوسل منشا گرفته است و تأثیر نیتروژن به خاطر حاصلخیزی بیش از اندازه خاک مزرعه کم بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of cycocel on safflower seed yield and oil at different levels of nitrogen and plant density

نویسندگان [English]

  • M. M. 1
  • Mohsen Movahhedi Dehnavi 2
  • H. B. 2
  • M. M. 1
چکیده [English]

High nitrogen and plant density cause increasing vegetative growth and reducing harvest index. The objective of this study was to evaluate the effect of cycocel at high nitrogen and plant density on safflower yield and yield components. For this purpose a field experiment was carried out as a factorial-split plot based on randomized complete block design with three replications with Esfahan 14 safflower variety in 2010 in Yasouj, Iran. Main plots were three nitrogen levels (50, 100 and 150 kg ha-1) and two cycocel levels (0 and 10-6 M) as factorial and subplots were three plant densities (20, 25 and 33.3 plant m-2). Results showed that the interaction of cycocel, nitrogen and plant density were statistically significant for yield and yield components. The highest seed yield (3146.4 kg ha-1) was obtained from 10-6 M cycocel, lowest nitrogen level and 25 plant m-2. The interaction of nitrogen and plant density and the interaction of cycocel and nitrogen were statistically significant for seed oil percent. The most seed oil percent (27.75%) was obtained from the lowest nitrogen and 25 plant m-2. The greatest seed yield and quality was obtained from high plant density and cycocel, and the effect of nitrogen due to excessive soil fertility was low.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Harvest index
  • Biological yield
  • Foliar spray
  • 1000-Seed Weight