تأثیر کلریدهای کادمیوم و جیوه بر برخی صفات فیزیولوژیک در دو رقم گندم نان

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی


عنوان مقاله [English]

The effect of cadmium and mercuric chlorides on some physiological traits of wheat two cultivars

نویسندگان [English]

  • S. Reisi
  • S. Jhanbakhsh