بررسی تاثیر پلیمر سوپرجاذب، سولفات پتاسیم و کود دامی بر صفات فیزیولوژیک ارزن دم روباهی (Setaria italica) درشرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید باهنرکرمان

2 دانشیارگروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 استادیارگروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

تنش خشکی یکی از مشکلات مهم کشاورزی و از مهمترین فاکتورهای کاهش محصولات گیاهی است. با کاربرد برخی مواد جاذب رطوبت می توان از بارندگی‌های پراکنده استفاده و موجب کاهش تبخیر آب از خاک در امر حفظ و ذخیره آب در خاک شد. به منظور بررسی تاثیر پلیمر سوپرجاذب، سولفات پتاسیم و کود دامی در شرایط تنش خشکی و آبیاری مطلوب روی برخی ویژگی‌های ارزن دم روباهی آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1391 انجام گردید. تیمار آبیاری با سه سطح (50،75 و 100) درصد ظرفیت زراعی به عنوان کرت اصلی و پلیمر سوپرجاذب (kg/hec100) سولفات پتاسیم (kg/hec200)، کود دامی (ton/hec25) و شاهد به عنوان کرت‌های فرعی در نظر گرفته شد. صفات شاخص کلروفیل برگ، محتوای آب نسبی برگ (RWC)، نشت یونی، قند، پرولین و عملکرد علوفه تر بررسی گردید. نتایج نشان داد که با کاهش میزان آبیاری میانگین صفات محتوای آب نسبی و عملکرد علوفه تر به طور معنی داری کاهش و میزان شاخص کلروفیل، درصد نشت یونی، پرولین و قندهای احیا کننده افزایش پیدا کرد. بالاترین میانگین صفات محتوای نسبی آب برگ و عملکرد علوفه تر، همچنین کمترین درصد نشت یونی، میزان قند و پرولین مربوط به پلیمر سوپرجاذب بود. با توجه به نتایج بدست آمده پلیمر سوپرجاذب موجب کاهش خسارات وارد شده در تنش خشکی می باشد. بیشترین میزان علوفه تر با استفاده از پلیمر سوپرجاذب نشان دهنده‌ی نقش تاثیر‌گذار آن در شرایط تنش خشکی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of super absorbent polymer, potassium sulphate and farmyard manure on physiological characteristics of millet (Setaria italica) optimum irrigation and drought stress conditions

نویسنده [English]

  • ali chelgerdi 1
1 MSc Student
2 Associate prof., Department of Agronomy and Plant breeding
3 Assistant Prof., Department of Agronomy and Plant breeding
چکیده [English]

Drought stress is one of the most important problems of agriculture and an important factor of plant product reduction. Application of absorbent materials can help usage of sporadic rain fall and cause more maintenance of water storage. In order to study the effect of super absorbent polymer, potassium sulfate and manure under drought condition and favorable irrigation on some traits of foxtail millet, a split plot experiment in a completely randomized block design in three replication was conducted in research field of Shahid Bahonar University of Kerman in 1391. Irrigation in three levels (50,75,100 % F.C) as main plot and super absorbent polymer (100 kg/hec), potassium sulfate (200 kg/hec), farmyard (25ton/hec) and no use of them was as sub plot. Leaf chlorophyll index, relative water content, ion leakage, reducing sugar, proline and forage yield were evaluated. Results showed that decrease in irrigation causes a significant decrease in relative water content and forage yield and increase in leaf chlorophyll index, ion leakage percent, proline and reducing sugar. The most average yield of relative water content and forage yield and the least ion leakage percent, reducing sugar and proline was due to super absorbent polymer. Accordind to results super absorbent polymer can lessen damage of drought stress. The most forage in presence of super absorbent polymer demonstrates effective role of it under drought stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Drought stress"
  • "Millet"
  • "Super absorbent"
  • "Quantity and quality characteristics"