نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبیاری تاثیر قطع آبیاری بر انتقال مجدد ماده خشک و برخی صفات زراعی در جو بهاره [دوره 4، شماره 4، 1390، صفحه 19-38]
 • آبیاری اثر سطوح مختلف تنش و کود سولفات پتاسیم بر عملکرد لوبیا سبز [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 137-149]
 • آبیاری تاثیر مقادیر مختلف کود سولفات پتاسیم بر برخی از صفات کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای (Zea mays L.) در رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 127-140]
 • آبیاری عملکرد گیاه آزی وش در اثر تراکم و دوره های آبیاری مختلف در زمان بذرگیری [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 47-62]
 • آبیاری قطره‌ای نواری (تیپ) ارزیابی عملکرد و صفات مورفولوژیک ذرت شیرین با کاربرد سطوح مختلف آبیاری و روش های کشت [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 127-150]
 • آب شور بررسی برهمکنش نیتروژن و شوری بر عملکرد، درصد روغن و کارآیی استفاده از نیتروژن در کلزا [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 193-211]
 • آتلانتیس اُ. دی مدل‌سازی برهمکنش دزهای علف‌کش و کود نیتروژن بر تولید زیست‌توده گیاه زراعی و علف‌های هرز در تداخل چندگانه گندم- گونه‌های علف‌هرز [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 169-184]
 • آثار افزایشی و غیرافزایشی مطالعه توارث کارایی مصرف آب گندم نان در شرایط تنش خشکی [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 181-199]
 • آرسنیک تتاثیر نیتروژن و آرسینک بر رنگدانه های فتوسنتزی، فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان و مقادیر عناصر معدنی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 105-120]
 • آزمایش حجیم شده مطالعه امکان تغییر الگوی کشت برنج از شرایط غرقابی به هوازی در مازندران [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 215-228]
 • آزمون پیری زودرس بررسی اثر رژیم آبیاری و تاریخ کاشت بر بنیه بذور تولیدی ارقام کلزا توسط آزمون پیری زودرس [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 57-73]
 • آزی وش عملکرد گیاه آزی وش در اثر تراکم و دوره های آبیاری مختلف در زمان بذرگیری [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 47-62]
 • آستانه تحمل به شوری مقایسه واکنش به شوری در ارقام گندم متحمل با ارقام معرفی شده برای شرایط غیرشور [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 203-226]
 • آسکوربات اثر محلول‌پاشی اسیدآسکوربیک و سدیم نیتروپروساید بر محتوای پروتئین، عملکرد دانه و برخی صفات زراعی گلرنگ تحت تنش کم‌آبیاری [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 69-87]
 • آسکوربات پرکسیداز بررسی تأثیر نمک¬های مختلف و اثرات متقابل آنها بر غلظت املاح معدنی و آلی و فعالیت آنزیم¬های آنتی¬اکسیدان در گیاهچه¬های یونجه [دوره 5، شماره 4، 1391، صفحه 39-62]
 • آفتابگردان تاثیر مقادیر کود آلی گوگرد و تقسیط نیتروژن بر عملکرد و اجزاء آن در آفتابگردان [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 1-15]
 • آفتابگردان تعیین تیپ ایده‌آل آفتابگردان (Heliantus annuus) در منطقه گنبد با استفاده از مدل‌سازی و روش رگرسیون چندگانه [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 1-21]
 • آفتابگردان تاثیر تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه آفتابگردان در سطوح مختلف نیتروژن [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 121-136]
 • آق‌قلا ارزیابی تناسب اراضی شهرستان آق‌قلا (استان گلستان) جهت تولید جو در شرایط دیم با استفاده از سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی(GIS) [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 159-182]
 • آگمنت ارزیابی ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris) برای کشت پاییزه در مناطق سرد معتدل در شرایط مزرعه [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 142-147]
 • آلکازت پلاس اثر منابع مختلف نیتروژن و کودهای آلی بر ویژگی‌های خاک و خصوصیات اسانس گیاه زنیان [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 175-192]
 • آلکازوت پلاس بررسی تأثیر نوع بقایا، مدیریت بقایا و نیتروژن بر عملکرد و کیفیت گندم دوروم (Triticum durum L.) [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 87-104]
 • آلودگی خاک اثر کود فسفاته در شرایط تنش شوری بر سرنوشت کادمیم در گیاه و خصوصیات کیفی توتون [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 89-106]
 • آمار چند متغیره مطالعه واکنش و تنوع ژنتیک ارقام گندم نان ایرانی تحت تنش سرمای بهاره با استفاده از روش های آماری چند متغیره [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 149-166]
 • آمینول فورته اثر محلول پاشی کودهای بیولوژیک، محرک زیستی و شیمیایی برروی خصوصیات رشدی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 139-158]
 • آنالیز خط مرزی مقایسه دو روش برازش خط مرزی در آنالیز خلا عملکرد: مطالعه موردی گندم دیم در استان گلستان [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 19-33]
 • آنتی‌اکسیدان‌ آنزیمی اثر اسید سالیسیلیک و اسید جاسمونیک در القای تنش اکسیداتیو، افزایش مقاومت و عملکرد در سرخارگل [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 109-122]
 • آنتی اکسیدانت بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی، فلورسانس کلروفیل، میزان کلروفیل (a, b) و کارتنویید برگ تحت تاثیر دوره غرقابی و رژیم‌های مختلف تغذیه‌ای در گیاه سویا (Glycine max (L.) Merr [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 1-30]
 • آنتی‌اکسیدان‌ غیر‌آنزیمی اثر اسید سالیسیلیک و اسید جاسمونیک در القای تنش اکسیداتیو، افزایش مقاومت و عملکرد در سرخارگل [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 109-122]
 • آنتروپی اولویت‏بندی عوامل ایجادکننده خلاء عملکرد گندم در منطقه گرگان [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 171-189]
 • آنزیم‌های اکسایشی تتاثیر نیتروژن و آرسینک بر رنگدانه های فتوسنتزی، فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان و مقادیر عناصر معدنی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 105-120]
 • آنزیم‎های گلیکولیتیک- تخمیری اثرات طول دوره غرقابی و دما بر خصوصیات رویشی و فعالیت آنزیم‎های گلیکولیتیک- تخمیری در گیاهچه پنبه (Gossypium hirsutum L.) [دوره 5، شماره 3، 1391، صفحه 145-156]
 • آنیسون اثر سطوح مختلف آبیاری و هیدروژل‌ سوپرجاذب بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اسانس گیاه انیسون (anisum.L Pimpinella) [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 51-66]
 • آهن اثر محلول‌پاشی روی و آهن بر بنیه بذر سویا رشد کرده در شرایط تنش خشکی [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 19-35]
 • آهن افزایش عملکرد و بهبود ترکیب اسیدهای آمینه و میزان پروتئین دانه گندم با استفاده از اسید فولیک [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 115-128]
 • آهن تاثیر اسید فولیک بر عملکرد و برخی از پارامترهای کیفی گندم [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 149-158]

ا

 • اارقام گندم اثر شوری و خشکی بر رشد، کارایی مصرف آب و غلظت سدیم و پتاسیم دو ژنوتیپ گندم بهاره آبی و دیم [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 23-46]
 • اثرات اسمزی مقایسه واکنش به شوری در ارقام گندم متحمل با ارقام معرفی شده برای شرایط غیرشور [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 203-226]
 • اثرات یونی مقایسه واکنش به شوری در ارقام گندم متحمل با ارقام معرفی شده برای شرایط غیرشور [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 203-226]
 • اثربخشی بررسی شاخص‌های تغذیه‌ای گیاه ذرت (Zea mays L.) تلقیح شده با کودهای میکروبی فسفاته حاوی باکتریهای حل‌کننده فسفات مقاوم به دما [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 107-122]
 • اثر متقابل ژنوتیپ در محیط مطالعه پایداری عملکرد غله جدید تریتی‌پایرم با لاین‌های تریتیکاله و ارقام گندم نان ایرانی با استفاده از روش تفکیک آثار متقابل ژنوتیپ در محیط [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 77-94]
 • اجزاء عملکرد بررسی اثر شاخص سطح برگ، ماده خشک و سرعت رشد محصول بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا [دوره 5، شماره 4، 1391، صفحه 1-18]
 • اجزاء عملکرد اثرات شوری روی کمیت و کیفیت عملکرد ارقام کلزا در غلظت های مختلف دی اکسید کربن هوا [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 1-16]
 • اجزا عملکرد تاثیر تنش شوری بر برخی خصوصیات کمی و کیفی ارقام کلزای بهاره [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 53-70]
 • اجزای عملکرد مطالعه اثرات سطوح مختلف تقسیط نیتروژن و رقم بر صفات زراعی و عملکرد ذرت دانه‌ای [دوره 4، شماره 2، 1390، صفحه 1-16]
 • اجزای عملکرد اثرات کم‌آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی رقم‌های سویا در منطقه رشت [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 93-109]
 • اجزای عملکرد اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی آهن و روی بر ویژگی‌های کمی و کیفی دو گونه یونجه یک‌ساله [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 125-148]
 • اجزای عملکرد مقایسه ارقام مختلف گندم و بررسی روابط بین صفات آن‌ها با استفاده از روش‌های آماری یک و چندمتغیره [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 191-203]
 • اجزای عملکرد اثر تنش گرمای انتهای فصل بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات مورفو-فنولوژیک ژنوتیپ های گندم در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 33-53]
 • اجزای عملکرد واکنش برخی خصوصیات زراعی باقلا (Vicia faba L.) به کودهای زیستی در شرایط تنش کم‌آبی [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 107-120]
 • اجزای عملکرد پیش‌بینی اجزای ‌عملکرد سویا با‌ استفاده از شبکه‌عصبی ‌مصنوعی تحت اثر کود‌نیتروژن و تراکم‌بوته [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 63-76]
 • اجزای عملکرد دانه بررسی برهمکنش تلقیح کودهای بیولوژیک و نیتروژن بر رشد و عملکرد سویا تحت شرایط کنترل و عدم کنترل علف‌هرز [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 95-114]
 • احتمال وقوع برآورد احتمال وقوع عوامل اقلیمی موثر در زراعت دیم گندم و جو پاییزه در اراضی کشاورزی شهرستان‌های آق‌قلا، گنبدکاوس و کلاله با استفاده از تحلیل‌های مکانی GIS [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 1-16]
 • ارادیکان تأثیر دُز و زمان مصرف علف‌کش EPTC (ای‌پی‌تی‌سی) بر کنترل علف‌‌های هرز و عملکرد غده سیب‌زمینی (Solanumtuberosum L.) [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 41-54]
 • اراضی کشاورزی پهنه‌بندی زراعی-بوم شناختی اراضی کشاورزی شهرستان گرگان جهت کشت جولخت بر اساس منطق بولین [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 165-185]
 • ارتفاع بوته ارزیابی تاثیر مایکوریزا و آزوسپریلیوم بر برخی خصوصیات ارقام گندم در مرحله استقرار [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 45-62]
 • ارتفاع بوته مقایسه عملکرد ژنوتیپ‌های بدون تانن و دارای تانن باقلا در شرایط آب و هوایی گرگان [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 113-125]
 • ارزش هضمی بررسی تأثیر تنش شوری در مراحل مختلف رشدی بر خصوصیات کمی و کیفی علوفه کوشیا [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 111-128]
 • ارزن پرسو اثر کاربرد کود بیولوژیک بر رشد و عملکرد ارزن پروسو (Panicum miliaceum) در شرایط شور [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 1-14]
 • ارقام بررسی تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد کمی و کیفی چهار رقم کلزای سازگار با مناطق سرد در اراک [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 159-167]
 • ارقام ذرت مطالعه اثرات سطوح مختلف تقسیط نیتروژن و رقم بر صفات زراعی و عملکرد ذرت دانه‌ای [دوره 4، شماره 2، 1390، صفحه 1-16]
 • ارقام گندم مقایسه واکنش به شوری در ارقام گندم متحمل با ارقام معرفی شده برای شرایط غیرشور [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 203-226]
 • ازتوباکتر واکنش برخی خصوصیات زراعی باقلا (Vicia faba L.) به کودهای زیستی در شرایط تنش کم‌آبی [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 107-120]
 • اسانس اثر مقادیر ورمی‌کمپوست بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و کیفی ارقام همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 171-194]
 • اسانس اثر سطوح مختلف آبیاری و هیدروژل‌ سوپرجاذب بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اسانس گیاه انیسون (anisum.L Pimpinella) [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 51-66]
 • اسانس اثر کاربرد سطوح مختلف ورمی‌کمپوست بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی و اسانس گیاه‌دارویی نعناع‌فلفلی (Mentha piperita L.) تحت رژیم‌های کم‌آبی [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 59-74]
 • اسانس تأثیر مدیریت تلفیقی حاصلخیزکننده‌های آلی و شیمیایی بر عملکرد، روغن و اسانس گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 161-189]
 • استات آمونیوم امکان سنجی استفاده از اضافه بار پتاسیم در تعیین پتاسیم قابل جذب در برخی مزارع گندم دیم استان گلستان [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 57-73]
 • استان گلستان ارزیابی تناسب اراضی شهرستان آق‌قلا (استان گلستان) جهت تولید جو در شرایط دیم با استفاده از سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی(GIS) [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 159-182]
 • استان گلستان بررسی عوامل مؤثر بر مصرف سوخت در تولید سویا در استان گلستان [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 157-177]
 • استان گلستان ارزیابی تناسب اراضی و امکان‏سنجی اجرای تناوب گندم-سویا در سطح اراضی زراعی استان گلستان [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 103-118]
 • استقرار گیاهچه تاثیر پرایمینگ ‌فیزیکی‌بذر بر فنولوژی، برخی صفات فیزیولوژیک و اجزای عملکرد گندم‌ در کشت‌ تأخیری [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 85-101]
 • اسید آلی اثر مقادیر آبیاری بر اساس درصد ظرفیت زراعی و کاربرد اسیدهیومیک بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی گیاه دارویی خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 153-175]
 • اسید ریسینولئیک تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد، درصد روغن و ترکیب اسیدهای چرب گیاه کرچک [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 89-104]
 • اسید‌سالیسیلیک نحوه‌ی تغییر محتوای کربوهیدرات، پروتئین کل و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت تحت تاثیر اسید‌سالیسیلیک طی مرگ برنامه‌ریزی شده‌ی سلولی در دو رقم گندم [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 97-112]
 • اسید‌سالیسیلیک بررسی اثر محلول‌پاشی اسیدسالیسیلیک بر روی برخی از خصوصیات کیفی گیاه سیب‌زمینی [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 221-233]
 • اسید فیتیک افزایش عملکرد و بهبود ترکیب اسیدهای آمینه و میزان پروتئین دانه گندم با استفاده از اسید فولیک [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 115-128]
 • اسید فیتیک تاثیر اسید فولیک بر عملکرد و برخی از پارامترهای کیفی گندم [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 149-158]
 • اسیدهای آمینه بررسی برخی ویژگیهای کیفی گیاه رزماری تحت تاثیر محلولپاشی انواع ترکیبات غذایی در زمانهای برداشت مختلف [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 119-134]
 • اسیدهای آمینه ضروری افزایش عملکرد و بهبود ترکیب اسیدهای آمینه و میزان پروتئین دانه گندم با استفاده از اسید فولیک [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 115-128]
 • اسیدهای چرب ضروری تأثیر کاربرد کود آلی با منشأ ماهی و میگو بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 135-146]
 • اسید هیومیک اثر کاربرد کود بیولوژیک بر رشد و عملکرد ارزن پروسو (Panicum miliaceum) در شرایط شور [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 1-14]
 • اسموپرایمینگ بررسی تأثیر سطوح مختلف فسفر در شرایط اسمو- هیدروترمال پرایمینگ بذر بر عملکرد ذرت دانه‌ای [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 1-22]
 • اشغال زمین ارزیابی چرخه حیات ردپای اکولوژیک آب در تولید گندم تحت اثر رژیم‌های آبیاری با کاربرد نانوسیلیس و نانوکلات پتاسیم در منطقه بوشهر [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 71-88]
 • اصلاح شده تأثیر تراکم بذر و کنترل علف¬های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم عدس دیم در شرایط نیمه گرمسیری [دوره 5، شماره 4، 1391، صفحه 135-150]
 • اضافه بار پتاسیم امکان سنجی استفاده از اضافه بار پتاسیم در تعیین پتاسیم قابل جذب در برخی مزارع گندم دیم استان گلستان [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 57-73]
 • افت عملکرد ارزیابی توانایی رقابت چهار رقم گندم (.Triticum aestivum L) با علف‌هرز بروموس ژاپنی (Bromus japonicus L.) با استفاده از مدل‌های تجربی [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 29-43]
 • افزایش دی ‏اکسیدکربن شبیه سازی اثر تغییر اقلیم بر تولید نخود در استان زنجان [دوره 7، شماره 4، 1393، صفحه 1-22]
 • افزایش درجه حرارت پیش‌بینی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد گندم آبی استان فارس با استفاده از مدل APSIM [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 203-224]
 • افزایش دما شبیه سازی اثر تغییر اقلیم بر تولید نخود در استان زنجان [دوره 7، شماره 4، 1393، صفحه 1-22]
 • افزایش غلظت CO2 اثر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر رشد و توانایی رقابتی سویا و ارزن با علف‌های هرز سلمه تره و تاج خروس [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]
 • اقتصاد برآورد اقتصادی تاثیر کود پتاسیم و زئولیت کلینوپتیلولیت برای تولید گندم [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 45-60]
 • اقلیم‌شناسی کشاورزی ارزیابی تناسب اقلیمی کشاورزی الگوی کشت زمستانه سیب زمینی(Solanum tuberosum) در استان کرمان [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 95-113]
 • اقلیم‌های متفاوت محلی اثر دما در مرحله پر شدن دانه بر برخی صفات کیفی دانه برنج در شرایط اقلیمی مازندران [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 141-154]
 • اکسیداسیون غشاء سلولی ارزیابی تحمل به خشکی ارقام گندم تحت تنش کم آبی پس از گل‌دهی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 123-136]
 • اکسید روی اثر ورمی کمپوست حاوی نانو ذرات اکسید مس و اکسید روی بر برخی ویژگی های زراعی لوبیا چیتی [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 33-49]
 • اکسید مس اثر ورمی کمپوست حاوی نانو ذرات اکسید مس و اکسید روی بر برخی ویژگی های زراعی لوبیا چیتی [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 33-49]
 • اکسیژن بررسی اثر تنش غرقابی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (.Brassica napus L) [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 23-42]
 • الیاف نامحلول در شوینده اسیدی تاثیر نسبت های مختلف کشت مخلوط جو(Hordeum vulgare) و شنبلیله(Trigonella foenum- graecum L.) تحت تاثیر کود نیتروژن بر کمیت و کیفیت ماده خشک [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 23-35]
 • الگوریتم لونبرگ–مارکوارت پیش‌بینی اجزای ‌عملکرد سویا با‌ استفاده از شبکه‌عصبی ‌مصنوعی تحت اثر کود‌نیتروژن و تراکم‌بوته [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 63-76]
 • الگوی کاشت مطالعه امکان تغییر الگوی کشت برنج از شرایط غرقابی به هوازی در مازندران [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 215-228]
 • امی ارزیابی پایداری عملکرد دانه ارقام جو زمستانه (Hordeum vulgare L.) با استفاده از روش اثرات اصلی جمع‌پذیر و اثرات متقابل ضرب‌پذیر [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 185-195]
 • املاح معدنی بررسی تأثیر نمک¬های مختلف و اثرات متقابل آنها بر غلظت املاح معدنی و آلی و فعالیت آنزیم¬های آنتی¬اکسیدان در گیاهچه¬های یونجه [دوره 5، شماره 4، 1391، صفحه 39-62]
 • امنیت غذایی استفاده از آنالیز خط مرزی در مطالعات خلا عملکرد: مطالعه موردی گندم در گرگان [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 183-201]
 • امنیت غذایی مقایسه دو روش برازش خط مرزی در آنالیز خلا عملکرد: مطالعه موردی گندم دیم در استان گلستان [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 19-33]
 • امواج اولتراسونیک تاثیر پرایمینگ ‌فیزیکی‌بذر بر فنولوژی، برخی صفات فیزیولوژیک و اجزای عملکرد گندم‌ در کشت‌ تأخیری [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 85-101]
 • انبارداری بررسی جوانه ‏زنی و فعالیت آنتی‏اکسیدانت‏های آنزیمی و غیرآنزیمی کلیدی دخیل در زوال بذر نخود در طی انبارداری طبیعی و زوال مصنوعی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 51-71]
 • انبارداری بذر بررسی روند تحقیقات بذر در ایران: از گذشته تا حال [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 33-50]
 • اینبرد لاین تجزیه و تحلیل چند متغیره برخی صفات کمی در اینبرد لاین‌های ذرت تحت شرایط تنش گرما [دوره 4، شماره 2، 1390، صفحه 31-50]
 • انتشار آلاینده‌ها بررسی اثرات زیست محیطی نظام‌های تولید سیب‌زمینی در کشور با استفاده از ارزیابی چرخه حیات [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 199-224]
 • انتشار دی‌اکسید کربن ارزیابی چرخه حیات ردپای اکولوژیک آب در تولید گندم تحت اثر رژیم‌های آبیاری با کاربرد نانوسیلیس و نانوکلات پتاسیم در منطقه بوشهر [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 71-88]
 • انتشار گاز گلخانه‌ای ارزیابی توانایی بالقوه ترسیب کربن مزارع کلزا در استان خراسان رضوی [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 22-43]
 • انتشار گازهای گلخانه‌ای ارزیابی انتشار گازهای گلخانه‏ای و پتانسیل گرمایش جهانی ناشی از آن در تولید گندم در گرگان [دوره 5، شماره 3، 1391، صفحه 23-44]
 • انتقال مجدد تاثیر قطع آبیاری بر انتقال مجدد ماده خشک و برخی صفات زراعی در جو بهاره [دوره 4، شماره 4، 1390، صفحه 19-38]
 • انتقال مجدد مطالعه تجمع، انتقال مجدد و شاخص برداشت ماده خشک و نیتروژن در ارقام مختلف گندم نان و دوروم [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 39-59]
 • انتقال مجدد بررسی صفات فیزیولوژیکی مرتبط با انتقال مجدد ذخایر ساقه تحت تنش شوری انتهای فصل در گندم [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 25-44]
 • اندازه اثر فرا تحلیل سطح اثر کود نیتروژنه بر عملکرد گیاهان صنعتی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 63-78]
 • اندازه گره تاثیر غلظت های مختلف نانو کودهای کلسیم و مولیبدن بر رشد و گره زایی گیاه نخود سیاه (arietinum L. Cicer) [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 179-199]
 • انرژی جریان انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی در مزارع ذرت دانه ای (شهرستان گرگان) [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 89-107]
 • انرژی مصرف سوخت، انرژی و انتشار گازهای گلخانه ‏ای ناشی از هر یک از عملیات زراعی در تولید سویا [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 1-23]
 • اینکورن بررسی تنوع ژنتیکی گندم های اینکورن با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 1-16]
 • اوتریفیکاسیون بررسی اثرات زیست محیطی نظام‌های تولید سیب‌زمینی در کشور با استفاده از ارزیابی چرخه حیات [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 199-224]
 • اوره بررسی تأثیر منبع نیتروژن و نحوه تقسیط آن بر صفات کمی و کیفی توتون در دو منطقه [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 133-142]
 • اوره با پوشش گوگردی بررسی تأثیر نوع بقایا، مدیریت بقایا و نیتروژن بر عملکرد و کیفیت گندم دوروم (Triticum durum L.) [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 87-104]
 • اوره کند رها اثر منابع مختلف نیتروژن و کودهای آلی بر ویژگی‌های خاک و خصوصیات اسانس گیاه زنیان [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 175-192]

ب

 • بابونه اثر پیش ‎تیمار بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه بابونه در ‏شرایط شوری ‏ [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 145-164]
 • بادام زمینی بررسی قابلیت تحمل به پسابیدگی در بذرهای در حال نمو بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 89-108]
 • بازیافت ظاهری نیتروژن بررسی برهمکنش نیتروژن و شوری بر عملکرد، درصد روغن و کارآیی استفاده از نیتروژن در کلزا [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 193-211]
 • باقلا اثر توأم تنش گرمای آخر فصل رشد و رقابت بین بوتهای بر فنولوژی، عملکرد و اجزای عملکرد باقلا [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 151-163]
 • باقلا ارزیابی زمان و میزان مصرف کود روی بر کمیت و کیفیت باقلا [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 95-107]
 • باقلا مدلی ساده برای شبیه سازی رشد، نمو و عملکرد گیاه باقلا در استان گلستان [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 133-152]
 • باقلا اثر تناوب زراعی، تلقیح با ازتوباکتر کروکوکوم و مقدار نیتروژن بر عملکرد برنج [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 211-230]
 • باکتری‎های آزادکننده پتاسیم تاثیر برخی جدایه‎های باکتریایی در جذب و انتقال پتاسیم گیاه ذرت [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 61-75]
 • باکتری PGPR تاثیر همیاری باکتری سودوموناس فلورسنس در کاهش اثرات تنش شوری در کانولا (Brassica napus L.) [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 201-220]
 • باکتری افزاینده رشد گیاهی پاسخ فیزیولوژیک و تغذیه ای گیاه یونجه(Medicago sativa. Cv.Hamedani) در تلقیح با قارچ درون زی Piriformospora indica و باکتری Azospirillum Spp تحت تنش شوری [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 109-129]
 • باکتری مزوریزوبیوم تاثیر تلقیح باکتری ریزوبیوم و قارچ میکوریزای بر جذب برخی عناصر معدنی توسط نخود در سطوح مختلف کود سولفات آهن [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 71-87]
 • باکتریهای حل‌کننده‌ فسفات بررسی شاخص‌های تغذیه‌ای گیاه ذرت (Zea mays L.) تلقیح شده با کودهای میکروبی فسفاته حاوی باکتریهای حل‌کننده فسفات مقاوم به دما [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 107-122]
 • باکتری‌‌های حل‌کننده فسفر تأثیر منابع مختلف فسفر بر عملکرد و جذب عناصر آفتاب‌گردان تحت دو سیستم کشت [دوره 5، شماره 3، 1391، صفحه 99-114]
 • باکتری¬های محرک رشد تأثیر سویه‌های باکتری سودوموناس (Pseudomonas fluorescens) بر صفات مرفوفیزیولوژیک و جذب عناصر غذایی در برخی ارقام برنج [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 141-149]
 • باکتری‌های محرک رشد گیاه اثر تناوب زراعی، تلقیح با ازتوباکتر کروکوکوم و مقدار نیتروژن بر عملکرد برنج [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 211-230]
 • بذر بررسی اثر هیدروپرایمینگ و پرایمینگ هورمونی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود در شرایط دیم و آبی [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 1-18]
 • بذر ارتودکس بررسی قابلیت تحمل به پسابیدگی در بذرهای در حال نمو بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 89-108]
 • بذر چغندرقند بررسی ارتباط وقوع مراحل فنولوژیکی و ویژگی‏های مورفولوژیکی با کمیّت و کیفیت بذر چغندرقند [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 115-138]
 • براسینواستروئید بررسی اثر کاربرد براسینواستروئید بر پتانسیل عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ بهاره (Cartahamus tinctorius L.) تحت رژیم های مختلف آبیاری [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 115-126]
 • بررسی اکوتیپهای یونجه زراعی با استفاده از نشانگرهای ایزوزمی بررسی ساختار ژنتیکی خانواده های ناتنی یونجه با استفاده از نشانگرهای ایزوزیمی [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 71-84]
 • برگ تجمع و تخصیص تسهیم فسفر و ماده‌خشک تحت تأثیر مقدار فسفر کودی و مایه‌زنی با باکتری استرپتومایسس در گندم و جو [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 39-58]
 • برنامه‎ریزی خطی مقایسه دو روش برازش خط مرزی در آنالیز خلا عملکرد: مطالعه موردی گندم دیم در استان گلستان [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 19-33]
 • برنج تأثیر سویه‌های باکتری سودوموناس (Pseudomonas fluorescens) بر صفات مرفوفیزیولوژیک و جذب عناصر غذایی در برخی ارقام برنج [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 141-149]
 • برنج واکنش گیاه برنج به کاربرد چندساله ورمیکمپوست بهصورت جداگانه و غنی شده با کودهای شیمیایی مختلف [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 19-35]
 • برنج بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت بر شاخص های رشد و عملکرد ارقام برنج در شمال خوزستان [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 167-184]
 • برنج ارزیابی ژنوتیپ های برنج در شرایط خشکی و عدم تنش خشکی براساس شاخص های تحمل و حساسیت [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 55-75]
 • برنج مطالعه امکان تغییر الگوی کشت برنج از شرایط غرقابی به هوازی در مازندران [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 215-228]
 • برنج انتخاب ژنوتیپ های مناسب کلزا جهت کشت دوم در شالیزارهای گیلان [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 201-213]
 • برنج تأثیر زمان غرقاب و کاربرد علف‌کش بر کارایی تیوبنکارب در شالیزار [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 1-23]
 • برنج ارزیابی تنوع ژنتیکی با استفاده از ویژگی‌های زراعی در ارقام مختلف برنج [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 181-198]
 • برنج بررسی لاین‏ های برنج متحمل به تنش گرمای ایری با استفاده از روش‏ های آماری چندمتغیره [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 35-55]
 • برنج تأثیر ریزجانداران افزاینده رشد بر برخی صفات رویشی و عملکرد دانه برنج (Oryza sativa L.) در مقادیر مختلف کود پتاسیم [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 197-214]
 • برنج تأثیر روش‌های آبیاری و محلول‌پاشی عناصر غذایی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم کشوری [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 27-40]
 • برهمکنش ژنوتیپ و محیط ارزیابی پایداری عملکرد دانه ارقام جو زمستانه (Hordeum vulgare L.) با استفاده از روش اثرات اصلی جمع‌پذیر و اثرات متقابل ضرب‌پذیر [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 185-195]
 • بیشینه شاخص سطح برگ تاریخ کاشت زودهنگام به‌عنوان راهکاری برای بهبود عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک و فنولوژیک ذرت در شرایط تغییر اقلیم در استان کرمانشاه [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 91-105]
 • بقاء ارزیابی ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris) برای کشت پاییزه در مناطق سرد معتدل در شرایط مزرعه [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 142-147]
 • بلال تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد و کارایی مصرف کود ذرت دانه ای (Zea mays L.) برای تاریخ‌های مختلف کاشت در اردبیل [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 45-65]
 • بیمارگر افزایش مقاومت گلرنگ به قارچ Pythium ultimum با روش انتخاب تحت شرایط مزرعه‌ای [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 203-216]
 • بنه اثر محلول پاشی کودهای بیولوژیک، محرک زیستی و شیمیایی برروی خصوصیات رشدی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 139-158]
 • بنیه اثر محلول‌پاشی روی و آهن بر بنیه بذر سویا رشد کرده در شرایط تنش خشکی [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 19-35]
 • بنیه بذر تأثیر شرایط محیطی بر بنیه بذر سویای نواحی مختلف ایران [دوره 5، شماره 4، 1391، صفحه 87-104]
 • بنیه بذر مطالعه تنوع ژنتیکی بنیه بذر برنج با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 121-142]
 • بنه دختری بررسی و مقایسه تاثیر محلول پاشی و مصرف خاکی اسید هیومیک بر ویژگی های رشدی و عملکرد گل زعفران [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 123-132]
 • بنیه گیاه‌چه بهینه‌سازی پرتودهی بذر ماش با امواج آلتراسونیک برای افزایش مؤلفه‌های بنیه گیاه‌چه توسط الگوریتم ژنتیک [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 1-10]
 • بهبود بذر بررسی روند تحقیقات بذر در ایران: از گذشته تا حال [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 33-50]
 • بهبود دهنده رشد بررسی تاثیرکاربرد بهبود دهنده‎های رشد و کودهای شیمیایی بر رشد و عملکرد سیب زمینی (Solanum tuberosum) [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 173-186]
 • بهره‌وری آب ارزیابی چرخه حیات ردپای اکولوژیک آب در تولید گندم تحت اثر رژیم‌های آبیاری با کاربرد نانوسیلیس و نانوکلات پتاسیم در منطقه بوشهر [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 71-88]
 • بهره‌وری سیستم تأثیر سطوح نیتروژن و نسبت‎های کشت مخلوط سری جایگزینی بر عملکرد علوفه و شاخص‌های رقابت جو (Hordeum vulgare) و نخود فرنگی (Pisum sativum) [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 199-214]
 • بهینه‌سازی تعیین غلظت بهینه سه آنزیم آنتی اکسیدان برای افزایش مقاومت به خشکی ماش (Vigna radiata L.) با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 137-147]
 • بیوآمینوپالیس اثر محلول پاشی کودهای بیولوژیک، محرک زیستی و شیمیایی برروی خصوصیات رشدی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 139-158]
 • بوکو تاثیرتیمارهای پیش‌کاشت و میزان نیتروژن بر خصوصیات کیفی و کمی ذرت سیلویی هیبرید سینگل کراس 704 [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 103-120]

پ

 • پایداری توصیف آماری متغیرهای عملکرد و اجزای عملکرد گندم با خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک با استفاده از آنالیز گام به گام [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 143-160]
 • پایداری عملکرد شبیه سازی اثر تغییر اقلیم بر تولید نخود در استان زنجان [دوره 7، شماره 4، 1393، صفحه 1-22]
 • پایداری غشاء اثر دور آبیاری و محلول‌پاشی عناصرآهن و روی بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و عملکرد آفتاب‌گردان [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 77-90]
 • پتاسیم تاثیر سطوح مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر خصوصیت‌های کمی و کیفی کتان روغنی [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 37-51]
 • پتاسیم اثر مصرف مقادیر مختلف کودهای پتاسیم و نیتروژن بر عملکرد و اجزا عملکرد کلزا بعد از کشت برنج [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 151-158]
 • پتاسیم تأثیر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن بر ماده خشک و جذب عناصر غذایی اولیه پرمصرف در سورگوم علوفه‌ای [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 185-202]
 • پتاسیم برآورد اقتصادی تاثیر کود پتاسیم و زئولیت کلینوپتیلولیت برای تولید گندم [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 45-60]
 • پتاسیم تأثیرسرفکتانت و کود پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا(رقم DPX)در شرایط تنش رطوبتی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 17-32]
 • پتاسیم به سدیم ارزیابی تحمل به شوری نسل پنجم (M5) لاین های گندم نان، با استفاده از برخی شاخص های تحمل به تنش [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 35-49]
 • پتانسیل آب کمی سازی واکنش جوانه زنی گندم در واکنش به دما و پتانسیل آب [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 117-135]
 • پتانسیل گرمایش جهانی جریان انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی در مزارع ذرت دانه ای (شهرستان گرگان) [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 89-107]
 • پدانکل ارزیابی تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و منابع مختلف نیتروژن بر تجمع مواد ذخیره‌ای در ساقه گندم و انتقال مجدد آن [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 113-134]
 • پیری اصلاح موتاسیونی با پرتوتابی گاما برای بهبود انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و تولید در گندم [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 77-101]
 • پراکسیداز اثر پرایمینگ بذر بر آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدهای غشای سلول گیاهچه سیاهدانه ( Nigella sativa L.) تحت تنش شوری و خشکی [دوره 5، شماره 4، 1391، صفحه 63-85]
 • پرایمینگ کاهش اثرات سوء تنش شوری بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گندم از طریق کاربرد اسید سالیسیلیک [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 71-88]
 • پیری برگ" اثر مصرف نیتروژن بر روی برخی شاخص‌های تحمل تنش کم آبی در جو بهاره [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 95-114]
 • پیری تسریع شده تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی روی و منگنز بر کیفیت بذر لوبیا قرمز طی آزمون پیری تسریع شده [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 77-96]
 • پرکسیداز بررسی تأثیر نمک¬های مختلف و اثرات متقابل آنها بر غلظت املاح معدنی و آلی و فعالیت آنزیم¬های آنتی¬اکسیدان در گیاهچه¬های یونجه [دوره 5، شماره 4، 1391، صفحه 39-62]
 • پرکو تاثیرتیمارهای پیش‌کاشت و میزان نیتروژن بر خصوصیات کیفی و کمی ذرت سیلویی هیبرید سینگل کراس 704 [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 103-120]
 • پروتئین بررسی تأثیر تنش شوری در مراحل مختلف رشدی بر خصوصیات کمی و کیفی علوفه کوشیا [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 111-128]
 • پروتئین تغییرات در کربوهیدرات‏ های محلول و فعالیت آنزیم‏ های پالاینده گونه‏ های اکسیژن فعال در کدوتخم کاغذی طی انبارداری در دماها و رطوبت‏های بذر مختلف [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 157-179]
 • پروتئین اثر مقادیر نیتروژن و الگوی کشت مخلوط ردیفی بر کمیت و کیفیت علوفه جو (Hordeum vulgare) و نخود فرنگی (Pisum sativum) و نسبت برابری زمین [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 39-54]
 • پروتئین تاثیر اسید فولیک بر عملکرد و برخی از پارامترهای کیفی گندم [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 149-158]
 • پروتئین خام عملکرد و کیفیت علوفه حاصل از کشت مخلوط جو و خردل علوفه‌ای در تاریخ‏های مختلف کاشت [دوره 5، شماره 4، 1391، صفحه 173-190]
 • پروتئین خام تاثیرتیمارهای پیش‌کاشت و میزان نیتروژن بر خصوصیات کیفی و کمی ذرت سیلویی هیبرید سینگل کراس 704 [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 103-120]
 • پروتئین خام تأثیر الگوهای مختلف کشت مخلوط جو (Hordeum vulgare) و ماشک‌گل‌خوشه‌ای (Vicia villosa dasycarpa) و نوع کود فسفر بر شاخصLER ، تولید ماده خشک و کیفیت علوفه [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 89-102]
 • پروتئین خام و ماده خشک تاثیر نسبت های مختلف کشت مخلوط جو(Hordeum vulgare) و شنبلیله(Trigonella foenum- graecum L.) تحت تاثیر کود نیتروژن بر کمیت و کیفیت ماده خشک [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 23-35]
 • پروتئین دانه بررسی اثر تنش غرقابی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (.Brassica napus L) [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 23-42]
 • پروتئین محلول اثر پرایمینگ بذر بر آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدهای غشای سلول گیاهچه سیاهدانه ( Nigella sativa L.) تحت تنش شوری و خشکی [دوره 5، شماره 4، 1391، صفحه 63-85]
 • پروتئین محلول اثر اسید سالیسیلیک و اسید جاسمونیک در القای تنش اکسیداتیو، افزایش مقاومت و عملکرد در سرخارگل [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 109-122]
 • پرولین کاهش اثرات سوء تنش شوری بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گندم از طریق کاربرد اسید سالیسیلیک [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 71-88]
 • پرولین اثر شوری بر روابط آبی، تنظیم‌‌کننده‌های اسمزی و عملکرد سه گونه دارویی از جنس بارهنگ [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 145-158]
 • پرولین ارزیابی ژنتیکی لاین های جو از نظر مقاومت طوقه به یخ زدگی و برخی ویژگی های فیزیولوژیکی ، [دوره 5، شماره 3، 1391، صفحه 1-21]
 • پرولین بررسی تأثیر کود فسفر و محلول‌پاشی کلات آهن در میزان جذب عناصر کم‌مصرف، میزان پرولین و کربوهیدرات‌های محلول در گندم نان و تعدادی از گونه‌های اجدادی آن در شرایط دیم [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 1-17]
 • پرولین اثر مقادیر آبیاری بر اساس درصد ظرفیت زراعی و کاربرد اسیدهیومیک بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی گیاه دارویی خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 153-175]
 • پرولین تاثیر اکسین، سیتوکینین و الگوی کاشت بر عملکرد دانه و شاخص‌های تحمل به شوری ذرت [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 191-209]
 • پرولین اثر براسینواستروئید بر تحمل ارقام گلرنگ به تنش خشکی در اردبیل [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 17-31]
 • پرولین اثر کاربرد سطوح مختلف ورمی‌کمپوست بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی و اسانس گیاه‌دارویی نعناع‌فلفلی (Mentha piperita L.) تحت رژیم‌های کم‌آبی [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 59-74]
 • پرولین اثر دور آبیاری و محلول‌پاشی عناصرآهن و روی بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و عملکرد آفتاب‌گردان [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 77-90]
 • پیش‌بینی پیش‌بینی اقلیمی استوکستیکی عملکرد چهار گیاه گندم، جو، سیب‌زمینی و ذرت دانه‌ای در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی در راستای توسعه برنامه ریزی کشاورزی [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 11-26]
 • پیش ‏بینی عملکرد مقایسه روش زمین‏ آمار و استفاده از داده‏ های سنجش از دور به‏ منظور پیش بینی عملکرد گندم در برخی از مراحل رشد (مطالعه موردی:اراضی مزرعه نمونه استان گلستان) [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 51-76]
 • پیش‌بینی عملکرد تخمین عملکرد گندم آبی (Triticum aestivum L.) با استفاده از داده‌های سنجش از دور (مطالعه موردی شهرستان شهرکرد) [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 57-72]
 • پیش‌تیمار بذر اثر پرایمینگ بذر بر آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدهای غشای سلول گیاهچه سیاهدانه ( Nigella sativa L.) تحت تنش شوری و خشکی [دوره 5، شماره 4، 1391، صفحه 63-85]
 • پیش‌تیمار کردن بذر تأثیر روش‌های کاربرد و غلظت‌های مختلف 5- آمینولوولینیک اسید بر القای مقاومت به سرما در گیاهچه‌های سویا (Glycine max L.) [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 157-174]
 • پیش کاشت تأثیر دُز و زمان مصرف علف‌کش EPTC (ای‌پی‌تی‌سی) بر کنترل علف‌‌های هرز و عملکرد غده سیب‌زمینی (Solanumtuberosum L.) [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 41-54]
 • پلی‌فنول‌اکسیداز اثر پرایمینگ بذر بر آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدهای غشای سلول گیاهچه سیاهدانه ( Nigella sativa L.) تحت تنش شوری و خشکی [دوره 5، شماره 4، 1391، صفحه 63-85]
 • پنبه عملکرد و کیفیت الیاف پنبه در سیستم کاشت با فواصل ردیف خیلی‌کم و رایج [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 75-91]
 • پنبه اثرات طول دوره غرقابی و دما بر خصوصیات رویشی و فعالیت آنزیم‎های گلیکولیتیک- تخمیری در گیاهچه پنبه (Gossypium hirsutum L.) [دوره 5، شماره 3، 1391، صفحه 145-156]
 • پنبه مطالعه برهمکنش گوگرد و روی بر عملکرد و اجرائ عملکرد پنبه و برخی پارامترهای خاک [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 15-38]
 • پنبه بررسی خلاء عملکرد پنبه به روش آنالیز خط مرزی در شهرستان‌های آق قلا و علی آباد کتول در استان گلستان [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 15-28]
 • پنجه بارور بررسی زمان مناسب نشاکاری و میزان مصرف کود نیتروژن در کشت مجدد برنج (Oryza sativa L) رقم کوهسار در مازندران [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 195-207]
 • پنجه بارور بررسی تاثیر کاربرد برگی فولات در مراحل مختلف رشدی بر عملکرد کمی و کیفی گندم [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 57-70]
 • پهنه‏بندی پهنه‏بندی مناطق مستعد کشت سویا در حوزه قره‏سو با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 175-187]
 • پهنه‌بندی زراعی- بوم‌شناختی پهنهبندی زراعی- بوم‌شناختی اراضی کشاورزی استان گلستان جهت کشت کلزا با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 123-139]

ت

 • تابع تشخیص بررسی لاین‏ های برنج متحمل به تنش گرمای ایری با استفاده از روش‏ های آماری چندمتغیره [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 35-55]
 • تاج‌خروس تأثیر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ حاصلخیزی خاک بر پویایی ﺟﻤﻌﯿﺖ علف‌های هرز و عملکرد علوفه ذرت [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 153-168]
 • تاخیر در کاشت اثر کشت تاخیری بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن دو رقم کلزا (Brassica napus L.) [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 93-110]
 • تاریخ کاشت تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد، درصد روغن و ترکیب اسیدهای چرب گیاه کرچک [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 89-104]
 • تاریخ کاشت بررسی تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد کمی و کیفی چهار رقم کلزای سازگار با مناطق سرد در اراک [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 159-167]
 • تاریخ کاشت اثر توأم تنش گرمای آخر فصل رشد و رقابت بین بوتهای بر فنولوژی، عملکرد و اجزای عملکرد باقلا [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 151-163]
 • تاریخ کاشت بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد خردل سیاه (Brassica nigra) در شرایط آب و هوایی ابرکوه [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 183-198]
 • تاریخ کاشت واسنجی و ارزیابی مدل CERES-Maize در شرایط اقلیمی گرگان [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 25-49]
 • تاریخ کاشت کمی کردن تولید و توزیع ماده خشک در گلرنگ [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 1-14]
 • تاریخ کشت بررسی قابلیت تحمل به پسابیدگی در بذرهای در حال نمو بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 89-108]
 • تاریخ کشت اثر تاریخ کاشت و مدیریت تغذیه آلی، شیمیایی، و نانو ریزمغذی بر عملکرد نخود [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 55-70]
 • تاریخ‌های کاشت بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت بر شاخص های رشد و عملکرد ارقام برنج در شمال خوزستان [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 167-184]
 • تانن مقایسه عملکرد ژنوتیپ‌های بدون تانن و دارای تانن باقلا در شرایط آب و هوایی گرگان [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 113-125]
 • تبخیر و تعرق اثر تنش شوری بر برخی از خصوصیات فتوسنتزی پنج توده‌ کوشیا (Kochia scoparia (L.) Schrad.) [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 77-95]
 • تبخیر و تعرق ارزیابی عملکرد و صفات مورفولوژیک ذرت شیرین با کاربرد سطوح مختلف آبیاری و روش های کشت [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 127-150]
 • تیپ ایده‌آل تعیین تیپ ایده‌آل آفتابگردان (Heliantus annuus) در منطقه گنبد با استفاده از مدل‌سازی و روش رگرسیون چندگانه [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 1-21]
 • تثبیت زیستی نیتروژن اثر تناوب زراعی، تلقیح با ازتوباکتر کروکوکوم و مقدار نیتروژن بر عملکرد برنج [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 211-230]
 • تثبیت زیستی نیتروژن تاثیر غلظت های مختلف نانو کودهای کلسیم و مولیبدن بر رشد و گره زایی گیاه نخود سیاه (arietinum L. Cicer) [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 179-199]
 • تثبیت نیتروژن اثر نسبت های کشت مخلوط جو با ماشک گل خوشه ای بر جمعیت و تنوع علف‌های هرز و عملکرد [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 131-156]
 • تجزیه به عامل ها بررسی ارتباط صفات موثر بر ساقه روی و عملکرد ریشه در لاین های چغندرقند در کشت پاییزه [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 11-28]
 • تجزیه به مولفه¬ اصلی مطالعه واکنش و تنوع ژنتیک ارقام گندم نان ایرانی تحت تنش سرمای بهاره با استفاده از روش های آماری چند متغیره [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 149-166]
 • تجزیه به مؤلفه های اصلی بررسی برخی صفات مورفوفنولوژیک مرتبط با عملکرد و زودرسی در ارقام اصلاح شده کینوا (Chenopodium quinoa) [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 153-169]
 • تجزیه به مؤلفه های اصلی ارزیابی و گروهبندی ارقام و لاین‌های سویا در شرایط بدون تنش و تنش خشکی با استفاده از روش‌های چند متغیره آماری در دو منطقه رشت و گنبد کاووس [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 105-132]
 • تجزیه به مؤلفه‏ های اصلی بررسی لاین‏ های برنج متحمل به تنش گرمای ایری با استفاده از روش‏ های آماری چندمتغیره [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 35-55]
 • تجزیه به مولفه های اصلی ارزیابی تنوع ژنتیکی با استفاده از ویژگی‌های زراعی در ارقام مختلف برنج [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 181-198]
 • تجزیه تابع تشخیص ارزیابی و گروهبندی ارقام و لاین‌های سویا در شرایط بدون تنش و تنش خشکی با استفاده از روش‌های چند متغیره آماری در دو منطقه رشت و گنبد کاووس [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 105-132]
 • تجزیه خوشه¬ای مطالعه واکنش و تنوع ژنتیک ارقام گندم نان ایرانی تحت تنش سرمای بهاره با استفاده از روش های آماری چند متغیره [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 149-166]
 • تجزیه خوشه ای بررسی برخی صفات مورفوفنولوژیک مرتبط با عملکرد و زودرسی در ارقام اصلاح شده کینوا (Chenopodium quinoa) [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 153-169]
 • تجزیه خوشه ای ارزیابی و گروهبندی ارقام و لاین‌های سویا در شرایط بدون تنش و تنش خشکی با استفاده از روش‌های چند متغیره آماری در دو منطقه رشت و گنبد کاووس [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 105-132]
 • تجزیه خوشه‏ ای بررسی لاین‏ های برنج متحمل به تنش گرمای ایری با استفاده از روش‏ های آماری چندمتغیره [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 35-55]
 • تجزیه رگرسیون اثر دما در مرحله پر شدن دانه بر برخی صفات کیفی دانه برنج در شرایط اقلیمی مازندران [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 141-154]
 • تجزیه ژنتیکی تجزیه ژنتیکی برای برخی از صفات مرتبط با تحمل به خشکی در ارقام گندم نان [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 105-122]
 • تجزیه علیت بررسی روابط صفات و تجزیه علیت در توده‌های گلرنگ وحشی (Carthamus oxyacanthus) و لاین‌های گلرنگ اهلی (C. tinctorius L.) در شرایط تنش و بدون تنش خشکی [دوره 5، شماره 3، 1391، صفحه 45-62]
 • تجزیه علیت مقایسه ارقام مختلف گندم و بررسی روابط بین صفات آن‌ها با استفاده از روش‌های آماری یک و چندمتغیره [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 191-203]
 • تجزیه علیت بررسی لاین‏ های برنج متحمل به تنش گرمای ایری با استفاده از روش‏ های آماری چندمتغیره [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 35-55]
 • تجزیه علیت و تجزیه عاملی ارزیابی لاین های موتانت پیشرفته برنج (Oryza sativa L.) طارم محلی با استفاده از تجزیه علیت و عامل ها [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 115-130]
 • تجزیه کلاستر ارزیابی تنوع ژنتیکی با استفاده از ویژگی‌های زراعی در ارقام مختلف برنج [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 181-198]
 • تجزیه‌مرکب اثر تاریخ کاشت بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum) در شرایط آب و هوایی استان گلستان [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 67-86]
 • تجمع نیترات تاثیر کاربرد نیتروژن و کربنات کلسیم بر تجمع نیترات و عملکرد گیاه دارویی مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 109-124]
 • تحمل به خشکی مطالعه توارث کارایی مصرف آب گندم نان در شرایط تنش خشکی [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 181-199]
 • تحمل به سرما اثر تنش یخ‌زدگی بر نشت الکترولیت‌ها در تعدادی از ارقام چغندر‌قند (Beta vulgaris L.) [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 63-76]
 • تحمل تنش کاهش اثرات سوء تنش شوری بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گندم از طریق کاربرد اسید سالیسیلیک [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 71-88]
 • تخلیه منابع ارزیابی چرخه حیات ردپای اکولوژیک آب در تولید گندم تحت اثر رژیم‌های آبیاری با کاربرد نانوسیلیس و نانوکلات پتاسیم در منطقه بوشهر [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 71-88]
 • تداخل مطالعه واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در رقابت با علف هرز خردل وحشی در گرگان [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 187-214]
 • تداخل تأثیر طول دوره‌ی تداخل علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum) در دو نظام کشت متفاوت [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 25-47]
 • تداخل تأثیر طول دوره تداخل علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز در شرایط دیم و آبی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 157-170]
 • تراکم اثر توأم تنش گرمای آخر فصل رشد و رقابت بین بوتهای بر فنولوژی، عملکرد و اجزای عملکرد باقلا [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 151-163]
 • تراکم تأثیر الگوی کاشت مخلوط و کود نیتروژن بر عملکرد ریحان (Ocimum basiilicum L.) و لوبیا چشم‌بلبلی (Vigna unguiculata L.) در شرایط رقابتی با علف‌ هرز [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 1-18]
 • تراکم بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد خردل سیاه (Brassica nigra) در شرایط آب و هوایی ابرکوه [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 183-198]
 • تراکم عملکرد گیاه آزی وش در اثر تراکم و دوره های آبیاری مختلف در زمان بذرگیری [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 47-62]
 • تراکم بوته عملکرد و کیفیت الیاف پنبه در سیستم کاشت با فواصل ردیف خیلی‌کم و رایج [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 75-91]
 • تراکم بوته واکنش رشد و عملکرد گندم به تراکم در خاک‏های شور و کشت دیم [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 57-72]
 • تراکم علف‌های هرز تأثیر دُز و زمان مصرف علف‌کش EPTC (ای‌پی‌تی‌سی) بر کنترل علف‌‌های هرز و عملکرد غده سیب‌زمینی (Solanumtuberosum L.) [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 41-54]
 • تراکم علف هرز تأثیر فاصله ردیف کاشت و تداخل علف هرز توق بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کنجد در گرگان [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 101-116]
 • تراکم علف هرز ارزیابی توان رقابتی دو رقم کنجد (Sesamum indicum L.) با توق (Xanthium strumarium L.) در فواصل مختلف ردیف گیاه زراعی [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 19-40]
 • تراکم کاشت اثر آرایش کاشت و دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفهای تحت سیستم آبیاری قطره‏ای در پیشوا-ورامین [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 137-156]
 • تریتی‌پایرم اولیه مطالعه پایداری عملکرد غله جدید تریتی‌پایرم با لاین‌های تریتیکاله و ارقام گندم نان ایرانی با استفاده از روش تفکیک آثار متقابل ژنوتیپ در محیط [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 77-94]
 • تریتیکاله مطالعه پایداری عملکرد غله جدید تریتی‌پایرم با لاین‌های تریتیکاله و ارقام گندم نان ایرانی با استفاده از روش تفکیک آثار متقابل ژنوتیپ در محیط [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 77-94]
 • ترکیبی پیش‌بینی اقلیمی استوکستیکی عملکرد چهار گیاه گندم، جو، سیب‌زمینی و ذرت دانه‌ای در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی در راستای توسعه برنامه ریزی کشاورزی [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 11-26]
 • ترکیبات اسانس بررسی اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه خوزستانی(Satureja khuzistanica Jamzad) [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 87-103]
 • ترکیبات اسانس و ژرانیال بررسی تغییرات درصد و اجزای اسانس گیاه بادرشبو در مناطق مختلفی از استان‌های آذربایجان شرقی و غربی [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 21-37]
 • ترکیب کشت تأثیر الگوی کاشت مخلوط و کود نیتروژن بر عملکرد ریحان (Ocimum basiilicum L.) و لوبیا چشم‌بلبلی (Vigna unguiculata L.) در شرایط رقابتی با علف‌ هرز [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 1-18]
 • تسهیل بررسی رقابت علف‌های‌هرز در مزرعه کلزا با استفاده از تابع عکس وزن تک بوته و سطح برگ نسبی علف های هرز [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 61-75]
 • تسهیم کربن ارزیابی ضرایب تخصیص کربن و تولید خالص اولیه گیاهان عمده زراعی در استان خراسان رضوی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 141-152]
 • تشت تبخیر کلاس A بهبود عملکرد، درصد روغن و پروتئین کنجد(Sesamum indicum L.) تحت شرایط تنش خشکی با محلول‌پاشی روی و بور [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 163-180]
 • تشعشع عملکرد و کیفیت الیاف پنبه در سیستم کاشت با فواصل ردیف خیلی‌کم و رایج [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 75-91]
 • تشعشع خورشیدی ارزیابی سازگاری ارقام مختلف کلزا(Brassica napus L.) تحت شرایط آب و هوایی منطقه شیروان [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 33-56]
 • تصاویر ماهواره ای ارزیابی شاخص‌های پوشش گیاهی مبتنی بر سنجش از دور در مراحل مختلف رشد برای برآورد زیست‌توده ذرت [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 29-41]
 • تصاویر ماهواره‌ای تخمین عملکرد گندم آبی (Triticum aestivum L.) با استفاده از داده‌های سنجش از دور (مطالعه موردی شهرستان شهرکرد) [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 57-72]
 • تعداد جوانه ارزیابی برخی از عوامل مؤثر بر کارایی رایندیت در شکستن خواب ریزغده های سیب‏‏زمینی [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 97-108]
 • تعداد دانه تاریخ کاشت زودهنگام به‌عنوان راهکاری برای بهبود عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک و فنولوژیک ذرت در شرایط تغییر اقلیم در استان کرمانشاه [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 91-105]
 • تعداد دانه در سنبله بررسی تغییرات عملکرد گندم و صفات مرتبط با آن در شرایط معتدله نیمه مرطوب [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 17-34]
 • تعداد دانه در سنبله تأثیر تنش خشکی ملایم آخر فصل رشد بر ویژگی‌های زراعی ارقام گندم [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 117-134]
 • تعداد سلول بالیفورم لوله ای شدن برگ گندم در شرایط تنش خشکی و تأثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 117-132]
 • تعداد سنبلچه در سنبله بررسی تاثیر کاربرد برگی فولات در مراحل مختلف رشدی بر عملکرد کمی و کیفی گندم [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 57-70]
 • تعرق ارزیابی پارامترهای فتوسنتزی، محتوا و فلورسانس کلروفیل برگ ارقام گلرنگ تحت تنش شوری [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 35-56]
 • تغییرات مکانی توصیف آماری متغیرهای عملکرد و اجزای عملکرد گندم با خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک با استفاده از آنالیز گام به گام [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 143-160]
 • تغییر اقلیم ارزیابی انتشار گازهای گلخانه‏ای و پتانسیل گرمایش جهانی ناشی از آن در تولید گندم در گرگان [دوره 5، شماره 3، 1391، صفحه 23-44]
 • تغییر اقلیم ارزیابی توانایی بالقوه ترسیب کربن مزارع کلزا در استان خراسان رضوی [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 22-43]
 • تغییر اقلیم تاریخ کاشت زودهنگام به‌عنوان راهکاری برای بهبود عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک و فنولوژیک ذرت در شرایط تغییر اقلیم در استان کرمانشاه [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 91-105]
 • تقسیط کود نیتروژن مطالعه اثرات سطوح مختلف تقسیط نیتروژن و رقم بر صفات زراعی و عملکرد ذرت دانه‌ای [دوره 4، شماره 2، 1390، صفحه 1-16]
 • تقسیط نیتروژن تاثیر مقادیر کود آلی گوگرد و تقسیط نیتروژن بر عملکرد و اجزاء آن در آفتابگردان [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 1-15]
 • تک کشتی بررسی خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گندم و جو در سیتم‌ کشت راهرویی در منطقه سامان [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 85-99]
 • تلقیح ارزیابی تاثیر مایکوریزا و آزوسپریلیوم بر برخی خصوصیات ارقام گندم در مرحله استقرار [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 45-62]
 • تلقیح باکتری تاثیر برخی جدایه‎های باکتریایی در جذب و انتقال پتاسیم گیاه ذرت [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 61-75]
 • تناسب اراضی ارزیابی تناسب اراضی شهرستان آق‌قلا (استان گلستان) جهت تولید جو در شرایط دیم با استفاده از سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی(GIS) [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 159-182]
 • تناسب اراضی ارزیابی زراعی – بوم شناختی اراضی شهرستان گنبدکاوس جهت کشت گندم دیم با استفاده از تحلیل‌های مکانی GIS [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 1-17]
 • تناسب کشت ارزیابی تناسب اراضی و امکان‏سنجی اجرای تناوب گندم-سویا در سطح اراضی زراعی استان گلستان [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 103-118]
 • تناوب زراعی اثر تناوب زراعی، تلقیح با ازتوباکتر کروکوکوم و مقدار نیتروژن بر عملکرد برنج [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 211-230]
 • تناوب زراعی ارزیابی تناسب اراضی و امکان‏سنجی اجرای تناوب گندم-سویا در سطح اراضی زراعی استان گلستان [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 103-118]
 • تنش اسمزی ارزیابی برهمکنش‌ نیتروژن و آب شور طبیعی بر عملکرد، تعرق تجمعی وکارآیی مصرف آب در کلزا [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 57-73]
 • تنش خشکی تجزیه ژنتیکی برای برخی از صفات مرتبط با تحمل به خشکی در ارقام گندم نان [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 105-122]
 • تنش خشکی بررسی تحمل خشکی در ژنوتیپ‌های گندم دیم تحت شرایط متفاوت رطوبتی [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 129-143]
 • تنش خشکی اثرات عوامل محیطی بر جوانه زنی و سبز شدن چاودار زراعی به عنوان گیاه خودرو در مزراع گندم [دوره 5، شماره 4، 1391، صفحه 121-134]
 • تنش خشکی اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی آهن و روی بر ویژگی‌های کمی و کیفی دو گونه یونجه یک‌ساله [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 125-148]
 • تنش خشکی تأثیر تنش خشکی ملایم آخر فصل رشد بر ویژگی‌های زراعی ارقام گندم [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 117-134]
 • تنش خشکی بررسی اثر هیدروپرایمینگ و پرایمینگ هورمونی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود در شرایط دیم و آبی [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 1-18]
 • تنش خشکی ارزیابی ژنوتیپ های برنج در شرایط خشکی و عدم تنش خشکی براساس شاخص های تحمل و حساسیت [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 55-75]
 • تنش خشکی استفاده از شاخص‌های تحمل تنش برای ارزیابی تحمل اکوتیپ‌های Aegilops triuncialis به خشکی انتهایی [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 79-93]
 • تنش خشکی تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی روی و منگنز بر کیفیت بذر لوبیا قرمز طی آزمون پیری تسریع شده [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 77-96]
 • تنش خشکی اثر محلول‌پاشی اسیدآسکوربیک و سدیم نیتروپروساید بر محتوای پروتئین، عملکرد دانه و برخی صفات زراعی گلرنگ تحت تنش کم‌آبیاری [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 69-87]
 • تنش خشکی تاثیر تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه آفتابگردان در سطوح مختلف نیتروژن [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 121-136]
 • تنش خشکی بررسی امکان تولید علوفه در دو توده کوشیا (Kochia scoparia L.) با کاهش مصرف آب در شرایط شور [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 1-19]
 • تنش خشکی تأثیر کمبود آب برمحتوای نسبی آب برگ، شاخص‌های فلورسانس کلروفیل و عملکرد دانه چهار رقم لوبیا چیتی [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 169-190]
 • تنش خشکی تاثیر سوپر جاذب بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود (arietinum L. Cicer) در شرایط تنش خشکی انتهای فصل [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 191-202]
 • تنش خشکی بررسی اثر کاربرد براسینواستروئید بر پتانسیل عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ بهاره (Cartahamus tinctorius L.) تحت رژیم های مختلف آبیاری [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 115-126]
 • تنش خشکی اصلاح موتاسیونی با پرتوتابی گاما برای بهبود انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و تولید در گندم [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 77-101]
 • تنش خشکی تاثیر مقادیر مختلف کود سولفات پتاسیم بر برخی از صفات کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای (Zea mays L.) در رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 127-140]
 • تنش سرما تأثیر روش‌های کاربرد و غلظت‌های مختلف 5- آمینولوولینیک اسید بر القای مقاومت به سرما در گیاهچه‌های سویا (Glycine max L.) [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 157-174]
 • تنش سرمای بهاره مطالعه واکنش و تنوع ژنتیک ارقام گندم نان ایرانی تحت تنش سرمای بهاره با استفاده از روش های آماری چند متغیره [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 149-166]
 • تنش شوری تاثیر تنش شوری بر برخی خصوصیات کمی و کیفی ارقام کلزای بهاره [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 53-70]
 • تنش شوری اثرات عوامل محیطی بر جوانه زنی و سبز شدن چاودار زراعی به عنوان گیاه خودرو در مزراع گندم [دوره 5، شماره 4، 1391، صفحه 121-134]
 • تنش شوری اثر پیش ‎تیمار بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه بابونه در ‏شرایط شوری ‏ [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 145-164]
 • تنش شوری پاسخ فیزیولوژیک و تغذیه ای گیاه یونجه(Medicago sativa. Cv.Hamedani) در تلقیح با قارچ درون زی Piriformospora indica و باکتری Azospirillum Spp تحت تنش شوری [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 109-129]
 • تنش شوری ببررسی شاخص های تنش در انتخاب ژنوتیپ های گندم متحمل به شرایط دیم و تنش شوری متوسط و شدید در استان گلستان [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 127-144]
 • تنش شوری ارزیابی تحمل به شوری نسل پنجم (M5) لاین های گندم نان، با استفاده از برخی شاخص های تحمل به تنش [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 35-49]
 • تنش شوری اثر کاربرد کود بیولوژیک بر رشد و عملکرد ارزن پروسو (Panicum miliaceum) در شرایط شور [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 1-14]
 • تنش شوری اثر شوری و خشکی بر رشد، کارایی مصرف آب و غلظت سدیم و پتاسیم دو ژنوتیپ گندم بهاره آبی و دیم [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 23-46]
 • تنش غرقابی تاثیر زوال بذر بر واکنش ­های رشدی گندم تحت تنش غرقابی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 1-18]
 • تنش کم آبی ارزیابی و گروهبندی ارقام و لاین‌های سویا در شرایط بدون تنش و تنش خشکی با استفاده از روش‌های چند متغیره آماری در دو منطقه رشت و گنبد کاووس [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 105-132]
 • تنش کم آبی اثر مقادیر آبیاری بر اساس درصد ظرفیت زراعی و کاربرد اسیدهیومیک بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی گیاه دارویی خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 153-175]
 • تنش کم آبی واکنش ژنوتیپ‌های مختلف گلرنگ (.Carthamus tinctoriuos L) به محلول پاشی نانو اکسید آهن در شرایط کم آبیاری [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 121-136]
 • تنش کم‌آبی اثرات کم‌آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی رقم‌های سویا در منطقه رشت [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 93-109]
 • تنش کم‌آبی اثر کاربرد سطوح مختلف ورمی‌کمپوست بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی و اسانس گیاه‌دارویی نعناع‌فلفلی (Mentha piperita L.) تحت رژیم‌های کم‌آبی [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 59-74]
 • تنش گرما تجزیه و تحلیل چند متغیره برخی صفات کمی در اینبرد لاین‌های ذرت تحت شرایط تنش گرما [دوره 4، شماره 2، 1390، صفحه 31-50]
 • تنش گرما اثر تنش گرمای انتهای فصل بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات مورفو-فنولوژیک ژنوتیپ های گندم در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 33-53]
 • تنش گرمای انتهایی بررسی اثر محلول‏پاشی پتاسیم، روی و بور بر دمای سایه انداز گیاهی، صفات فیزیولوژیک و عملکرد دو رقم گندم نان (Triticum aestivum L.) تحت تاریخ‏های کاشت مناسب و تأخیری [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 187-203]
 • تنظیمکنندهاسمزی تاثیر همیاری باکتری سودوموناس فلورسنس در کاهش اثرات تنش شوری در کانولا (Brassica napus L.) [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 201-220]
 • تنوع ارزیابی سری جایگزینی کشت مخلوط لوبیا تپاری (Phaseolus acutifolus) و دو رقم ارزن (Panicum miliaceum) بر برخی ویژگی‌های عملکرد کمی و کیفی علوفه [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 151-167]
 • تنوع ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی ژنوتیپ‌های مختلف گندم با استفاده از تجزیه و تحلیل‌های چندمتغیره [دوره 5، شماره 4، 1391، صفحه 105-120]
 • تنوع ژنتیکی ارزیابی تنوع ژنتیکی با استفاده از ویژگی‌های زراعی در ارقام مختلف برنج [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 181-198]
 • تنوع ژنتیکی و تجزیه به عامل‌ها مطالعه تنوع ژنتیکی بنیه بذر برنج با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 121-142]
 • تنوع ژنتیکی و ژنوم A بررسی تنوع ژنتیکی گندم های اینکورن با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 1-16]
 • تنوع گیاهی ارزیابی اثر تنوع گونه‌ای بر برخی خدمات اگرواکوسیستمی در کشت مخلوط ذرت، سویا و ختمی 2- عملکرد، نسبت برابری زمین، تنفس و زیست توده میکروبی خاک و پتانسیل ترسیب کربن [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 49-68]
 • توالی کشت تاثیر تناوب های مختلف زراعی بر دوره بحرانی کنترل علف های هرز کلزا [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 111-126]
 • توانایی رقابتی واکنش ارقام رقیب و غیر رقیب برنج به تراکم¬های مختلف علف‌هرز سوروف [دوره 4، شماره 4، 1390، صفحه 67-84]
 • توتون بررسی تأثیر منبع نیتروژن و نحوه تقسیط آن بر صفات کمی و کیفی توتون در دو منطقه [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 133-142]
 • توتون ویرجینیایی فعالیتهای بهبود دهنده قارچ میکوریزا در بوته های توتون در مواجهه با افزایش غلظت کلر در آب آبیاری [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 155-174]
 • توسعه پایدار بررسی خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گندم و جو در سیتم‌ کشت راهرویی در منطقه سامان [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 85-99]
 • توصیه کودی ارزیابی کوددهی نیتروژن مزارع گندم در منطقه گرگان [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 19-32]
 • تولید خالص اولیه اندام‌های زیرزمینی ارزیابی ضرایب تخصیص کربن و تولید خالص اولیه گیاهان عمده زراعی در استان خراسان رضوی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 141-152]
 • تولید خالص اولیه اندام‌های هوایی ارزیابی ضرایب تخصیص کربن و تولید خالص اولیه گیاهان عمده زراعی در استان خراسان رضوی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 141-152]
 • تولید دانه و اسانس تاثیر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم گیاه دارویی ریحان [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 63-77]

ج

 • جیبرلین بررسی اثر هیدروپرایمینگ و پرایمینگ هورمونی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود در شرایط دیم و آبی [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 1-18]
 • جدایه تاثیر برخی جدایه‎های باکتریایی در جذب و انتقال پتاسیم گیاه ذرت [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 61-75]
 • جذب عناصر برآورد پارامترهای گیاهی مدل QUEFTS برای بهینه سازی تغذیه NPK در گندم [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 41-62]
 • جمع آوری جمع‌آوری بذر و شناسایی مراکز تنوع ذخایر ژنتیکی جنس شبدر در ایران [دوره 5، شماره 4، 1391، صفحه 191-204]
 • جنس شبدر جمع‌آوری بذر و شناسایی مراکز تنوع ذخایر ژنتیکی جنس شبدر در ایران [دوره 5، شماره 4، 1391، صفحه 191-204]
 • جو ارزیابی ژنتیکی لاین های جو از نظر مقاومت طوقه به یخ زدگی و برخی ویژگی های فیزیولوژیکی ، [دوره 5، شماره 3، 1391، صفحه 1-21]
 • جو ارزیابی پایداری عملکرد دانه ارقام جو زمستانه (Hordeum vulgare L.) با استفاده از روش اثرات اصلی جمع‌پذیر و اثرات متقابل ضرب‌پذیر [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 185-195]
 • جوانه‏زنی بررسی جوانه ‏زنی و فعالیت آنتی‏اکسیدانت‏های آنزیمی و غیرآنزیمی کلیدی دخیل در زوال بذر نخود در طی انبارداری طبیعی و زوال مصنوعی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 51-71]
 • جوانه زنی اثرات عوامل محیطی بر جوانه زنی و سبز شدن چاودار زراعی به عنوان گیاه خودرو در مزراع گندم [دوره 5، شماره 4، 1391، صفحه 121-134]
 • جوانه زنی کمی سازی واکنش جوانه زنی گندم در واکنش به دما و پتانسیل آب [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 117-135]
 • جوانه زنی تغییرات در کربوهیدرات‏ های محلول و فعالیت آنزیم‏ های پالاینده گونه‏ های اکسیژن فعال در کدوتخم کاغذی طی انبارداری در دماها و رطوبت‏های بذر مختلف [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 157-179]
 • جوانه‌زنی اثر پیش ‎تیمار بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه بابونه در ‏شرایط شوری ‏ [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 145-164]
 • جوانه‌زنی بررسی قابلیت تحمل به پسابیدگی در بذرهای در حال نمو بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 89-108]
 • جو بهاره تاثیر قطع آبیاری بر انتقال مجدد ماده خشک و برخی صفات زراعی در جو بهاره [دوره 4، شماره 4، 1390، صفحه 19-38]
 • جو دیم ارزیابی تناسب اراضی شهرستان آق‌قلا (استان گلستان) جهت تولید جو در شرایط دیم با استفاده از سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی(GIS) [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 159-182]
 • جو لخت پهنه‌بندی زراعی-بوم شناختی اراضی کشاورزی شهرستان گرگان جهت کشت جولخت بر اساس منطق بولین [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 165-185]

چ

 • چای‌کمپوست تاثیر کاربرد خاکی هیومیک‌‌اسید و محلول‌پاشی برگی بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان روغن گلرنگ ((Carthamus tinctorius L. [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 37-49]
 • چغندرقند پاییزه بررسی ارتباط صفات موثر بر ساقه روی و عملکرد ریشه در لاین های چغندرقند در کشت پاییزه [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 11-28]
 • چند کشتی ارزیابی اثر تنوع گونه‌ای بر برخی خدمات اگرواکوسیستمی در کشت مخلوط ذرت، سویا و ختمی 2- عملکرد، نسبت برابری زمین، تنفس و زیست توده میکروبی خاک و پتانسیل ترسیب کربن [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 49-68]

ح

 • حاصلخیزی خاک تأثیر قطع آبیاری و سیستم‌های مختلف تغذیه‌ای بر عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ بهاره در منطقه یاسوج [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 101-112]
 • حبوبات تأثیر تراکم بذر و کنترل علف¬های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم عدس دیم در شرایط نیمه گرمسیری [دوره 5، شماره 4، 1391، صفحه 135-150]
 • حبوبات بررسی اثر هیدروپرایمینگ و پرایمینگ هورمونی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود در شرایط دیم و آبی [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 1-18]
 • حداقل توان‎های دوم مقایسه دو روش برازش خط مرزی در آنالیز خلا عملکرد: مطالعه موردی گندم دیم در استان گلستان [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 19-33]
 • حداکثر تجمع و رقیق‏سازی عناصر برآورد پارامترهای گیاهی مدل QUEFTS برای بهینه سازی تغذیه NPK در گندم [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 41-62]
 • حداکثر سطح برگ بررسی برهمکنش تلقیح کودهای بیولوژیک و نیتروژن بر رشد و عملکرد سویا تحت شرایط کنترل و عدم کنترل علف‌هرز [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 95-114]
 • حساسیت افزایش مقاومت گلرنگ به قارچ Pythium ultimum با روش انتخاب تحت شرایط مزرعه‌ای [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 203-216]
 • حساسیت به جیبرلیک اسید تعیین نوع کمون بذر ماریتیغال: اثرات تیمارهای پس رسی و جیبرلیک اسید در دماهای مختلف [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 171-186]
 • حفاظت و مراکز تنوع ژنتیکی جمع‌آوری بذر و شناسایی مراکز تنوع ذخایر ژنتیکی جنس شبدر در ایران [دوره 5، شماره 4، 1391، صفحه 191-204]
 • حوزه قره‏سو پهنه‏بندی مناطق مستعد کشت سویا در حوزه قره‏سو با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 175-187]

خ

 • خاکستر بررسی تأثیر تنش شوری در مراحل مختلف رشدی بر خصوصیات کمی و کیفی علوفه کوشیا [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 111-128]
 • خاکستر اثر مقادیر نیتروژن و الگوی کشت مخلوط ردیفی بر کمیت و کیفیت علوفه جو (Hordeum vulgare) و نخود فرنگی (Pisum sativum) و نسبت برابری زمین [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 39-54]
 • خدمات اکوسیستمی ارزیابی اثر تنوع گونه‌ای بر برخی خدمات اگرواکوسیستمی در کشت مخلوط ذرت، سویا و ختمی 2- عملکرد، نسبت برابری زمین، تنفس و زیست توده میکروبی خاک و پتانسیل ترسیب کربن [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 49-68]
 • خردل سیاه بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد خردل سیاه (Brassica nigra) در شرایط آب و هوایی ابرکوه [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 183-198]
 • خردل‌وحشی مطالعه واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در رقابت با علف هرز خردل وحشی در گرگان [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 187-214]
 • خرفه اثر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن بر رشد و تولید زیست توده گیاه دارویی خرفه [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 125-143]
 • خشکی بررسی روابط صفات و تجزیه علیت در توده‌های گلرنگ وحشی (Carthamus oxyacanthus) و لاین‌های گلرنگ اهلی (C. tinctorius L.) در شرایط تنش و بدون تنش خشکی [دوره 5، شماره 3، 1391، صفحه 45-62]
 • خشکی اثر سطوح مختلف تنش و کود سولفات پتاسیم بر عملکرد لوبیا سبز [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 137-149]
 • خصوصیات اراضی کاربرد کریجینگ و کوکریجینگ در پیش بینی عملکرد گندم آبی با استفاده از تجزیه به عامل های اصلی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 213-224]
 • خصوصیات رویشی اثرات طول دوره غرقابی و دما بر خصوصیات رویشی و فعالیت آنزیم‎های گلیکولیتیک- تخمیری در گیاهچه پنبه (Gossypium hirsutum L.) [دوره 5، شماره 3، 1391، صفحه 145-156]
 • خصوصیات فنولوژی ارزیابی سازگاری ارقام مختلف کلزا(Brassica napus L.) تحت شرایط آب و هوایی منطقه شیروان [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 33-56]
 • خصوصیات کیفی بررسی اثر محلول‌پاشی اسیدسالیسیلیک بر روی برخی از خصوصیات کیفی گیاه سیب‌زمینی [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 221-233]
 • خصوصیات مورفو-فنولوژیک اثر تنش گرمای انتهای فصل بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات مورفو-فنولوژیک ژنوتیپ های گندم در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 33-53]
 • خصوصیات مورفولوژیک بررسی اثر مقادیر مختلف کود پلت‌شده دامی و اوره و ریزمغذی‌ها بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد روغن گیاه دارویی کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo var. styriaca) [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 145-161]
 • خط مرزی تجزیه و تحلیل خلأ عملکرد برنج در ارتباط با ویژگی‌های خاک در دشت فومنات [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 159-172]
 • خط مرزی بررسی خلاء عملکرد پنبه به روش آنالیز خط مرزی در شهرستان‌های آق قلا و علی آباد کتول در استان گلستان [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 15-28]
 • خلاء عملکرد اولویت‏بندی عوامل ایجادکننده خلاء عملکرد گندم در منطقه گرگان [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 171-189]
 • خلاء عملکرد بررسی خلاء عملکرد پنبه به روش آنالیز خط مرزی در شهرستان‌های آق قلا و علی آباد کتول در استان گلستان [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 15-28]
 • خلا عملکرد تحلیل عوامل محدود‏کننده عملکرد گندم در شرایط گرگان [دوره 4، شماره 4، 1390، صفحه 1-17]
 • خلا عملکرد تجزیه و تحلیل خلأ عملکرد برنج در ارتباط با ویژگی‌های خاک در دشت فومنات [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 159-172]

د

 • دانه تجمع و تخصیص تسهیم فسفر و ماده‌خشک تحت تأثیر مقدار فسفر کودی و مایه‌زنی با باکتری استرپتومایسس در گندم و جو [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 39-58]
 • دانه برنج اثر دما در مرحله پر شدن دانه بر برخی صفات کیفی دانه برنج در شرایط اقلیمی مازندران [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 141-154]
 • دانه روغنی تأثیر کاربرد کود آلی با منشأ ماهی و میگو بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 135-146]
 • درخت بادام بررسی خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گندم و جو در سیتم‌ کشت راهرویی در منطقه سامان [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 85-99]
 • درصد اسانس تأثیر شرایط فاریاب و دیم بر عملکرد پیکر رویشی و عملکرد اسانس دو گونه دارویی مرزه خوزستانی(Satureja khuzistanica Jamzad.) و مرزه رشینگری (S. rechingeri Jamzad) در شمال خوزستان [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 61-76]
 • درصد اسانس بررسی اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه خوزستانی(Satureja khuzistanica Jamzad) [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 87-103]
 • درصد اسانس بررسی برخی ویژگیهای کیفی گیاه رزماری تحت تاثیر محلولپاشی انواع ترکیبات غذایی در زمانهای برداشت مختلف [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 119-134]
 • درصد آلودگی محصول نگرشی کاربردی در پیش بینی تولید و سود اقتصادی ارقام گندم در تداخل با چاودار وحشی با استفاده از مدل های رگرسیونی [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 149-170]
 • درصد جوانه‌زنی نهایی بررسی اثر رژیم آبیاری و تاریخ کاشت بر بنیه بذور تولیدی ارقام کلزا توسط آزمون پیری زودرس [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 57-73]
 • درصد روغن اثر مصرف مقادیر مختلف کودهای پتاسیم و نیتروژن بر عملکرد و اجزا عملکرد کلزا بعد از کشت برنج [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 151-158]
 • درصد زنده مانی طوقه ارزیابی ژنتیکی لاین های جو از نظر مقاومت طوقه به یخ زدگی و برخی ویژگی های فیزیولوژیکی ، [دوره 5، شماره 3، 1391، صفحه 1-21]
 • درصد سبز شدن نهایی بررسی اثر رژیم آبیاری و تاریخ کاشت بر بنیه بذور تولیدی ارقام کلزا توسط آزمون پیری زودرس [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 57-73]
 • درصد ماده خشک بررسی امکان تولید علوفه در دو توده کوشیا (Kochia scoparia L.) با کاهش مصرف آب در شرایط شور [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 1-19]
 • درونیابی کاربرد کریجینگ و کوکریجینگ در پیش بینی عملکرد گندم آبی با استفاده از تجزیه به عامل های اصلی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 213-224]
 • دز- پاسخ ارزیابی کارایی مقادیر مختلف سه علف‌کش اتال‌فلورالین، تریفلورالین و پند‌یمتالین در کنترل علف‌های‌هرز مزارع سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 79-98]
 • دز-پاسخ مدل‌سازی برهمکنش دزهای علف‌کش و کود نیتروژن بر تولید زیست‌توده گیاه زراعی و علف‌های هرز در تداخل چندگانه گندم- گونه‌های علف‌هرز [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 169-184]
 • دی سیانو آمید برآورد اقتصادی تاثیر کود پتاسیم و زئولیت کلینوپتیلولیت برای تولید گندم [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 45-60]
 • دلفارد15 اثر محلول پاشی کودهای بیولوژیک، محرک زیستی و شیمیایی برروی خصوصیات رشدی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 139-158]
 • دیم اثر ماندابی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه نخود در شرایط دیم [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 51-64]
 • دما اثرات طول دوره غرقابی و دما بر خصوصیات رویشی و فعالیت آنزیم‎های گلیکولیتیک- تخمیری در گیاهچه پنبه (Gossypium hirsutum L.) [دوره 5، شماره 3، 1391، صفحه 145-156]
 • دما اثرات عوامل محیطی بر جوانه زنی و سبز شدن چاودار زراعی به عنوان گیاه خودرو در مزراع گندم [دوره 5، شماره 4، 1391، صفحه 121-134]
 • دما کمی سازی واکنش جوانه زنی گندم در واکنش به دما و پتانسیل آب [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 117-135]
 • دما اثر دما در مرحله پر شدن دانه بر برخی صفات کیفی دانه برنج در شرایط اقلیمی مازندران [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 141-154]
 • دمای پرتودهی بهینه‌سازی پرتودهی بذر ماش با امواج آلتراسونیک برای افزایش مؤلفه‌های بنیه گیاه‌چه توسط الگوریتم ژنتیک [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 1-10]
 • دماهای کاردینال تعیین نوع کمون بذر ماریتیغال: اثرات تیمارهای پس رسی و جیبرلیک اسید در دماهای مختلف [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 171-186]
 • دیواره سلولی (NDF) ارزیابی کیفیت علوفه در کشت مخلوط ذرت با برخی لگوم‌ها [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 77-96]
 • دیواره سلولی بدون همی‌سلولز (ADF) ارزیابی کیفیت علوفه در کشت مخلوط ذرت با برخی لگوم‌ها [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 77-96]
 • دور آبیاری بررسی اثر دورهای مختلف آبیاری بر برخی خصوصیات زراعی هیبرید‏های داخلی و خارجی ذرت(Zea mays L.) در منطقه شمال خوزستان [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 65-75]
 • دورههای کوددهی واکنش گیاه برنج به کاربرد چندساله ورمیکمپوست بهصورت جداگانه و غنی شده با کودهای شیمیایی مختلف [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 19-35]
 • دوروم ارزیابی تاثیر مایکوریزا و آزوسپریلیوم بر برخی خصوصیات ارقام گندم در مرحله استقرار [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 45-62]

ذ

 • ذخیره سازی مواد فتوسنتزی ارزیابی تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و منابع مختلف نیتروژن بر تجمع مواد ذخیره‌ای در ساقه گندم و انتقال مجدد آن [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 113-134]
 • ذرت تجزیه و تحلیل چند متغیره برخی صفات کمی در اینبرد لاین‌های ذرت تحت شرایط تنش گرما [دوره 4، شماره 2، 1390، صفحه 31-50]
 • ذرت جریان انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی در مزارع ذرت دانه ای (شهرستان گرگان) [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 89-107]
 • ذرت بررسی تأثیر سطوح مختلف فسفر در شرایط اسمو- هیدروترمال پرایمینگ بذر بر عملکرد ذرت دانه‌ای [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 1-22]
 • ذرت واسنجی و ارزیابی مدل CERES-Maize در شرایط اقلیمی گرگان [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 25-49]
 • ذرت پاسخ شاخص های رشدی، عملکرد و کارایی فیزیولوژیک و بازیافت ظاهری نیتروژن ذرت دانه‌ای به چند کشتی همزمان لگوم ها و سطوح مصرف کود اوره [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 75-92]
 • ذرت مقایسه دو معادله نیتروژن بحرانی در تخمین شاخص تغذیه نیتروژن گیاه ذرت برای منطقه پاکدشت [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 87-100]
 • ذرت بررسی اثر دورهای مختلف آبیاری بر برخی خصوصیات زراعی هیبرید‏های داخلی و خارجی ذرت(Zea mays L.) در منطقه شمال خوزستان [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 65-75]
 • ذرت تاثیر برخی جدایه‎های باکتریایی در جذب و انتقال پتاسیم گیاه ذرت [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 61-75]
 • ذرت سیلوئی بررسی ویژگی¬های کمی و کیفی ژنوتیپ¬های ذرت سیلوئی در منطقه ورامین [دوره 5، شماره 4، 1391، صفحه 19-38]
 • ذرت علوفه‌ای تاثیر مقادیر مختلف کود سولفات پتاسیم بر برخی از صفات کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای (Zea mays L.) در رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 127-140]

ر

 • رابطه رگرسیونی اثر سطوح مختلف تنش و کود سولفات پتاسیم بر عملکرد لوبیا سبز [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 137-149]
 • راهکار اکولوژیک ارزیابی توانایی بالقوه ترسیب کربن مزارع کلزا در استان خراسان رضوی [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 22-43]
 • رتبه‏بندی اولویت‏بندی عوامل ایجادکننده خلاء عملکرد گندم در منطقه گرگان [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 171-189]
 • ریحان تاثیر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم گیاه دارویی ریحان [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 63-77]
 • ریخت شناسی واکنش صفات مورفولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) به مدیریت تلفیقی دور آبیاری و کود نیتروژن [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 17-35]
 • ریزازدیادی بررسی اثرات منبع هیدرات کربن، عامل ژلی و ظرف کشت روی ریزازدیادی گیاه سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 1-15]
 • ریزجانداران افزاینده رشد تأثیر ریزجانداران افزاینده رشد بر برخی صفات رویشی و عملکرد دانه برنج (Oryza sativa L.) در مقادیر مختلف کود پتاسیم [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 197-214]
 • ریزغده سیب‏زمینی ارزیابی برخی از عوامل مؤثر بر کارایی رایندیت در شکستن خواب ریزغده های سیب‏‏زمینی [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 97-108]
 • ریزماهواره بررسی تنوع ژنتیکی گندم های اینکورن با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 1-16]
 • ریزمغذیها اثر تاریخ کاشت و مدیریت تغذیه آلی، شیمیایی، و نانو ریزمغذی بر عملکرد نخود [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 55-70]
 • رژیم‌های آبیاری تأثیر مدیریت تلفیقی حاصلخیزکننده‌های آلی و شیمیایی بر عملکرد، روغن و اسانس گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 161-189]
 • رسیدگی فیزیولوژیک بررسی قابلیت تحمل به پسابیدگی در بذرهای در حال نمو بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 89-108]
 • ریسک تولید اثر کشت تاخیری بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن دو رقم کلزا (Brassica napus L.) [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 93-110]
 • رشد رویشی و مولفه های آنالیز رشد تاثیر زوال بذر بر واکنش ­های رشدی گندم تحت تنش غرقابی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 1-18]
 • ریشه ارزیابی تاثیر مایکوریزا و آزوسپریلیوم بر برخی خصوصیات ارقام گندم در مرحله استقرار [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 45-62]
 • ریشه بررسی تأثیر کاربرد میکوریزا و پلیمر سوپر جاذب بر خصوصیات مورفولوژیک ریشه و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط دیم [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 61-73]
 • ریشه تجمع و تخصیص تسهیم فسفر و ماده‌خشک تحت تأثیر مقدار فسفر کودی و مایه‌زنی با باکتری استرپتومایسس در گندم و جو [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 39-58]
 • رطوبت خاک تأثیرسرفکتانت و کود پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا(رقم DPX)در شرایط تنش رطوبتی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 17-32]
 • رقابت اثر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر رشد و توانایی رقابتی سویا و ارزن با علف‌های هرز سلمه تره و تاج خروس [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]
 • رقابت نگرشی کاربردی در پیش بینی تولید و سود اقتصادی ارقام گندم در تداخل با چاودار وحشی با استفاده از مدل های رگرسیونی [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 149-170]
 • رقابت تأثیر فاصله ردیف کاشت و تداخل علف هرز توق بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کنجد در گرگان [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 101-116]
 • رقابت تاثیر فاصله ردیف و کاربرد علفکش بر شاخصهای رشد، عملکرد و اجزای عملکرد برنج در کشت مستقیم [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 31-49]
 • رقابت ارزیابی توان رقابتی دو رقم کنجد (Sesamum indicum L.) با توق (Xanthium strumarium L.) در فواصل مختلف ردیف گیاه زراعی [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 19-40]
 • رقابت تأثیر طول دوره‌ی تداخل علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum) در دو نظام کشت متفاوت [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 25-47]
 • رقابت تاثیر چند عامل زراعی بر دوره بحرانی کنترل علفهای هرز سویا [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 127-139]
 • رقابت بررسی خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گندم و جو در سیتم‌ کشت راهرویی در منطقه سامان [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 85-99]
 • رقابت تأثیر طول دوره تداخل علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز در شرایط دیم و آبی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 157-170]
 • رقابت چندگونه‌ای بررسی رقابت علف‌های‌هرز در مزرعه کلزا با استفاده از تابع عکس وزن تک بوته و سطح برگ نسبی علف های هرز [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 61-75]
 • رقم بررسی اثر کاربرد براسینواستروئید بر پتانسیل عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ بهاره (Cartahamus tinctorius L.) تحت رژیم های مختلف آبیاری [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 115-126]
 • رقم ایروفلور تاثیر تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه آفتابگردان در سطوح مختلف نیتروژن [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 121-136]
 • رقم ژوانیلو – 92 بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و صفات رشدی تریتیکاله در شهرستان گرگان تحت تأثیر تاریخ‌های مختلف کاشت [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 227-249]
 • رگرسیون چندگانه تعیین تیپ ایده‌آل آفتابگردان (Heliantus annuus) در منطقه گنبد با استفاده از مدل‌سازی و روش رگرسیون چندگانه [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 1-21]
 • رگرسیون چندگانه توصیف آماری متغیرهای عملکرد و اجزای عملکرد گندم با خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک با استفاده از آنالیز گام به گام [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 143-160]
 • رگرسیون خطی چندگانه بررسی رقابت علف‌های‌هرز در مزرعه کلزا با استفاده از تابع عکس وزن تک بوته و سطح برگ نسبی علف های هرز [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 61-75]
 • رگرسیون غیرخطی تجزیه و تحلیل خلأ عملکرد برنج در ارتباط با ویژگی‌های خاک در دشت فومنات [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 159-172]
 • رگرسیون گام به گام بررسی ارتباط صفات موثر بر ساقه روی و عملکرد ریشه در لاین های چغندرقند در کشت پاییزه [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 11-28]
 • رنگیزه های نوری تتاثیر نیتروژن و آرسینک بر رنگدانه های فتوسنتزی، فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان و مقادیر عناصر معدنی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 105-120]
 • روی اثر محلول‌پاشی روی و آهن بر بنیه بذر سویا رشد کرده در شرایط تنش خشکی [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 19-35]
 • روی ارزیابی زمان و میزان مصرف کود روی بر کمیت و کیفیت باقلا [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 95-107]
 • روی تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی روی و منگنز بر کیفیت بذر لوبیا قرمز طی آزمون پیری تسریع شده [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 77-96]
 • روی مطالعه برهمکنش گوگرد و روی بر عملکرد و اجرائ عملکرد پنبه و برخی پارامترهای خاک [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 15-38]
 • روی تاثیر اسید فولیک بر عملکرد و برخی از پارامترهای کیفی گندم [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 149-158]
 • روابط یونی اثر شوری بر روابط آبی، تنظیم‌‌کننده‌های اسمزی و عملکرد سه گونه دارویی از جنس بارهنگ [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 145-158]
 • روز فیزیولوژیک ارزیابی تناسب اقلیمی کشاورزی الگوی کشت زمستانه سیب زمینی(Solanum tuberosum) در استان کرمان [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 95-113]
 • روش کاشت تأثیر طول دوره تداخل علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز در شرایط دیم و آبی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 157-170]
 • روش ناپارامتری رتبه مقایسه روش‌های مختلف ارزیابی پایداری ژنوتیپ‌های گندم نان در شرایط تنش خشکی [دوره 5، شماره 3، 1391، صفحه 81-97]
 • روش‌های آبیاری تأثیر روش‌های آبیاری و محلول‌پاشی عناصر غذایی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم کشوری [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 27-40]
 • روش های آماری مناسب استفاده از آنالیز خط مرزی در مطالعات خلا عملکرد: مطالعه موردی گندم در گرگان [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 183-201]
 • روش‌های زمین‌آماری برآورد احتمال وقوع عوامل اقلیمی موثر در زراعت دیم گندم و جو پاییزه در اراضی کشاورزی شهرستان‌های آق‌قلا، گنبدکاوس و کلاله با استفاده از تحلیل‌های مکانی GIS [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 1-16]
 • روغن تاثیر سطوح مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر خصوصیت‌های کمی و کیفی کتان روغنی [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 37-51]
 • روغن تاثیر تنش شوری بر برخی خصوصیات کمی و کیفی ارقام کلزای بهاره [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 53-70]
 • روغن تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد، درصد روغن و ترکیب اسیدهای چرب گیاه کرچک [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 89-104]
 • روغن تأثیر محلول پاشی ریزمغذی‌های آهن، روی و کلسیم بر عملکرد دانه و روغن ارقام کنجد [دوره 5، شماره 3، 1391، صفحه 115-130]
 • روغن دانه بررسی اثر تنش غرقابی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (.Brassica napus L) [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 23-42]
 • روغن‌های گیاهی تاثیر برخی روغن‌ها بر بهبود کارایی علف‌کش نیکوسولفورون در ذرت [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 91-107]
 • روغن ولک تاثیر برخی روغن‌ها بر بهبود کارایی علف‌کش نیکوسولفورون در ذرت [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 91-107]
 • رویکرد پیش‌بینی اقلیمی استوکستیکی عملکرد چهار گیاه گندم، جو، سیب‌زمینی و ذرت دانه‌ای در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی در راستای توسعه برنامه ریزی کشاورزی [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 11-26]

ز

 • زیره سبز تأثیر طول دوره تداخل علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز در شرایط دیم و آبی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 157-170]
 • زیست توده ارزیابی توان رقابتی دو رقم کنجد (Sesamum indicum L.) با توق (Xanthium strumarium L.) در فواصل مختلف ردیف گیاه زراعی [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 19-40]
 • زیست توده ارزیابی شاخص‌های پوشش گیاهی مبتنی بر سنجش از دور در مراحل مختلف رشد برای برآورد زیست‌توده ذرت [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 29-41]
 • زیست توده علف‌های‌هرز تأثیر دُز و زمان مصرف علف‌کش EPTC (ای‌پی‌تی‌سی) بر کنترل علف‌‌های هرز و عملکرد غده سیب‌زمینی (Solanumtuberosum L.) [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 41-54]
 • زمین آمار مقایسه روش زمین‏ آمار و استفاده از داده‏ های سنجش از دور به‏ منظور پیش بینی عملکرد گندم در برخی از مراحل رشد (مطالعه موردی:اراضی مزرعه نمونه استان گلستان) [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 51-76]
 • زمین آمار کاربرد کریجینگ و کوکریجینگ در پیش بینی عملکرد گندم آبی با استفاده از تجزیه به عامل های اصلی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 213-224]
 • زمین‌آمار ارزیابی زراعی – بوم شناختی اراضی شهرستان گنبدکاوس جهت کشت گندم دیم با استفاده از تحلیل‌های مکانی GIS [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 1-17]
 • زنیان اثر منابع مختلف نیتروژن و کودهای آلی بر ویژگی‌های خاک و خصوصیات اسانس گیاه زنیان [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 175-192]
 • زوال تغییرات در کربوهیدرات‏ های محلول و فعالیت آنزیم‏ های پالاینده گونه‏ های اکسیژن فعال در کدوتخم کاغذی طی انبارداری در دماها و رطوبت‏های بذر مختلف [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 157-179]
 • زوال بذر تاثیر زوال بذر بر واکنش ­های رشدی گندم تحت تنش غرقابی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 1-18]
 • زئولیت تأثیر انواع کودهای نیتروژن‌دار بر کلزا (Brassica napus L.) در شرایط کاربرد مواد کمک دهنده [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 1-10]
 • زئولیت برآورد اقتصادی تاثیر کود پتاسیم و زئولیت کلینوپتیلولیت برای تولید گندم [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 45-60]

ژ

 • ژنوتیپ مقایسه عملکرد ژنوتیپ‌های بدون تانن و دارای تانن باقلا در شرایط آب و هوایی گرگان [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 113-125]
 • ژنوتیپ‌های برنج مطالعه تنوع ژنتیکی بنیه بذر برنج با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 121-142]

س

 • سازگاری ارزیابی پایداری عملکرد دانه ارقام جو زمستانه (Hordeum vulgare L.) با استفاده از روش اثرات اصلی جمع‌پذیر و اثرات متقابل ضرب‌پذیر [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 185-195]
 • ساقه تجمع و تخصیص تسهیم فسفر و ماده‌خشک تحت تأثیر مقدار فسفر کودی و مایه‌زنی با باکتری استرپتومایسس در گندم و جو [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 39-58]
 • ساقه دهی بررسی رابطه زمان وقوع و طول مراحل مختلف نموی با توان تولید دانه در ارقام زراعی گندم های ایران [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 99-116]
 • سامانه اطلاعات جغرافیایی پهنه‌بندی زراعی-بوم شناختی اراضی کشاورزی شهرستان گرگان جهت کشت جولخت بر اساس منطق بولین [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 165-185]
 • سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) پهنهبندی زراعی- بوم‌شناختی اراضی کشاورزی استان گلستان جهت کشت کلزا با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 123-139]
 • سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) پهنه‏بندی مناطق مستعد کشت سویا در حوزه قره‏سو با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 175-187]
 • سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی (GIS) ارزیابی تناسب اراضی شهرستان آق‌قلا (استان گلستان) جهت تولید جو در شرایط دیم با استفاده از سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی(GIS) [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 159-182]
 • سبزشدن افزایش مقاومت گلرنگ به قارچ Pythium ultimum با روش انتخاب تحت شرایط مزرعه‌ای [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 203-216]
 • سیب زمینی بررسی اثرات منبع هیدرات کربن، عامل ژلی و ظرف کشت روی ریزازدیادی گیاه سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 1-15]
 • سیب‌زمینی بررسی کارایی چند علف‌کش در کنترل سلمه و تاج‌خروس در مزارع سیب‌زمینی [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 19-37]
 • سیب‌زمینی بررسی اثر محلول‌پاشی اسیدسالیسیلیک بر روی برخی از خصوصیات کیفی گیاه سیب‌زمینی [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 221-233]
 • سیب‏زمینی تأثیر کاربرد کودهای زیستی نیتروژن همراه با کود اوره بر برخی صفات کمی و کیفی سیب‌زمینی رقم مارفونا [دوره 5، شماره 3، 1391، صفحه 131-144]
 • سیرچه اثر تاریخ و تراکم کاشت بر برخی صفات زراعی و میزان دی‌آلیل‌دی‌سولفید اکسید گیاه دارویی سیر [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 75-85]
 • سرعت جوانه‎زنی اثر تنش غرقابی بر جوانه‎زنی و اجزای رشد هتروتروفیک گیاهچه گندم در دماهای مختلف [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 51-69]
 • سرعت فتوسنتز ارزیابی پارامترهای فتوسنتزی، محتوا و فلورسانس کلروفیل برگ ارقام گلرنگ تحت تنش شوری [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 35-56]
 • سرفکتانت تأثیرسرفکتانت و کود پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا(رقم DPX)در شرایط تنش رطوبتی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 17-32]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی شبیه سازی اثر تغییر اقلیم بر تولید نخود در استان زنجان [دوره 7، شماره 4، 1393، صفحه 1-22]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی ارزیابی تناسب اقلیمی کشاورزی الگوی کشت زمستانه سیب زمینی(Solanum tuberosum) در استان کرمان [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 95-113]
 • سیستم تغذیه تأثیر قطع آبیاری و سیستم‌های مختلف تغذیه‌ای بر عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ بهاره در منطقه یاسوج [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 101-112]
 • سیستم ریشه¬‏ای اثر تنش کم¬آبی بر خصوصیات مورفولوژیک ریشه در ارقام کنجد [دوره 5، شماره 4، 1391، صفحه 151-172]
 • سطح برگ تاثیر غلظت های مختلف نانو کودهای کلسیم و مولیبدن بر رشد و گره زایی گیاه نخود سیاه (arietinum L. Cicer) [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 179-199]
 • سطح برگ نسبی ارزیابی توانایی رقابت چهار رقم گندم (.Triticum aestivum L) با علف‌هرز بروموس ژاپنی (Bromus japonicus L.) با استفاده از مدل‌های تجربی [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 29-43]
 • سطح بهینه فرا تحلیل سطح اثر کود نیتروژنه بر عملکرد گیاهان صنعتی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 63-78]
 • سطح ویژه برگ لوله ای شدن برگ گندم در شرایط تنش خشکی و تأثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 117-132]
 • سطوح آبیاری اثر سطوح مختلف آبیاری و هیدروژل‌ سوپرجاذب بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اسانس گیاه انیسون (anisum.L Pimpinella) [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 51-66]
 • سیلیس اثر محلول پاشی سیلیس در بهبود صفات کمی و کیفی دو رقم چغندرقند(Beta vulgaris L.) در تربت حیدریه [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 129-142]
 • سلمه تره تأثیر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ حاصلخیزی خاک بر پویایی ﺟﻤﻌﯿﺖ علف‌های هرز و عملکرد علوفه ذرت [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 153-168]
 • سناریوی پخش بررسی خشکی تحت شرایط افزایش دمای ناشی از تغییراقلیم در گندم دیم استان فارس با استفاده از شاخص خشکی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 151-174]
 • سنجش از دور مقایسه روش زمین‏ آمار و استفاده از داده‏ های سنجش از دور به‏ منظور پیش بینی عملکرد گندم در برخی از مراحل رشد (مطالعه موردی:اراضی مزرعه نمونه استان گلستان) [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 51-76]
 • سنجش از دور ارزیابی شاخص‌های پوشش گیاهی مبتنی بر سنجش از دور در مراحل مختلف رشد برای برآورد زیست‌توده ذرت [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 29-41]
 • سنجش از دور تخمین عملکرد گندم آبی (Triticum aestivum L.) با استفاده از داده‌های سنجش از دور (مطالعه موردی شهرستان شهرکرد) [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 57-72]
 • سینگل‌کراس تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد و کارایی مصرف کود ذرت دانه ای (Zea mays L.) برای تاریخ‌های مختلف کاشت در اردبیل [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 45-65]
 • سوء تغذیه افزایش عملکرد و بهبود ترکیب اسیدهای آمینه و میزان پروتئین دانه گندم با استفاده از اسید فولیک [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 115-128]
 • سوء تغذیه تاثیر اسید فولیک بر عملکرد و برخی از پارامترهای کیفی گندم [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 149-158]
 • سویا اثر محلول‌پاشی روی و آهن بر بنیه بذر سویا رشد کرده در شرایط تنش خشکی [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 19-35]
 • سویا اثرات کم‌آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی رقم‌های سویا در منطقه رشت [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 93-109]
 • سویا بررسی اثر شاخص سطح برگ، ماده خشک و سرعت رشد محصول بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا [دوره 5، شماره 4، 1391، صفحه 1-18]
 • سویا تأثیر شرایط محیطی بر بنیه بذر سویای نواحی مختلف ایران [دوره 5، شماره 4، 1391، صفحه 87-104]
 • سویا مصرف سوخت، انرژی و انتشار گازهای گلخانه ‏ای ناشی از هر یک از عملیات زراعی در تولید سویا [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 1-23]
 • سویا تأثیر روش‌های کاربرد و غلظت‌های مختلف 5- آمینولوولینیک اسید بر القای مقاومت به سرما در گیاهچه‌های سویا (Glycine max L.) [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 157-174]
 • سویا بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی، فلورسانس کلروفیل، میزان کلروفیل (a, b) و کارتنویید برگ تحت تاثیر دوره غرقابی و رژیم‌های مختلف تغذیه‌ای در گیاه سویا (Glycine max (L.) Merr [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 1-30]
 • سویا ارزیابی و گروهبندی ارقام و لاین‌های سویا در شرایط بدون تنش و تنش خشکی با استفاده از روش‌های چند متغیره آماری در دو منطقه رشت و گنبد کاووس [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 105-132]
 • سویا بررسی عوامل مؤثر بر مصرف سوخت در تولید سویا در استان گلستان [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 157-177]
 • سویا بررسی برهمکنش تلقیح کودهای بیولوژیک و نیتروژن بر رشد و عملکرد سویا تحت شرایط کنترل و عدم کنترل علف‌هرز [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 95-114]
 • سوپراکسیددیسموتاز نحوه‌ی تغییر محتوای کربوهیدرات، پروتئین کل و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت تحت تاثیر اسید‌سالیسیلیک طی مرگ برنامه‌ریزی شده‌ی سلولی در دو رقم گندم [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 97-112]
 • سوپراکسیددیسموتاز ارزیابی تحمل به خشکی ارقام گندم تحت تنش کم آبی پس از گل‌دهی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 123-136]
 • سوپراکسید دیسموتاز تعیین غلظت بهینه سه آنزیم آنتی اکسیدان برای افزایش مقاومت به خشکی ماش (Vigna radiata L.) با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 137-147]
 • سوپر جاذب بررسی تأثیر کاربرد میکوریزا و پلیمر سوپر جاذب بر خصوصیات مورفولوژیک ریشه و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط دیم [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 61-73]
 • سوخت مصرف سوخت، انرژی و انتشار گازهای گلخانه ‏ای ناشی از هر یک از عملیات زراعی در تولید سویا [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 1-23]
 • سوخت فسیلی بررسی عوامل مؤثر بر مصرف سوخت در تولید سویا در استان گلستان [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 157-177]
 • سود اقتصادی اثر آرایش کاشت و دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفهای تحت سیستم آبیاری قطره‏ای در پیشوا-ورامین [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 137-156]
 • سودمندی تأثیر الگوی کاشت مخلوط و کود نیتروژن بر عملکرد ریحان (Ocimum basiilicum L.) و لوبیا چشم‌بلبلی (Vigna unguiculata L.) در شرایط رقابتی با علف‌ هرز [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 1-18]
 • سود ناخالص نگرشی کاربردی در پیش بینی تولید و سود اقتصادی ارقام گندم در تداخل با چاودار وحشی با استفاده از مدل های رگرسیونی [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 149-170]
 • سورگوم دانه‌ای ارزیابی تحمل به خشکی در ارقام و لاین‌های پیشرفته سورگوم دانه‌ای در شرایط تنش کم‌آبیاری [دوره 5، شماره 3، 1391، صفحه 63-79]
 • سورگوم علوفه‌ای تأثیر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن بر ماده خشک و جذب عناصر غذایی اولیه پرمصرف در سورگوم علوفه‌ای [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 185-202]
 • سوروف واکنش ارقام رقیب و غیر رقیب برنج به تراکم¬های مختلف علف‌هرز سوروف [دوره 4، شماره 4، 1390، صفحه 67-84]
 • سوسپانسیون افزایش مقاومت گلرنگ به قارچ Pythium ultimum با روش انتخاب تحت شرایط مزرعه‌ای [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 203-216]
 • سولفات آهن تأثیر محلول پاشی ریزمغذی‌های آهن، روی و کلسیم بر عملکرد دانه و روغن ارقام کنجد [دوره 5، شماره 3، 1391، صفحه 115-130]
 • سولفات آهن تاثیر تلقیح باکتری ریزوبیوم و قارچ میکوریزای بر جذب برخی عناصر معدنی توسط نخود در سطوح مختلف کود سولفات آهن [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 71-87]
 • سولفات پتاسیم تاثیر مقادیر مختلف کود سولفات پتاسیم بر برخی از صفات کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای (Zea mays L.) در رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 127-140]
 • سولفات پتاسیم تأثیر ریزجانداران افزاینده رشد بر برخی صفات رویشی و عملکرد دانه برنج (Oryza sativa L.) در مقادیر مختلف کود پتاسیم [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 197-214]
 • سولفات روی تأثیر محلول پاشی ریزمغذی‌های آهن، روی و کلسیم بر عملکرد دانه و روغن ارقام کنجد [دوره 5، شماره 3، 1391، صفحه 115-130]

ش

 • شاخص برداشت مطالعه تجمع، انتقال مجدد و شاخص برداشت ماده خشک و نیتروژن در ارقام مختلف گندم نان و دوروم [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 39-59]
 • شاخص برداشت بررسی تغییرات عملکرد گندم و صفات مرتبط با آن در شرایط معتدله نیمه مرطوب [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 17-34]
 • شاخص برداشت تأثیر تنش خشکی ملایم آخر فصل رشد بر ویژگی‌های زراعی ارقام گندم [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 117-134]
 • شاخص برداشت ارزیابی اثرات تیمارهای کنترل علف‌های‌هرز و تراکم بوته بر رشد و عملکرد عدس [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 135-148]
 • شاخص برداشت اثر سایکوسل بر عملکرد دانه و روغن گلرنگ در سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 17-32]
 • شاخص برداشت بررسی اثر هیدروپرایمینگ و پرایمینگ هورمونی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود در شرایط دیم و آبی [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 1-18]
 • شاخص برداشت اثر مقادیر ورمی‌کمپوست بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و کیفی ارقام همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 171-194]
 • شاخص برداشت بررسی زمان مناسب نشاکاری و میزان مصرف کود نیتروژن در کشت مجدد برنج (Oryza sativa L) رقم کوهسار در مازندران [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 195-207]
 • شاخص برداشت بهبود عملکرد، درصد روغن و پروتئین کنجد(Sesamum indicum L.) تحت شرایط تنش خشکی با محلول‌پاشی روی و بور [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 163-180]
 • شاخص برداشت پاسخ شاخص های رشدی، عملکرد و کارایی فیزیولوژیک و بازیافت ظاهری نیتروژن ذرت دانه‌ای به چند کشتی همزمان لگوم ها و سطوح مصرف کود اوره [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 75-92]
 • شاخص برداشت اثر تنش خشکی، کود شیمیایی و بیولوژیک و هورمون اسید سالیسیلیک بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد در گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 37-55]
 • شاخص برداشت بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و صفات رشدی تریتیکاله در شهرستان گرگان تحت تأثیر تاریخ‌های مختلف کاشت [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 227-249]
 • شاخص برداشت تاثیر کاربرد خاکی هیومیک‌‌اسید و محلول‌پاشی برگی بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان روغن گلرنگ ((Carthamus tinctorius L. [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 37-49]
 • شاخص برداشت ارزیابی سازگاری ارقام مختلف کلزا(Brassica napus L.) تحت شرایط آب و هوایی منطقه شیروان [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 33-56]
 • شاخص پایداری غشا، شوری کاهش اثر تنش شوری آب آبیاری توسط محلول‏پاشی سولفات پتاسیم در پنبه (Gossypium hirsutum L.) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 17-22]
 • شاخص تحمل ارزیابی تحمل به شوری نسل پنجم (M5) لاین های گندم نان، با استفاده از برخی شاخص های تحمل به تنش [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 35-49]
 • شاخص تحمل به تنش تأثیر تنش خشکی ملایم آخر فصل رشد بر ویژگی‌های زراعی ارقام گندم [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 117-134]
 • شاخص تغدیه نیتروژن مقایسه دو معادله نیتروژن بحرانی در تخمین شاخص تغذیه نیتروژن گیاه ذرت برای منطقه پاکدشت [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 87-100]
 • شاخص خشکی بررسی خشکی تحت شرایط افزایش دمای ناشی از تغییراقلیم در گندم دیم استان فارس با استفاده از شاخص خشکی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 151-174]
 • شاخص رقابتی تأثیر الگوهای مختلف کشت مخلوط جو (Hordeum vulgare) و ماشک‌گل‌خوشه‌ای (Vicia villosa dasycarpa) و نوع کود فسفر بر شاخصLER ، تولید ماده خشک و کیفیت علوفه [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 89-102]
 • شاخص زیست محیطی بررسی اثرات زیست محیطی نظام‌های تولید سیب‌زمینی در کشور با استفاده از ارزیابی چرخه حیات [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 199-224]
 • شاخص سبزینگی بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و صفات رشدی تریتیکاله در شهرستان گرگان تحت تأثیر تاریخ‌های مختلف کاشت [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 227-249]
 • شاخص سطح برگ بررسی اثر شاخص سطح برگ، ماده خشک و سرعت رشد محصول بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا [دوره 5، شماره 4، 1391، صفحه 1-18]
 • شاخص سطح برگ اثر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن بر رشد و تولید زیست توده گیاه دارویی خرفه [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 125-143]
 • شاخص سطح برگ تأثیر شرایط فاریاب و دیم بر عملکرد پیکر رویشی و عملکرد اسانس دو گونه دارویی مرزه خوزستانی(Satureja khuzistanica Jamzad.) و مرزه رشینگری (S. rechingeri Jamzad) در شمال خوزستان [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 61-76]
 • شاخص سطح برگ تاثیر فاصله ردیف و کاربرد علفکش بر شاخصهای رشد، عملکرد و اجزای عملکرد برنج در کشت مستقیم [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 31-49]
 • شاخص سطح برگ ارزیابی توان رقابتی دو رقم کنجد (Sesamum indicum L.) با توق (Xanthium strumarium L.) در فواصل مختلف ردیف گیاه زراعی [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 19-40]
 • شاخص سطح برگ تأثیر گیاهان کود سبز و منابع مختلف نیتروژن بر بیومس علف‌های هرز و برخی خصوصیات رشدی کلزا [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 137-154]
 • شاخص سطح برگ اثر دور آبیاری و محلول‌پاشی عناصرآهن و روی بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و عملکرد آفتاب‌گردان [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 77-90]
 • شاخص سطح برگ ارزیابی سازگاری ارقام مختلف کلزا(Brassica napus L.) تحت شرایط آب و هوایی منطقه شیروان [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 33-56]
 • شاخص کلروفیل بررسی اثر مقادیر مختلف کود پلت‌شده دامی و اوره و ریزمغذی‌ها بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد روغن گیاه دارویی کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo var. styriaca) [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 145-161]
 • شاخص گیاهی مقایسه روش زمین‏ آمار و استفاده از داده‏ های سنجش از دور به‏ منظور پیش بینی عملکرد گندم در برخی از مراحل رشد (مطالعه موردی:اراضی مزرعه نمونه استان گلستان) [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 51-76]
 • شاخص‌های تحمل بررسی تحمل خشکی در ژنوتیپ‌های گندم دیم تحت شرایط متفاوت رطوبتی [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 129-143]
 • شاخص‌های تحمل استفاده از شاخص‌های تحمل تنش برای ارزیابی تحمل اکوتیپ‌های Aegilops triuncialis به خشکی انتهایی [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 79-93]
 • شاخص های تحمل به تنش ارزیابی ژنوتیپ های برنج در شرایط خشکی و عدم تنش خشکی براساس شاخص های تحمل و حساسیت [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 55-75]
 • شاخص های تحمل به تنش ارزیابی تحمل به خشکی چند رقم کلزا بر اساس خصوصیات فیزیولوژی و زراعی در منطقه یزد [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 77-97]
 • شاخص‌های تحمل به تنش ارزیابی تحمل به خشکی در ارقام و لاین‌های پیشرفته سورگوم دانه‌ای در شرایط تنش کم‌آبیاری [دوره 5، شماره 3، 1391، صفحه 63-79]
 • شاخص‌های تنش ببررسی شاخص های تنش در انتخاب ژنوتیپ های گندم متحمل به شرایط دیم و تنش شوری متوسط و شدید در استان گلستان [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 127-144]
 • شاخصهایرشد تاثیر همیاری باکتری سودوموناس فلورسنس در کاهش اثرات تنش شوری در کانولا (Brassica napus L.) [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 201-220]
 • شاخص‌های رشد بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت بر شاخص های رشد و عملکرد ارقام برنج در شمال خوزستان [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 167-184]
 • شاخص‌های گیاهی ارزیابی تناسب کشت گندم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور و فرآیند تحلیل شبکه‌ای در حوزه قره‌سوی شهرستان گرگان [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 1-22]
 • شاخص‌های گیاهی ارزیابی شاخص‌های پوشش گیاهی مبتنی بر سنجش از دور در مراحل مختلف رشد برای برآورد زیست‌توده ذرت [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 29-41]
 • شاخص‌های گیاهی تخمین عملکرد گندم آبی (Triticum aestivum L.) با استفاده از داده‌های سنجش از دور (مطالعه موردی شهرستان شهرکرد) [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 57-72]
 • شبدر برسیم تأثیر کشت گیاهان پوششی زمستانه و نحوی از بین بردن آن بر خصوصیات کیفی و درآمد توتون تیپ گرم‏خانه‏ای (K326) [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 19-33]
 • شبدر برسیم اثر تناوب زراعی، تلقیح با ازتوباکتر کروکوکوم و مقدار نیتروژن بر عملکرد برنج [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 211-230]
 • شبکه عصبی مصنوعی امکان سنجی استفاده از اضافه بار پتاسیم در تعیین پتاسیم قابل جذب در برخی مزارع گندم دیم استان گلستان [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 57-73]
 • شبیه سازی ارزیابی کوددهی نیتروژن مزارع گندم در منطقه گرگان [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 19-32]
 • شبیه سازی مدلی ساده برای شبیه سازی رشد، نمو و عملکرد گیاه باقلا در استان گلستان [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 133-152]
 • شرایط پتانسیل برآورد پارمترهای مربوط به برخی ارقام غالب ذرت دانه‌ای در کشور به منظور استفاده در مدل مکانیزم‌گرای APSIM [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 129-147]
 • شرایط دیم تأثیر تراکم بذر و کنترل علف¬های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم عدس دیم در شرایط نیمه گرمسیری [دوره 5، شماره 4، 1391، صفحه 135-150]
 • شرایط دیم اثر شوری و خشکی بر رشد، کارایی مصرف آب و غلظت سدیم و پتاسیم دو ژنوتیپ گندم بهاره آبی و دیم [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 23-46]
 • شرایط دیم و شرایط آبی ببررسی شاخص های تنش در انتخاب ژنوتیپ های گندم متحمل به شرایط دیم و تنش شوری متوسط و شدید در استان گلستان [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 127-144]
 • شرایط محیطی و توده بذری تأثیر شرایط محیطی بر بنیه بذر سویای نواحی مختلف ایران [دوره 5، شماره 4، 1391، صفحه 87-104]
 • شوری آب اثر سطوح تنش شوری بر صفات کمی و کیفی ارقام مختلف کلزا در شرایط کاربرد ورمی کمپوست [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 133-151]
 • شوری انتهای فصل بررسی صفات فیزیولوژیکی مرتبط با انتقال مجدد ذخایر ساقه تحت تنش شوری انتهای فصل در گندم [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 25-44]
 • شوری خاک واکنش رشد و عملکرد گندم به تراکم در خاک‏های شور و کشت دیم [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 57-72]
 • شوری خاک مقایسه روش‎های درون‎یابی زمین‎آماری (کریجینگ) برای تخمین شوری خاک و عملکرد گندم در مزرعه نمونه ارتش آق ‏قلا [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 1-16]
 • شوری، کلزا، غلظت دی اکسید کربن اثرات شوری روی کمیت و کیفیت عملکرد ارقام کلزا در غلظت های مختلف دی اکسید کربن هوا [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 1-16]

ص

 • صفات اثر تاریخ کاشت بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum) در شرایط آب و هوایی استان گلستان [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 67-86]
 • صفات ریخت‌شناسی بررسی ارتباط وقوع مراحل فنولوژیکی و ویژگی‏های مورفولوژیکی با کمیّت و کیفیت بذر چغندرقند [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 115-138]
 • صفات زراعی تاثیر قطع آبیاری بر انتقال مجدد ماده خشک و برخی صفات زراعی در جو بهاره [دوره 4، شماره 4، 1390، صفحه 19-38]
 • صفات فیزیولوژیکی تتاثیر نیتروژن و آرسینک بر رنگدانه های فتوسنتزی، فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان و مقادیر عناصر معدنی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 105-120]
 • صفات کیفی بررسی ویژگی¬های کمی و کیفی ژنوتیپ¬های ذرت سیلوئی در منطقه ورامین [دوره 5، شماره 4، 1391، صفحه 19-38]
 • صفات کیفی اثر دما در مرحله پر شدن دانه بر برخی صفات کیفی دانه برنج در شرایط اقلیمی مازندران [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 141-154]
 • صفات کمی بررسی ویژگی¬های کمی و کیفی ژنوتیپ¬های ذرت سیلوئی در منطقه ورامین [دوره 5، شماره 4، 1391، صفحه 19-38]
 • صفات کمی و کیفی بررسی تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد کمی و کیفی چهار رقم کلزای سازگار با مناطق سرد در اراک [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 159-167]
 • صفات کمّی و کیفی بذر بررسی ارتباط وقوع مراحل فنولوژیکی و ویژگی‏های مورفولوژیکی با کمیّت و کیفیت بذر چغندرقند [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 115-138]
 • صفات مرفوفیزیولوژیک تأثیر سویه‌های باکتری سودوموناس (Pseudomonas fluorescens) بر صفات مرفوفیزیولوژیک و جذب عناصر غذایی در برخی ارقام برنج [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 141-149]
 • صفات مورفوفنولوژیک بررسی برخی صفات مورفوفنولوژیک مرتبط با عملکرد و زودرسی در ارقام اصلاح شده کینوا (Chenopodium quinoa) [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 153-169]

ض

 • ضایعات میگو و ماهی تأثیر کاربرد کود آلی با منشأ ماهی و میگو بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 135-146]
 • ضخامت برگ لوله ای شدن برگ گندم در شرایط تنش خشکی و تأثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 117-132]
 • ضریب استهلاک نور تأثیر نیتروژن و گوگرد بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک گلرنگ بهاره [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 37-56]
 • ضریب خاموشی ارزیابی ضریب خاموشی و کارایی مصرف نور در ارقام مختلف گلرنگ تحت سطوح مختلف کود نیتروژن [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 67-86]

ط

 • طبقه‌بندی نظارت‌شده ارزیابی تناسب کشت گندم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور و فرآیند تحلیل شبکه‌ای در حوزه قره‌سوی شهرستان گرگان [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 1-22]
 • طول جوانه ارزیابی برخی از عوامل مؤثر بر کارایی رایندیت در شکستن خواب ریزغده های سیب‏‏زمینی [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 97-108]
 • طول دوره پر شدن دانه بررسی رابطه زمان وقوع و طول مراحل مختلف نموی با توان تولید دانه در ارقام زراعی گندم های ایران [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 99-116]
 • طول دوره خواب ارزیابی برخی از عوامل مؤثر بر کارایی رایندیت در شکستن خواب ریزغده های سیب‏‏زمینی [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 97-108]
 • طول دوره رشد ارزیابی تناسب اقلیمی کشاورزی الگوی کشت زمستانه سیب زمینی(Solanum tuberosum) در استان کرمان [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 95-113]
 • طول رشد سنبله بررسی رابطه زمان وقوع و طول مراحل مختلف نموی با توان تولید دانه در ارقام زراعی گندم های ایران [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 99-116]
 • طول میانگره ارزیابی تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و منابع مختلف نیتروژن بر تجمع مواد ذخیره‌ای در ساقه گندم و انتقال مجدد آن [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 113-134]

ظ

 • ظرف کشت بررسی اثرات منبع هیدرات کربن، عامل ژلی و ظرف کشت روی ریزازدیادی گیاه سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 1-15]
 • ظهور ابریشم تاثیر اکسین، سیتوکینین و الگوی کاشت بر عملکرد دانه و شاخص‌های تحمل به شوری ذرت [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 191-209]

ع

 • عامل ژلی بررسی اثرات منبع هیدرات کربن، عامل ژلی و ظرف کشت روی ریزازدیادی گیاه سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 1-15]
 • عدس ارزیابی اثرات تیمارهای کنترل علف‌های‌هرز و تراکم بوته بر رشد و عملکرد عدس [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 135-148]
 • علف‌کش ارزیابی اثرات تیمارهای کنترل علف‌های‌هرز و تراکم بوته بر رشد و عملکرد عدس [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 135-148]
 • علف‌کش‌ ارزیابی کارآیی علف‌کش دومنظوره توتال و اختلاط دو علف‌کش تری بنورون متیل و پینوکسادان در مراحل مختلف رشدی گیاه گندم [دوره 4، شماره 2، 1390، صفحه 17-30]
 • علف‌کش تیوبنکارب تأثیر زمان غرقاب و کاربرد علف‌کش بر کارایی تیوبنکارب در شالیزار [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 1-23]
 • علف¬های هرز اثر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر رشد و توانایی رقابتی سویا و ارزن با علف‌های هرز سلمه تره و تاج خروس [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]
 • علف‌های هرز تأثیر گیاهان کود سبز و منابع مختلف نیتروژن بر بیومس علف‌های هرز و برخی خصوصیات رشدی کلزا [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 137-154]
 • علف هرز بررسی روند تحقیقات بذر در ایران: از گذشته تا حال [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 33-50]
 • عمق کاشت .pH اثرات عوامل محیطی بر جوانه زنی و سبز شدن چاودار زراعی به عنوان گیاه خودرو در مزراع گندم [دوره 5، شماره 4، 1391، صفحه 121-134]
 • عملیات زراعی مصرف سوخت، انرژی و انتشار گازهای گلخانه ‏ای ناشی از هر یک از عملیات زراعی در تولید سویا [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 1-23]
 • عملیات زراعی بررسی عوامل مؤثر بر مصرف سوخت در تولید سویا در استان گلستان [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 157-177]
 • عملکرد تاثیر قطع آبیاری بر انتقال مجدد ماده خشک و برخی صفات زراعی در جو بهاره [دوره 4، شماره 4، 1390، صفحه 19-38]
 • عملکرد مطالعه اثرات سطوح مختلف تقسیط نیتروژن و رقم بر صفات زراعی و عملکرد ذرت دانه‌ای [دوره 4، شماره 2، 1390، صفحه 1-16]
 • عملکرد تاثیر سطوح مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر خصوصیت‌های کمی و کیفی کتان روغنی [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 37-51]
 • عملکرد تاثیر تنش شوری بر برخی خصوصیات کمی و کیفی ارقام کلزای بهاره [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 53-70]
 • عملکرد اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر عملکرد، اجزاء عملکرد و برخی خصوصیات ریخت‌شناسی لوبیا چیتی رقم C.O.S.16 در منطقه یاسوج [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 1-18]
 • عملکرد واکنش گیاه برنج به کاربرد چندساله ورمیکمپوست بهصورت جداگانه و غنی شده با کودهای شیمیایی مختلف [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 19-35]
 • عملکرد تأثیر نیتروژن و گوگرد بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک گلرنگ بهاره [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 37-56]
 • عملکرد اثرات کم‌آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی رقم‌های سویا در منطقه رشت [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 93-109]
 • عملکرد تأثیر کاربرد کودهای زیستی نیتروژن همراه با کود اوره بر برخی صفات کمی و کیفی سیب‌زمینی رقم مارفونا [دوره 5، شماره 3، 1391، صفحه 131-144]
 • عملکرد بررسی ویژگی¬های کمی و کیفی ژنوتیپ¬های ذرت سیلوئی در منطقه ورامین [دوره 5، شماره 4، 1391، صفحه 19-38]
 • عملکرد مطالعه عملکرد دانه و میزان محتوی عناصر پرمصرف بذر سه رقم کلزای زمستانه تحت تأثیر منابع مختلف نیتروژن [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 109-123]
 • عملکرد اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی آهن و روی بر ویژگی‌های کمی و کیفی دو گونه یونجه یک‌ساله [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 125-148]
 • عملکرد نگرشی کاربردی در پیش بینی تولید و سود اقتصادی ارقام گندم در تداخل با چاودار وحشی با استفاده از مدل های رگرسیونی [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 149-170]
 • عملکرد بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت بر شاخص های رشد و عملکرد ارقام برنج در شمال خوزستان [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 167-184]
 • عملکرد واکنش رشد و عملکرد گندم به تراکم در خاک‏های شور و کشت دیم [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 57-72]
 • عملکرد اثر تغذیه گیاهی بر برخی صفات مرفولوژیک و میزان پروتئین گلرنگ تحت رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 165-176]
 • عملکرد ارزیابی ژنوتیپ های برنج در شرایط خشکی و عدم تنش خشکی براساس شاخص های تحمل و حساسیت [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 55-75]
 • عملکرد برآورد پارامترهای گیاهی مدل QUEFTS برای بهینه سازی تغذیه NPK در گندم [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 41-62]
 • عملکرد اثر سطوح مختلف آبیاری و هیدروژل‌ سوپرجاذب بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اسانس گیاه انیسون (anisum.L Pimpinella) [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 51-66]
 • عملکرد تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد و کارایی مصرف کود ذرت دانه ای (Zea mays L.) برای تاریخ‌های مختلف کاشت در اردبیل [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 45-65]
 • عملکرد تاثیر تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه آفتابگردان در سطوح مختلف نیتروژن [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 121-136]
 • عملکرد ارزیابی برهمکنش‌ نیتروژن و آب شور طبیعی بر عملکرد، تعرق تجمعی وکارآیی مصرف آب در کلزا [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 57-73]
 • عملکرد اثر تاریخ و تراکم کاشت بر برخی صفات زراعی و میزان دی‌آلیل‌دی‌سولفید اکسید گیاه دارویی سیر [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 75-85]
 • عملکرد اصلاح موتاسیونی با پرتوتابی گاما برای بهبود انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و تولید در گندم [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 77-101]
 • عملکرد واکنش برخی خصوصیات زراعی باقلا (Vicia faba L.) به کودهای زیستی در شرایط تنش کم‌آبی [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 107-120]
 • عملکرد واکنش ژنوتیپ‌های مختلف گلرنگ (.Carthamus tinctoriuos L) به محلول پاشی نانو اکسید آهن در شرایط کم آبیاری [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 121-136]
 • عملکرد ارزیابی ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris) برای کشت پاییزه در مناطق سرد معتدل در شرایط مزرعه [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 142-147]
 • عملکرد عملکرد گیاه آزی وش در اثر تراکم و دوره های آبیاری مختلف در زمان بذرگیری [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 47-62]
 • عملکرد فرا تحلیل سطح اثر کود نیتروژنه بر عملکرد گیاهان صنعتی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 63-78]
 • عملکرد اسانس تأثیر شرایط فاریاب و دیم بر عملکرد پیکر رویشی و عملکرد اسانس دو گونه دارویی مرزه خوزستانی(Satureja khuzistanica Jamzad.) و مرزه رشینگری (S. rechingeri Jamzad) در شمال خوزستان [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 61-76]
 • عملکرد اسانس بررسی اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه خوزستانی(Satureja khuzistanica Jamzad) [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 87-103]
 • عملکرد اسانس اثر نسبت‌های کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی زنیان و لوبیا بر عملکرد و اجزای عملکرد [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 1-24]
 • عملکرد اسانس تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و تاریخ نشاکاری بر خصوصیات رشد، عملکرد و میزان اسانس نعناع فلفلی در کشت مخلوط ردیفی با عدس [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 119-132]
 • عملکرد اسانس و عملکرد بیولوژیک تاثیر سطوح تنش خشکی و کود نیتروژن بر صفات کمی و کیفی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 109-125]
 • عملکرد اقتصادی تاثیر سوپر جاذب بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود (arietinum L. Cicer) در شرایط تنش خشکی انتهای فصل [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 191-202]
 • عملکرد اقتصادی و عملکرد بیولوژیک بررسی تاثیر کاربرد برگی فولات در مراحل مختلف رشدی بر عملکرد کمی و کیفی گندم [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 57-70]
 • عملکرد برگ بررسی امکان تولید علوفه در دو توده کوشیا (Kochia scoparia L.) با کاهش مصرف آب در شرایط شور [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 1-19]
 • عملکرد برگ فعالیتهای بهبود دهنده قارچ میکوریزا در بوته های توتون در مواجهه با افزایش غلظت کلر در آب آبیاری [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 155-174]
 • عملکرد بهینه تجزیه و تحلیل خلأ عملکرد برنج در ارتباط با ویژگی‌های خاک در دشت فومنات [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 159-172]
 • عملکرد بیولوژیک ارزیابی اثرات تیمارهای کنترل علف‌های‌هرز و تراکم بوته بر رشد و عملکرد عدس [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 135-148]
 • عملکرد بیولوژیک بررسی اثر تنش غرقابی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (.Brassica napus L) [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 23-42]
 • عملکرد بیولوژیک اثر تنش خشکی، کود شیمیایی و بیولوژیک و هورمون اسید سالیسیلیک بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد در گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 37-55]
 • عملکرد بیولوژیکی تاثیر سوپر جاذب بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود (arietinum L. Cicer) در شرایط تنش خشکی انتهای فصل [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 191-202]
 • عملکرد پتانسیل استفاده از آنالیز خط مرزی در مطالعات خلا عملکرد: مطالعه موردی گندم در گرگان [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 183-201]
 • عملکرد پروتئین خام ارزیابی کیفیت علوفه در کشت مخلوط ذرت با برخی لگوم‌ها [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 77-96]
 • عملکرد خشک تأثیر شرایط فاریاب و دیم بر عملکرد پیکر رویشی و عملکرد اسانس دو گونه دارویی مرزه خوزستانی(Satureja khuzistanica Jamzad.) و مرزه رشینگری (S. rechingeri Jamzad) در شمال خوزستان [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 61-76]
 • عملکرد دانه تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد، درصد روغن و ترکیب اسیدهای چرب گیاه کرچک [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 89-104]
 • عملکرد دانه اثر مصرف مقادیر مختلف کودهای پتاسیم و نیتروژن بر عملکرد و اجزا عملکرد کلزا بعد از کشت برنج [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 151-158]
 • عملکرد دانه ارزیابی تحمل به خشکی در ارقام و لاین‌های پیشرفته سورگوم دانه‌ای در شرایط تنش کم‌آبیاری [دوره 5، شماره 3، 1391، صفحه 63-79]
 • عملکرد دانه مقایسه ارقام مختلف گندم و بررسی روابط بین صفات آن‌ها با استفاده از روش‌های آماری یک و چندمتغیره [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 191-203]
 • عملکرد دانه بررسی تغییرات عملکرد گندم و صفات مرتبط با آن در شرایط معتدله نیمه مرطوب [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 17-34]
 • عملکرد دانه ارزیابی اثرات تیمارهای کنترل علف‌های‌هرز و تراکم بوته بر رشد و عملکرد عدس [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 135-148]
 • عملکرد دانه تاثیر مقادیر کود آلی گوگرد و تقسیط نیتروژن بر عملکرد و اجزاء آن در آفتابگردان [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 1-15]
 • عملکرد دانه مطالعه واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در رقابت با علف هرز خردل وحشی در گرگان [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 187-214]
 • عملکرد دانه انتخاب ژنوتیپ های مناسب کلزا جهت کشت دوم در شالیزارهای گیلان [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 201-213]
 • عملکرد دانه ارزیابی زمان و میزان مصرف کود روی بر کمیت و کیفیت باقلا [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 95-107]
 • عملکرد دانه لوله ای شدن برگ گندم در شرایط تنش خشکی و تأثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 117-132]
 • عملکرد دانه بررسی زمان مناسب نشاکاری و میزان مصرف کود نیتروژن در کشت مجدد برنج (Oryza sativa L) رقم کوهسار در مازندران [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 195-207]
 • عملکرد دانه بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد خردل سیاه (Brassica nigra) در شرایط آب و هوایی ابرکوه [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 183-198]
 • عملکرد دانه ارزیابی عملکرد و صفات مورفولوژیک ذرت شیرین با کاربرد سطوح مختلف آبیاری و روش های کشت [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 127-150]
 • عملکرد دانه بررسی اثر دورهای مختلف آبیاری بر برخی خصوصیات زراعی هیبرید‏های داخلی و خارجی ذرت(Zea mays L.) در منطقه شمال خوزستان [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 65-75]
 • عملکرد دانه تاثیر تراکم کاشت و سطوح کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا در شهرستان رودسر [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 73-84]
 • عملکرد دانه ارزیابی تحمل به شوری نسل پنجم (M5) لاین های گندم نان، با استفاده از برخی شاخص های تحمل به تنش [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 35-49]
 • عملکرد دانه اثر دور آبیاری و محلول‌پاشی عناصرآهن و روی بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و عملکرد آفتاب‌گردان [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 77-90]
 • عملکرد دانه ارزیابی سازگاری ارقام مختلف کلزا(Brassica napus L.) تحت شرایط آب و هوایی منطقه شیروان [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 33-56]
 • عملکرد ریشه اثر محلول پاشی سیلیس در بهبود صفات کمی و کیفی دو رقم چغندرقند(Beta vulgaris L.) در تربت حیدریه [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 129-142]
 • عملکرد روغن بررسی اثر مقادیر مختلف کود پلت‌شده دامی و اوره و ریزمغذی‌ها بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد روغن گیاه دارویی کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo var. styriaca) [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 145-161]
 • عملکرد زیستی اثر سایکوسل بر عملکرد دانه و روغن گلرنگ در سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 17-32]
 • عملکرد زیستی بهبود عملکرد، درصد روغن و پروتئین کنجد(Sesamum indicum L.) تحت شرایط تنش خشکی با محلول‌پاشی روی و بور [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 163-180]
 • عملکرد زیست توده بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و صفات رشدی تریتیکاله در شهرستان گرگان تحت تأثیر تاریخ‌های مختلف کاشت [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 227-249]
 • عملکرد ساقه بررسی امکان تولید علوفه در دو توده کوشیا (Kochia scoparia L.) با کاهش مصرف آب در شرایط شور [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 1-19]
 • عملکرد سیب زمینی بررسی تاثیرکاربرد بهبود دهنده‎های رشد و کودهای شیمیایی بر رشد و عملکرد سیب زمینی (Solanum tuberosum) [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 173-186]
 • عملکرد سویا پیش‌بینی اجزای ‌عملکرد سویا با‌ استفاده از شبکه‌عصبی ‌مصنوعی تحت اثر کود‌نیتروژن و تراکم‌بوته [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 63-76]
 • عملکرد سویا تأثیرسرفکتانت و کود پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا(رقم DPX)در شرایط تنش رطوبتی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 17-32]
 • عملکرد شکر خالص اثر محلول پاشی سیلیس در بهبود صفات کمی و کیفی دو رقم چغندرقند(Beta vulgaris L.) در تربت حیدریه [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 129-142]
 • عملکرد علوفه اثر نسبت های کشت مخلوط جو با ماشک گل خوشه ای بر جمعیت و تنوع علف‌های هرز و عملکرد [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 131-156]
 • عملکرد علوفه بررسی امکان تولید علوفه در دو توده کوشیا (Kochia scoparia L.) با کاهش مصرف آب در شرایط شور [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 1-19]
 • عملکرد علوفه اثر مقادیر نیتروژن و الگوی کشت مخلوط ردیفی بر کمیت و کیفیت علوفه جو (Hordeum vulgare) و نخود فرنگی (Pisum sativum) و نسبت برابری زمین [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 39-54]
 • عملکرد غده سیب‌زمینی ارزیابی کارایی مقادیر مختلف سه علف‌کش اتال‌فلورالین، تریفلورالین و پند‌یمتالین در کنترل علف‌های‌هرز مزارع سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 79-98]
 • عملکرد غلاف سبز مقایسه عملکرد ژنوتیپ‌های بدون تانن و دارای تانن باقلا در شرایط آب و هوایی گرگان [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 113-125]
 • عملکرد قابل حصول خلا عملکرد مرتبط با مدیریت زراعی و علفهای هرز در گندم: مطالعه موردی استان گلستان- بندر گز [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 135-156]
 • عملکرد کلاله بررسی و مقایسه تاثیر محلول پاشی و مصرف خاکی اسید هیومیک بر ویژگی های رشدی و عملکرد گل زعفران [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 123-132]
 • عملکرد کوانتومی اثر تنش شوری بر برخی از خصوصیات فتوسنتزی پنج توده‌ کوشیا (Kochia scoparia (L.) Schrad.) [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 77-95]
 • عملکرد کوانتومی برهمکنش تلقیح ریزوبیوم و سطوح نیتروژن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و عملکرد ارقام سویا (Glycine max L.) در شرایط آب و هوایی کرمانشاه [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 77-93]
 • عملکرد کوانتومی فتوسیستم II تأثیر کمبود آب برمحتوای نسبی آب برگ، شاخص‌های فلورسانس کلروفیل و عملکرد دانه چهار رقم لوبیا چیتی [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 169-190]
 • عملکرد معادل تأثیر سطوح نیتروژن و نسبت‎های کشت مخلوط سری جایگزینی بر عملکرد علوفه و شاخص‌های رقابت جو (Hordeum vulgare) و نخود فرنگی (Pisum sativum) [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 199-214]
 • عملکرد معادل تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و تاریخ نشاکاری بر خصوصیات رشد، عملکرد و میزان اسانس نعناع فلفلی در کشت مخلوط ردیفی با عدس [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 119-132]
 • عملکرد نی مقایسه شاخص‌های کمی و کیفی برداشت سبز و سوخته ارقام نیشکر [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 99-110]
 • عملکرد نسبی ارزیابی زمان و میزان مصرف کود روی بر کمیت و کیفیت باقلا [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 95-107]
 • عملکرد و اجزاء عملکرد ارزیابی تحمل به خشکی چند رقم کلزا بر اساس خصوصیات فیزیولوژی و زراعی در منطقه یزد [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 77-97]
 • عملکرد و اجزای عملکرد تأثیر انواع کودهای نیتروژن‌دار بر کلزا (Brassica napus L.) در شرایط کاربرد مواد کمک دهنده [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 1-10]
 • عملکرد و اجزای عملکرد اثر ماندابی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه نخود در شرایط دیم [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 51-64]
 • عملکرد و اجزای عملکرد برهمکنش تلقیح ریزوبیوم و سطوح نیتروژن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و عملکرد ارقام سویا (Glycine max L.) در شرایط آب و هوایی کرمانشاه [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 77-93]
 • عملکرد و اجزای عملکرد تأثیر روش‌های آبیاری و محلول‌پاشی عناصر غذایی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم کشوری [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 27-40]
 • عملکرد واقعی خلا عملکرد مرتبط با مدیریت زراعی و علفهای هرز در گندم: مطالعه موردی استان گلستان- بندر گز [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 135-156]
 • عملکرد وش کاهش اثر تنش شوری آب آبیاری توسط محلول‏پاشی سولفات پتاسیم در پنبه (Gossypium hirsutum L.) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 17-22]
 • عناصر پرمصرف و کم‌مصرف بررسی تأثیر کود فسفر و محلول‌پاشی کلات آهن در میزان جذب عناصر کم‌مصرف، میزان پرولین و کربوهیدرات‌های محلول در گندم نان و تعدادی از گونه‌های اجدادی آن در شرایط دیم [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 1-17]
 • عناصر غذایی مطالعه عملکرد دانه و میزان محتوی عناصر پرمصرف بذر سه رقم کلزای زمستانه تحت تأثیر منابع مختلف نیتروژن [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 109-123]
 • عناصر غذایی بررسی اثر محلول‏پاشی پتاسیم، روی و بور بر دمای سایه انداز گیاهی، صفات فیزیولوژیک و عملکرد دو رقم گندم نان (Triticum aestivum L.) تحت تاریخ‏های کاشت مناسب و تأخیری [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 187-203]
 • عناصر ماکرو بررسی اثرات نمک‌های پتاسیم، کلسیم و منیزیم بر ریزازدیادی و تولید غده‌چه در سیب‌زمینی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 73-88]
 • عناصر معدنی بررسی برخی ویژگیهای کیفی گیاه رزماری تحت تاثیر محلولپاشی انواع ترکیبات غذایی در زمانهای برداشت مختلف [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 119-134]
 • عناصریونی تاثیر همیاری باکتری سودوموناس فلورسنس در کاهش اثرات تنش شوری در کانولا (Brassica napus L.) [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 201-220]
 • عنصر غذایی بررسی برهمکنش نیتروژن و شوری بر عملکرد، درصد روغن و کارآیی استفاده از نیتروژن در کلزا [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 193-211]
 • عوامل محیطی استفاده از آنالیز خط مرزی در مطالعات خلا عملکرد: مطالعه موردی گندم در گرگان [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 183-201]
 • عوامل مدیریتی استفاده از آنالیز خط مرزی در مطالعات خلا عملکرد: مطالعه موردی گندم در گرگان [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 183-201]
 • عوامل مدیریتی بررسی خلاء عملکرد پنبه به روش آنالیز خط مرزی در شهرستان‌های آق قلا و علی آباد کتول در استان گلستان [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 15-28]

غ

 • غالبیت تأثیر سطوح نیتروژن و نسبت‎های کشت مخلوط سری جایگزینی بر عملکرد علوفه و شاخص‌های رقابت جو (Hordeum vulgare) و نخود فرنگی (Pisum sativum) [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 199-214]
 • غرقاب بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی، فلورسانس کلروفیل، میزان کلروفیل (a, b) و کارتنویید برگ تحت تاثیر دوره غرقابی و رژیم‌های مختلف تغذیه‌ای در گیاه سویا (Glycine max (L.) Merr [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 1-30]
 • غرقابی اثرات طول دوره غرقابی و دما بر خصوصیات رویشی و فعالیت آنزیم‎های گلیکولیتیک- تخمیری در گیاهچه پنبه (Gossypium hirsutum L.) [دوره 5، شماره 3، 1391، صفحه 145-156]
 • غرقاب و کارآیی تبدیل اثر تنش غرقابی بر جوانه‎زنی و اجزای رشد هتروتروفیک گیاهچه گندم در دماهای مختلف [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 51-69]
 • غشای سیتوپلاسمی اثر تنش یخ‌زدگی بر نشت الکترولیت‌ها در تعدادی از ارقام چغندر‌قند (Beta vulgaris L.) [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 63-76]
 • غلاف واکنش برخی خصوصیات زراعی باقلا (Vicia faba L.) به کودهای زیستی در شرایط تنش کم‌آبی [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 107-120]
 • غلظت تأثیر زمان غرقاب و کاربرد علف‌کش بر کارایی تیوبنکارب در شالیزار [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 1-23]
 • غلظت عناصر تاثیر تلقیح باکتری ریزوبیوم و قارچ میکوریزای بر جذب برخی عناصر معدنی توسط نخود در سطوح مختلف کود سولفات آهن [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 71-87]
 • غلظت فسفر تجمع و تخصیص تسهیم فسفر و ماده‌خشک تحت تأثیر مقدار فسفر کودی و مایه‌زنی با باکتری استرپتومایسس در گندم و جو [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 39-58]
 • غلظت نیتروژن بحرانی مقایسه دو معادله نیتروژن بحرانی در تخمین شاخص تغذیه نیتروژن گیاه ذرت برای منطقه پاکدشت [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 87-100]

ف

 • فاصله ردیف خیلی‌کم عملکرد و کیفیت الیاف پنبه در سیستم کاشت با فواصل ردیف خیلی‌کم و رایج [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 75-91]
 • فاصله کاشت تاثیر تراکم کاشت و سطوح کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا در شهرستان رودسر [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 73-84]
 • فاکتور گیاه پالایی اثر کود فسفاته در شرایط تنش شوری بر سرنوشت کادمیم در گیاه و خصوصیات کیفی توتون [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 89-106]
 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) پهنه‏بندی مناطق مستعد کشت سویا در حوزه قره‏سو با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 175-187]
 • فسفر تاثیر سطوح مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر خصوصیت‌های کمی و کیفی کتان روغنی [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 37-51]
 • فسفر تأثیر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن بر ماده خشک و جذب عناصر غذایی اولیه پرمصرف در سورگوم علوفه‌ای [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 185-202]
 • فسفر بررسی تأثیر سطوح مختلف فسفر در شرایط اسمو- هیدروترمال پرایمینگ بذر بر عملکرد ذرت دانه‌ای [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 1-22]
 • فسفر بارور-2 واکنش برخی خصوصیات زراعی باقلا (Vicia faba L.) به کودهای زیستی در شرایط تنش کم‌آبی [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 107-120]
 • فصل رشد تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد و کارایی مصرف کود ذرت دانه ای (Zea mays L.) برای تاریخ‌های مختلف کاشت در اردبیل [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 45-65]
 • فلاونوئید تاثیر کاربرد سطوح ورمیکمپوست و نیتروژن بر برخی صفات آگرومورفولوژیکی، رنگدانه‌های فتوسنتزی و محتوای اسانس گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis L.) [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 131-137]
 • فلورسانس اثر براسینواستروئید بر تحمل ارقام گلرنگ به تنش خشکی در اردبیل [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 17-31]
 • فلورسانس پاسخ عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) به منابع نیتروژن در سطوح مختلف آبیاری [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 143-156]
 • فلورسانس کلروفیل اثر شوری بر روابط آبی، تنظیم‌‌کننده‌های اسمزی و عملکرد سه گونه دارویی از جنس بارهنگ [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 145-158]
 • فلورسانس کلروفیل بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی، فلورسانس کلروفیل، میزان کلروفیل (a, b) و کارتنویید برگ تحت تاثیر دوره غرقابی و رژیم‌های مختلف تغذیه‌ای در گیاه سویا (Glycine max (L.) Merr [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 1-30]
 • فلورسانس متغیر تأثیر کمبود آب برمحتوای نسبی آب برگ، شاخص‌های فلورسانس کلروفیل و عملکرد دانه چهار رقم لوبیا چیتی [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 169-190]
 • فلئورسانس کلروفیل بررسی اثر محلول‏پاشی پتاسیم، روی و بور بر دمای سایه انداز گیاهی، صفات فیزیولوژیک و عملکرد دو رقم گندم نان (Triticum aestivum L.) تحت تاریخ‏های کاشت مناسب و تأخیری [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 187-203]
 • فن سوپرماتریس ارزیابی تناسب کشت گندم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور و فرآیند تحلیل شبکه‌ای در حوزه قره‌سوی شهرستان گرگان [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 1-22]
 • فنل بررسی تأثیر تنش شوری در مراحل مختلف رشدی بر خصوصیات کمی و کیفی علوفه کوشیا [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 111-128]
 • فنولوژی بررسی اثر کود نیتروژن، ورمی کمپوست و نیتروکسین بر شاخص های رشد، مراحل فنولوژیک و عملکرد دانه کنجد [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 73-100]
 • فنولوژی اثر توأم تنش گرمای آخر فصل رشد و رقابت بین بوتهای بر فنولوژی، عملکرد و اجزای عملکرد باقلا [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 151-163]
 • فنولوژی مدلی ساده برای شبیه سازی رشد، نمو و عملکرد گیاه باقلا در استان گلستان [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 133-152]

ق

 • قابلیت هضم بررسی تأثیر تنش شوری در مراحل مختلف رشدی بر خصوصیات کمی و کیفی علوفه کوشیا [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 111-128]
 • قارچ درون‌زی پاسخ فیزیولوژیک و تغذیه ای گیاه یونجه(Medicago sativa. Cv.Hamedani) در تلقیح با قارچ درون زی Piriformospora indica و باکتری Azospirillum Spp تحت تنش شوری [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 109-129]
 • قارچ میکوریز تاثیر تلقیح باکتری ریزوبیوم و قارچ میکوریزای بر جذب برخی عناصر معدنی توسط نخود در سطوح مختلف کود سولفات آهن [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 71-87]
 • قدرت تراکتور بررسی عوامل مؤثر بر مصرف سوخت در تولید سویا در استان گلستان [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 157-177]
 • قطر طبق تأثیر کاربرد کود آلی با منشأ ماهی و میگو بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 135-146]
 • قطع آبیاری اثر تغذیه گیاهی بر برخی صفات مرفولوژیک و میزان پروتئین گلرنگ تحت رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 165-176]
 • قطع آبیاری تأثیر قطع آبیاری و سیستم‌های مختلف تغذیه‌ای بر عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ بهاره در منطقه یاسوج [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 101-112]
 • قندمحلول اثر دور آبیاری و محلول‌پاشی عناصرآهن و روی بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و عملکرد آفتاب‌گردان [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 77-90]
 • قند محلول اثر شوری بر روابط آبی، تنظیم‌‌کننده‌های اسمزی و عملکرد سه گونه دارویی از جنس بارهنگ [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 145-158]
 • قند محلول پاسخ عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) به منابع نیتروژن در سطوح مختلف آبیاری [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 143-156]
 • قندهای محلول بررسی تأثیر کود فسفر و محلول‌پاشی کلات آهن در میزان جذب عناصر کم‌مصرف، میزان پرولین و کربوهیدرات‌های محلول در گندم نان و تعدادی از گونه‌های اجدادی آن در شرایط دیم [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 1-17]
 • قندهای محلول در آب تاثیرتیمارهای پیش‌کاشت و میزان نیتروژن بر خصوصیات کیفی و کمی ذرت سیلویی هیبرید سینگل کراس 704 [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 103-120]

ک

 • کاتالاز اثر پرایمینگ بذر بر آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدهای غشای سلول گیاهچه سیاهدانه ( Nigella sativa L.) تحت تنش شوری و خشکی [دوره 5، شماره 4، 1391، صفحه 63-85]
 • کاتالاز نحوه‌ی تغییر محتوای کربوهیدرات، پروتئین کل و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت تحت تاثیر اسید‌سالیسیلیک طی مرگ برنامه‌ریزی شده‌ی سلولی در دو رقم گندم [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 97-112]
 • کاتالاز تعیین غلظت بهینه سه آنزیم آنتی اکسیدان برای افزایش مقاومت به خشکی ماش (Vigna radiata L.) با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 137-147]
 • کارایی انرژی اثر انرژی‌های ورودی بر عملکرد و برآورد اقتصادی تولید پنبه در استان خراسان رضوی [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 149-167]
 • کارایی درونی عناصر برآورد پارامترهای گیاهی مدل QUEFTS برای بهینه سازی تغذیه NPK در گندم [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 41-62]
 • کارایی علف‌کش بررسی تلفیق روش‌های مختلف کاربرد علف‌کش‌ کلودینافوپ پروپارژیل و تراکم گندم (Triticum aestivum L.)در کنترل یولاف وحشی (Avena ludoviciana) [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 177-189]
 • کارایی فتوسنتز برهمکنش تلقیح ریزوبیوم و سطوح نیتروژن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و عملکرد ارقام سویا (Glycine max L.) در شرایط آب و هوایی کرمانشاه [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 77-93]
 • کارآیی فیزیولوژیک نیتروژن بررسی برهمکنش نیتروژن و شوری بر عملکرد، درصد روغن و کارآیی استفاده از نیتروژن در کلزا [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 193-211]
 • کارایی مدل ارزیابی توانایی رقابت چهار رقم گندم (.Triticum aestivum L) با علف‌هرز بروموس ژاپنی (Bromus japonicus L.) با استفاده از مدل‌های تجربی [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 29-43]
 • کارآیی مصرف آب ارزیابی عملکرد و صفات مورفولوژیک ذرت شیرین با کاربرد سطوح مختلف آبیاری و روش های کشت [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 127-150]
 • کارایی مصرف آب اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر عملکرد، اجزاء عملکرد و برخی خصوصیات ریخت‌شناسی لوبیا چیتی رقم C.O.S.16 در منطقه یاسوج [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 1-18]
 • کارایی مصرف آب تأثیر قطع آبیاری و سیستم‌های مختلف تغذیه‌ای بر عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ بهاره در منطقه یاسوج [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 101-112]
 • کارایی مصرف آب اثر آرایش کاشت و دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفهای تحت سیستم آبیاری قطره‏ای در پیشوا-ورامین [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 137-156]
 • کارایی مصرف آب و نسبت پتاسیم به سدیم اثر شوری و خشکی بر رشد، کارایی مصرف آب و غلظت سدیم و پتاسیم دو ژنوتیپ گندم بهاره آبی و دیم [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 23-46]
 • کارآیی مصرف زراعی نیتروژن بررسی برهمکنش نیتروژن و شوری بر عملکرد، درصد روغن و کارآیی استفاده از نیتروژن در کلزا [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 193-211]
 • کارایی مصرف نور ارزیابی ضریب خاموشی و کارایی مصرف نور در ارقام مختلف گلرنگ تحت سطوح مختلف کود نیتروژن [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 67-86]
 • کاربرد توأم ارزیابی تاثیر مایکوریزا و آزوسپریلیوم بر برخی خصوصیات ارقام گندم در مرحله استقرار [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 45-62]
 • کاربرد خرد شده بررسی تلفیق روش‌های مختلف کاربرد علف‌کش‌ کلودینافوپ پروپارژیل و تراکم گندم (Triticum aestivum L.)در کنترل یولاف وحشی (Avena ludoviciana) [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 177-189]
 • کاربرد یکباره بررسی تلفیق روش‌های مختلف کاربرد علف‌کش‌ کلودینافوپ پروپارژیل و تراکم گندم (Triticum aestivum L.)در کنترل یولاف وحشی (Avena ludoviciana) [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 177-189]
 • کاروتنوئید ارزیابی پارامترهای فتوسنتزی، محتوا و فلورسانس کلروفیل برگ ارقام گلرنگ تحت تنش شوری [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 35-56]
 • کاهش عملکرد واکنش ارقام رقیب و غیر رقیب برنج به تراکم¬های مختلف علف‌هرز سوروف [دوره 4، شماره 4، 1390، صفحه 67-84]
 • کاهش عملکرد تأثیر فاصله ردیف کاشت و تداخل علف هرز توق بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کنجد در گرگان [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 101-116]
 • کاهش عملکرد تأثیر طول دوره‌ی تداخل علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum) در دو نظام کشت متفاوت [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 25-47]
 • کاهش عملکرد تأثیر طول دوره تداخل علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز در شرایط دیم و آبی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 157-170]
 • کاهش‌‌عملکرد تاثیر چند عامل زراعی بر دوره بحرانی کنترل علفهای هرز سویا [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 127-139]
 • کاه و کلش گندم جریان انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی در مزارع ذرت دانه ای (شهرستان گرگان) [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 89-107]
 • کپسول ژلاتینی تأثیر انواع کودهای نیتروژن‌دار بر کلزا (Brassica napus L.) در شرایط کاربرد مواد کمک دهنده [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 1-10]
 • کتان تاثیر سطوح مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر خصوصیت‌های کمی و کیفی کتان روغنی [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 37-51]
 • کدوی پوست کاغذی بررسی اثر مقادیر مختلف کود پلت‌شده دامی و اوره و ریزمغذی‌ها بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد روغن گیاه دارویی کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo var. styriaca) [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 145-161]
 • کربنات کلسیم تاثیر کاربرد نیتروژن و کربنات کلسیم بر تجمع نیترات و عملکرد گیاه دارویی مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 109-124]
 • کریجینگ مقایسه روش‎های درون‎یابی زمین‎آماری (کریجینگ) برای تخمین شوری خاک و عملکرد گندم در مزرعه نمونه ارتش آق ‏قلا [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 1-16]
 • کرچک تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد، درصد روغن و ترکیب اسیدهای چرب گیاه کرچک [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 89-104]
 • کشاورزی پایدار اثر نسبت های کشت مخلوط جو با ماشک گل خوشه ای بر جمعیت و تنوع علف‌های هرز و عملکرد [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 131-156]
 • کشاورزی پایدار تأثیر مدیریت تلفیقی حاصلخیزکننده‌های آلی و شیمیایی بر عملکرد، روغن و اسانس گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 161-189]
 • کشت بافت بررسی اثرات نمک‌های پتاسیم، کلسیم و منیزیم بر ریزازدیادی و تولید غده‌چه در سیب‌زمینی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 73-88]
 • کشت تأخیری تاثیر پرایمینگ ‌فیزیکی‌بذر بر فنولوژی، برخی صفات فیزیولوژیک و اجزای عملکرد گندم‌ در کشت‌ تأخیری [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 85-101]
 • کشت خالص ارزیابی سری جایگزینی کشت مخلوط لوبیا تپاری (Phaseolus acutifolus) و دو رقم ارزن (Panicum miliaceum) بر برخی ویژگی‌های عملکرد کمی و کیفی علوفه [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 151-167]
 • کشت دوبار بررسی زمان مناسب نشاکاری و میزان مصرف کود نیتروژن در کشت مجدد برنج (Oryza sativa L) رقم کوهسار در مازندران [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 195-207]
 • کشت دوم انتخاب ژنوتیپ های مناسب کلزا جهت کشت دوم در شالیزارهای گیلان [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 201-213]
 • کشت کوچه‌ای بررسی خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گندم و جو در سیتم‌ کشت راهرویی در منطقه سامان [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 85-99]
 • کشت مخلوط تأثیر منابع مختلف فسفر بر عملکرد و جذب عناصر آفتاب‌گردان تحت دو سیستم کشت [دوره 5، شماره 3، 1391، صفحه 99-114]
 • کشت مخلوط تأثیر سطوح نیتروژن و نسبت‎های کشت مخلوط سری جایگزینی بر عملکرد علوفه و شاخص‌های رقابت جو (Hordeum vulgare) و نخود فرنگی (Pisum sativum) [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 199-214]
 • کشت مخلوط پاسخ شاخص های رشدی، عملکرد و کارایی فیزیولوژیک و بازیافت ظاهری نیتروژن ذرت دانه‌ای به چند کشتی همزمان لگوم ها و سطوح مصرف کود اوره [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 75-92]
 • کشت مخلوط تاثیر نسبت های مختلف کشت مخلوط جو(Hordeum vulgare) و شنبلیله(Trigonella foenum- graecum L.) تحت تاثیر کود نیتروژن بر کمیت و کیفیت ماده خشک [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 23-35]
 • کشت مخلوط تأثیر الگوهای مختلف کشت مخلوط جو (Hordeum vulgare) و ماشک‌گل‌خوشه‌ای (Vicia villosa dasycarpa) و نوع کود فسفر بر شاخصLER ، تولید ماده خشک و کیفیت علوفه [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 89-102]
 • کشت مخلوط ردیفی اثر نسبت‌های کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی زنیان و لوبیا بر عملکرد و اجزای عملکرد [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 1-24]
 • کیفیت بررسی تأثیر منبع نیتروژن و نحوه تقسیط آن بر صفات کمی و کیفی توتون در دو منطقه [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 133-142]
 • کیفیت بذر تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی روی و منگنز بر کیفیت بذر لوبیا قرمز طی آزمون پیری تسریع شده [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 77-96]
 • کیفیت بوم‌نظام ارزیابی چرخه حیات ردپای اکولوژیک آب در تولید گندم تحت اثر رژیم‌های آبیاری با کاربرد نانوسیلیس و نانوکلات پتاسیم در منطقه بوشهر [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 71-88]
 • کیفیت ماده خشک تأثیر الگوهای مختلف کشت مخلوط جو (Hordeum vulgare) و ماشک‌گل‌خوشه‌ای (Vicia villosa dasycarpa) و نوع کود فسفر بر شاخصLER ، تولید ماده خشک و کیفیت علوفه [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 89-102]
 • کف فارو تاثیر اکسین، سیتوکینین و الگوی کاشت بر عملکرد دانه و شاخص‌های تحمل به شوری ذرت [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 191-209]
 • کلید واژگان: درصد اثر تنش غرقابی بر جوانه‎زنی و اجزای رشد هتروتروفیک گیاهچه گندم در دماهای مختلف [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 51-69]
 • کلرید فعالیتهای بهبود دهنده قارچ میکوریزا در بوته های توتون در مواجهه با افزایش غلظت کلر در آب آبیاری [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 155-174]
 • کلرید پتاسیم بررسی تأثیر نمک¬های مختلف و اثرات متقابل آنها بر غلظت املاح معدنی و آلی و فعالیت آنزیم¬های آنتی¬اکسیدان در گیاهچه¬های یونجه [دوره 5، شماره 4، 1391، صفحه 39-62]
 • کلرید سدیم بررسی تأثیر نمک¬های مختلف و اثرات متقابل آنها بر غلظت املاح معدنی و آلی و فعالیت آنزیم¬های آنتی¬اکسیدان در گیاهچه¬های یونجه [دوره 5، شماره 4، 1391، صفحه 39-62]
 • کلرید سدیم اثر کود فسفاته در شرایط تنش شوری بر سرنوشت کادمیم در گیاه و خصوصیات کیفی توتون [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 89-106]
 • کلرید کلسیم بررسی تأثیر نمک¬های مختلف و اثرات متقابل آنها بر غلظت املاح معدنی و آلی و فعالیت آنزیم¬های آنتی¬اکسیدان در گیاهچه¬های یونجه [دوره 5، شماره 4، 1391، صفحه 39-62]
 • کلروفیل اثر تنش شوری بر برخی از خصوصیات فتوسنتزی پنج توده‌ کوشیا (Kochia scoparia (L.) Schrad.) [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 77-95]
 • کلروفیل اثر مقادیر آبیاری بر اساس درصد ظرفیت زراعی و کاربرد اسیدهیومیک بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی گیاه دارویی خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 153-175]
 • کلروفیل تاثیر پرایمینگ ‌فیزیکی‌بذر بر فنولوژی، برخی صفات فیزیولوژیک و اجزای عملکرد گندم‌ در کشت‌ تأخیری [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 85-101]
 • کلروفیل تاثیر همیاری باکتری سودوموناس فلورسنس در کاهش اثرات تنش شوری در کانولا (Brassica napus L.) [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 201-220]
 • کلروفیل پاسخ عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) به منابع نیتروژن در سطوح مختلف آبیاری [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 143-156]
 • کلروفیل اثر اسید سالیسیلیک و اسید جاسمونیک در القای تنش اکسیداتیو، افزایش مقاومت و عملکرد در سرخارگل [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 109-122]
 • کلروفیل تاثیر کاربرد سطوح ورمیکمپوست و نیتروژن بر برخی صفات آگرومورفولوژیکی، رنگدانه‌های فتوسنتزی و محتوای اسانس گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis L.) [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 131-137]
 • کلروفیل a ارزیابی تحمل به خشکی ارقام گندم تحت تنش کم آبی پس از گل‌دهی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 123-136]
 • کلزا تاثیر تنش شوری بر برخی خصوصیات کمی و کیفی ارقام کلزای بهاره [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 53-70]
 • کلزا پهنهبندی زراعی- بوم‌شناختی اراضی کشاورزی استان گلستان جهت کشت کلزا با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 123-139]
 • کلزا اثر مصرف مقادیر مختلف کودهای پتاسیم و نیتروژن بر عملکرد و اجزا عملکرد کلزا بعد از کشت برنج [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 151-158]
 • کلزا بررسی اثر رژیم آبیاری و تاریخ کاشت بر بنیه بذور تولیدی ارقام کلزا توسط آزمون پیری زودرس [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 57-73]
 • کلزا بررسی تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد کمی و کیفی چهار رقم کلزای سازگار با مناطق سرد در اراک [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 159-167]
 • کلزا مطالعه عملکرد دانه و میزان محتوی عناصر پرمصرف بذر سه رقم کلزای زمستانه تحت تأثیر منابع مختلف نیتروژن [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 109-123]
 • کلزا ارزیابی تحمل به خشکی چند رقم کلزا بر اساس خصوصیات فیزیولوژی و زراعی در منطقه یزد [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 77-97]
 • کلزا انتخاب ژنوتیپ های مناسب کلزا جهت کشت دوم در شالیزارهای گیلان [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 201-213]
 • کلمات کلیدی: خلاء عملکرد خلا عملکرد مرتبط با مدیریت زراعی و علفهای هرز در گندم: مطالعه موردی استان گلستان- بندر گز [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 135-156]
 • کلمات کلیدی: درصد پل مقایسه شاخص‌های کمی و کیفی برداشت سبز و سوخته ارقام نیشکر [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 99-110]
 • کلمات کلیدی: نوع بقایا بررسی تأثیر نوع بقایا، مدیریت بقایا و نیتروژن بر عملکرد و کیفیت گندم دوروم (Triticum durum L.) [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 87-104]
 • کم آبیاری واکنش صفات مورفولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) به مدیریت تلفیقی دور آبیاری و کود نیتروژن [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 17-35]
 • کم‌آبیاری واسنجی و ارزیابی مدل CERES-Maize در شرایط اقلیمی گرگان [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 25-49]
 • کمبود آب مطالعه امکان تغییر الگوی کشت برنج از شرایط غرقابی به هوازی در مازندران [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 215-228]
 • کمبود آب تأثیر زمان غرقاب و کاربرد علف‌کش بر کارایی تیوبنکارب در شالیزار [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 1-23]
 • کمیت بررسی تأثیر منبع نیتروژن و نحوه تقسیط آن بر صفات کمی و کیفی توتون در دو منطقه [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 133-142]
 • کمی کردن کمی کردن تولید و توزیع ماده خشک در گلرنگ [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 1-14]
 • کمون فیزیولوژیک تعیین نوع کمون بذر ماریتیغال: اثرات تیمارهای پس رسی و جیبرلیک اسید در دماهای مختلف [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 171-186]
 • کنترل شیمیایی بررسی کارایی چند علف‌کش در کنترل سلمه و تاج‌خروس در مزارع سیب‌زمینی [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 19-37]
 • کنترل شیمیایی ارزیابی کارایی مقادیر مختلف سه علف‌کش اتال‌فلورالین، تریفلورالین و پند‌یمتالین در کنترل علف‌های‌هرز مزارع سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 79-98]
 • کنترل علف های هرز تاثیر تناوب های مختلف زراعی بر دوره بحرانی کنترل علف های هرز کلزا [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 111-126]
 • کنجد اثر تنش کم¬آبی بر خصوصیات مورفولوژیک ریشه در ارقام کنجد [دوره 5، شماره 4، 1391، صفحه 151-172]
 • کنجد بررسی اثر کود نیتروژن، ورمی کمپوست و نیتروکسین بر شاخص های رشد، مراحل فنولوژیک و عملکرد دانه کنجد [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 73-100]
 • کینوا بررسی برخی صفات مورفوفنولوژیک مرتبط با عملکرد و زودرسی در ارقام اصلاح شده کینوا (Chenopodium quinoa) [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 153-169]
 • کود تأثیر محلول پاشی ریزمغذی‌های آهن، روی و کلسیم بر عملکرد دانه و روغن ارقام کنجد [دوره 5، شماره 3، 1391، صفحه 115-130]
 • کود تاثیر کاربرد سطوح ورمیکمپوست و نیتروژن بر برخی صفات آگرومورفولوژیکی، رنگدانه‌های فتوسنتزی و محتوای اسانس گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis L.) [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 131-137]
 • کود فرا تحلیل سطح اثر کود نیتروژنه بر عملکرد گیاهان صنعتی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 63-78]
 • کود آلی مطالعه عملکرد دانه و میزان محتوی عناصر پرمصرف بذر سه رقم کلزای زمستانه تحت تأثیر منابع مختلف نیتروژن [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 109-123]
 • کود آلی اثر تغذیه گیاهی بر برخی صفات مرفولوژیک و میزان پروتئین گلرنگ تحت رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 165-176]
 • کود آلی تأثیر قطع آبیاری و سیستم‌های مختلف تغذیه‌ای بر عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ بهاره در منطقه یاسوج [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 101-112]
 • کود آلی بررسی و مقایسه تاثیر محلول پاشی و مصرف خاکی اسید هیومیک بر ویژگی های رشدی و عملکرد گل زعفران [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 123-132]
 • کود اوره بررسی برهمکنش تلقیح کودهای بیولوژیک و نیتروژن بر رشد و عملکرد سویا تحت شرایط کنترل و عدم کنترل علف‌هرز [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 95-114]
 • کود بیولوژیک نیتروکسین تأثیر گیاهان کود سبز و منابع مختلف نیتروژن بر بیومس علف‌های هرز و برخی خصوصیات رشدی کلزا [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 137-154]
 • کود زیستی تأثیر کاربرد کودهای زیستی نیتروژن همراه با کود اوره بر برخی صفات کمی و کیفی سیب‌زمینی رقم مارفونا [دوره 5، شماره 3، 1391، صفحه 131-144]
 • کود زیستی ارزیابی تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و منابع مختلف نیتروژن بر تجمع مواد ذخیره‌ای در ساقه گندم و انتقال مجدد آن [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 113-134]
 • کود زیستی تاثیر کاربرد خاکی هیومیک‌‌اسید و محلول‌پاشی برگی بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان روغن گلرنگ ((Carthamus tinctorius L. [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 37-49]
 • کود زیستی اثر تاریخ کاشت و مدیریت تغذیه آلی، شیمیایی، و نانو ریزمغذی بر عملکرد نخود [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 55-70]
 • کود سبز تأثیر گیاهان کود سبز و منابع مختلف نیتروژن بر بیومس علف‌های هرز و برخی خصوصیات رشدی کلزا [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 137-154]
 • کود سبز تأثیر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ حاصلخیزی خاک بر پویایی ﺟﻤﻌﯿﺖ علف‌های هرز و عملکرد علوفه ذرت [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 153-168]
 • کود سوپر فسفات تریپل اثر کود فسفاته در شرایط تنش شوری بر سرنوشت کادمیم در گیاه و خصوصیات کیفی توتون [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 89-106]
 • کود سولفات پتاسیم اثر سطوح مختلف تنش و کود سولفات پتاسیم بر عملکرد لوبیا سبز [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 137-149]
 • کود شیمیایی واکنش گیاه برنج به کاربرد چندساله ورمیکمپوست بهصورت جداگانه و غنی شده با کودهای شیمیایی مختلف [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 19-35]
 • کود شیمیایی مطالعه عملکرد دانه و میزان محتوی عناصر پرمصرف بذر سه رقم کلزای زمستانه تحت تأثیر منابع مختلف نیتروژن [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 109-123]
 • کود شیمیایی اثر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن بر رشد و تولید زیست توده گیاه دارویی خرفه [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 125-143]
 • کود شیمیایی بررسی تاثیرکاربرد بهبود دهنده‎های رشد و کودهای شیمیایی بر رشد و عملکرد سیب زمینی (Solanum tuberosum) [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 173-186]
 • کود گاوی اثر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن بر رشد و تولید زیست توده گیاه دارویی خرفه [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 125-143]
 • کود میکروبی فسفاته بررسی شاخص‌های تغذیه‌ای گیاه ذرت (Zea mays L.) تلقیح شده با کودهای میکروبی فسفاته حاوی باکتریهای حل‌کننده فسفات مقاوم به دما [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 107-122]
 • کود نیتروژن بررسی زمان مناسب نشاکاری و میزان مصرف کود نیتروژن در کشت مجدد برنج (Oryza sativa L) رقم کوهسار در مازندران [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 195-207]
 • کود نیتروژن تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و تاریخ نشاکاری بر خصوصیات رشد، عملکرد و میزان اسانس نعناع فلفلی در کشت مخلوط ردیفی با عدس [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 119-132]
 • کود نیتروژن تاثیر تراکم کاشت و سطوح کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا در شهرستان رودسر [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 73-84]
 • کود نیتروکارا اثر تنش خشکی، کود شیمیایی و بیولوژیک و هورمون اسید سالیسیلیک بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد در گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 37-55]
 • کودهای زیستی اثر تغذیه گیاهی بر برخی صفات مرفولوژیک و میزان پروتئین گلرنگ تحت رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 165-176]
 • کودهای شیمیایی اثر تاریخ کاشت و مدیریت تغذیه آلی، شیمیایی، و نانو ریزمغذی بر عملکرد نخود [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 55-70]
 • کودهای نیتروژن تاثیر کاربرد نیتروژن و کربنات کلسیم بر تجمع نیترات و عملکرد گیاه دارویی مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 109-124]

گ

 • گایاکول پروکسیداز تعیین غلظت بهینه سه آنزیم آنتی اکسیدان برای افزایش مقاومت به خشکی ماش (Vigna radiata L.) با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 137-147]
 • گازهای گلخانه‏ای مصرف سوخت، انرژی و انتشار گازهای گلخانه ‏ای ناشی از هر یک از عملیات زراعی در تولید سویا [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 1-23]
 • گیاهان دارویی تاثیر سطوح تنش خشکی و کود نیتروژن بر صفات کمی و کیفی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 109-125]
 • گیاهان دارویی بررسی تغییرات درصد و اجزای اسانس گیاه بادرشبو در مناطق مختلفی از استان‌های آذربایجان شرقی و غربی [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 21-37]
 • گیاهان دارویی تاثیر کاربرد سطوح ورمیکمپوست و نیتروژن بر برخی صفات آگرومورفولوژیکی، رنگدانه‌های فتوسنتزی و محتوای اسانس گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis L.) [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 131-137]
 • گیاهان دارویی تعیین نوع کمون بذر ماریتیغال: اثرات تیمارهای پس رسی و جیبرلیک اسید در دماهای مختلف [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 171-186]
 • گیاهان دارویی و میزان آلیسین اثر تاریخ و تراکم کاشت بر برخی صفات زراعی و میزان دی‌آلیل‌دی‌سولفید اکسید گیاه دارویی سیر [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 75-85]
 • گیاه دارویی اثر نسبت‌های کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی زنیان و لوبیا بر عملکرد و اجزای عملکرد [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 1-24]
 • گیاه دارویی اثر مقادیر آبیاری بر اساس درصد ظرفیت زراعی و کاربرد اسیدهیومیک بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی گیاه دارویی خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 153-175]
 • گیاه دارویی واکنش صفات مورفولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) به مدیریت تلفیقی دور آبیاری و کود نیتروژن [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 17-35]
 • گیاه دارویی بررسی و مقایسه تاثیر محلول پاشی و مصرف خاکی اسید هیومیک بر ویژگی های رشدی و عملکرد گل زعفران [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 123-132]
 • گیاه دانه روغنی ارزیابی توانایی بالقوه ترسیب کربن مزارع کلزا در استان خراسان رضوی [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 22-43]
 • گیاه روغنی اثر کشت تاخیری بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن دو رقم کلزا (Brassica napus L.) [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 93-110]
 • گتوند کاربرد کریجینگ و کوکریجینگ در پیش بینی عملکرد گندم آبی با استفاده از تجزیه به عامل های اصلی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 213-224]
 • گرده افشانی بررسی رابطه زمان وقوع و طول مراحل مختلف نموی با توان تولید دانه در ارقام زراعی گندم های ایران [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 99-116]
 • گرگان تحلیل عوامل محدود‏کننده عملکرد گندم در شرایط گرگان [دوره 4، شماره 4، 1390، صفحه 1-17]
 • گرگان اثر سطوح تنش شوری بر صفات کمی و کیفی ارقام مختلف کلزا در شرایط کاربرد ورمی کمپوست [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 133-151]
 • گرگان 3 پیش‌بینی اجزای ‌عملکرد سویا با‌ استفاده از شبکه‌عصبی ‌مصنوعی تحت اثر کود‌نیتروژن و تراکم‌بوته [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 63-76]
 • گرمایش جهانی ارزیابی توانایی بالقوه ترسیب کربن مزارع کلزا در استان خراسان رضوی [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 22-43]
 • گرم شدن کره زمین ارزیابی انتشار گازهای گلخانه‏ای و پتانسیل گرمایش جهانی ناشی از آن در تولید گندم در گرگان [دوره 5، شماره 3، 1391، صفحه 23-44]
 • گشنیز و وزن هزار دانه اثر تنش خشکی، کود شیمیایی و بیولوژیک و هورمون اسید سالیسیلیک بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد در گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 37-55]
 • گلرنگ تأثیر نیتروژن و گوگرد بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک گلرنگ بهاره [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 37-56]
 • گلرنگ ارزیابی ضریب خاموشی و کارایی مصرف نور در ارقام مختلف گلرنگ تحت سطوح مختلف کود نیتروژن [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 67-86]
 • گلرنگ بررسی اثر کاربرد براسینواستروئید بر پتانسیل عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ بهاره (Cartahamus tinctorius L.) تحت رژیم های مختلف آبیاری [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 115-126]
 • گلرنگ کمی کردن تولید و توزیع ماده خشک در گلرنگ [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 1-14]
 • گلرنگ واکنش ژنوتیپ‌های مختلف گلرنگ (.Carthamus tinctoriuos L) به محلول پاشی نانو اکسید آهن در شرایط کم آبیاری [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 121-136]
 • گلرنگ وحشی بررسی روابط صفات و تجزیه علیت در توده‌های گلرنگ وحشی (Carthamus oxyacanthus) و لاین‌های گلرنگ اهلی (C. tinctorius L.) در شرایط تنش و بدون تنش خشکی [دوره 5، شماره 3، 1391، صفحه 45-62]
 • گلستان پهنهبندی زراعی- بوم‌شناختی اراضی کشاورزی استان گلستان جهت کشت کلزا با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 123-139]
 • گلستان امکان سنجی استفاده از اضافه بار پتاسیم در تعیین پتاسیم قابل جذب در برخی مزارع گندم دیم استان گلستان [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 57-73]
 • گنبدکاوس ارزیابی زراعی – بوم شناختی اراضی شهرستان گنبدکاوس جهت کشت گندم دیم با استفاده از تحلیل‌های مکانی GIS [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 1-17]
 • گندم تحلیل عوامل محدود‏کننده عملکرد گندم در شرایط گرگان [دوره 4، شماره 4، 1390، صفحه 1-17]
 • گندم ارزیابی کارآیی علف‌کش دومنظوره توتال و اختلاط دو علف‌کش تری بنورون متیل و پینوکسادان در مراحل مختلف رشدی گیاه گندم [دوره 4، شماره 2، 1390، صفحه 17-30]
 • گندم ارزیابی انتشار گازهای گلخانه‏ای و پتانسیل گرمایش جهانی ناشی از آن در تولید گندم در گرگان [دوره 5، شماره 3، 1391، صفحه 23-44]
 • گندم مطالعه تجمع، انتقال مجدد و شاخص برداشت ماده خشک و نیتروژن در ارقام مختلف گندم نان و دوروم [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 39-59]
 • گندم مقایسه ارقام مختلف گندم و بررسی روابط بین صفات آن‌ها با استفاده از روش‌های آماری یک و چندمتغیره [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 191-203]
 • گندم اولویت‏بندی عوامل ایجادکننده خلاء عملکرد گندم در منطقه گرگان [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 171-189]
 • گندم بررسی تغییرات عملکرد گندم و صفات مرتبط با آن در شرایط معتدله نیمه مرطوب [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 17-34]
 • گندم تأثیر تنش خشکی ملایم آخر فصل رشد بر ویژگی‌های زراعی ارقام گندم [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 117-134]
 • گندم مطالعه واکنش و تنوع ژنتیک ارقام گندم نان ایرانی تحت تنش سرمای بهاره با استفاده از روش های آماری چند متغیره [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 149-166]
 • گندم واکنش رشد و عملکرد گندم به تراکم در خاک‏های شور و کشت دیم [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 57-72]
 • گندم ارزیابی کوددهی نیتروژن مزارع گندم در منطقه گرگان [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 19-32]
 • گندم بررسی رابطه زمان وقوع و طول مراحل مختلف نموی با توان تولید دانه در ارقام زراعی گندم های ایران [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 99-116]
 • گندم اثر تنش گرمای انتهای فصل بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات مورفو-فنولوژیک ژنوتیپ های گندم در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 33-53]
 • گندم کمی سازی واکنش جوانه زنی گندم در واکنش به دما و پتانسیل آب [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 117-135]
 • گندم مطالعه واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در رقابت با علف هرز خردل وحشی در گرگان [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 187-214]
 • گندم بررسی صفات فیزیولوژیکی مرتبط با انتقال مجدد ذخایر ساقه تحت تنش شوری انتهای فصل در گندم [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 25-44]
 • گندم خلا عملکرد مرتبط با مدیریت زراعی و علفهای هرز در گندم: مطالعه موردی استان گلستان- بندر گز [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 135-156]
 • گندم مقایسه روش زمین‏ آمار و استفاده از داده‏ های سنجش از دور به‏ منظور پیش بینی عملکرد گندم در برخی از مراحل رشد (مطالعه موردی:اراضی مزرعه نمونه استان گلستان) [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 51-76]
 • گندم ببررسی شاخص های تنش در انتخاب ژنوتیپ های گندم متحمل به شرایط دیم و تنش شوری متوسط و شدید در استان گلستان [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 127-144]
 • گندم تاثیر زوال بذر بر واکنش ­های رشدی گندم تحت تنش غرقابی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 1-18]
 • گندم تأثیر کشت گیاهان پوششی زمستانه و نحوی از بین بردن آن بر خصوصیات کیفی و درآمد توتون تیپ گرم‏خانه‏ای (K326) [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 19-33]
 • گندم کاربرد کریجینگ و کوکریجینگ در پیش بینی عملکرد گندم آبی با استفاده از تجزیه به عامل های اصلی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 213-224]
 • گندم برآورد اقتصادی تاثیر کود پتاسیم و زئولیت کلینوپتیلولیت برای تولید گندم [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 45-60]
 • گندم ارزیابی تحمل به شوری نسل پنجم (M5) لاین های گندم نان، با استفاده از برخی شاخص های تحمل به تنش [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 35-49]
 • گندم مقایسه روش‎های درون‎یابی زمین‎آماری (کریجینگ) برای تخمین شوری خاک و عملکرد گندم در مزرعه نمونه ارتش آق ‏قلا [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 1-16]
 • گندم دیم امکان سنجی استفاده از اضافه بار پتاسیم در تعیین پتاسیم قابل جذب در برخی مزارع گندم دیم استان گلستان [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 57-73]
 • گندم دیم ارزیابی زراعی – بوم شناختی اراضی شهرستان گنبدکاوس جهت کشت گندم دیم با استفاده از تحلیل‌های مکانی GIS [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 1-17]
 • گندم دوروم بررسی تأثیر نوع بقایا، مدیریت بقایا و نیتروژن بر عملکرد و کیفیت گندم دوروم (Triticum durum L.) [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 87-104]
 • گندم نان تجزیه ژنتیکی برای برخی از صفات مرتبط با تحمل به خشکی در ارقام گندم نان [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 105-122]
 • گندم نان بررسی تحمل خشکی در ژنوتیپ‌های گندم دیم تحت شرایط متفاوت رطوبتی [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 129-143]
 • گندم نان مقایسه روش‌های مختلف ارزیابی پایداری ژنوتیپ‌های گندم نان در شرایط تنش خشکی [دوره 5، شماره 3، 1391، صفحه 81-97]
 • گندم نان اصلاح موتاسیونی با پرتوتابی گاما برای بهبود انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و تولید در گندم [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 77-101]
 • گندم نان (Triticum aestivum L.) بررسی تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی ژنوتیپ‌های مختلف گندم با استفاده از تجزیه و تحلیل‌های چندمتغیره [دوره 5، شماره 4، 1391، صفحه 105-120]
 • گندم نان و روش مور مطالعه پایداری عملکرد غله جدید تریتی‌پایرم با لاین‌های تریتیکاله و ارقام گندم نان ایرانی با استفاده از روش تفکیک آثار متقابل ژنوتیپ در محیط [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 77-94]
 • گندم و جو دیم و Smada برآورد احتمال وقوع عوامل اقلیمی موثر در زراعت دیم گندم و جو پاییزه در اراضی کشاورزی شهرستان‌های آق‌قلا، گنبدکاوس و کلاله با استفاده از تحلیل‌های مکانی GIS [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 1-16]
 • گوگرد تأثیر نیتروژن و گوگرد بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک گلرنگ بهاره [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 37-56]
 • گوگرد تاثیر مقادیر کود آلی گوگرد و تقسیط نیتروژن بر عملکرد و اجزاء آن در آفتابگردان [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 1-15]
 • گوگرد مطالعه برهمکنش گوگرد و روی بر عملکرد و اجرائ عملکرد پنبه و برخی پارامترهای خاک [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 15-38]
 • گونه گیاهی ارزیابی ضرایب تخصیص کربن و تولید خالص اولیه گیاهان عمده زراعی در استان خراسان رضوی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 141-152]
 • گونه‌های اجدادی گندم بررسی تأثیر کود فسفر و محلول‌پاشی کلات آهن در میزان جذب عناصر کم‌مصرف، میزان پرولین و کربوهیدرات‌های محلول در گندم نان و تعدادی از گونه‌های اجدادی آن در شرایط دیم [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 1-17]
 • گونه‏های فعال اکسیژن و پراکسیداسیون لیپیدی بررسی جوانه ‏زنی و فعالیت آنتی‏اکسیدانت‏های آنزیمی و غیرآنزیمی کلیدی دخیل در زوال بذر نخود در طی انبارداری طبیعی و زوال مصنوعی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 51-71]

ل

 • لندست 8 ارزیابی تناسب کشت گندم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور و فرآیند تحلیل شبکه‌ای در حوزه قره‌سوی شهرستان گرگان [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 1-22]
 • لوبیا اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر عملکرد، اجزاء عملکرد و برخی خصوصیات ریخت‌شناسی لوبیا چیتی رقم C.O.S.16 در منطقه یاسوج [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 1-18]
 • لوبیا ارزیابی کیفیت علوفه در کشت مخلوط ذرت با برخی لگوم‌ها [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 77-96]
 • لوبیا تاثیر تراکم کاشت و سطوح کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا در شهرستان رودسر [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 73-84]
 • لوبیا چیتی اثر ورمی کمپوست حاوی نانو ذرات اکسید مس و اکسید روی بر برخی ویژگی های زراعی لوبیا چیتی [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 33-49]
 • لوبیا سبز اثر سطوح مختلف تنش و کود سولفات پتاسیم بر عملکرد لوبیا سبز [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 137-149]
 • لوله شدن برگ لوله ای شدن برگ گندم در شرایط تنش خشکی و تأثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 117-132]

م

 • ماده آلی توصیف آماری متغیرهای عملکرد و اجزای عملکرد گندم با خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک با استفاده از آنالیز گام به گام [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 143-160]
 • ماده خشک مطالعه تجمع، انتقال مجدد و شاخص برداشت ماده خشک و نیتروژن در ارقام مختلف گندم نان و دوروم [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 39-59]
 • ماده خشک تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و تاریخ نشاکاری بر خصوصیات رشد، عملکرد و میزان اسانس نعناع فلفلی در کشت مخلوط ردیفی با عدس [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 119-132]
 • ماده خشک کمی کردن تولید و توزیع ماده خشک در گلرنگ [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 1-14]
 • ماده خشک قابل هضم عملکرد و کیفیت علوفه حاصل از کشت مخلوط جو و خردل علوفه‌ای در تاریخ‏های مختلف کاشت [دوره 5، شماره 4، 1391، صفحه 173-190]
 • ماده خشک قابل‌هضم تاثیرتیمارهای پیش‌کاشت و میزان نیتروژن بر خصوصیات کیفی و کمی ذرت سیلویی هیبرید سینگل کراس 704 [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 103-120]
 • ماده خشک کل تاثیر فاصله ردیف و کاربرد علفکش بر شاخصهای رشد، عملکرد و اجزای عملکرد برنج در کشت مستقیم [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 31-49]
 • ماش سبز پاسخ شاخص های رشدی، عملکرد و کارایی فیزیولوژیک و بازیافت ظاهری نیتروژن ذرت دانه‌ای به چند کشتی همزمان لگوم ها و سطوح مصرف کود اوره [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 75-92]
 • ماشک گل‌خوشه‌ای ارزیابی کیفیت علوفه در کشت مخلوط ذرت با برخی لگوم‌ها [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 77-96]
 • ماشک گل خوشهای و خلر تأثیر کشت گیاهان پوششی زمستانه و نحوی از بین بردن آن بر خصوصیات کیفی و درآمد توتون تیپ گرم‏خانه‏ای (K326) [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 19-33]
 • ماکسیما برآورد پارمترهای مربوط به برخی ارقام غالب ذرت دانه‌ای در کشور به منظور استفاده در مدل مکانیزم‌گرای APSIM [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 129-147]
 • میانگین عملکرد اثر تاریخ کاشت بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum) در شرایط آب و هوایی استان گلستان [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 67-86]
 • متابولیت های ثانویه تاثیر کاربرد سطوح ورمیکمپوست و نیتروژن بر برخی صفات آگرومورفولوژیکی، رنگدانه‌های فتوسنتزی و محتوای اسانس گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis L.) [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 131-137]
 • متابولیت‌های ثانویه تاثیر سطوح تنش خشکی و کود نیتروژن بر صفات کمی و کیفی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 109-125]
 • متابولیت‌های ثانویه بررسی تغییرات درصد و اجزای اسانس گیاه بادرشبو در مناطق مختلفی از استان‌های آذربایجان شرقی و غربی [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 21-37]
 • متغیرهای محیطی ارزیابی زراعی – بوم شناختی اراضی شهرستان گنبدکاوس جهت کشت گندم دیم با استفاده از تحلیل‌های مکانی GIS [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 1-17]
 • مجلات علمی پژوهشی بررسی روند تحقیقات بذر در ایران: از گذشته تا حال [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 33-50]
 • مجموع ارزش نسبی تأثیر الگوی کاشت مخلوط و کود نیتروژن بر عملکرد ریحان (Ocimum basiilicum L.) و لوبیا چشم‌بلبلی (Vigna unguiculata L.) در شرایط رقابتی با علف‌ هرز [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 1-18]
 • محتوای کلروفیل اثر براسینواستروئید بر تحمل ارقام گلرنگ به تنش خشکی در اردبیل [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 17-31]
 • محیط زیست بررسی اثرات زیست محیطی نظام‌های تولید سیب‌زمینی در کشور با استفاده از ارزیابی چرخه حیات [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 199-224]
 • محلول پاشی کاهش اثرات سوء تنش شوری بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گندم از طریق کاربرد اسید سالیسیلیک [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 71-88]
 • محلول‌پاشی اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی آهن و روی بر ویژگی‌های کمی و کیفی دو گونه یونجه یک‌ساله [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 125-148]
 • محلول‌پاشی تأثیر روش‌های کاربرد و غلظت‌های مختلف 5- آمینولوولینیک اسید بر القای مقاومت به سرما در گیاهچه‌های سویا (Glycine max L.) [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 157-174]
 • محلول‌پاشی بررسی اثر محلول‌پاشی اسیدسالیسیلیک بر روی برخی از خصوصیات کیفی گیاه سیب‌زمینی [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 221-233]
 • محلول پاشی برگی اثر محلول پاشی سیلیس در بهبود صفات کمی و کیفی دو رقم چغندرقند(Beta vulgaris L.) در تربت حیدریه [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 129-142]
 • محلول‌پاشی برگی اثر سایکوسل بر عملکرد دانه و روغن گلرنگ در سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 17-32]
 • مدت خیساندن. امواج آلتراسونیک بهینه‌سازی پرتودهی بذر ماش با امواج آلتراسونیک برای افزایش مؤلفه‌های بنیه گیاه‌چه توسط الگوریتم ژنتیک [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 1-10]
 • مدت‌های ماندابی اثر ماندابی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه نخود در شرایط دیم [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 51-64]
 • مدیریت اکولوژیکی تأثیر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ حاصلخیزی خاک بر پویایی ﺟﻤﻌﯿﺖ علف‌های هرز و عملکرد علوفه ذرت [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 153-168]
 • مدیریت تلفیقی تاثیر تناوب های مختلف زراعی بر دوره بحرانی کنترل علف های هرز کلزا [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 111-126]
 • مدیریت تلفیقی بررسی تلفیق روش‌های مختلف کاربرد علف‌کش‌ کلودینافوپ پروپارژیل و تراکم گندم (Triticum aestivum L.)در کنترل یولاف وحشی (Avena ludoviciana) [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 177-189]
 • مدیریت زراعی تاثیر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم گیاه دارویی ریحان [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 63-77]
 • مدیریت زراعی خلا عملکرد مرتبط با مدیریت زراعی و علفهای هرز در گندم: مطالعه موردی استان گلستان- بندر گز [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 135-156]
 • مدیریت زراعی تاثیر چند عامل زراعی بر دوره بحرانی کنترل علفهای هرز سویا [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 127-139]
 • مدیریت زراعت دیم مقایسه دو روش برازش خط مرزی در آنالیز خلا عملکرد: مطالعه موردی گندم دیم در استان گلستان [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 19-33]
 • مدیریت علف‌های هرز تاثیر برخی روغن‌ها بر بهبود کارایی علف‌کش نیکوسولفورون در ذرت [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 91-107]
 • مدیریت علف‌هرز مطالعه واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در رقابت با علف هرز خردل وحشی در گرگان [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 187-214]
 • مدیریت مالچ تأثیر کشت گیاهان پوششی زمستانه و نحوی از بین بردن آن بر خصوصیات کیفی و درآمد توتون تیپ گرم‏خانه‏ای (K326) [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 19-33]
 • مدیریت مصرف منابع واکنش صفات مورفولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) به مدیریت تلفیقی دور آبیاری و کود نیتروژن [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 17-35]
 • مدیریت منابع غذایی ارزیابی تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و منابع مختلف نیتروژن بر تجمع مواد ذخیره‌ای در ساقه گندم و انتقال مجدد آن [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 113-134]
 • مدل تأثیر فاصله ردیف کاشت و تداخل علف هرز توق بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کنجد در گرگان [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 101-116]
 • مدل مدلی ساده برای شبیه سازی رشد، نمو و عملکرد گیاه باقلا در استان گلستان [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 133-152]
 • مدل اقلیمی بررسی خشکی تحت شرایط افزایش دمای ناشی از تغییراقلیم در گندم دیم استان فارس با استفاده از شاخص خشکی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 151-174]
 • مدل بتا تاثیر فاصله ردیف و کاربرد علفکش بر شاخصهای رشد، عملکرد و اجزای عملکرد برنج در کشت مستقیم [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 31-49]
 • مدل سازی پیش‌بینی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد گندم آبی استان فارس با استفاده از مدل APSIM [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 203-224]
 • مدل‌سازی واسنجی و ارزیابی مدل CERES-Maize در شرایط اقلیمی گرگان [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 25-49]
 • مدلسازی انرژی اثر انرژی‌های ورودی بر عملکرد و برآورد اقتصادی تولید پنبه در استان خراسان رضوی [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 149-167]
 • مدل سیگموئید مدل‌سازی برهمکنش دزهای علف‌کش و کود نیتروژن بر تولید زیست‌توده گیاه زراعی و علف‌های هرز در تداخل چندگانه گندم- گونه‌های علف‌هرز [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 169-184]
 • مدل عملکرد تعیین تیپ ایده‌آل آفتابگردان (Heliantus annuus) در منطقه گنبد با استفاده از مدل‌سازی و روش رگرسیون چندگانه [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 1-21]
 • مدل نخود شبیه سازی اثر تغییر اقلیم بر تولید نخود در استان زنجان [دوره 7، شماره 4، 1393، صفحه 1-22]
 • مدل نمایی مدل‌سازی برهمکنش دزهای علف‌کش و کود نیتروژن بر تولید زیست‌توده گیاه زراعی و علف‌های هرز در تداخل چندگانه گندم- گونه‌های علف‌هرز [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 169-184]
 • مدل های رگرسیونی غیرخطی کمی سازی واکنش جوانه زنی گندم در واکنش به دما و پتانسیل آب [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 117-135]
 • مدل‌های گردش عمومی پیش‌بینی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد گندم آبی استان فارس با استفاده از مدل APSIM [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 203-224]
 • مدل‌های گردش عمومی بررسی خشکی تحت شرایط افزایش دمای ناشی از تغییراقلیم در گندم دیم استان فارس با استفاده از شاخص خشکی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 151-174]
 • مراحل فنولوژیک بررسی ارتباط وقوع مراحل فنولوژیکی و ویژگی‏های مورفولوژیکی با کمیّت و کیفیت بذر چغندرقند [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 115-138]
 • مراحل مختلف رشد اثر ماندابی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه نخود در شرایط دیم [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 51-64]
 • مرحله رشد اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر عملکرد، اجزاء عملکرد و برخی خصوصیات ریخت‌شناسی لوبیا چیتی رقم C.O.S.16 در منطقه یاسوج [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 1-18]
 • مرزه تابستانه تاثیر کاربرد نیتروژن و کربنات کلسیم بر تجمع نیترات و عملکرد گیاه دارویی مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 109-124]
 • مرزه خوزستانی بررسی اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه خوزستانی(Satureja khuzistanica Jamzad) [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 87-103]
 • مرگ برنامه‌ریزی شده سلولی نحوه‌ی تغییر محتوای کربوهیدرات، پروتئین کل و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت تحت تاثیر اسید‌سالیسیلیک طی مرگ برنامه‌ریزی شده‌ی سلولی در دو رقم گندم [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 97-112]
 • مسیر فتوسنتزی اثر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر رشد و توانایی رقابتی سویا و ارزن با علف‌های هرز سلمه تره و تاج خروس [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]
 • مطالعه پیمایشی ارزیابی کوددهی نیتروژن مزارع گندم در منطقه گرگان [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 19-32]
 • معادله نیتروژن بحرانی مقایسه دو معادله نیتروژن بحرانی در تخمین شاخص تغذیه نیتروژن گیاه ذرت برای منطقه پاکدشت [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 87-100]
 • مقایسات زوجی ارزیابی تناسب اقلیمی کشاورزی الگوی کشت زمستانه سیب زمینی(Solanum tuberosum) در استان کرمان [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 95-113]
 • مقایسات گروهی ارزیابی تنوع ژنتیکی با استفاده از ویژگی‌های زراعی در ارقام مختلف برنج [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 181-198]
 • مقاوم به دما بررسی شاخص‌های تغذیه‌ای گیاه ذرت (Zea mays L.) تلقیح شده با کودهای میکروبی فسفاته حاوی باکتریهای حل‌کننده فسفات مقاوم به دما [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 107-122]
 • مقاومت به یخ زدگی ارزیابی ژنتیکی لاین های جو از نظر مقاومت طوقه به یخ زدگی و برخی ویژگی های فیزیولوژیکی ، [دوره 5، شماره 3، 1391، صفحه 1-21]
 • مقاومت به خشکی مقایسه روش‌های مختلف ارزیابی پایداری ژنوتیپ‌های گندم نان در شرایط تنش خشکی [دوره 5، شماره 3، 1391، صفحه 81-97]
 • مقاومت به ساقه روی بررسی ارتباط صفات موثر بر ساقه روی و عملکرد ریشه در لاین های چغندرقند در کشت پاییزه [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 11-28]
 • مکانیسم تحمل به تنش مقایسه واکنش به شوری در ارقام گندم متحمل با ارقام معرفی شده برای شرایط غیرشور [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 203-226]
 • میکروارگانیسم‌ها ارزیابی اثر تنوع گونه‌ای بر برخی خدمات اگرواکوسیستمی در کشت مخلوط ذرت، سویا و ختمی 2- عملکرد، نسبت برابری زمین، تنفس و زیست توده میکروبی خاک و پتانسیل ترسیب کربن [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 49-68]
 • میکوریزا بررسی تأثیر کاربرد میکوریزا و پلیمر سوپر جاذب بر خصوصیات مورفولوژیک ریشه و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط دیم [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 61-73]
 • منابع بوم شناختی پهنه‌بندی زراعی-بوم شناختی اراضی کشاورزی شهرستان گرگان جهت کشت جولخت بر اساس منطق بولین [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 165-185]
 • منابع خاکی تجزیه و تحلیل خلأ عملکرد برنج در ارتباط با ویژگی‌های خاک در دشت فومنات [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 159-172]
 • منبع هیدرات کربن بررسی اثرات منبع هیدرات کربن، عامل ژلی و ظرف کشت روی ریزازدیادی گیاه سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 1-15]
 • منگنز تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی روی و منگنز بر کیفیت بذر لوبیا قرمز طی آزمون پیری تسریع شده [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 77-96]
 • مواد افزودنی به مخزن سم‌پاش تاثیر برخی روغن‌ها بر بهبود کارایی علف‌کش نیکوسولفورون در ذرت [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 91-107]
 • موتاسیون اصلاح موتاسیونی با پرتوتابی گاما برای بهبود انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و تولید در گندم [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 77-101]
 • موتانت ارزیابی لاین های موتانت پیشرفته برنج (Oryza sativa L.) طارم محلی با استفاده از تجزیه علیت و عامل ها [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 115-130]
 • مؤلفه اصلی ارزیابی پایداری عملکرد دانه ارقام جو زمستانه (Hordeum vulgare L.) با استفاده از روش اثرات اصلی جمع‌پذیر و اثرات متقابل ضرب‌پذیر [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 185-195]

ن

 • نیاز آبی اثر تنش کم¬آبی بر خصوصیات مورفولوژیک ریشه در ارقام کنجد [دوره 5، شماره 4، 1391، صفحه 151-172]
 • نیاز آبی گیاه ارزیابی برهمکنش‌ نیتروژن و آب شور طبیعی بر عملکرد، تعرق تجمعی وکارآیی مصرف آب در کلزا [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 57-73]
 • نانو اکسید آهن واکنش ژنوتیپ‌های مختلف گلرنگ (.Carthamus tinctoriuos L) به محلول پاشی نانو اکسید آهن در شرایط کم آبیاری [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 121-136]
 • نانو ذرات اثر ورمی کمپوست حاوی نانو ذرات اکسید مس و اکسید روی بر برخی ویژگی های زراعی لوبیا چیتی [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 33-49]
 • نیترات آمونیوم بررسی تأثیر منبع نیتروژن و نحوه تقسیط آن بر صفات کمی و کیفی توتون در دو منطقه [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 133-142]
 • نیترات کلسیم تأثیر محلول پاشی ریزمغذی‌های آهن، روی و کلسیم بر عملکرد دانه و روغن ارقام کنجد [دوره 5، شماره 3، 1391، صفحه 115-130]
 • نی تراش شده مقایسه شاخص‌های کمی و کیفی برداشت سبز و سوخته ارقام نیشکر [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 99-110]
 • نیتریک اکسید اثر محلول‌پاشی اسیدآسکوربیک و سدیم نیتروپروساید بر محتوای پروتئین، عملکرد دانه و برخی صفات زراعی گلرنگ تحت تنش کم‌آبیاری [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 69-87]
 • نیتروژن تاثیر سطوح مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر خصوصیت‌های کمی و کیفی کتان روغنی [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 37-51]
 • نیتروژن اثر مصرف مقادیر مختلف کودهای پتاسیم و نیتروژن بر عملکرد و اجزا عملکرد کلزا بعد از کشت برنج [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 151-158]
 • نیتروژن تأثیر نیتروژن و گوگرد بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک گلرنگ بهاره [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 37-56]
 • نیتروژن تأثیر تراکم بذر و کنترل علف¬های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم عدس دیم در شرایط نیمه گرمسیری [دوره 5، شماره 4، 1391، صفحه 135-150]
 • نیتروژن مطالعه تجمع، انتقال مجدد و شاخص برداشت ماده خشک و نیتروژن در ارقام مختلف گندم نان و دوروم [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 39-59]
 • نیتروژن بررسی اثر کود نیتروژن، ورمی کمپوست و نیتروکسین بر شاخص های رشد، مراحل فنولوژیک و عملکرد دانه کنجد [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 73-100]
 • نیتروژن تأثیر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن بر ماده خشک و جذب عناصر غذایی اولیه پرمصرف در سورگوم علوفه‌ای [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 185-202]
 • نیتروژن تتاثیر نیتروژن و آرسینک بر رنگدانه های فتوسنتزی، فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان و مقادیر عناصر معدنی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 105-120]
 • نیتروژن تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد و کارایی مصرف کود ذرت دانه ای (Zea mays L.) برای تاریخ‌های مختلف کاشت در اردبیل [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 45-65]
 • نیتروژن ارزیابی ضریب خاموشی و کارایی مصرف نور در ارقام مختلف گلرنگ تحت سطوح مختلف کود نیتروژن [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 67-86]
 • نیتروژن تاثیر تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه آفتابگردان در سطوح مختلف نیتروژن [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 121-136]
 • نیتروژن ارزیابی برهمکنش‌ نیتروژن و آب شور طبیعی بر عملکرد، تعرق تجمعی وکارآیی مصرف آب در کلزا [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 57-73]
 • نیتروژن تأثیر انواع کودهای نیتروژن‌دار بر کلزا (Brassica napus L.) در شرایط کاربرد مواد کمک دهنده [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 1-10]
 • نیتروژن تأثیر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ حاصلخیزی خاک بر پویایی ﺟﻤﻌﯿﺖ علف‌های هرز و عملکرد علوفه ذرت [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 153-168]
 • نیتروژن مضره اثر محلول پاشی سیلیس در بهبود صفات کمی و کیفی دو رقم چغندرقند(Beta vulgaris L.) در تربت حیدریه [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 129-142]
 • نیتروکسین بررسی اثر کود نیتروژن، ورمی کمپوست و نیتروکسین بر شاخص های رشد، مراحل فنولوژیک و عملکرد دانه کنجد [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 73-100]
 • نیتروکسین اثر محلول پاشی کودهای بیولوژیک، محرک زیستی و شیمیایی برروی خصوصیات رشدی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 139-158]
 • نیتروکسین پاسخ عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) به منابع نیتروژن در سطوح مختلف آبیاری [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 143-156]
 • نی چاپری مقایسه شاخص‌های کمی و کیفی برداشت سبز و سوخته ارقام نیشکر [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 99-110]
 • نخود تاثیر تلقیح باکتری ریزوبیوم و قارچ میکوریزای بر جذب برخی عناصر معدنی توسط نخود در سطوح مختلف کود سولفات آهن [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 71-87]
 • نخود تأثیر طول دوره‌ی تداخل علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum) در دو نظام کشت متفاوت [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 25-47]
 • نخود بررسی تأثیر کاربرد میکوریزا و پلیمر سوپر جاذب بر خصوصیات مورفولوژیک ریشه و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط دیم [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 61-73]
 • نخود اثر ماندابی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه نخود در شرایط دیم [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 51-64]
 • نخود اثر تاریخ کاشت و مدیریت تغذیه آلی، شیمیایی، و نانو ریزمغذی بر عملکرد نخود [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 55-70]
 • نیروی انسانی اثر انرژی‌های ورودی بر عملکرد و برآورد اقتصادی تولید پنبه در استان خراسان رضوی [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 149-167]
 • نسبت اختلاط ارزیابی سری جایگزینی کشت مخلوط لوبیا تپاری (Phaseolus acutifolus) و دو رقم ارزن (Panicum miliaceum) بر برخی ویژگی‌های عملکرد کمی و کیفی علوفه [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 151-167]
 • نسبت برابری جزئی زمین تأثیر الگوی کاشت مخلوط و کود نیتروژن بر عملکرد ریحان (Ocimum basiilicum L.) و لوبیا چشم‌بلبلی (Vigna unguiculata L.) در شرایط رقابتی با علف‌ هرز [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 1-18]
 • نسبت برابری زمین اثر نسبت های کشت مخلوط جو با ماشک گل خوشه ای بر جمعیت و تنوع علف‌های هرز و عملکرد [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 131-156]
 • نسبت برابری زمین اثر نسبت‌های کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی زنیان و لوبیا بر عملکرد و اجزای عملکرد [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 1-24]
 • نسبت برابری زمین تأثیر سطوح نیتروژن و نسبت‎های کشت مخلوط سری جایگزینی بر عملکرد علوفه و شاخص‌های رقابت جو (Hordeum vulgare) و نخود فرنگی (Pisum sativum) [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 199-214]
 • نسبت برابری زمین اثر مقادیر نیتروژن و الگوی کشت مخلوط ردیفی بر کمیت و کیفیت علوفه جو (Hordeum vulgare) و نخود فرنگی (Pisum sativum) و نسبت برابری زمین [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 39-54]
 • نسبت برابری زمین ارزیابی سری جایگزینی کشت مخلوط لوبیا تپاری (Phaseolus acutifolus) و دو رقم ارزن (Panicum miliaceum) بر برخی ویژگی‌های عملکرد کمی و کیفی علوفه [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 151-167]
 • نسبت پاسخ فرا تحلیل سطح اثر کود نیتروژنه بر عملکرد گیاهان صنعتی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 63-78]
 • نسبت منفعت به هزینه اثر انرژی‌های ورودی بر عملکرد و برآورد اقتصادی تولید پنبه در استان خراسان رضوی [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 149-167]
 • نسبت های مخلوط تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و تاریخ نشاکاری بر خصوصیات رشد، عملکرد و میزان اسانس نعناع فلفلی در کشت مخلوط ردیفی با عدس [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 119-132]
 • نسبت وزن خشک ریشه به اندام های هوایی اثر مقادیر ورمی‌کمپوست بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و کیفی ارقام همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 171-194]
 • نظام کشت تأثیر طول دوره‌ی تداخل علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum) در دو نظام کشت متفاوت [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 25-47]
 • نعناعیان اثر کاربرد سطوح مختلف ورمی‌کمپوست بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی و اسانس گیاه‌دارویی نعناع‌فلفلی (Mentha piperita L.) تحت رژیم‌های کم‌آبی [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 59-74]
 • نی قدی مقایسه شاخص‌های کمی و کیفی برداشت سبز و سوخته ارقام نیشکر [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 99-110]
 • نیم‎تغییر‎نما مقایسه روش‎های درون‎یابی زمین‎آماری (کریجینگ) برای تخمین شوری خاک و عملکرد گندم در مزرعه نمونه ارتش آق ‏قلا [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 1-16]
 • نوار تیپ اثر آرایش کاشت و دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفهای تحت سیستم آبیاری قطره‏ای در پیشوا-ورامین [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 137-156]
 • نوع کود فسفر تأثیر الگوهای مختلف کشت مخلوط جو (Hordeum vulgare) و ماشک‌گل‌خوشه‌ای (Vicia villosa dasycarpa) و نوع کود فسفر بر شاخصLER ، تولید ماده خشک و کیفیت علوفه [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 89-102]

و

 • واژه های کلیدی: اجزای عملکرد بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد خردل سیاه (Brassica nigra) در شرایط آب و هوایی ابرکوه [دوره 8، شماره 3، 1394، صفحه 183-198]
 • واژه های کلیدی: پروتئین تاثیر سوپر جاذب بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود (arietinum L. Cicer) در شرایط تنش خشکی انتهای فصل [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 191-202]
 • واژه های کلیدی: روغن‌های فرار اثر تاریخ و تراکم کاشت بر برخی صفات زراعی و میزان دی‌آلیل‌دی‌سولفید اکسید گیاه دارویی سیر [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 75-85]
 • واژه‌های کلیدی: شاخص سطح برگ ارزیابی ضریب خاموشی و کارایی مصرف نور در ارقام مختلف گلرنگ تحت سطوح مختلف کود نیتروژن [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 67-86]
 • واکنش های آمادوری و مایلارد تغییرات در کربوهیدرات‏ های محلول و فعالیت آنزیم‏ های پالاینده گونه‏ های اکسیژن فعال در کدوتخم کاغذی طی انبارداری در دماها و رطوبت‏های بذر مختلف [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 157-179]
 • وجین بررسی برهمکنش تلقیح کودهای بیولوژیک و نیتروژن بر رشد و عملکرد سویا تحت شرایط کنترل و عدم کنترل علف‌هرز [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 95-114]
 • وجین و عدم وجین علف‌ هرز ارزیابی کارآیی علف‌کش دومنظوره توتال و اختلاط دو علف‌کش تری بنورون متیل و پینوکسادان در مراحل مختلف رشدی گیاه گندم [دوره 4، شماره 2، 1390، صفحه 17-30]
 • وراثت پذیری مطالعه توارث کارایی مصرف آب گندم نان در شرایط تنش خشکی [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 181-199]
 • وراثت‌پذیری تجزیه ژنتیکی برای برخی از صفات مرتبط با تحمل به خشکی در ارقام گندم نان [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 105-122]
 • ورمی¬کمپوست بررسی اثر کود نیتروژن، ورمی کمپوست و نیتروکسین بر شاخص های رشد، مراحل فنولوژیک و عملکرد دانه کنجد [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 73-100]
 • ورمی کمپوست اثر ورمی کمپوست حاوی نانو ذرات اکسید مس و اکسید روی بر برخی ویژگی های زراعی لوبیا چیتی [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 33-49]
 • ورمی کمپوست اثر منابع مختلف نیتروژن و کودهای آلی بر ویژگی‌های خاک و خصوصیات اسانس گیاه زنیان [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 175-192]
 • ورمیکمپوست واکنش گیاه برنج به کاربرد چندساله ورمیکمپوست بهصورت جداگانه و غنی شده با کودهای شیمیایی مختلف [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 19-35]
 • ورمی‌کمپوست اثر کاربرد سطوح مختلف ورمی‌کمپوست بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی و اسانس گیاه‌دارویی نعناع‌فلفلی (Mentha piperita L.) تحت رژیم‌های کم‌آبی [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 59-74]
 • ورمی‌کمپوست اثر کاربرد کود بیولوژیک بر رشد و عملکرد ارزن پروسو (Panicum miliaceum) در شرایط شور [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 1-14]
 • ورمی‌کمپوست تأثیر مدیریت تلفیقی حاصلخیزکننده‌های آلی و شیمیایی بر عملکرد، روغن و اسانس گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 161-189]
 • ورمی واش بررسی برخی ویژگیهای کیفی گیاه رزماری تحت تاثیر محلولپاشی انواع ترکیبات غذایی در زمانهای برداشت مختلف [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 119-134]
 • ورمی‌واش تاثیر کاربرد خاکی هیومیک‌‌اسید و محلول‌پاشی برگی بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان روغن گلرنگ ((Carthamus tinctorius L. [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 37-49]
 • وزن بذر واکنش صفات مورفولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) به مدیریت تلفیقی دور آبیاری و کود نیتروژن [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 17-35]
 • وزن تر اثر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن بر رشد و تولید زیست توده گیاه دارویی خرفه [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 125-143]
 • وزن خشک تأثیر سویه‌های باکتری سودوموناس (Pseudomonas fluorescens) بر صفات مرفوفیزیولوژیک و جذب عناصر غذایی در برخی ارقام برنج [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 141-149]
 • وزن خشک اثر مقادیر ورمی‌کمپوست بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و کیفی ارقام همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 171-194]
 • وزن خشک تاثیر غلظت های مختلف نانو کودهای کلسیم و مولیبدن بر رشد و گره زایی گیاه نخود سیاه (arietinum L. Cicer) [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 179-199]
 • وزن خشک علوفه عملکرد و کیفیت علوفه حاصل از کشت مخلوط جو و خردل علوفه‌ای در تاریخ‏های مختلف کاشت [دوره 5، شماره 4، 1391، صفحه 173-190]
 • وزن خشک نسبی ارزیابی توانایی رقابت چهار رقم گندم (.Triticum aestivum L) با علف‌هرز بروموس ژاپنی (Bromus japonicus L.) با استفاده از مدل‌های تجربی [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 29-43]
 • وزن هزاردانه تأثیر کاربرد کود آلی با منشأ ماهی و میگو بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 135-146]
 • وزن هزار دانه اثر سایکوسل بر عملکرد دانه و روغن گلرنگ در سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 17-32]
 • وزن هزار دانه بهبود عملکرد، درصد روغن و پروتئین کنجد(Sesamum indicum L.) تحت شرایط تنش خشکی با محلول‌پاشی روی و بور [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 163-180]
 • وزن هزار دانه بررسی تاثیر کاربرد برگی فولات در مراحل مختلف رشدی بر عملکرد کمی و کیفی گندم [دوره 9، شماره 4، 1395، صفحه 57-70]

ه

 • هایولا اثر سطوح تنش شوری بر صفات کمی و کیفی ارقام مختلف کلزا در شرایط کاربرد ورمی کمپوست [دوره 9، شماره 3، 1395، صفحه 133-151]
 • هیبریدهای داخلی و خارجی بررسی اثر دورهای مختلف آبیاری بر برخی خصوصیات زراعی هیبرید‏های داخلی و خارجی ذرت(Zea mays L.) در منطقه شمال خوزستان [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 65-75]
 • هدایت روزنه ای ارزیابی تحمل به خشکی چند رقم کلزا بر اساس خصوصیات فیزیولوژی و زراعی در منطقه یزد [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 77-97]
 • هدایت روزنه‌ای اثر تنش شوری بر برخی از خصوصیات فتوسنتزی پنج توده‌ کوشیا (Kochia scoparia (L.) Schrad.) [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 77-95]
 • هدایت روزنه‌ای برهمکنش تلقیح ریزوبیوم و سطوح نیتروژن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و عملکرد ارقام سویا (Glycine max L.) در شرایط آب و هوایی کرمانشاه [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 77-93]
 • هدایت روزنه‌‌ای ارزیابی پارامترهای فتوسنتزی، محتوا و فلورسانس کلروفیل برگ ارقام گلرنگ تحت تنش شوری [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 35-56]
 • هیدرات‌های کربن محلول ارزیابی تحمل به خشکی ارقام گندم تحت تنش کم آبی پس از گل‌دهی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 123-136]
 • هیدروژل سوپرجاذب اثر سطوح مختلف آبیاری و هیدروژل‌ سوپرجاذب بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اسانس گیاه انیسون (anisum.L Pimpinella) [دوره 8، شماره 4، 1394، صفحه 51-66]
 • همایش بذر بررسی روند تحقیقات بذر در ایران: از گذشته تا حال [دوره 10، شماره 3، 1396، صفحه 33-50]
 • همبستگی بررسی روابط صفات و تجزیه علیت در توده‌های گلرنگ وحشی (Carthamus oxyacanthus) و لاین‌های گلرنگ اهلی (C. tinctorius L.) در شرایط تنش و بدون تنش خشکی [دوره 5، شماره 3، 1391، صفحه 45-62]
 • همبستگی بررسی ارتباط صفات موثر بر ساقه روی و عملکرد ریشه در لاین های چغندرقند در کشت پاییزه [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 11-28]
 • همبستگی ارزیابی لاین های موتانت پیشرفته برنج (Oryza sativa L.) طارم محلی با استفاده از تجزیه علیت و عامل ها [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 115-130]
 • هوازی مطالعه امکان تغییر الگوی کشت برنج از شرایط غرقابی به هوازی در مازندران [دوره 6، شماره 4، 1392، صفحه 215-228]
 • هورمون اثر پیش ‎تیمار بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه بابونه در ‏شرایط شوری ‏ [دوره 6، شماره 3، 1392، صفحه 145-164]
 • هورمونها بررسی برخی ویژگیهای کیفی گیاه رزماری تحت تاثیر محلولپاشی انواع ترکیبات غذایی در زمانهای برداشت مختلف [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 119-134]
 • هورمون‌های گیاهی کاهش اثرات سوء تنش شوری بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گندم از طریق کاربرد اسید سالیسیلیک [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 71-88]
 • هیومیک اسید اثر منابع مختلف نیتروژن و کودهای آلی بر ویژگی‌های خاک و خصوصیات اسانس گیاه زنیان [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 175-192]
 • هیومیک اسید بررسی تاثیرکاربرد بهبود دهنده‎های رشد و کودهای شیمیایی بر رشد و عملکرد سیب زمینی (Solanum tuberosum) [دوره 10، شماره 4، 1396، صفحه 173-186]

ی

 • یخ‌زدگی ارزیابی ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris) برای کشت پاییزه در مناطق سرد معتدل در شرایط مزرعه [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 142-147]
 • یولاف وحشی بررسی رقابت علف‌های‌هرز در مزرعه کلزا با استفاده از تابع عکس وزن تک بوته و سطح برگ نسبی علف های هرز [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 61-75]
 • یونجه بررسی تأثیر نمک¬های مختلف و اثرات متقابل آنها بر غلظت املاح معدنی و آلی و فعالیت آنزیم¬های آنتی¬اکسیدان در گیاهچه¬های یونجه [دوره 5، شماره 4، 1391، صفحه 39-62]
 • یونجه پاسخ فیزیولوژیک و تغذیه ای گیاه یونجه(Medicago sativa. Cv.Hamedani) در تلقیح با قارچ درون زی Piriformospora indica و باکتری Azospirillum Spp تحت تنش شوری [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 109-129]
 • یونجه‌های یک‌ساله اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی آهن و روی بر ویژگی‌های کمی و کیفی دو گونه یونجه یک‌ساله [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 125-148]