کلیدواژه‌ها = عملکرد دانه
اثر سالیسیلیک اسید بر کلروفیل، برخی پارامتر های رشدی و عملکرد دو رقم کلزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

10.22069/ejcp.2022.6095

حامد کشاورز؛ سید علی محمد مدرس ثانوی


ارزیابی صفات مرفوفیزیولوژیک و اجزای عملکرد و رابطه آن با عملکرد دانه تحت شرایط کشت نشایی و مستقیم در تراکم‌های مختلف در ارقام کلزا (Brasica napus L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

10.22069/ejcp.2023.20848.2552

جعفر اسماعیل نژاد؛ ابوالفضل فرجی؛ محمدرضا داداشی؛ حسن مختارپور


مدیریت علف‌های هرز در کشت مستقیم برنج (Oryza sativa L.)

دوره 16، شماره 4، دی 1402، صفحه 21-40

10.22069/ejcp.2024.20754.2546

فائزه زعفریان؛ حسین دهقانژاد؛ رحمت عباسی؛ مرتضی نورعلیزاده


بررسی عملکرد کنجد مقاوم به ریزش دانه در تیمارهای مختلف آرایش کاشت و تراکم در گرگان

دوره 16، شماره 4، دی 1402، صفحه 133-148

10.22069/ejcp.2024.21507.2588

مجید غلامحسینی؛ کمال پیغام زاده؛ سعداله منصوری؛ ابوالفضل فرجی؛ فرناز شریعتی


مقایسه ردّپای آب در بوم‌نظام‌های مختلف گندم دیم با آبی در کشور

دوره 16، شماره 2، تیر 1402، صفحه 43-60

10.22069/ejcp.2023.20453.2525

سجاد رحیمی مقدم؛ رضا دیهیم فرد؛ علی غلامی‌زالی


اثر قطع آبیاری و مواد ضدتعرق بر عملکرد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی لوبیا چیتی

دوره 16، شماره 2، تیر 1402، صفحه 149-168

10.22069/ejcp.2023.20745.2545

رحیم ایرجی؛ ساسان رضادوست؛ فرزاد جلیلی؛ محسن رشدی؛ جواد خلیلی محله


بررسی اثر تاریخ و تراکم کاشت بر گیاه کینوا در شرایط شور و دیم

دوره 15، شماره 2، تیر 1401، صفحه 219-235

10.22069/ejcp.2022.19996.2489

عبدالرزاق اعتباری؛ سراله گالشی؛ امین آناقلی؛ بنیامین ترابی


اثر تاریخ کاشت بر میزان پروتئین، محتوای ساپونین و عملکرد دانه ژنوتیپ های های مختلف کینوا در شهرستان جیرفت

دوره 15، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 121-140

10.22069/ejcp.2022.19243.2437

مهدی بهروج؛ فرشید قادری فر؛ حمیدرضا صادقی پور؛ آسیه سیاهمرگویی؛ محمود باقری


تأثیر مدیریت‌های مختلف زراعی بر عملکرد کمی و کیفی ارقام گندم

دوره 14، شماره 4، دی 1400، صفحه 47-61

10.22069/ejcp.2022.18935.2414

سکینه کمایی؛ اسفندیار فاتح؛ هادی ویسی


بررسی اثر تراکم بوته بر شاخص‌های رشدی ارقام مختلف کلزا (Brassica napus L.) در شرایط آب و هوایی مازندران

دوره 14، شماره 3، مهر 1400، صفحه 107-124

10.22069/ejcp.2022.18883.2409

فهیمه علیزاده؛ فائزه زعفریان؛ بنیامین ترابی؛ رحمت عباسی


بررسی صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ماش تحت تأثیر کود نیتروژن و مگافول

دوره 14، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 185-198

10.22069/ejcp.2021.18776.2397

مهدی عامریان؛ علی نخ زری مقدم؛ عباس بیابانی؛ مهدی ملاشاهی


تأثیر شدت و زمان حذف برگ بر صفات کمی و کیفی سویا (Glycine max L.) تحت شرایط مصرف آمینواسید

دوره 13، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 17-36

10.22069/ejcp.2020.15797.2175

محمدرضا داداشی؛ حمید نجفی خان به بین؛ ابوالفضل فرجی؛ افشین سلطانی


اثر محلول‌پاشی نانوسیلیکون و اسید سالیسیلیک روی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه کلزای بهاره در شرایط محدودیت آبی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 137-156

10.22069/ejcp.2020.16396.2221

کامل ساجد گلجه؛ سعید خماری؛ پریسا شیخ زاده؛ ناصر صباغ نیا؛ مهدی محب الدینی