اثر تاریخ کاشت بر میزان پروتئین، محتوای ساپونین و عملکرد دانه ژنوتیپ های های مختلف کینوا در شهرستان جیرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران،

2 دانشیار، گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران،

3 دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران،

4 5. استادیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج.

چکیده

چکیده
سابقه و هدف:
باتوجه به خشکسالی ها، بحران آب و افزایش شوری خاک که طی چند سال اخیر در منطقه جیرفت روی داده است، کشت محصولات جایگزین برای فصل خنک با نیاز آبی کم، صرفه اقتصادی بالا و سازگار با منطقه و دوره رشد کوتاه ضروری به نظر می‌رسد. کینوا به دلیل نیاز آبی کم و مقاومت بالا به شوری گزینه مناسبی برای این امر می‌باشد، بر همین اساس این مطالعه با هدف بررسی میزان پروتئین، محتوای ساپونین، عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های کینوا (Chenopodium quinoa Willd) در کشت پائیزه و زمستانه انجام شد.
مواد و روش‌ها
این آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار، در مزرعه تحقیقاتی و آزمایشگاه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان در دو سال زراعی 98-1397 اجرا گردید. تاریخ کاشت (پائیزه و زمستانه) به عنوان عامل اصلی و ژنوتیپ های های Titicaca, Redcarina, Gza1, Q12, Q18, Q21, Q22, Q26, Q29, Q31 به عنوان عامل فرعی بودند. در این آزمایش صفاتی نظیر طول ساقه، طول دوره رشد، درصد پروتئین، ساپونین دانه، وزن هزار دانه و عملکرد دانه مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته‌ها
تجزیه واریانس مرکب داده ها نشان داد صفات اندازه‌گیری شده در این آزمایش (طول ساقه، طول دوره رشد، درصد پروتیین و ساپونین دانه) تحت تاثیر معنی‌دار ژنوتیپ، تاریخ کاشت و اثر متقابل تاریخ کاشت و ژنوتیپ قرار گرفتند. طول گل آذین تنها تحت تاثیر معنی‌دار ژنوتیپ قرار گرفت. طول ساقه در کشت پاییزه و زمستانه بسیار متفاوت بود به طوری که در کشت پاییزه بیشترین طول ساقه در ژنوتیپ Q22 و Q12 مشاهده شد اما در کشت زمستانه بیشترین طول ساقه مربوط به ژنوتیپ های Q26 و Q29 بود، همچنین نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل ژنوتیپ و تاریخ کاشت نشان داد در تمام ژنوتیپ های مورد مطالعه درصد ساپونین و پروتئین در کشت پاییزه کمتر از کشت زمستانه بود، دامنه تغیرات درصد ساپونین و پروتیین دانه به ترتیب بین 52/4 تا 56/5 درصد و 78/10 تا 89/13 درصد بود. همچنین عملکرد دانه و وزن هزاردانه کینوا تحت تاثیر معنی‌دار ژنوتیپ ، تاریخ کاشت و اثرات متقابل آنها قرار گرفت. دامنه تغییرات عملکرد دانه بین 91/1 (تیمار کشت پاییزه و ژنوتیپ GZA1) و 99/3 تن در هکتار (تیمار کشت پاییزه Q12) مشاهده شد.
نتیجه گیری
نتایج این تحقیق نیز این نیز نشان داد که امکان دو بار کشت این محصول در یکسال در منطقه جیرفت امکان پذیر است، مشروط بر اینکه از ارقام مناسب استفاده شود. بنابراین در کشت پاییزه ارقام Q12 و Q31 و در کشت زمستانه ارقام Q29 و Q26 توصیه می-شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of sowing date on the contents of protein and saponin and grain yield of different quinoa genotypes in Jiroft

نویسندگان [English]

  • Mehdi Behroj 1
  • Farshid Ghaderi-Far 2
  • Hamid Reza Sadeghipour 3
  • Asieh Siyahmargui 2
  • Mahmood Bagheri 4
1 PhD Student, Department of Agronomy, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources
2 Gorgan University
3 Department of Biology, Golestan University
4 5. Assistant Professor, Seed and Plant Improvement Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj
چکیده [English]

Abstract
Background and objectives
Due to drought, water crisis and increasing soil salinity in Jiroft region in recent years, it seems necessary to cultivate alternative crops for the cold season with low water requirements, high economic efficiency and compatibility with the region and short growth period. Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) is a good choice for this due to its low water requirement and high salinity resistance. Therefore, this study aimed to investigate the protein and saponin contents as well as yield and yield components of quinoa genotypes during autumn and winter cultivation.
Materials and methods
This experiment was performed as a split plot in the form of a randomized complete block design with 4 replications, in the research farm and laboratory of the Agricultural Research and Training Center and Natural Resources in the south of Kerman province in the two cropping years of 2018-2019. Planting date (autumn and winter) was the main factor and the genotypes Titicaca, Redcarina, Gza1, Q12, Q18, Q21, Q22, Q26, Q29, Q31 were the second factors. In this experiment, traits such as stem length, the length of growth period, seed protein and saponin contents, 1000-seed weight and grain yield were determined. .
Results
Combined analysis of variance of the data showed that the traits measured in this experiment (stem length, length of growth period, percentage of seed protein and saponin) were significantly affected by genotype, planting date and their interactions. Inflorescence length was only significantly affected by genotype. Stem length was very different in autumn and winter cultivation so that in autumn cultivation the highest stem length occurred in Q22 and Q12 genotypes but in winter cultivation the highest stem length was related to Q26 and Q29 genotypes. In all studied genotypes, the percentage of saponin and protein in autumn cultivation was less than winter cultivation, the range of changes in grain saponin and protein percentage was between 4.52 to 5.56 and 10.78-13.89 percent, respectively. Also, grain yield and 1000-seed weight of quinoa were significantly affected by genotype, planting date and their interactions. The range of grain yield changes varied between 1.91 (autumn cultivation treatment and GZA1 genotype) to 3.99 tons per hectare (autumn cultivation treatment Q12(.
Conclusion
The results of this study also showed that it is possible to cultivate this crop twice a year in Jiroft region, provided that appropriate cultivars are used. Therefore, Q12 and Q31 cultivars are recommended for autumn cultivation while Q29 and Q26 cultivars are recommended for winter cultivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflorescence length
  • Protein percentage
  • Saponin content
  • Seed yield
1.Kiani Ghalehsard, S., Shahraki, J., Akbari, A. and Sardar Shahraki, A. 2019. Investigating the effects of climate change on food security of Iran. J. Nat. Environ. Hazards. 8: 22. 19-40.
2.Soltani, A. 2020. Analysis of the country's food security until 2050. Research plan report. Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. 211 p. (In Persian)
3.Soltani, A., Alimagham, S.M., Torabi, B., Zeinali, E., Zand, E., Vadez, v., Van Loon, M.P. and van Ittersum, M.K. 2020. Future food self-sufficiency in Iran: A model-based analysis. Glob. Food Secur. 24. 100351.
4.Tesfaye, S., Birhane, E. and Leijnse, T. 2018. Climatic controls of Eco hydrological responses in the highlands of northern Ethiopia. Sci. Total Environ. 609: 77-914.
5.Keshavarz, M. 2019. Addressing barriers of rural development under drought. J. Rural Plan.7: 2. 97-118.
6.Sepahvand, N. and Sarhangi, M. 2012. Quinoa (mother seed) A new plant with high genetic diversity of nutritious products in Iran. Special issue of the 12th Iranian Genetic Congress, 5 p. (In Persian)
7.Mostafaei, M., Jami Al-Ahmadi, M., Salehi, M. and Shahidi, A. 2017. A Review of Crop Properties and Nutritional Value of Quinoa (Chenepodium quinoa Willd). The First National Conference on New Opportunities for Production and Employment in the Agricultural Sector in the East (in order to achieve the goals of resistance economy). 12 p. (In Persian)
8.Bazile, D. and Baudron, F. 2015. The dynamics of the global expansion of quinoa growing in view of its high biodiversity. In State of the Art Report on Quinoa Around the World in 2013. P:42-55.
9.FAO. 2019. Faostat. Available at: http://faostat3.fao.org/browse/Q/QC/E
10.Seifti, E., Ramezanpour, S., Sultanlu, H., Salehi, M. and Sepahvand, N. 2015. Investigation of some morphophenological traits related to yield and precocity in modified Chenopodium quinoa cultivars. J. Crop Prod. 8: 2. 153-169. (In Persian)
11.Naderi, A. 2008. Effect of different levels of sulfur and potassium on canola growth and yield. 10th Iranian Congress of Agricultural Sciences and Plant Breeding. Karaj: Seed and Plant Breeding Institute. 11 p. (In Persian)
12.Franc, M.G.C., Thi, A.T.P., Pimentel, C., Rossiello, R.O.P., Fodil, Y.Z. and Laffray, D. 2006. Differences in growth and water relations among Phaseolus volgaris cultivars in response to induced drought strerss. J. Environ. Exp. Bot. 43: 227- 237.
13.Pulvento, C., Riccardi, M., Lavini, A., Dandria, R., Iafelice, G. and Marconi, E. 2010. Field trail evaluation of two Chenopodium quinoa genotypes grown under rain-fed conditions in a typical Mediterranean environment in south Italy. J. Agric. Crop Sci. 196: 6. 407-411.
14.Bhargava, A., Shukla, S. and Ohri, D. 2006. Chonopodium quinoa- An Indian perspective. Ind. Crops Prod. 23: 73-87.
15.Hasanzadeh, H., Shakerdargah, G.H. and Darjani, F. 2014. Determine the best planting date of quinoa in the coastal strip south of Iran. 1st Symposium in New Topics in Horticultural Sciences. 19-20 Nov. Jahrom.
16.Tavousi, M. and Sepahvand, N. 2014. The effect of planting date on yield and phonological and morphological characteristics of different genotypes of new quinoa in Khuzestan, First International Congress and 13th Iranian Genetics Congress, Tehran, 6 p. (In Persian)
18.Bagheri, M. 2019. Evaluation of quantitative and qualitative characteristics in new genotypes of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.). Final Research Project Report, Agricultural Research and Information Center, Registration No. 55778. (In Persian)
19.Sosa-Zuniga, V., Brito, V., Fuentes, F. and Steinfort, U. 2017. Phenological growth stages of quinoa (Chenopodium quinoa) based on the BBCH scale. Ann. Appl. Biol. 171: 3. 117-124.
20.Koziol, M.J. 1991. Chemical composition and nutritional value of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.). J. Food Compos. Anal. 5: 35-68.
21.Babaian, A. and Mountain. M. 2012. Evaluation of agricultural climate change indices under climate change scenarios in selected stations of Khorasan Razavi. Water and Soil. 26: 953-967. (In Persian)
22.Rahmani, M., Jami Al-Ahmadi, M., Shahidi, A. and., Hadizadeh Azhandi, M. 2015. The effect of climate change on the length of growth stages and water requirement of wheat and barley Case study: Birjand plain). J. Agric. Ecol. 4: 7. 443-460.
23.Klaring, H.P. and A. Krumbein. 2013. The effect of constraining the intensity of solar radiation on the photosynthesis, growth, yield and product quality of tomato. J. Agron Crop Sci. 199: 5. 351-359.
24.Imam, Y. and Niknejad, M. 2004. An introduction to physiology of agronomic plants yield. Shiraz University Pub. Second. Ed. 571 p. (In Persian)
25.Jamali, S. and Sharifan, H. 2018. Investigation of the effect of different salinity levels on yield and yield components of quinoa (Titicaca cultivar). J. Soil Water Conserv. 25: 2. 251-266. (In Persian).
26.Kianbakht, M., Zeinali, A., Siahmarguee, A., Sheikh, F. and Pouri, Q. 2015. The effect of planting date on yield and yield components of seeds and green pods of three cultivars in Gorgan climatic conditions. J. Crop Prod. 8: 1. 99-119. (In Persian)
27.Nina Laura, J., Del Castillo, C. and Winkel, T. 2014. Comportamiento de quinuas tradicional y mejorada frente al estrés térmico. Paper presented at the CD-Rom: XI Congreso Internacional de Cultivos Andinos, Cochabamba, Bolivia. Fundación PROINPA. CD-Rom: file no. P6.
28.Salehi, M. and Pourdad, S.S. 2019. Preliminary evaluation of seed yield and some agronomic traits of quinoa genotypes under rainfed condition. AREEO. Final Report. In press. (In Persian)
29.Safari, M., Aghaalikhani, M. and Modres, M. 2010. Effect of planting date on phenology and morphological traits of three cultivars of Sorghum bicolor L. Iran. J. Crop Sci. 12: 4. 452-466. (In Persian)
30.Ghanbar, L., Afshari, H. and Mohammadi, M. 2011. Study of regression relationships between the effect of irrigation cycle on yield and yield components of castor plant (Ricinus communis). J. New Agric. Find. 5: 1. 88-77. (In Persian)
32.Abasi, S., Cordnaeich, A. and Bagheri, M. 2018. Evaluation of genetic diversity of new chenopodium quinoa (Chenopodium quinoa Willd) cultivars based on agromorphological traits. 15th National Iranian Congress Science Congress, 2-5 Sep. 2019. Karaj, Iran. (In Persian)
33.Adolf, V.I., Shabala, S., Andersen, M.N., Razzaghi, F. and Jacobsen, S.E. 2012. Varietal differences of quinoa’s tolerance to saline conditions. Plant Soil. 357: 1-2. 117-129.
34.Zeinali, A., Soltani, A., Khadem Pir, M., Turani, M. and Sheikh, F. 2013. Study of reaction of grain yield components and green pods of two bean cultivars in the distance between rows in timely and late sowing. J. Agric. 4: 210-195. (In Persian)
35.Morrison, M.J. and Stewart, D.W. 2002. Heat stress during flowering in summer Brassica. Crop Sci. 42: 797-803.
36.Hirich, A., Choukr‐Allah, R. and Jacobsen, S.E. 2014. Quinoa in morocco–effect of sowing dates on development and yield. J. Agro. Crop Sci. 200: 371-377.
37.Shiran, N., Soleymani, A. and Shams, M. 2013. Effect of sowing date and different planting management, on seed yield and yield components of safflower in Isfahan region. Int. J. Aeronaut. Space Sci. 5: 9. 911- 913.
38.Saeedi, S., Siadat, A., Mashti, A., Moradi Talawat, M. and Sepahvand, N. 2019. The effect of planting date and nitrogen levels on some physiological traits of quinoa. 6th National Conference on Plant Physiology of Iran, Yazd. 8 p. (In Persian)
39.Bazvand, F., Pezeshkpour, P. and Mirzaie, A. 2015. Chickpea (Cicer arietinume L.) yield and yield components as affected by sowing date and genotype under rainfed conditions. Bull. Env. Pharmacol. Life Sci.  4: 11. 59-65.
40.Vaqar, M.S., Noor Mohammadi, Q., Shams, K., Pakzi, A. and Kobrai, S. 2009. Yield and yield components of three chickpea cultivars (Cicer arientinum L.) at different planting dates in Kermanshah. J. Plant Breed. 5: 1. 1-18. (In Persian)
41.Makarian, K. and Azadeh, L. 2019. Quinoa agriculture: planting, holding, harvesting. 5th International Conference on Agricultural Engineering and Environment with Sustainable Development Approach, Shiraz. 12 p. (In Persian)
43.Jacobsen, S.-E., Liu, F. and Jensen, C.R. 2009. Does root-sourced ABA play a role for regulation of stomata under drought in quinoa (Chenopodium quinoa Willd.). J. Hortic. Sci. 122: 281-287.
44.Bilalis, D., Kakabouki, I., Karkanis, A., Travlos, I., Triantafyllidis, V. and Dimitra, H.E.L.A. 2012. Seed and saponin production of organic quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) for different tillage and fertilization. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. 40: 1. 42.
45.Hirose, Y., Fujita, T. and Ishii, T. 2010. Antioxidative properties and flavonoid composition of Chenopodium quinoa seeds cultivated in Japan. Food Chem. 119: 4. 1300-1306.