اثر علف‌کش‌‌ پیش مخلوط ام سی‌‌پی‌آ+ فلوراسولام در کنترل علف‌های‌هرز پهن‌برگ و عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) مزارع استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، داراب، ایران

2 دانشیار، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 مربی پژوهشی، بخش تحقیقات علف‌های هرز، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

چکیده

سابقه و هدف: علف‌های‌هرز یکی از مهمترین عوامل محدودکننده تولید گیاهان زراعی هستند؛ که از طریق رقابت سهم عمده‌ای در بروز خسارت و افت عملکرد محصولات زراعی دارند. مقدار خسارت علف‌های‌هرز در مزارع گندم ایران 25 تا 30 درصد گزارش شده است. در حال حاضر کنترل شیمیایی یکی از مهمترین روش مهار علف‌های‌هرز در گندم به شمار می‌رود. همچنین، کاربرد علف‌کش‌های پیش مخلوط یکی از راهکارهای افزایش طیف کنترل علف‌های‌هرز می باشد. این آزمایش با هدف بررسی کارایی علف‌کش‌ پیش مخلوط ام‌سی‌پی‌آ+ فلوراسولام در کنترل علف‌های‌هرز پهن برگ گندم انجام شد.
مواد و روشها: این آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 14 تیمار و 4 تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی حسن آباد داراب (فارس)، در سال زراعی 1402-1401 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل کاربرد ام‌سی‌پی‌آ +فلوراسولام (42 درصد، WP) در مقادیر 300، 400، 500، 600، 700 و 800 گرم در هکتار ماده تجارتی، فلوراسولام (فلورکس 10 درصد، WP) به مقدار 85 گرم در هکتار، تو، فور-دی+ ام‌سی‌پی‌آ (یو46 کمبی فلوئید 5/67 درصد، SL) به مقدار 2 لیتر در هکتار، بروموکسینیل+ تو، فور-دی (بوکتریل یونیورسال 56 درصد، EC) به مقدار 5/1 لیتر در هکتار، بروموکسینیل+ ام‌سی‌پی‌آ (برومایسید ام آ 40 درصد، EC) به مقدار 5/1 لیتر در هکتار، بنتازون+ دیکلوپروپ (بازاگران دی‌پی 6/%56 درصد، SL) به مقدار 2 لیتر در هکتار، پندیمتالین (فیست سوپر، 6/45 درصد، CS) به مقدار 4 لیتر در هکتار، پروسولفوکارب (باکسر 80 درصد، EC) به مقدار 4 لیتر در هکتار و شاهد وجین دستی علف‌های‌هرز بود. کرت‌های آزمایش به دو بخش سم‌پاشی نشده (شاهد) و شده (تیمار) تقسیم شد. علف‌کش‌‌های پندیمتالین و پروسولفوکارب به-صورت پیش‌رویشی و سایر تیمارهای علف‌کش‌ در مرحله پنجه‌دهی گندم که علف‌های‌هرز تا 5 برگی بودند اعمال گردید. هر کرت آزمایشی دارای 8 خط کاشت در ابعاد 5/1 × 10 متر مربع با تراکم 400 بوته در متر مربع تهیه شد. سم‌پاشی با سمپاش پشتی فشار ثابت مجهز به نازل بادبزنی (8002)، با فشار دو بار و حجم پاشش 300 لیتر در هکتار در انجام شد. صفات اندازگیری شده شامل تعیین تراکم، وزن خشک و درصد کنترل گونه‌های علف‌های‌هرز، عملکرد دانه و اجزاء عملکرد بود. محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار SAS (نسخه 3/9) و مقایسه میانگین با آزمون حداقل تفاوت معنی‌دار (LSD) در سطح پنج درصد انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که تیمارهای علف‌کش‌ تراکم و وزن خشک گونه‌های علف‌هرز یونجه زرد (Melilotus officinalis)، گلرنگ وحشی (Carthamus oxyacanthus)، شیر تیغک (Sonchus oleraceus)، خردل کاذب (Hirschfeldia incana)، گل‌گندم (Centaurea iberica) را به‌طور معنی‌دار کاهش داد و تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در متر مربع، وزن هزار دانه و عملکرد دانه گندم به‌طور معنی‌داری افزایش یافت. همچنین، با افزایش مقدار کاربرد علف‌کش‌ ام‌سی‌پی‌آ+ فلوراسولام کارایی کنترل علف‌های‌هرز افزایش یافت. بهترین مقدار کاربرد علف‌کش‌ ام‌سی‌پی‌آ+ فلوراسولام از 800 گرم در هکتار حاصل شد. این تیمار وزن خشک یونجه زرد، گلرنگ وحشی، شیر تیغک، خردل کاذب و گل گندم به ترتیب 91، 95، 92، 100، 95 و 95 درصد کاهش دهد و عملکرد دانه (29/7 تن در هکتار) 29 درصد نسبت به شاهد بدون کنترل افزایش دهد.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج آزمایش، کارایی علف‌کش پیش مخلوط ام‌سی‌پی‌آ+ فلوراسولام در کنترل علف‌های‌هرز یونجه‌زرد، گلرنگ وحشی، شیر‌تیغک، خردل‌کاذب و گل‌گندم در مقایسه با کاربرد تکی فلوراسولام به‌طور معنی‌دار افزایش یافت. همچنین، کارایی این علف‌کش در کنترل علف‌های‌هرز مذکور نسبت به علف‌کش‌های خاک مصرف پندی‌متالین و پروسولفوکارب نیز به طور معنی‌دار برتری نشان داد. از سوی دیگر، کارایی این علف‌کش در کنترل علف‌های ‌هرز در مقایسه با علف‌کش‌های پس‌رویشی آزمایش، مطلوب‌تر بود. لذا با توجه به طیف کنترل علف‌های‌هرز و افزایش عملکرد دانه، کاربرد علف‌کش‌ ام‌سی‌پی‌آ+ فلوراسولام به عنوان یک علف‌کش مناسب در کنترل علف‌های‌هرز پهن‌برگ مزارع گندم پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Pre-Mixed Herbicides of MCPA+ Florasulam on Weed Control of Broadleaf and Wheat (Triticum aestivum) Yield in Fields of Fars Province

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Mamnoie 1
  • Mehdi Minbash Moeini 2
  • Mohamad Reza karaminejad 3
1 Assistant Professor of Plant Protection Research Department, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Darab, Iran
2 Professor, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, AREEO, Tehran, Iran.
3 Department of Weed Research, Plant Pest and Disease Research Institute, AREEO, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and objectives: Weeds are one of the most significant limiting factors for the production of crop plants. Weeds primarily cause damage and reduce crop yield through competition. Weed damage in wheat fields has been reported to range from 25% to 30% in Iran. The herbicide application is the most important method for weed control of wheat until now. Also, the application of pre-mixed herbicides is one of the strategies to broaden weed control spectrum. This experiment was conducted to evaluate the efficacy of the pre-mixed herbicide Florasulam+ MCPA in controlling broadleaf weeds in wheat.
Materials and methods: This experiment was conducted in a randomized complete block design with 14 treatments and 4 replications at the Hasanabad Agricultural Research Station of Darab (Fars) during 2022-202. Experimental treatments included the application of Florasulam+ MCPA (42% WP) herbicide at dose rates of 300, 400, 500, 600, 700, 800 g ha-1, Florasulam (Florex@ 10% WP) at a rate of 85 g ha-1, 2,4-D+ MCPA (U46 Combi Fluid@ 67.5% SL) at a rate of 2 L ha-1, Bromoxynil+ 2, 4-D (Buctril Universal@ 56% EC) at a rate of 1.5 L ha-1, Bromoxynil+ MCPA (Bromicid MA@ 40% EC) at a rate of 1.5 L ha-1, Bentazone+ Dichlorprop (Basagran DP@ 56.6% SL) at a rate of 2 L ha-1, Prosulfocarb (Boxer@ 80% EC) at a rate of 4 L ha-1, Pendimethalin (Fist Super@ 45.6% CS) 4 L ha-1, control (weed free). Each plot was divided into two subplots. One subplot was sprayed (treatment) and subplot was unsprayed (weedy check). The herbicides pendimethalin and prosulfocarb were applied as pre-emergence treatments, and other herbicide treatments were applied at the tillering stage of wheat (Zadok’s Stage 25(, according to the 3 to 5 leaf stage of the weeds. The plot had dimensions of 10 × 2 m with a plant density of 400 plants m-2 and 8 planting rows. The spraying was done using a fixed-pressure back sprayer equipped with a fan spray nozzle (8002) at a pressure of 2 bar and spray volume of 300 L ha-1. The measured traits included determining density, dry weight, the percentage of control of weed species, and grain yield and yield components. The means were separated using the LSD test at the 5% level of significance.
Results: The results showed that herbicides that were applied significantly decreased weed density and dry weight of Melilotus officinalis, C. oxyacanthus, S. oleraceus, H. incana, Centaurea iberica, as well as a significant increase in grain per spike, the number of spikes per m2, 1000 grains weight and grain yield. Also, weed control efficiency improved with an increase in the application rate of Florasulam+ MCPA herbicide. The best application rate for the Florasulam+ MCPA herbicide was 800 g ha-1. This treatment decreased the weed biomass of M. officinalis, C. oxyacanthus, S. oleraceus, H. incana, C. iberica 91, 95, 92, 100 and 95%, respectively, and increased the grain yield (7.29-ton ha-1) by 29%.
Conclusion: Based on the results of this experiment, the herbicide efficacy of the pre-mix herbicide florasulam+ MCPA in controlling weeds such as M. officinalis, C. oxyacanthus, S. oleraceus, H. incana and C. iberica was significantly higher than the application of florasulam alone. Furthermore, the efficacy of this herbicide in controlling the mentioned weeds was significantly higher than compared to the soil-applied herbicides pendimethalin and prosulfocarb. Additionally, the efficacy of this herbicide in weeds control was higher compared to the post-emergence herbicides in the experiment. Therefore, considering the broad spectrum of weed control and the increase in grain yield, the application of florasulam+ MCPA herbicide is recommended as a suitable herbicide for controlling broadleaf weeds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical control
  • Grain yield
  • Weed biomass
  • Weed density
1.Minbashi, M.M., Hadizadeh, M.H., Baghestani, M.A., Veisi, M., & Jamali, M. (2020). Efficacy of bromoxynil+ 2, 4-D (Buctril Universal 56% EC) as broadleaf weed killer in the wheat fields of Iran. Journal of Plant Protection, 34(4), 485-499. [In Persian].
2.Zare, A., Miri, H.R., & Jafari, B. (2014). Effect of plant density and reduced dosages of iodosulfuron + mesosulfuron (Atlantis) on integrated weed management in wheat. Journal plant physiology, 6, 38–93.
3.Nourbakhsh, S. (2022). List of important pests, diseases and weeds of major agricultural products, chemicals and recommended ways for their control. Plant Protection organization, Ministry of Jihad-e Agriculture, 224 Pp. 9 [In Persian] https://www.ppo.ir/fa-IR/ppo/1/news/view.
4.Mamnoie, E., Karaminejad, M., Aliverdi, A., & Minbashi Moeini, M. (2022). Application efficacy of newly released pre-mixed herbicide in winter wheat: Joystick®. Agronoomia (Estonian Journal of Agricultural Science), 1(XXXIII), 123-118.
5.Zand, E., Baghestani, M.A., Nezamabadi, N., Shimi, P., & Mousavi, S.K. (2019). A guide for herbicides in Iran. University Press Center, 216pp. [In Persian]
6.Veisi, M., Baghestani, M.A., & Minbashi, M.M. (2018). Study of tank mix application of dual propose and broad leaf herbicides for weed control in wheat fields. Iranian Journal of Field Crop Science, 49(2), 171-183. [In Persian]
7.Mehmeti, A., Pacanoski, Z., Fetahaj, R., Kika, A., & Kabashi, B. (2018). Weed control in wheat with post-emergence herbicides. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 24(1), 74–79.
8.Paterson, E.A., Shenton, Z.L., & Straszewski, A.E. (2002). Establishment of the baseline sensitivity and monitoring response of Papaver rhoeas populations to florasulam. Pest Management Science, 58(9), 964-966.
9.Anonymous, (2023). List of approved pesticides in the country of Iran. Herbicides approved (registered) from 2007 to the beginning of August 2023. Plant Protection Organization, Monday, October 23, 2023.
10.Dianat, M., Zand, E., Alizadeh, H., Nosrati, I., & Babaei, S. (2013). Herbicide symptomology. Agricultural Education and Extension Publication (EATK). Iran. 121 pp. (In Persian)
11.Hadizadeh, M.H., Minbashi-Moeini, M., Jamali, M., Shahi-Kotiani., M., & Karaminejad, M. (2022). Study on the efficacy of prosulfuron+ dicamba (Casper® WG 55%) as compared with common broadleaf weed killers in wheat. Iranian Journal of Weed Science, 18(2), 47-64. [In Persian]
12.Tanetani, Y., Kaku, K., Kawai, K., Fujioka, T., & Shimizu, T. (2009). Action mechanism of a novel herbicide, pyroxasulfone. Pesticide Biochemistry and Physiology, 95(1), 47–55
13.Singh, R.S., Kumar, R., Kumar, M., & Pandey, D. (2019). Effect of herbicides to control weeds in wheat. Indian Journal of Weed Science, 51(1), 75–77. [In Persian]
14.Zadoks, J.C., Chang, T.T., & Konzak, C.F. (1974). A decimal code for the growth stages of cereals. Weed Research, 14, 415-421.
15.Solhjou, A., & Javadi, A. (2016). The effect of tillage and planting methods in raised bed planting system on irrigated wheat yield. Applied Field Crop Research, 29(1), 68-74. (In Persian), Doi: 10.22092/AJ.2016.109331
16.Somani, L.I. (1992). Dictionary of weed science. Agronomy Publishing Academy (India) 256 pp.
17.Singh, R.S., Sharma R., Singh, A., & Kumar, S. (2019). Studies on shifts in weed flora in maize (Zea mays L.) in Kangra district of Himachal Pradesh. Journal of Research in Weed Science, 2, 230-240. DOI: 10.26655/jrweedsci.2019.2.3.6.
18.Idziak, R., Kierzek, R., Sip, D., & Krawczyk, R. (2012). Possibility of using pinoksaden and florasulam in mixtures with other herbicides for weed control in winter wheat. Progress in Plant Protection, 52(4), 898-902 .
19.Loux, M.M., Doohan, D., Dobbels, A.F., Johnson, W.G., Young, B.G., Legleiter, T.R., & Hager, A. (2015). Weed Control Guide for Ohio, Indiana and Illinois. Ohio Stateu Niversity Extension. 210 P.
20.Minbashi-Moeini, M., Haghighi, A.A., Jabari, S., & Gharanjik, A. (2018). Study the efficacy of Basagran DP (Bentazon+ Dicloprop SL 56.6%) for control of broadleaf weeds in wheat fields. Iranian Research Institute of Plant Protection, Registration Number 54540, 230Pp. (In Persian)
21.Knezevic, M., Balicevic, R., Ravlic, M., & Ravlic, I. (2014). Effects of soil tillage and post-emergence herbicides on weed control and yield of winter wheat. 49th Croatian and 9th International Symposium on Agriculture, Dubrovnik, Croatia. 372-376p.
22.Boutsalis, P., Gill, G.S., & Preston, C. (2014). Control of rigid ryegrass in Australian wheat production with pyroxasulfone. Weed Technology, 28(2), 332-339.
23.Mamnoie, E., & Karaminejad, M.R. (2020). Evaluation time and rate application of Prosulfocarb herbicide in the weed control of wheat in South Kerman. Journal of Crop Production, 13, 51–66. [In Persian]
24.Khan, N., Hassan, G., Marwat, K.B., & Khan, M.A. (2003). Efficacy of different herbicides for controlling weeds in wheat crop at different times of application- II. Asian Journal Plant Sciences, 2(3), 310-31