اثر سالیسیلیک اسید بر کلروفیل، برخی پارامتر های رشدی و عملکرد دو رقم کلزا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیات علمی گروه زراعت دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

تنظیم کننده‌های رشدی نقش حیاتی در طی مراحل رشد و نموی گیاهان ایفا می‌کنند و از جمله موادی هستند که می‌توانند باعث بهبود و افزایش عملکرد گیاهان شوند. در این آزمایش امکان بهبود رشد گیاه کلزا با سالیسیلیک اسید در طی دو مرحله محلول‌پاشی این شبه هورمون و تأثیر آن بر میزان کلروفیل، عملکرد و اجزا عملکرد مورد بررسی قرار گرفت. سالیسیلیک اسید در چهار غلظت صفر، 100، 200 و 400 میکرومولار در دو مرحله (زمان محلول پاشی اول در پاییز و محلول‌پاشی دوم در اواخر زمستان) در دو رقم کلزا Licord و RGS (به ترتیب مقاوم و حساس به سرما) به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار محلول‌پاشی گردید. تمام غلظت‌های سالیسیلیک اسید باعث بهبود عملکرد کلزا شد؛ اما غلظت 200 میکرومولار در مقایسه با دیگر غلظت‌ها بیشترین تأثیر را داشت. بیشترین میزان کلروفیل کل در مرحله دوم محلول‌پاشی در رقم مقاوم با محلول‌پاشی 100 میکرومول سالیسیلیک اسید بدست آمد. محلول‌پاشی با 100 میکرومول سالیسیلیک اسید موجب افزایش عملکرد بذر شد. بیشترین ارتفاع بوته، وزن صد دانه و وزن خشک اندام هوایی در رقم مقاوم بدست آمد. بیشترین تعداد غلاف در بوته و تعداد بذر در غلاف در رقم مقاوم با غلظت 200 میکرومولار سالیسیلیک اسید در مرحله اول محلول‌پاشی مشاهده شد. همچنین تیمار سالسیسلیک اسید موجب افزایش 13 درصدی عملکرد بذر شد، اما تیمار رقم تأثیری بر عملکرد نداشت. از نتایج حاصل شده می-توان این گونه استنباط نمود که سالیسیلیک اسید با تأثیر بر فرایندهای فیزیولوژیکی گیاه، توانایی افزایش عملکرد توسط گیاه را دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Salicylic Acid Treatment on the Chlorophyll, Some Growth parameters and Yield of Two Canola Cultivar

نویسندگان [English]

  • Hamed Keshavarz 1
  • Seyed Ali Mohammad Modares Sanavy 2
1 Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Growth regulators play a crucial role during growth and development and are a possible approach to improving plants economic grain yield. In this experiment, the possible of promote growth of conola during two growth stage by exogenous application of Salicylic acid on chlorophyll content, yield and yield components was investigated. A feild experiment was conducted in the research farm of Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University. The experiment was designed in RCBD with three replications. To improve above traits, Salicylic acid was applied in four concentration (0, 100, 200 and 400 µM) during two different stage (first time in autum and second time at the end of winter) in two cultivar (Licord and RGS). Although all salicylic acid concentration improved the conola yield, the application of 100 µM provided better effect when compared to the other concentration. The content of chlorophyll total was higher in 100 µM in second stage of application than Licord. Salicylic acid foliar application led to increase in seed yield. The highest plant high, 100 seeds weight and plant biomass were obtained in Licord resistant cultivar. The highest pod number per plants and seed number per pod were observed from Licord which was treated with 200 µM salicylic acid at first time. Also, salicylic acid lead to increase in seed yield by 13%. Whilst, cultivar treatment had no effect on economic output. Howevere results revealed that application with salicylic acid increase canola yield and its component.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brassica napus L
  • Grain yield
  • Photosynthetic pigments
  • Salicylic acid