اثر محلول‌پاشی نانوسیلیکون و اسید سالیسیلیک روی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه کلزای بهاره در شرایط محدودیت آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشگاه محقق اردبیلی

4 دانشگاه مراغه

5 استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

چکیده
سابقه و هدف: محدودیت آب مهمترین عامل محدود کننده در تولید کلزای بهاره در نواحی مدیترانه‌ایی نیمه خشک می‌باشد. استفاده از مواد مغذی با فن‌آوری نانو و تنظیم‌کننده‌های رشد ضمن تاثیر بر فرآیندهای فیزیولوژی گیاه می‌تواند در ایجاد تحمل به تنش آبی نقش مهمی ایفا کند. هدف از این پژوهش بررسی تغییرات برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه کلزای بهاره در واکنش به محلول‌پاشی برگی نانوسیلیکون و اسید سالیسیلیک تحت شرایط محدودیت آب بود.
مواد و روش‌ها: این آزمایش به‌صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی در سال زراعی 1396 اجرا شد. تیمارهای محدودیت آب (شاهد یا آبیاری کامل، قطع آبیاری در مراحل ساقه‌روی، گلدهی و دانه‌بندی) و محلول‌پاشی سیلیکون به فرم نانودی‌اکسید سیلیکون (nSiO2) در سه سطح (صفر، 60 و300 میلی‌گرم در لیتر) و اسید سالیسیلیک (SA) در سه سطح (صفر، 5/0 و 5/2 میلی‌مولار) بودند.
یافتهها: نتایج نشان داد اثرات اصلی فاکتورهای آزمایش روی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه معنیدار میباشد. در تیمار آبیاری کامل، کمترین سبزینگی برگ (شاخص SPAD) مشاهده شد، با این حال بالاترین میزان این صفت تحت شرایط قطع آبیاری در مرحله گلدهی و با محلول‌پاشی 60 میلی‌گرم بر لیتر nSiO2 و 5/2 میلی‌مولار SA بدست آمد. در تیمارهای آبیاری کامل و قطع آبیاری در مرحله دانهبندی، محلولپاشی 300 میلی‌گرم بر لیتر nSiO2 منجر به کاهش معنیدار عملکرد کوانتومی فتوسیستم II (Fv/Fm) نسبت به سطح 60 میلیگرم بر لیتر nSiO2 شد. محلولپاشی 300 میلی‌گرم بر لیتر nSiO2 توأم با مصرف 5/0 و 5/2 میلیلیتر SA منجر به کاهش معنیدار نشت الکترولیت از غشا (EC) در مقایسه با تیمار شاهد شد. در شرایط عدم محدودیت آب، محلولپاشی 300 میلیگرم بر لیتر nSiO2 بالاترین محتوی نسبی آب (RWC) برگ را موجب شد. همچنین در بین سطوح مختلف اسید سالیسیلیک، بالاترین میزان RWC از محلولپاشی برگی 5/2 میلیلیتر SA بدست آمد. در شرایط آبیاری کامل، محلولپاشی 300 میلیگرم بر لیتر nSiO2 توأم با 5/0 میلیمولار SA، بالاترین عملکرد دانه (3/2847 کیلوگرم در هکتار) را موجب شد، در حالیکه کمترین میزان این صفت متعلق به تیمار قطع آبیاری در مرحله گلدهی و ساقهروی بدون محلولپاشی nSiO2 و SA بود.
نتیجه‌گیری: نتیجهگیری شد محلولپاشی nSiO2 و SA به تنهایی و یا توأم در هر دو شرایط آبیاری و محدودیت آب تاثیر مثبت بر صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه نشان داد، با این حال مقدار بالاتر nSiO2 میتواند نقش بازدارنده روی اثرات مثبت SA داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of foliar spray of nano silicone and salicylic acid on physiological traits and seed yield of spring rapeseed at water limitation conditions

نویسندگان [English]

 • kamel sajed gollojeh 1
 • saeid khomari 2
 • parisa shekhzadeh 3
 • naser sabaghnia 4
 • mehdi mohebodini 5
1 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural Sciences, University of MohagheghArdabili
2 agronomy and plant inbreeding university of mohaghegh ardabili
3 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural Sciences, University of MohagheghArdabili
4 Professor at University of Maragheh, Faculty of Agriculture
5 Associate Professor Department of Horticulture, Faculty of Agricultural Sciences, University of MohagheghArdabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Abstract
Background and Objectives: water limitation is often the most important preventive factor in spring rapeseed in semi-arid Mediterranean regions. The use of nutrient nanoparticles and exogenous plant growth regulators by influencing plant physiological processes can play an important role in tolerance to water limitation. The aim of this study was to investigate the changes of some physiological traits and seed yield of spring rapeseed in response to foliar spray of nano silicone and salicylic acid under water limitation conditions.
Materials and Methods: This experiment was conducted as a factorial split plot based on a randomized complete block design with four replications at the Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardebili, in 2017. Water limitation treatments (control or full irrigation, irrigation withholding at stem elongation, flowering and seed formation stages), and foliar spray of silicon in form of Nano- silicon dioxide (nSiO2) at three levels (0, 60 and 300 mg.L-1) and salicylic acid (SA) at three levels (0, 0.5 and 2.5 mM).
Results: The results showed that the main effects of experiment factors on physiological traits and seed yield are significant. The lowest value of leaf greenness index (SPAD) was observed on Full Irrigation, whereas the highest values were obtained from foliar spray 60 mg.L-1 nSiO2 and 2.5 mM SA under irrigation withholding at flowering stage. At full irrigation and irrigation withholding at seed formation stage treatments, the spraying of 300 mg / l nSiO2 resulted in a significant reduction in the quantum efficiency of photosystem II (Fv/Fm) in compared to the lower level of nSiO2. Foliar Spray 300 mg.L-1 of nSiO2 with SA consumption resulted in the reduction of electrolyte leakage from membrane (EC) compared to control treatment. In full irrigation, the highest value of relative water content (RWC) was obtained, especially with foliar spray 300 mg.L-1 nSiO2. Also in between different levels of SA, The foliar spray 2.5 mM SA caused the highest RWC trait. The highest seed yield was obtained from full irrigation In combination with 300 mg. L-1 nSiO2 and 0.5 mM SA (2847.3 kg.ha-1), and the lowest value was belonged to irrigation withholding at flowering and stem elongation stages without foliar spray of nSiO2 and or SA .
Conclusion: It was concluded that foliar spray nSiO2 and SA alone or combined in both conditions of irrigation and or water limitation showed a positive effect on physiological traits and seed yield, however a higher amount of nSiO2 could have a deterrent effect on the positive effects of SA.

کلیدواژه‌ها [English]

 • SPAD
 • Electrolyte leakage
 • relative water content
 • seed yield
 1. Ahmad, M.A., Murali, P.V., and Marimuthu, G. 2014. Impact of salicylic acid on growth, photosynthesis and compatible solute accumulation in Allium Cepa L. subjected to drought stress. Inter. J. Agri & Food Sci. 4: 1. 22-30.
 2. Ahmadi, M., and Bahrani, M.J. 2009. Yield and yield components of rapeseed as influenced by water stress at different growth stages and nitrogen levels. Am-Eur. J. Agric. Environ. Sci. 5: 6. 761-775.
 3. Ahmed, M., Ul-Hassen, F., and Khurshid, Y. 2011. Does silicon and irrigation have impact on drought tolerance mechanism of sorghum? Agri. Water Man. 98: 12. 1808-1812.
 4. Arouiee, H., Nasseri, M., Neamati, H., and Kafi, M. 2012. Effect of silicon on salinity tolerance in fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.). Agron. J. (Pajouhesh & Sazandegi). 27: 104. 165-172.
 5. Asensi-Fabado, M., and Munne-Bosch, S. 2011. The aba3-1 mutant of Arabidopsis thaliana withstands moderate doses of salt stress by modulating leaf growth and salicylic acid levels. J Plant Growth Regul. 30: 456-466.
 6. Ashraf, M., and Harris, P.J.C. 2013. Photosynthesis under stressful environments: an overview. Photosynthetica. 51: 2. 163-190.
 7. Assefa, Y., Vara-Prasad, P.V., Foster, C., Wright, Y., Young, S., Bradley, P., Stamm, M., and Ciampitti, I.A. 2017. Major management factors determining spring and winter canola yield in North America. Crop Sci. 58: 1-16.
 8. Bybordi, A. 2016. Influence of zeolite, selenium and silicon upon some agronomic and physiologic characteristics of canola grown under salinity. Comm. Soil Sci. Plant Analysis. 47: 7. 832-850.
 9. Farhoudi, R., Hussain, M., and Lee, D.J. 2012. Modulation of enzymatic antioxidants improves the salinity resistance in canola (Brassica napus L.). Inter. J. Agric. Bio. 14: 3. 465-468.
 10. Guntzer, F., Keller, CA., and Meunier, J.D. 2012. Benefits of plant silicon for crops: a review, Agron. Sustain. Dev. 32: 1. 201-213.
 11. Habibi, G. 2015. Contrastive response of Brassica napus L. to exogenous salicylic acid, selenium and silicon supplementation under water stress. Arch. Biol. Sci. Belgrade. 67: 2. 397-404.
 12. Hassibi, S., Farahbakhsh, H., and KhajoiiNezhad, Gh.R. 2016. The effect of silicon on some Morpho-physiologicla characteristics and grain yield of sorghum (Sorghum bicolor L.) under salt stress. Iranian J. Field Crops Res. 14: 3. 503-513. (In Persian)
 13. Hayat, S., Hasan, S.A., Yusuf, M., Hayat, Q., and Ahmad, A. 2010. Effect of 28-homobrassinolide on photosynthesis, fluorescence and antioxidant system in the presence or absence of salinity and temperature in Vigna radiate. Environ. Exp. Bot. 69: 105-112.
 14. Jabbari, H. 2014 Identification of water deficit tolerance mechanisms in vegetative and reproductive stages in rapeseed (Brassica napus L.). A thesis for the degree of Ph.D in Agronomy (Crop Physiology). Department of Agronomy and Plant Breeding College of Aburaihan. Thehran. Iran. 175 p. (In Persian)
 15. Janmohammadi, M., Amanzadeh, T., Sabaghnia, N., and Ion, V. 2016. Effect of nano-silicon foliar application on safflower growth under organic and inorganic fertilizer regimes. Botanica Lithuanica. 22: 1. 53- 64.
 16. Janmohammadi, M., Yousefzadeh, S., Dashti, Sh., and Sabaghnia, N. 2017. Effects of exogenous application of nano particles and compatible organic solutes on sunflower (Helianthus annuus L.). Botanica Serbica. 41: 1. 37-46.
 17. Jones, C., and Olson-Rutz, K. 2016. Soil nutrient management for canola. EB0224. Montana State Univ. Ext., Bozeman, MT.
 18. Kadioglu, A., Saruhan, N., Saglam, A., Terzi, R., and Acet, T. 2011. Exogenous salicylic acid alleviates effects of long term drought stress and delays leaf rolling by inducing antioxidant system. Plant Growth. Regul. 64: 27-37.
 19. Kalantar Ahmadi1, S.A., Ebadi, A., Daneshian, J., Siadat, S.A., and Jahanbakhsh, S. 2017. Effect of drought stress and foliar application of growth regulators on photosynthetic pigments and seed yield of rapeseed (Brassica  napus L. cv. Hyola 401. Iranian J. Crop Sci. 18: 3. 196-217. (In Persian)
 20. Kalteh M., Alipour Z.T., Ashraf S., Aliabadi M.M., and Nosratabadi A.F., 2014: Effect of silica nanoparticles on basil (Ocimum basilicum) under salinity stress. J. Chem. Health Risks. 4: 3. 49-55.
 21. Karunakaran G., Suriyaprabha R., Manivasakan P., Yuvakk Umar R., Rajendran V., Prabu P., and Kannan N. 2013. Effect of nanosilica and silicon sources on plant growth promoting rhizobacteria, soil nutrients and maize seed germination. IET Nano biotechnol. 7: 3. 70-77.
 22. Keshavarz, H., and Modarres Sanavy, S.A.M. 2014. Effect of salicylic acid on chlorophyll, some growth characteristics and yield of two canola varieties. EJCP. 7: 4. 167-178. (In Persian)
 23. Khan M.A., Ashraf, M.Y., Mujtaba, S.M., Shirazi, M.U., Khan, M.A., Shereen, A., Mumtaz, S. Siddiqui, M.A., and Kaler, G.M. 2010. Evaluation of high yielding canola type brassica Genotypes/ mutants for drought tolerance using Physiological indices as screening tool. Pak J. Bot. 42: 6. 3807-3816.
 24. Kocheva, K., Lambrev, P., Georgiev, G., Goltsev, V., and Karabaliev, M. 2004. Evaluation of chlorophyll fluorescence and membrane injury in the leaves of barley cultivars under osmotic stress. Bio Electrochem. 63: 121- 124.
 25. Liang, Y., Zhu, Y. and Christie, P. 2006. Mechanisms of silicon-mediated alleviation of abiotic stresses in higher plants: A Review. Environ Pollut. 147: 2. 422-428.
 26. Moosavifar, B.E., Behdani, M.A., Jami Alahmadi, M., and Hosaini Bojd, M.S. 2012. Changes of chlorophyll index (SPAD), relative water content, electrolyte leakage and seed yield in spring safflower genotypes under irrigation termination. Iran J. Field Crops Res. 9: 3. 525-534. (In Persian)
 27. Murchie, E.H., and Lawson, T. 2013. Chlorophyll fluorescence analysis: a guide to good practice and understanding some new applications. J. Exp Bot. 64: 13. 3983-3998.
 28. Oweis, T., and Hachum, A. 2012. Supplemental irrigation, a highly efficient water-use practice. ICARDA, Aleppo, Syria. IV + 28 p.
 29. Pask, A.J.D., Pietragalla. J., and Mullan, Reynolds, M.P. 2012. Physiological breeding II: A field guide to wheat phenol-typing. Mexico, DF: international wheat and maize improvement Centre (CIMMYT). IV, 132 p.
 30. Pei, Z.F., Ming, D.F., Liu, D., Wan, G.L., Geng, X.X., Gong, H.J., and Zhou, W.J. 2010. Silicon improves the tolerance of water-deficit stress induced by polyethylene glycol in wheat (Triticum aestivum L.) seedlings. J. Plant Growth Reg. 29: 106-115.
 31. Rashidi, S., Shirani Rad, A.H., Ayene B., and, A., Javidfar, F., and Lak, S. 2012. Study of relationship between droughts stresses tolerances with some physiological parameters in canola genotypes (B. napus L.). Ann. Bio. Res. 3: 1. 564-569.
 32. Raza M.A.S., Shahid, A.M., Saleem M.F., Khan, I.H., Ahmad, S., Ali, M., and Iqbal, R. 2017. Effects and management strategies to mitigate drought stress in oilseed rape (Brassica napus L.): a review. Zemdirbyste-Agric. 104: 1. 85-94.
 33. Ruelland, E., Pokotylo, I., Djafi, N., Cantrel, C., Repellin, A., and Zachowski, A. 2014. Salicylic acid modulates levels of phosphoinositide dependent-phospholipase C substrates and products to remodel the Arabidopsis suspension cell transcriptome. Plant Sci. 5: 608. 1-19.
 34. Sabaghnia, N., Janmohammadi, M., and Mohebodini, M. 2017. GGE-Biplot Analysis of Nano-Titanium Dioxide and Nano-Silica Effects on Sunflower. Inter. J. Bio. Biom. Agri. Food. Bio. Eng. 11: 7. 457-460.
 35. Sairam, R.K., and Srivastava, G.C. 2001. Water stress tolerance of wheat Triticum aestivum susceptible genotypes. J. Agro. Crop Sci. 186: 1. 63-70.
 36. Shi, Q., Bao, Z., Zhu, Z., Ying, Q., and Qian, Q. 2006. Effects of different treatments of salicylic acid on heat tolerance, chlorophyll fluorescence and antioxidant enzyme activity in seedlings of Cucumis sativa L. Plant Growth Reg. 39: 137-141.
 37. Shirani Bidabadi, S., Mahmood, M., Baninasab, B., and Ghobadi, C. 2012. Influence of salicylic acid on morphological and physiological responses of banana (Musa acuminata cv. ‘Berangan’) shoot tips to in vitro water stress induced by polyethylene glycol. Plant Osmotic J. 5: 1. 33-39.
 38. Siddique, Z.S., Ajmal Khan, M., Gikim, B., and Hunag, J.S. 2008. Physiological responses of brassica napus genotypes to combines drought and salt stress. Plant Stress. 2: 1. 78-83.
 39. Siddiqui M.H., Al-Whaibi M.H., Firoz M., and Al- Khaishany M.Y. 2015. Role of Nanoparticles in plants. In: Nanotechnol. Plant Sci. 2: 19- 35.
 40. Takahashi, S., and Murata, N. 2008. How do environmental stresses accelerate photo inhibition? Trends in Plant Sci. 13: 4. 178-182.
 41. Ullah F., Bano A., and Nosheen A. 2012. Effects of plant growth regulators on growth and oil quality of canola (Brassica napus L.) under drought stress. J. Bot. 44: 6. 1873-1880.
 42. Wang, L.J., Fan, L., Loescher, W., Duan, W., Liu, G.J., and Cheng. J.S. 2010. Salicylic acid alleviates decreases in photosynthesis under heat stress and accelerates recovery in grapevine leaves. BMC Plant Biol. 10: 34. 2-10.
 43. Yousefi, F., Hassibi, P., Roshanfekr, H., and Meskarbashee, M. 2015. Study of drought and salinity stress effect on some hysiological characters of two canola (Brassica napus L.) varieties in Ahvaz. J. Plant Pro. 38: 4. 25-34. (In Persian)