اثر قطع آبیاری و مواد ضدتعرق بر عملکرد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی لوبیا چیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زراعت، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران.

2 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران

3 استادیار گروه زراعت، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران

10.22069/ejcp.2023.20745.2545

چکیده

سابقه و هدف: ﻟﻮﺑﯿﺎ یکی از مهم‌ترین حبوبات می باشد که در بسیاری از کشورهای درحال توسعه به‌عنوان یکی از منابع تأمین‌کننده پروتئین انسان است. تنش خشکی نیز از عوامل محدودکننده رشد و تولید گیاهان در مناطق خشک و نیمه خشک بوده که موجب کاهش عملکرد در گیاهان به‌ویژه بقولات شده است. کاربرد مواد ضدتعرق ابزاری مؤثر در راستای تنظیم تعرق با هدف حفظ آب در گیاهان می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه آثار مواد ضد‌تعرق در شرایط قطع آبیاری بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه لوبیا چیتی رقم کوشا بود.
مواد و روش‌ها: تحقیق حاضر به صورت کرت‌های خرد شده بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال زراعی 1398 و 1399 در مزرعه زراعی واقع در شهرستان خوی انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل آبیاری در دو سطح؛ آبیاری نرمال (آبیاری طبق عرف محلی) و قطع آبیاری در مرحله پر شدن دانه‌ها در کرت‌های اصلی و محلول‌پاشی مواد ضد‌تعرق در هشت سطح در کرت‌های فرعی شامل: اسید‌سالیسیلیک (5/0 درصد)، فنیل مرکوریک استات (100 میکرومولار)، اسید‌ جیبرلیک (150 میکرومولار)، سیتوویت (۲ درصد)، کیتوزان (5/0 درصد)، روغن کرچک (6 درصد)، صمغ عربی (5/0 درصد) و آب مقطر (شاهد) بود. صفات اندازه‌گیری شده در آزمایش شامل ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن صد‌دانه، عملکرد دانه، عملکرد زیستی، درصد پروتئین دانه، محتوای نسبی آب و میزان پرولین بود.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که اثر قطع آبیاری بر تعداد غلاف در بوته، وزن صد‌دانه، عملکرد دانه، عملکرد زیستی، درصد پروتئین، محتوای نسبی آب و میزان پرولین برگ لوبیا معنی‌دار بود. مواد ضد‌تعرق نیز به ‌غیر از تعداد دانه در غلاف بر سایر صفات اثر معنی‌داری داشت. اثر متقابل قطع آبیاری و مواد ضد‌تعرق در صفات تعداد دانه در غلاف و درصد پروتئین دانه معنی‌دار بود. برهم کنش سه گانه سال، قطع آبیاری و مواد ضد‌تعرق بر تعداد غلاف در بوته و وزن صد‌دانه معنی‌دار بدست آمد. در شرایط قطع آبیاری، مواد ضد‌تعرق عملکرد دانه را افزایش داده و بیشترین عملکرد دانه در تیمار اسید‌سالیسیلیک حاصل شد که در مقایسه با تیمار شاهد ۱/41 درصد افزایشی بود.
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد با اعمال یک مرحله محدودیت آبیاری و مصرف مواد ضد‌تعرق در مناطقی که در انتهای فصل رشد با مشکل کمبود آب مواجه می‌باشند، این عمل با بهبود برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی از جمله کاهش میزان پرولین و افزایش محتوای رطوبت نسبی برگ و عملکرد زیستی، می‌تواند به‌طور مؤثری، شیب کاهش عملکرد لوبیا چیتی را در شرایط تنش خشکی کاهش دهد. بنابراین در مناطقی که با کمبود آب مواجه هستند، بخصوص به دلیل همزمانی محدودیت منابع آبی و اوج مصرف در سایر محصولات کشاورزی که موجب فشار روانی بر کشاورزان در مقابله با مشکل کم‌آبی می‌گردد، با استفاده از مواد ضد‌تعرق به عنوان ابزار کارآمد و با حذف یک مرحله آبیاری در پایان فصل رشد می‌توان تا حدودی کاهش خسارت ناشی از کمبود آب را جبران نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of irrigation cut off and antitranspirants on yield and some physiological characteristics of pinto beans

نویسندگان [English]

  • rahim eiraji 1
  • sassan rezadoost 2
  • Farzad Jalili 3
  • Mohsen Rushdi 3
  • Javad Khalili Mahalla 3
1 PhD student, Department of Agriculture, Khoy Branch, Islamic Azad University, Khoy, Iran.
2 Agronomy Departmant, IAU, Khoy, Iran
3 Assistant Professor, Department of Agriculture, Khoy Branch, Islamic Azad University, Khoy, Iran.
چکیده [English]

Background and objectives: Beans are one of the most important legumes in many developing countries as one of the sources of human protein. Drought stress is also one of the factors limiting the growth and production of plants in arid and semi-arid regions, which has reduced the yield of plants, especially legumes. The use of antitranspirants is an effective tool in regulating transpiration with the aim of preserving water in the plant. The aim of the present study was to compare the effects of antitranspirants in the condition of irrigation cut off on seed yield and some physiological characteristics of Kosha cultivar pinto beans.

Materials and methods: The study was carried out in the form of split plots based on a randomized complete block design with three replications in the two crop years of 2019 and 2020 in agricultural lands located in Khoi city. Experimental treatments include irrigation at two levels; Normal irrigation (irrigation according to local custom) and irrigation cut off at the stage of filling the seeds in the main plots and spraying antitranspirants on eight levels in the sub plots included: salicylic acid (0.5%), phenyl mercuric acetate (100 μM), gibberellic acid (150 μM), cytovit (2%), chitosan (0.5%), castor oil (6%), gum arabic (0.5%) and distilled water (control). The traits measured in the experiment included plant height, number of pods per plant, number of seeds per pod, hundred seed weight, seed yield, biological yield, seed protein percentage, relative water content and proline content.

Results: The results showed that the cut off Irrigation had a significant effect on the number of pods per plant, hundred seed weight, seed yield, biological yield, protein percentage, relative water content and proline content of bean leaves. antitranspirants also had a significant effect on all traits except for the number of seeds in pods. The interaction effect of irrigation withholding and antitranspirants was significant in the number of seeds in the pod and the percentage of seed protein. The triple interaction of year, irrigation cut off and antitranspirants on the number of pods per plant and hundred seed weight was significant. In the condition of irrigation cut off, antitranspirants increased the seed yield and the highest seed yield was obtained in the salicylic acid treatment, which increased by 41.1% compared to the control treatment.

Conclusion: It seems that by applying a stage of irrigation restriction and consumption of antitranspirants in the areas that faced with the problem of water deficit at the end of the growing season, by improving some morpho-physiological characteristics such as reducing the amount of proline and increasing the relative moisture content of leaves and biological function, it is possible to effectively the slope decreased the yield of pinto beans under drought stress conditions. Therefore, in areas with water deficit, especially due to the simultaneous limitation of water resources, peak consumption in other agricultural products, which causes psychological pressure on to deal with the problem of water deficit, using antitranspirants as an efficient tool and removing a irrigation phase at the end of the growing season can partially compensated for the the reduction of damage caused by water deficit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relative water cnntent
  • Salicylic acid
  • Seed yield
  • Water deficit stress