اصول اخلاقی انتشار مقاله

1- نویسنده مسئول باید حقوق مادی و معنوی افراد، موسسات، سازمانها، شرکتها و دانشگاهه را محترم شمرده و حق آنها را در مقالات ارسالی رعایت نماید. 

2- دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری همزمان با ارسال مقاله ملزم به ارسال نامه ای مبنی بر موافقت نامه ای مبنی بر موافقت اساتید راهنما و مشاور خود با ارسال مقاله به این مجله می باشند.

3- مقالات ارسالی نباید در مجله دیگری چه داخلی و چه خارجی چاپ شده باشند و یا همزمان ارسال گردند.

4- هیات تحریره مجله در ویرایش، حذف، اصلاح، رد یا قبول مقالات ارسالی آزاد هستند.