اهداف و چشم انداز

این نشریه مقالاتی را که به مطالعه جنبه های مختلف تولید گیاهان زراعی پرداخته باشند را مورد ارزیابی قرار می دهد. رعایت اصول نگارش و ضوابط مجله همراه با انجام مقایسه میانگین داده ها بر اساس آزمون حداقل اختلاف معنی دار، از شروط اولیه بررسی مقالات در این مجله می باشد.