اهداف و چشم انداز

این مجله مقالاتی را  که در زمینه جنبه‌های مختلف تولید محصول، زراعت، فیزیولوژی محصول، مدل‌سازی محصول، اصلاح نباتات،  ژنتیک و اصلاح نباتات هستند را مورد بررسی قرار می دهد. رعایت اصول و معیارهای نگارشی مجله در کنار مقایسه میانگین ها بر اساس آزمون کمترین تفاوت معنی دار (LSD) یکی از شروط اساسی برای بررسی مقالات این مجله می باشد.