فرایند پذیرش مقالات

1- بررسی مقاله توسط اعضای هیات تحریریه و سردبیر

2-در صورت تائید حداقل دو نفر از اعضای هیات تحریریه مقاله برای 3 داور ارسال می گردد

3- ارسال جواب داوران به نویسنده جهت انجام اصلاحات مورد نظر داوران و پاسخ به سوالات

4-ارسال نسخه اصلاح شده به داور نهایی 5- در صورت تاید مقاله توسط داور نهایی، ارسال مقاله برای اعضای هیات تحریریه جهت تایید نهایی

6-در صورت پذیرش مقاله توسط اعضای هیات تحریه، نامه پذیرش برای نویسنده مسئول ارسال خواهد شد و مقاله در نوبت چاپ قرار می گیرد

7-چاپ مقاله در زمان مقرر