عدم بررسی و ارزیابی مقالات با موضوعات تکراری و...

به اطلاع می رساند که در این مجله مقالات با موضوعات تکراری، غیر کاربردی و بدون نواوری مانند اثر مقادیر کود نیتروژن.... اثر تراکم بوته... و مقالات با موضوع صرفا جوانه زنی  و شاخص های رشد مورد ارزیابی قرار نمی گیرد. لطفا از ارسال این دست مقالات به این مجله خود داری نمایید