بررسی استفاده از ازتوباکتر در کاهش مصرف نیتروژن در تولید ارقام لوبیا در شرایط آب و هوایی شهرستان لنگرود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه زراعت، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

چکیده

سابقه و هدف: حبوبات، به‌عنوان یکی از مهمترین منابع گیاهی غنی از پروتئین و بعد ‌از غلات دومین منبع غذایی انسان به‌شمار می-رود. در ‌بین حبوبات، لوبیا(Phaseolus vulgaris L.) از نظر ارزش اقتصادی و سطح زیر کشت مقام اول جهان را دارا می‌باشد. نیتروژن یکی از مهمترین عناصرغذایی مورد نیاز گیاه بوده و نقش مهمی در افزایش عملکرد دارد اما مسائل زیست محیطی به‌ویژه افزایش غلظت نیترات در آب‌های زیرزمینی کم‌عمق در شمال ایران موجب شده تا کاربرد کودهای زیستی مورد توجه قرار بگیرد.هدف از اجرای این آزمایش بررسی تاثیر استفاده از ازتوباکتر در کاهش مصرف نیتروژن در تولید لوبیا در شمال ایران بود.
مواد و روشها: به منظور بررسی تاثیر استفاده از باکتری ازتوباکتر و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا در شرایط آب و هوایی شهرستان لنگرود آزمایشی به‌صورت اسپلیت پلات (کرت‌های یک بار خرد شده) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، در مزرعه آزمایشی واقع در شهرستان لنگرود در سال 1396 انجام شد. عامل اصلی شامل دو رقم لوبیا شامل: =V1بومی و =V2 اصلاح شده درود 4803 و عامل فرعی 6 سطح کود نیتروژن و باکتری: = F1 شاهد، F2 = 50 کیلوگرم نیتروژن در هکتار، =F3 100 کیلوگرم نیتروژن در هکتار، F4 = کاربرد ازتوباکتر، F5 = ازتوباکتر+ 25 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و F6 = ازتوباکتر+ 50 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود.
یافته ها: نتایج نشان‌ داد که اثر رقم بر تعداد غلاف در شاخه اصلی، تعداد غلاف در شاخه فرعی، تعداد دانه در بوته، وزن صد دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، ارتفاع بوته و تعداد برگ در بوته معنی‌دار بود. سطوح مختلف کود بر تعداد غلاف در شاخه اصلی، تعداد غلاف در شاخه فرعی، تعداد دانه در غلاف، تعداد دانه در بوته، وزن صد دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، ارتفاع بوته و تعداد برگ در بوته معنی‌دار بود. اثر متقابل رقم و کود بر تعداد غلاف در شاخه فرعی، تعداد دانه در بوته، وزن صد دانه، عملکرد دانه و شاخص برداشت معنی‌دار بود. تیمار F3 (100 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) و تیمار F6 (50 کیلوگرم نیتروژن در هکتار + تلقیح با باکتری) در صفات مورد بررسی نسبت به سایر تیمارها برتری نشان دادند. عملکرد دانه با کاربرد 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن (F3) و 50 کیلوگرم نیتروژن در هکتار + تلقیح با باکتری (F6) به‌ترتیب 2585 و 2455 کیلوگرم در هکتار در رقم درود بود که موجب افزایش عملکرد دانه به‌میزان 68% و 66% نسبت به تیمار شاهد (F1) گردید.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق بیشترین عملکرد دانه در تیمار 100 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و رقم اصلاح شده درود با میانگین 55/2585 کیلوگرم در هکتار به‌دست آمد که با تیمار تلقیح با باکتری ازتوباکتر و 50 کیلوگرم نیتروژن در هکتار در یک گروه آماری قرار گرفت. در واقع می توان با مصرف 50 درصد کود نیتروژن کمتر و استفاده از تلقیح با باکتری ازتوباکتر آلودگی محیط زیست را کاهش داد. بنابراین تیمار تلقیح با باکتری ازتوباکتر و 50 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به‌عنوان مناسب‌ترین تیمار کودی برای لوبیا در منطقه آزمایشی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of using Azotobacter in reducing nitrogen consumption in production of common bean cultivars in climatic conditions of Langaroud city

نویسنده [English]

 • Majid Ashyri
چکیده [English]

Background and objectives: Legumes are considered as one of the most important plant sources that rich in protein and after cereals are the second source of human food. Among legumes, beans (Phaseolus vulgaris L.) due to economic value and area under cultivation are first in rank of the world. Nitrogen is one of the most important nutrients needed by plants and plays an important role in increasing yield, but environmental issues, especially increasing the concentration of nitrate in shallow groundwater in northern Iran have led to the use of biofertilizers. The purpose of this experiment was to investigate the effect of using Azotobacter in reducing chemical nitrogen consumption in bean production in northern Iran.

Materials and Methods: In order to investigate the effect of using Azotobacter and nitrogen fertilizer on yield and yield components of bean cultivars as a split plot in a randomize complete block design with three replications was performed in an experimental farm located in Langaroud city in 2017. The main factor includes two bean cultivars including: = V1 native and = V2 modified Doroud 4803 and sub-factor 6 levels of nitrogen fertilizer and bacteria: = F1 control, F2 = 50 kg N / ha, F3 = 100 kg N / ha, F4 = Application Azotobacter, F5 = Azotobacter + 25 kg N / ha and F6 = Azotobacter + 50 kg N / ha.

Results: The results showed that the effect of cultivar on number of pods in main branch, number of pods in sub-branch, number of seeds per plant, 100-seed weight, seed yield, biological yield, harvest index, plant height and number of leaves per plant were significant. Different levels of fertilizer on the number of pods in the main branch, number of pods in the sub-branch, number of seeds per pod, number of seeds per plant, 100-seed weight, seed yield, biological yield, harvest index, plant height and number of leaves per plant were significant. The interaction between cultivar and fertilizer on pod number per branch, number of seeds per plant, 100-seed weight, seed yield and harvest index was significant. Treatment F3 (100 kg N / ha) and F6 treatment (50 kg N / ha + Azotobacter) in the studied traits showed superiority over other treatments. Seed yield with application of 100 kg / ha nitrogen (F3) and 50 kg N / ha + Azotobacter (F6) were 2585 and 2455 kg / ha in Doroud cultivar, respectively, which increased seed yield by 68% and 66% compared to the control treatment (F1).

Conclusion: According to the results of the study, the highest seed yield was obtained in the improved Doroud cultivar with an average of 2585kg / ha in treatment of 100 kg N / ha and was in one statistical group with application of 50 kg N / ha + Azotobacter. In fact, it is possible to reduce environmental pollution by consuming 50% less nitrogen fertilizer and using inoculation with Azotobacter. Therefore, inoculation treatment with Azotobacter and 50 kg N / ha is the most suitable fertilizer treatment for beans in the experimental area.

کلیدواژه‌ها [English]

 • bean cultivar
 • biofertilizers
 • chemical fertilizer
 • inoculation
 • grain yield
 1. Abebe, Brick, M.A., and Kirkby, R.A. 1998. Comparison of selection indices to identify productive dry bean lines under diverse environmental conditions. Field Crop Res. 58: 1. 15-23.
 2. Afsharmanesh, Gh. 1994. Investigation and determination of the most suitable planting date for cowpea cultivars. Research report of Jiroft and Kahnooj. Agric. Res. Cent. (In Persian)
 3. Aghaalipur, E., Farahvash, F., Mirshekari, B., and Eivazi, A. 2012. The effect of urea, Yashil and Nitragin fertilizers on yield and components of cowpea. Crop Ecol J. 6: 23. 235-248. (In Persian)
 4. Agricultural statistics for the crop year 2019-2020. Crops. Ministry of Agriculture. 89 p.
 5. Alami Milan, M., Amini, R., and Bandeh Hagh., A. 2015. The effects of bio-fertilizers in combination with chemical fertilizers on yield and yield components of pinto beans. J. Agric Sci. Sustain Prod. 21: 4. 15-29. (In Persian)
 6. Anderson, P., and Wilent, W.G. 1993. The effect of irrigation and nitrogen fertilization on yield and oil content of Brassica napus Ind J. Agron. 34: 11. 117-122.
 7. Ansari, M.H., Asadi Rahmani, H., Mazaheri, R., and Rezazadeh, B. 2017. The effect of different nitrogen sources on nitrogen uptake and transport in local beans of Guilan in organic farming. Crop. Physiol. J. 9: 35. 21-38.
 8. Blak, C.A. 2011. Soil fertility evaluation and control. Lewis Publisher, London 415p.
 9. Cheema, M., and Malik, M. 2001. Effect of row spacing and nitrogen management of agronomic traits and oil quality of canola (Brassica napus ). Pak J. Agric Sci. 38: 3. 15-18.
 10. Clarck, J.M., and Simpson, G.M. 1978. The influence irrigation and seeding rates on yield and yield components of Brassica napus. cv. Tower. Can . J. Plant Sci. 58: 3. 331-737.
 11. EL-Zeiny, O.A.H. 2007. Effect of biofertilizers and root exudates of two weed as a source of natural growth regulators on growth and productivity of bean plants (Phaseolus vulgaris L.). J. Agric. Biol Sci. 3: 5. 440-446.
 12. Fallah, S., and Ehsanzadeh, P. 2001. Reaction of yield components of chickpea cultivars (Cicer arietinum) to plant density in dryland conditions of Khorramabad, the first national conference on legumes. 29 and 30 November. Mashhad. Research Institute of Plant Sciences, Ferdowsi University of Mashhad. 264-268. (In Persian)
 13. 2017. FAO statistical database (available at www.fao.org).
 14. Faraji, H., Gholizadeh, S., Owliaiee, H.R., and Azimi Gandomani, M. 2010. Effect of plant density on grain yield of three spotted bean (Phaseolus vulgaris) cultivars in Yasouj condition. Ir. J. Pulses Res. 1: 1. 43-50. (In Persian)
 15. Fathi, Q., Siadat S.A., and Ghalamboran, M.R. 2001. The effect of nitrogen fertilizer on different density and planting pattern on growth and yield of soybeans. J. Agric. 24: 1. 1-20. (In Persian)
 16. Fischer, R.A. 1999. Irrigated spring wheat and timing and amount of nitrogen Field Crops Res. 33: 1. 57-80.
 17. Flohre, A., Rudnick, M., Traser, G., Tscharntke, T., and Eggers, T. 2011. Does soil biota benefit from organic farming in complex vs. simple landscapes. Agric Ecol Environ J. 141: 1. 210-214.
 18. Gabriella, A., Daneil, L., Calderini, F., and Slaffer, C. A. 2003. Genetic improvement of barley yield potential and physiological determinants in Argentina (1944-1998). Springer Netherland. Agron. J. 82: 2. 325-334.
 19. Gomez, O.J, Blair, M.W., Frankow-lindberg B.E., and Gullberg, U. 2004. Molecular and phenotypic diversity of common bean landraces from Nicaragua. Crop Sci. 44: 4. 1412-1418.
 20. Gulzar, A., Jan, A., and Arif, M. 2006. Phenology and physiology of Canola as affected by nitrogen and sulfur fertilization. Agron. J. 5: 4. 555-562.
 21. Hasanzadeh Ghort-Tpe, A., and Javadi, H. 2016. Effect of application of nitrogen fertilizer and inoculation with biological fertilizers (Azospirillum and Azotobacter) on yield, yield components and spring rapeseed oil in West Azarbaijan. J. Prod Proc. Agric. Hortic Prod. 5: 18. 39-49.
 22. Hatami, H., Ayenehband, A., Azizi, M., Soltani, A., and Dadkhah, A.R. 2009. Response of soybean varieties to N and K fertilizers application at northern Khorasan province, Iran. Agroecol J. 5: 2. 13- 23. (In Persian)
 23. Hay, R., and Porter, J. 2006. The physiology of crop yield. Blackwell Publishing. 314 p.
 24. Hayat, R., Ali, S., Siddique, M.T., and Chatha, T.H. 2008. Biological nitrogen fixation of summer legumes and their residual effects on subsequent rainfed wheat yield. Pak. J. Bot. 40: 2. 711-722.
 25. Hemmati, A., and Asadi Rahmani, H. 2004. Application of nitrogen and different strains of nitrogen-fixing bacteria in bean yield. Articles summery of 8th Iranian Congress of Agricultural Sciences and Plant Breeding. 465 p. (In Persian)
 26. Huang, S., Ashley, D. A., and Boerma, H. R. 1993. Light intensity, row spacing, and photoperiod effects on expression of brachytic stem in soybean. Crop Sci. 33: 1. 29-37.
 27. Hughes, J.L. 1972. Response of soybean genotypes to level of fertility and 2,3,5- triiodobenzoic acid. Dissert Abst Int, B. 32: 7. 3740-3741.
 28. Ifa, U. 2009. Assessment of fertilizer use by crop at global level. Statistic [Online]. Available at: fertilizer.org.
 29. Izadi, Z., Ahmadvand, G., Asna Ashri, M., and Piri, J. 2010. Effect of nitrogen and plant density on some growth characteristic, yield and essence in peppermint. Iranian. J. Field. Crops Res. 8: 5. 824-836. (In Persian)
 30. Kennedy, I.R., and Tchan, Y.T. 1992. Biological nitrogen fixation in non leguminous field crops: Recent advances. Plant and Soil. 141: 1. 93-118.
 31. Khajehpour, M. 1997. Principles and bases of agriculture. Jihad Daneshgahi Isfahan University of Technology. Press. 412 p.
 32. Koucheki, A. 2002. Pulse crops. University of Mashhad Press. Sixth Edition .236 p. (In Persian)
 33. Lack, S., Naderi, S., Siadat, A., Ayneh Bandough, A., and Nour-Mohammadi, G. 2007. Effect of different nitrogen levels and plant density under different moisture conditions on yield, yield components and water use efficiency of corn cv. single cross 704 in khouzestan. Iran. Ir. J. Crop Sci. 8: 2. 56-67.
 34. Lauer, J.G. 1990. Influence of irrigation timing and nitrogen on growth, yield, and quality of rape. P 229. In: J. Janick and J.E. Simon (eds.), Advances in new crops. Timber Press, Portland, OR.
 35. Lotfi1, B., Fotohi, F., Siadat, S.A., and Sadeghi, M. 2018. The Effect of Using Chemical Nitrogen Fertilizer and Biological Fertilizer on Seed Yield and Protein Percent of Cowpea (Vigna unguiculata L). J. Crop Ecophysio. 12: 1. 123-138. (In Persian)
 36. Malhi, S.S., and Gill, K.S. 2004. Placement, rate and source of N, seed row opener and seedling depth effect on canola production. Can. J. Plant Sci. 84: 3. 719-729.
 37. Marschner, H. 1995. Mineral nutrition of higher plants. Academic Press. San Diego, CA. USA. 849 p.
 38. Mirzaei, M.R., Dashti, S., Absalan, M., Siadat A.A., and Fathi, Q.A. 2010. The effect of planting date on yield, yield components and oil content of different rapeseed cultivars in Dehloran region. Electron J. Crop Prod. 3: 2. 159-176. 
 39. Mohammadpoor, G., Ghobadi, M.E., Mohammadi, G.R., and Ghobadi, M. 2017. Study the effect of different amounts of nitrogen and Azotobarvar on growth and yield of Chickpea (Cicer arietinum ). J. Agroecol. 9: 1. 129-141.
 40. Moraditochaee, M., Motamed, M.K., Azarpour, E., and Khosravi Danesh, R. 2012. Effects of nitrogen fertilizer and plant density management in corn farming. Agric Biol Sci. 7: 1. 133-137.
 41. Mottaqi Shahpar, M., Barari., A., Zand, S., Seyyedi, M., and Azadbakht, A. 2017. Investigation of yield, yield components and competition index of some bean (Phaseolus vulgaris) genotypes with weeds. J. Agric. 9: 2. 58-71. 
 42. Mousivand, M., Khorgami, N., and Rafiee, M. 2009. The effect of iron concentration on growth and yield components in different soybean genotypes. J. Crop Physiol. 1: 4. 35-45. (In Persian)
 43. Rabiei, M., Kavoosi, M., and Tousi Kehal, P. 2012. Effect of nitrogen fertilizer levels and their application time on yield and some agronomic traits of rapeseed (cv. Hyola 401) in winter cultivation in Guilan. J. Sci. Technol. Agric. Nat Res. 15: 58. 199-212. (In Persian)
 44. Rabiei, M., and Jilani, M. 2014. Effect of row spacing and seed rate on yield and yield component of Common bean (Phaseolus vulgaris) cultivars in Guilan Province. Ir. J. Pulses Res. 6: 1. 9-20.
 45. Rendon-Anaya, M., Herrera-Estrella, A., Gepts, P., and Delgado-Salinas, A. 2017. A new species of Phaseolus (Leguminosae, Papilionoideae) sister to Phaseolus vulgaris, the common bean. Phytotaxa. 313: 3. 259-266.
 46. Reynold, M.P., and Rajarm, S. 1999. Physiological and genetic changes of irrigated wheat in the postgreen revolution period and approaches for meeting projected global demand. Crop Sci. 39: 6. 1611-1621.
 47. Seyed Hosseini Siahkaleh, S.H. 2015. The effect of application of Rhizobium bacteria and different levels of nitrogen on yield and yield components of beans in tea gardens. Thesis to receive a master's degree. Lahijan branch, Islamic azad university. 70 p.
 48. Seyedi, S.M., and Rezvani Moghaddam, P. 2011. Yield, yield components and nitrogen use efficiency of wheat (Triticum aestivum) in mushroom compost, biological fertilizer and urea application. J. Agroecol. 3: 3. 409-419. (In Persian)
 49. Taheri, E., Soleymani, A., and Javanmard, H.R. 2012. The effect of different nitrogen levels on oil yield and harvest index of two spring rapeseed cultivars in Isfahan region. Int. J. Agric. Crop Sci. 4: 20. 1496-1498.
 50. Thurling, N. 1991. Application of the ideotype concept in breeding for higher yield in the oilseed Brassica. Field Crop Res. 26: 2. 201-219.
 51. Tuil, H.D., and Van, W. 1965. Organic salts in plants in relation to nutrition and growth. Agric. Res. Rep. Wegheningen, Netherlands. 657 p.
 52. Waqar, M.S., Noor Mohammadi, Q., Shams, K., Pazaki, A., and Kobraee, S. 2009. Investigation of yield and yield components of three cultivars of dryland chickpea (Cicer arietinum) in different planting dates in Kermanshah. J. Agric. Plant Breed. 5: 1. 1-18. (In Persian)
 53. Yasari, E., Azadgoleh, M.R., Mozafari, S., and Alashti, M. 2009. Enhancement of growth and nutrient uptake of rapeseed (Brassica napus) by applying mineral nutrients and biofertilizers. Pak J. Bio. Sci. 15: 2. 127-33.
 54. Zandi, P., Shirani Rad, A.H., Daneshian, J., and Bazrkar Khatibani, L. 2012. Effects of nitrogen fertilizer and plant density on yield and yield components of fenugreek in the second crop. Plant Prod J. 35: 4. 81-91. (In Persian)