پرسش‌های متداول

پرداخت هزینه بررسی و چاپ مقالات ؟

بدین وسیله به استحضار کلیه پژوهشگران محترم می رساند پس از بررسی و تایید اولیه مقاله در هیات تحریریه مجله و پیش از ارسال به داوری، نویسندگان محترم می بایست برای هر مقاله مبلغ 500000 ریال (پنجاه هزارتومان) به حساب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان واریز نمایند. همچنین در صورت پذیرفته شدن مقاله جهت چاپ، مبلغ 1000000 ریال (یکصد هزارتومان) دیگر برای تامین بخشی از هزینه های چاپ از نویسنده دریافت خواهد شد. شماره حساب واریزی: 3150062380 بانک تجارت شعبه دانشگاه منابع طبیعی (کد 31500) به نام درآمدهای متفرقه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.