ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد برخی ژنوتیپ‌های کلزا در تلقیح با قارچ اندوفیت Priformospora indica و باکتریArthrobacter siccitolerans در شرایط تنش خشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

2 دانشیار ، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

3 استاد ، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

چکیده:
سابقه و هدف: یکی از مشکلات جهانی و کشور ما برای تولید محصولات کشاورزی تنش خشکی می‌باشد که برخورد حداقل یکی از مراحل مهم چرخه زندگی گیاهان با این نوع تنش، اجتناب ناپذیر است. از اینرو تکامل ژنوتیپ‌های زراعی مقاوم به خشکی و تولید بیشتر غذا از آب کمتر در شرایطی که عملاً توسعه اراضی کشاورزی مقدور نیست، موجب گردیده تا بیشتر نگاه‌ها به افزایش عملکرد در واحد سطح معطوف شود. بنابراین، با توجه به نیاز کشور به افزایش تولید دانه‌های روغنی، این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد برخی ژنوتیپ‌های کلزا با قارچ شبه میکوریزا Piriformospora indica و باکتری افزاینده رشد Arthrobacter siccitolerans در شرایط بدون تنش و تنش خشکی اجرا شد.
مواد و روش‌ها: این پژوهش در شرایط مزرعه‌ای طی دو سال زراعی 96-1395و 97-1396در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی واقع در 10 کیلومتری شهرستان اردبیل به صورت کرت‌های دو بار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‌های‌ کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی شامل دو سطح آبیاری به عنوان فاکتور اصلی، شامل آبیاری معمول و دیگری تنش خشکی به صورت قطع آبیاری در مرحله خورجین‌دهی و سه سطح تلقیح میکروبی (بدون تلقیح، تلقیح قارچ P. indica و تلقیح باکتری A. siccitolerans به عنوان فاکتور فرعی و 10 ژنوتیپ‌ کلزای پاییزه ( کرج 1، کرج 2، کرج 3، طلایه، زرفام، Licord، SLM-046، Modena، Opera، Okapi ) به عنوان فاکتور فرعی فرعی مجموعاً 60 تیمار بود.
یافته‌ها: نتایج نشان داد قطع آبیاری باعث کاهش معنی‌دار عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص سطح برگ، تعداد دانه در خورجین، طول خورجین، خورجین در بوته، وزن هزاردانه و ارتفاع بوته شد. نتایج مقایسات میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و ژنوتیپ نشان داد که بیشترین عملکرد دانه و بیولوژیک مربوط به ژنوتیپ طلایه به ترتیب با عملکرد 5/3323 و 9745 کیلوگرم در هکتار تحت شرایط بدون تنش خشکی بوده و همینطور بیشترین وزن هزاردانه مربوط به ژنوتیپ اپرا با وزن 9/4 گرم بود. بیشترین کاهش عملکرد دانه در نتیجه اعمال تنش خشکی مربوط به ژنوتیپ کرج-2 با کاهش 2/693 و کاهش عملکرد بیولوژیک مربوط به ژنوتیپ مودنا با کاهش 3/2004 کیلوگرم درهکتار و کاهش وزن هزار دانه مربوط به ژنوتیپ زرفام با کاهش 39/1 گرم بود. در مقابل بیشترین افزایش عملکرد دانه در نتیجه تلقیح بذور با قارچ P. indica و باکتری A. siccitolerans، مربوط به ژنوتیپ اکاپی به ترتیب با افزایش 08/332 و 25/436 کیلوگرم در هکتار و بیشترین افزایش عملکرد بیولوژیک مربوط به ژنوتیپ مودنا با افزایش 41/1239 تحت شرایط تلقیح با باکتری A. siccitolerans و افزایش 58/1205 تحت شرایط تلقیح با قارچ P. indica بود. در کل تنش خشکی باعث کاهش عملکرد دانه و بیولوژیک به ترتیب به میزان 24 و 5/20 درصد شد اما عمل تلقیح با قارچ P. indica و باکتری A. siccitolerans باعث بهبود عملکرد دانه تحت شرایط بدون تنش خشکی به ترتیب به میزان 7 و 10 درصد و بهبود عملکرد بیولوژیک به ترتیب به میزان 6/12 و 11 درصد شد همچنین تحت شرایط اعمال تنش خشکی، تلقیح بذور با قارچ P. indica و باکتری A. siccitolerans باعث بهبود عملکرد دانه به ترتیب به میزان 5/10 و 11 درصد و عملکرد بیولوژیک به ترتیب به میزان 15 و 16 درصد شد. نتایج نشان دهنده همبستگی بالای عملکرد دانه با تمامی صفات اندازه‌گیری شده و عملکرد بیولوژیک نیز با تمامی صفات اندازه‌گیری شده به غیر از شاخص عملکرد بود.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که تلقیح ژنوتیپ‌های کلزا اثر مثبت و معنی‌داری بر عملکرد و اجزای عملکرد تحت هر دو شرایط تنش خشکی و آبیاری کامل داشت و بین ژنوتیپ‌ها نیز ژنوتیپ طلایه بیشترین عملکرد و اجزای عملکرد را نسبت به بقیه ژنوتیپ‌ها داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of yield and yield components of some rapeseed cultivars with endophyte P. indica and A. siccitolerans under drought stress

نویسندگان [English]

 • Ali Nemati 1
 • Aliasghar Alilou 2
 • Mohammad Sedghi 3
1 Ardabil Agricultural Jihad Organization
2
3 professor Department of Agronomy and Plant Breeding, Mohaghegh Ardabili University, Iran
چکیده [English]

Abstract
Background and Objectives: One of the global and national problems for the production of agricultural products is drought stress that the encounter with at least one of the important stages of the plant life cycle. Therefore, the development of drought-resistant cultivars and more food production from less water in a situation where the development of agricultural land is not possible, has led to more attention to increase yield per unit area.. Therefore, according to the country's need to increase oilseed production, this study was aimed to investigate the evaluate the yield and yield components of inoculation of different rapeseed cultivars with mycorrhiza-like fungi (Piriformosporaindica) and growth-promoting bacterium (Arthrobactersiccitolerans) on growth, yield and yield components of canola under normal and water stressed conditions.

Materials and Methods: This experimentwas performed to investigate the effect of inoculation of 10 different cultivars of rapeseed cultivars with mycorrhiza-like fungus (Piriformospora indica) and growth-promoting bacterium (Arthrobacter siccitolerans) on growth, yield and quantitative and qualitative yield components of rapeseed under drought stress in field conditions at the Agricultural Research Center of MohagheghArdabili University located on 10 km from Ardabil, in the form of split-split plots based on a randomized complete block design with three repetitions in 2016-17 and 2017-2018. Experimental treatments included two levels of irrigation as the main factor, normal irrigation and drought stress in podding stage and three levels of microbial inoculation (without inoculation, P.indica inoculation and A.siccitolerans inoculation as a sub-factor and 10 cultivars of winter rapeseed (Karaj 1, Karaj 2, Karaj 3, Talayeh, Zarfam, Licord, SLM-046, Modena, Opera, Okapi) as a sub-factor totally consists of 60 treatments.
Results: The results showed that irrigation cut off, significantly reduced grain yield, biological yield, leaf area index, number of seeds per pod, pod length, pod per plant, 1000-seed weight and plant height. The results of comparing the mean interactions of drought stress and genotype showed that the highest grain and biological yields related to Talayeh genotype with 3323.5 and 9745 kg/ha yield under drought stress conditions, respectively, and also the highest 1000-grain weight related to Opera genotype by weight. It was 4.9gr. The highest decrease in grain yield as a result of drought stress was related to Karaj-2 genotype with a decrease of 693.2 and the decrease in biological yield was related to Modena genotype with a decrease of 2004.3 kg/ha and 1000-grain weight loss was related to Zarfam genotype with a decrease of 1.39gr. Was. In contrast, the highest increase in grain yield due to inoculation of seeds with P.indica and A. siccitolerans, related to the Okapi genotype with an increase of 332.08 and 436.25 kg/ha, respectively, and the highest increase in biological yield related to the Modena genotype with an increase 1239.41 was under inoculation with A. siccitolerans and an increase of 1205.58 was under inoculation with P.indica. In general, drought stress reduced grain yield and biological yield by 24 and 20.5%, respectively, but inoculation with P.indica and A.siccitolerans improved grain yield under drought stress conditions by 7 and 10, respectively. Percentage and improvement of biological yield were 12.6% and 11%, respectively. Also, under conditions of drought stress, inoculation of seeds with P.indica and A.siccitolerans improved grain yield by 10.5% and 11%, respectively. Biological yield was 15% and 16%, respectively. The results also showed high correlation between grain yield and all measured traits and biological yield with all measured traits except harvest index.
Conclusion: The results showed that inoculation of rapeseed cultivars had a significant effect on yield and yield components under both stress and full irrigation conditions and Talayeh cultivar had the highest yield and yield components compared to other cultivars.

کلیدواژه‌ها [English]

 • podding
 • biological yield
 • grain yield
 • Irrigation cut
 1. Afsharmohammdian, M., Ghanati, F., Ahmadiani, S., and Sadrzamani, K. 2016. Effect of drought stress on the activity of antioxidant enzymes and soluble sugars content of pennyroyal (Mentha pulegium Nova Biol Reperta. 3: 3. 228-237. (In Persian)
 2. Ahmadi, M., and Bahrani, M.J. 2009. Yield and yield components of rapeseed as influenced by water stress at different growth stages and nitrogen Am Eurasian J Agric Environ Sci. 5: 6. 755-761.
 3. Anith, K.N., Faseela, K.M., Archana, P.A., and Prathapan K.D. 2011. Compatibility of Piriformospora indica and Trichoderma harzianum as dual inoculants in black pepper (Piper nigrum. L). Symbiosis. 55: 11-17.
 4. Anjum, S. A., Ashraf, U., Zohaib, A., Tanveer, M., Naeem, M., Ali, I., Tabassum, T., and Nazir, U. 2017. Growth and developmental responses of crop plants under drought stress: a review. Zemdirbyste 104: 3. 267-276.
 5. Antonio, J., Gonzalez, F., Martinez, P., Jose, F., Diaz1, C., Pablo, J., Martinez-Molina, E., Toro, N., Susannah, G., and Manuel Fernandez, L. 2017. The rhizosphere microbiome of burned holm-oak: potential role of the genus Arthrobacter in the recovery of burned soils. Sci Rep.7: 1. 1-12.
 6. Arraus, J.L., Slafer, G.A., Reynolds, M.O., and Royo, C. 2002. Plant breeding and drought in C3 cereals: What should we breed for?. Annals of Botany. 89: 925-940.
 7. Barati, M., Majidi, M.M., Safari, M., Mirlohi, A., Zeinalinejad, K.H. 2017. Evaluation of drought tolerance indices andp traits in cultivated and wild barley. Isfahan University of Technology-Journal of Crop Production and Processing. 7: 2. 1-18.
 8. Betran, F.J., Beck, D., Banziger, M., and Edmeades, G.O. 2003. Genetic analysis of inbred and hybrid grain yield under stress and nonstress environments in tropical maize. Crop Sci. 43: 807-817.
 9. Bushra, T., Anwar, K., Muhammad, T., and Memmona, R. 2017. Bottlenecks in commercialisation and future prospects of PGPR. Appl. Soil Ecol. 121: 102-117.
 10. Cakmak, I., and Horst, W. 2006. Effect of aluminium on lipid peroxidation, superoxide dismutase, catalase and pe-roxidase activities in root tip of soybean (Glysin max). Physiol Plant. 83: 3. 463-468.
 11. Deshmukh, S., Huckelhoven, R., Schafer, P., Imani, J., Sharma, M., Weiss, M., Waller, F., and Kogel, K. H. 2006. The root endophytic fungus Piriformospora indica requires host cell death for proliferation during mutualistic symbiosis with barley. Proc Natl Acad Sci. 10349.18457.
 12. Din, J., Khan, S.U., Ali, I., and Gurmani, A.R. 2011. Physiological and agronomic response of canola varieties to drought stress. J. Anim Plant Sci. 21: 1. 78-82.
 13. Egamberdiyevaa, D., Juraeva, D., Poberejskaya, S., Myachina, O., Teryuhova, P., Seydalieva, L., and Aliev, A. 2006. Improvement of wheat and cotton growth and nutrient uptake by phosphate solubilizing bacteria: 26th Southern Conservation Tillage Conference.
 14. Ehteshami, S.M.R., Kashani, M., and Yousefi Rad, M. 2014. Effect of Seed inoculation with Pseudomonas and Azotobacter bacteria on quantitative and qualitative yield of two sesame cultivars. J. of Seed Sci Res. 3: 3. 47-57. (In Persian)
 15. Enjalbert, J.N., Zheng, S., Johnson, J.J., Mullen, J.L., Byrne, P.F., and McKay, J.K. 2013. Brassicaceae germplasm diversity for agronomic and seed quality traits under drought stress. Ind Crops Prod. 47: 3. 176-185.
 16. Esitken, A., Yildiz, H.E., Ercisli, S., Donmez, M.F., Turan, M., and Gunes, A. 2010. Effects of plant growth promoting bacteria (PGPB) on yield, growth and nutrient contents of organically grown strawberry. Sci Hortic. 124: 1. 62-66.
 17. Fallah Haki, M.H., Yadavi, A.R., Movahedi Dehnavi, , and Bonyadi, M. 2012. Effect of planting date on physiologic and morphologic characteristics of four canola cultivars in Yasooj. Isfahan University of Technology-Journal of Crop Production and Processing. 2: 4. 53-66. (In Persian)
 18. Franken, P. 2012. The plant strengthening root endophyte Piriformospora indica: potential application and the biology behind. Appl Microbiol Biotechnol. 96: 6. 1455-1464.
 19. Ghabooli, M., Khatabi, B., Farajolah, S.A., Sepehri, M., Mirzaei, M., Amirkhani, , Jorrrn-Novo, J.V., and Hosseini Salekdeh, G. 2013. Proteomics study reveals the molecular mechanisms underlying water stress tolerance induced by Piriformospora indica in barley. J. Proteomics. 6: 94. 289-301.
 20. Gill, S., Gill, R., Dipesh, K., Naser, A., Krishna, K., Mohammed, W., Abid, A., Atul, K., Ram Prasad, J., Pereira, P., Varma, A., and Tuteja, N. 2016. Piriformospora indica potential and significance in plant stress tolerance. Front Microbiol. 22: 7. 1-20.
 21. Gregorie, T. 2007. Canola- high temperature and drought. http://www.ag.ndsu.edu. Accessed April. 15.
 22. Gunasekara, C.P., Martin, L.D., French, R. J., Siddique, K.H.M., and Walton, G.H. 2003. Effects of water stress on water relations and yield of Indian mustard (Brassica juncea) and canola (Brassica napus L.) 11th Australian Agronomy Conference, Geelong. Australia.
 23. Hassanzadeh, M., Naderi M., and Shirani Rad, A. 2005. Effect of drought stress on yield and yield components of autumn canola varieties in Isfahan region. Iran Agric Res. 2: 2. 51-62. (In Persian)
 24. Henri, F., Laurette, N.N., Annette, D., John, Q., Wolfgang, M., François-Xavier, E., and Dieudonne, N. 2008. Solubilization of inorganic phosphates and plant growth promotion by strains of Pseudomonas fluorescens isolated from acidic soils of Cameroon. Afr J Microbiol Res. 2: 7. 171-178.
 25. Izanlu, A., Zeynali Khanghah, H., Hossein-Zade, A.H., Majnun Hosseini, N., and Sabokdast, M. 2005. Evaluation of commercial soybean genotypes reflection in water stress conditions at terminal reproductive stage. Iran J Agric Sci. 36: 4. 1011- 1023.
 26. Khani, R., Sadeghi Bakhtvari, A.R., Pasban Eslam, B., and Sarabi. V. 2018. Effects of drought stress on canola (Brassica napus) genotypes yield and yield components. Iranian J Field Crops Res 15: 4. 914-924.(In Persian)
 27. Krishna, Sh., Vurukonda, p., Vardharajula, s., and Shrivastava. 2016. Enhancement of drought stress tolerance in crops by plant growth promoting rhizobacteria. Microbiol Res. 1: 184. 13-24.
 28. Martin, X.M., Sumathi, C.S., and Kannan, V.R. 2011. Influence of agrochemicals and Azotobacter application on soil fertility in relation to maize growth under nursery conditions. Eurasian Journal of BioSciences 5: 1. 19-28.
 29. Molla, A.H., Haque, M., Haque, A., and Ilias, G.N.M. 2012. Trichoderma-enriched biofertilizer enhances production and nutritional quality of tomato (Lycopersicon esculentum ) and minimizes NPK fertilizer use. Agric Res. 1: 3. 265-272.
 30. Patten, C.L. and Glick, B.R. 2002. Role of pseudomonas putida indoleacetic acid in development of host plant root system. Appl Environ 68: 8. 3795-3801.
 31. Qifuma, Sh., Niknam, R., and Turner, D.W. 2006. Responses of osmotic adjustment and seed yield of Brassica napus and B. juncea to soil water deficit at different growth stages.Aust J Agric Res. 57: 2. 221-226.
 32. Ramanjaneyulu, A.V., Giri, G., and Kumar, S.R. 2010. Biofertilizers, nitrogen and phosphorus on yield and nutrient farming systems. Plant Soil. 349: 2. 89-120.
 33. Sardhara, K., and Mehta, K. 2018. Effects of abiotic and biotic stress on the plant. J. Bot Sci. 1: 1. 5-9.
 34. Sana, M.A., Ali, M., Asghar, M., Farrukh Saleem. M., and Rafiq. M. 2003. Comparative yield potential and oil contents of different canola cultivars (Brassica napus L.). J. Agron. 2: 1. 1-7.
 35. Sarmadnia, G., and Koocheki, A. 2004. Phisiology of crop plants. Jihad Daneshgahi of Mashhad Publication. Mashhad, Iran, Pp: 223-267. (In Persian)
 36. Siddiqui, I.A., and Shaukat, S.S. 2004. Trichoderma harzianum enhances the production of nematicidal compounds in vitro and improves biocontrol of Meloidogyne javanica by Pseudomonas fluorescens in tomato. Lett Appl Microbiol. 38: 2. 169-175.
 37. Sinaki, J.M., Majidi Heravan, E., Shirani, A.H., Rad, G., and Zarei, G. 2007. The effects of water deficit during growth stages of canola (Brassica napus L.). Am Eurasian J. Agric Environ Sci. 2: 2. 417-424.
 38. Sindhu, S., Suneja, S., Goel, S., Parmar, N.K., and Dadarwal, R. 2002. Plant growth promoting effects of Pseudomonas on coinoculation with Mesorhizobium sp: Cicer strain under sterile and wilt sick soil conditions. Appl Soil Ecol. 19: 1. 57-64.
 39. Sirjani, A., Farahbakhsh, H., Ravari, Z., Pasandipour, N., and Karami, A. 2011. Investigation the effect of biofertilizer consumption, zinc sulfate and nitrogen fertilizer on quantitative and qualitative yield of Iranian Journal of Soil Research (Soil and Water Sciences). 25: 2. 125-135. (In Persian).
 40. Sivamani, E., Bahieldin. A., Wraith, J.M., Al- Niemi, T., and Dyer, W.E. 2000. Improved biomass productivity and water use efficiency under water deficit conditions in transgenic wheat constitutively expressing the barley HVA1 gene. Plant Sci. 155: 1. 1-9.
 41. Vejan, P., Abdullah, R., Khadiran, T., Ismail, S., and Boyce, A.N. 2016. Role of plant growth promoting Rhizobacteria in agricultural sustainabilitya review. Molecules. 21: 5. 573.
 42. Waller, F., Achatz, B., Baltruschat, H., Fodor, J., Becker, K., Fischer, M., Heier, T., Huckelhoven, R., Neumann, C., Wettstein, D., Franken, P., and Kogel, K. 2005. The endophytic fungus Piriformospora indica reprograms barley to salt-stress tolerance, disease resistance, and higher yield. Proc Natl Acad Sci. 102: 38. 13386-13391.
 43. Walton, G.H., Gunasekera, C.P., Martin, L.D., and Siddique K.H.M. 2006. Genotype by environment interactions of Indian mustard ( juncea L.) and canola (B. napus L.) in Mediterranean-type environments: ICrop growth and seed yield. Eur J. Agron. 25: 1. 1-12.
 44. Yari, P., Keshtkar, A.H., and Mazahery Laghab, H. 2016. Evaluation of water stress in spring safflower (Carthamus tinctorius L.) cultivars using tolerance indices in Hamedan region: J. Crop Breed. 8: 18. 88-96. (In Persian)
 45. Zali, H., Sofalian, O., Hasanloo, T. Asgharii, A., and Zeinalabedini, M. 2016. Drought stress effect on physiological parameter and amino acids accumulations in canola. J. Crop Breed. 8: 18. 191-203. (In Persian)
 46. Zhang, J., Mason, A.S., Wu, J., Liu, S., Zhang, X., Luo, T., and Yan, G. 2015. Identification of putative candidate genes for water stress tolerance in canola (Brassica napus). Front Plant Sci. 6: 1. 1-13.