هزینه های دریافتی مقالات

هزینه‌ها

بدین وسیله به استحضار کلیه پژوهشگران محترم می رساند پس از بررسی و تایید اولیه مقاله در هیات تحریریه مجله و پیش از ارسال به داوری، نویسندگان محترم می بایست برای هر مقاله مبلغ 800000 ریال (هشتاد هزارتومان) به حساب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان واریز نمایند. همچنین در صورت پذیرفته شدن مقاله جهت چاپ، مبلغ 17000000 ریال (یکصد و هفتاد هزارتومان) و برای گزارش کوتاه  100000 ریال ( صد هزار تومان دیگر) برای تامین بخشی از هزینه های چاپ از نویسنده دریافت خواهد شد.

شماره حساب : 4001108403019781

شماره حساب شبا :  270100004001108403019781 

  شناسه واریز : 392108478126500000301070060010 نزد بانک مرکزی به نام تمرکز درآمد دانشگاه.

   (پرداختهای الکترونیکی نیز مورد قبول می باشد).