هزینه های دریافتی مقالات

هزینه‌ها

این نشریه مبلغ 2500000 ریال می باشد. بدین وسیله کلیه پژوهشگران محترم پس از بررسی اولیه و تایید مقاله توسط هیئت تحریریه مجله دعوت به عمل می آورد و نویسندگان محترم می بایست قبل از ارسال به داور مبلغ 800000 ریال (هشتاد هزار تومان) را به آدرس حساب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به ازای هر واریزی مقاله همچنین در صورت پذیرش مقاله برای چاپ مبلغ 1700000 ریال (یکصد و هفتاد هزار تومان) و برای گزارش کوتاه 100000 ریال (صد هزار تومان دیگر). ) برای پوشش بخشی از هزینه های چاپ از نویسنده دریافت می شود.

شماره حساب: 4001108403019781

شماره حساب شبا: 270100004001108403019781

شناسه سپرده: 392108478126500000301070060010 در بانک مرکزی به نام تمرکز درآمد دانشگاه