موضوعات = زراعت- تنشهای محیطی
واکنش عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم گندم به تراکم بذر و محلول پاشی کائولین در شرایط دیم

دوره 16، شماره 3، مهر 1402، صفحه 109-130

10.22069/ejcp.2024.21048.2566

امین رشیدیان؛ مسعود رفیعی؛ علی خورگامی؛ رضا میردریکوند؛ سید حسین وفایی


مطالعه پایداری عملکرد شکر سفید ارقام چغندرقند (Beta vulgaris L.) در کشت زمستانه

دوره 16، شماره 2، تیر 1402، صفحه 1-22

10.22069/ejcp.2023.20425.2521

داریوش طالقانی؛ مسعود احمدی؛ مصطفی حسین پور؛ حسن حمیدی؛ رضا نعمتی؛ علی صارمی راد


ارزیابی ژنوتیپ‌های حساس و متحمل به تنش خشکی گندم نان پاییزه از نظر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی

دوره 16، شماره 2، تیر 1402، صفحه 105-124

10.22069/ejcp.2023.20693.2541

بهنام طهماسب پور؛ سدابه جهانبخش؛ علیرضا تاری نژاد؛ حمید محمدی؛ علی عبادی


اثر مصرف تلفیقی کود نیتروژنه با کمپوست بقایای نیشکر و باکتری های محرک رشد بر عملکرد دانه گندم چمران2 در شرایط تنش گرمای آخر فصل اهواز

دوره 16، شماره 2، تیر 1402، صفحه 125-148

10.22069/ejcp.2023.20698.2543

معصومه مکوندی؛ عبدالمهدی بخشنده؛ علی مشتطی؛ محمدرضا مرادی تلاوت؛ آیدین خدایی جوقان


اثر قطع آبیاری و مواد ضدتعرق بر عملکرد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی لوبیا چیتی

دوره 16، شماره 2، تیر 1402، صفحه 149-168

10.22069/ejcp.2023.20745.2545

رحیم ایرجی؛ ساسان رضادوست؛ فرزاد جلیلی؛ محسن رشدی؛ جواد خلیلی محله


بررسی اثر کاربرد فرم‏ها و غلظت‏های مختلف عنصر روی بر عملکرد و کیفیت روغن کلزا تحت شرایط تنش آبی

دوره 16، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 115-134

10.22069/ejcp.2023.20443.2523

محمدرسول صفاری؛ مجتبی جعفرزاده کنارسری؛ امین فرنیا؛ شهریار ساسانی


اثر شوری و خشکی بر رشد، کارایی مصرف آب و غلظت سدیم و پتاسیم دو ژنوتیپ گندم بهاره آبی و دیم

دوره 12، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 23-46

10.22069/ejcp.2019.12051.1925

یونس محمدنژاد؛ سرالله گالشی؛ افشین سلطانی؛ فرشید قادری فر؛ عباسعلی نوری نیا


اثر کمبود آب و تلقیح با ریزموجودات همزیست بر صفات فنولوژیک، مورفولوژیک، زراعی و خصوصیات کیفی سویا

دوره 12، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 111-128

10.22069/ejcp.2019.15472.2153

علی نخ زری مقدم؛ ناصر صمصامی؛ اسماعیل قلی نژاد؛ علی راحمی کاریزکی


ارزیابی ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris) برای کشت پاییزه در مناطق سرد معتدل در شرایط مزرعه

دوره 11، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 142-147

10.22069/ejcp.2019.14098.2071

نسیم غلامی رضوانی؛ احمد نظامی؛ محمد کافی؛ جعفر نباتی


اثر کاربرد کود بیولوژیک بر رشد و عملکرد ارزن پروسو (Panicum miliaceum) در شرایط شور

دوره 11، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1-14

10.22069/ejcp.2019.10549.1827

منصور سالکی؛ اصغر رحیمی؛ بنیامین ترابی؛ عبدالرضا اخگر؛ امیر دادرسی


تأثیر قطع آبیاری و سیستم‌های مختلف تغذیه‌ای بر عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ بهاره در منطقه یاسوج

دوره 11، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 101-112

10.22069/ejcp.2018.12308.1952

عیسی مقصودی؛ علیرضا یدوی؛ محسن موحدی دهنوی؛ حمیدرضا بلوچی


واکنش برخی خصوصیات زراعی باقلا (Vicia faba L.) به کودهای زیستی در شرایط تنش کم‌آبی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 107-120

10.22069/ejcp.2018.12238.1943

اسماعیل رضائی چیانه؛ امیر رحیمی؛ فاطمه شیخ؛ مهدی مهیجی