موضوعات = زراعت- تنشهای محیطی
بررسی اثر کاربرد فرم‏ها و غلظت‏های مختلف عنصر روی بر عملکرد و کیفیت روغن کلزا تحت شرایط تنش آبی

دوره 16، شماره 1، تیر 1402، صفحه 115-134

10.22069/ejcp.2023.20443.2523

محمدرسول صفاری؛ مجتبی جعفرزاده کنارسری؛ امین فرنیا؛ شهریار ساسانی


اثر شوری و خشکی بر رشد، کارایی مصرف آب و غلظت سدیم و پتاسیم دو ژنوتیپ گندم بهاره آبی و دیم

دوره 12، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 23-46

10.22069/ejcp.2019.12051.1925

یونس محمدنژاد؛ سرالله گالشی؛ افشین سلطانی؛ فرشید قادری فر؛ عباسعلی نوری نیا


اثر کمبود آب و تلقیح با ریزموجودات همزیست بر صفات فنولوژیک، مورفولوژیک، زراعی و خصوصیات کیفی سویا

دوره 12، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 111-128

10.22069/ejcp.2019.15472.2153

علی نخ زری مقدم؛ ناصر صمصامی؛ اسماعیل قلی نژاد؛ علی راحمی کاریزکی


ارزیابی ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris) برای کشت پاییزه در مناطق سرد معتدل در شرایط مزرعه

دوره 11، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 142-147

10.22069/ejcp.2019.14098.2071

نسیم غلامی رضوانی؛ احمد نظامی؛ محمد کافی؛ جعفر نباتی


اثر کاربرد کود بیولوژیک بر رشد و عملکرد ارزن پروسو (Panicum miliaceum) در شرایط شور

دوره 11، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1-14

10.22069/ejcp.2019.10549.1827

منصور سالکی؛ اصغر رحیمی؛ بنیامین ترابی؛ عبدالرضا اخگر؛ امیر دادرسی


تأثیر قطع آبیاری و سیستم‌های مختلف تغذیه‌ای بر عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ بهاره در منطقه یاسوج

دوره 11، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 101-112

10.22069/ejcp.2018.12308.1952

عیسی مقصودی؛ علیرضا یدوی؛ محسن موحدی دهنوی؛ حمیدرضا بلوچی


واکنش برخی خصوصیات زراعی باقلا (Vicia faba L.) به کودهای زیستی در شرایط تنش کم‌آبی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 107-120

10.22069/ejcp.2018.12238.1943

اسماعیل رضائی چیانه؛ امیر رحیمی؛ فاطمه شیخ؛ مهدی مهیجی


اثر ماندابی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه نخود در شرایط دیم

دوره 10، شماره 3، آذر 1396، صفحه 51-64

10.22069/ejcp.2018.10993.1861

کبری نوری؛ محمداقبال قبادی؛ هوشنگ قمرنیا


اصلاح موتاسیونی با پرتوتابی گاما برای بهبود انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و تولید در گندم

دوره 10، شماره 3، آذر 1396، صفحه 77-101

10.22069/ejcp.2018.11536.1886

سعید باقری کیا؛ محمدهادی پهلوانی؛ احد یامچی؛ خلیل زینلی نژاد؛ علی مصطفایی


تأثیر تنش خشکی بر وضعیت آبی، پایدرای غشاء سلول و عملکرد ارزن دم‌روباهی

دوره 10، شماره 3، آذر 1396، صفحه 103-117

10.22069/ejcp.2018.11568.1888

مسعود خزاعی؛ محمد گلوی؛ مهدی دهمرده؛ سید محسن موسوی نیک؛ غلامرضا زمانی؛ نفیسه مهدی نژاد


پاسخ عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) به منابع نیتروژن در سطوح مختلف آبیاری

دوره 10، شماره 3، آذر 1396، صفحه 143-156

10.22069/ejcp.2018.11991.1921

مرضیه جلیل شش بهره؛ محسن موحدی دهنوی؛ بابک بحرینی نژاد؛ امین صالحی


فعالیتهای بهبود دهنده قارچ میکوریزا در بوته های توتون در مواجهه با افزایش غلظت کلر در آب آبیاری

دوره 10، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 155-174

10.22069/ejcp.2017.11984.1924

صفاهانی علیرضا؛ اسماعیل یساری؛ فرود بذر افشان؛ رضا نورا


بررسی امکان تولید علوفه در دو توده کوشیا (Kochia scoparia L.) با کاهش مصرف آب در شرایط شور

دوره 10، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-19

10.22069/ejcp.2017.10053.1791

جعفر نباتی؛ علی معصومی؛ محمد کافی؛ محمد زارع مهرجردی