اثر کمبود آب و تلقیح با ریزموجودات همزیست بر صفات فنولوژیک، مورفولوژیک، زراعی و خصوصیات کیفی سویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/ دانشگاه گنبد کاووس

2 کارشناسی ارشد آگرواکولوژی، دانشگاه گنبد کاووس

3 دانشیار، گروه علمی علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 استادیار گروه زراعت، دانشگاه گنبد کاووس

چکیده

چکیده
سابقه و هدف: تنش خشکی یکی از عوامل مهم غیرزیستی است که رشد و عملکرد گیاه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. زراعت سویا در اغلب کشورهای دنیا به‎منظور تولید روغن، پروتئین‌های گیاهی و علوفه صورت می‌گیرد. در نظام‌های کشاورزی پایدار کاربرد کودهای زیستی از اهمّیت ویژه‌ای در افزایش تولید محصول و حاصلخیزی خاک برخوردار است. قارچ‌های میکوریزا با ایجاد رابطه همزیستی با ریشه گیاهان از طریق افزایش جذب آب، افزایش مقاومت در برابر تنش‌های زنده (عوامل بیماریزا) و غیرزنده (خشکی و شوری) سبب بهبود رشد و نمو و عملکرد گیاهان می‌شوند. لذا این تحقیق با هدف بررسی اثرات کمبود آب بر صفات مهم زراعی، عملکرد دانه و شاخص برداشت روغن و پروتئین دانه سویا رقم کوثر تحت شرایط تلقیح میکوریزا آربوسکولار و باکتری ریزوبیوم در ارومیه انجام شد.
مواد و روش‌ها: آزمایش در سال زراعی 1396 در مزرعه تحقیقاتی هنرستان کشاورزی شهرستان ارومیه به‌صورت طرح اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عامل اصلی آبیاری در سه سطح شامل آبیاری مطلوب (آبیاری بعد از 70 میلی‌متر تبخیر)، تنش ملایم خشکی (آبیاری بعد از 110 میلی‌متر تبخیر) و تنش شدید خشکی (آبیاری بعد از 150 میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A)، عامل‌های فرعی قارچ میکوریزا در سه سطح شامل بدون میکوریزا، گونه Glomus mosseae و گونه Glomus intraradices و باکتری ریزوبیوم در دو سطح شامل عدم تلقیح و تلقیح با باکتری Rhizobium japonicum بود.
یافته‌ها: در شرایط تنش خشکی شدید در مقایسه با شرایط آبیاری مطلوب، میزان شاخص سطح برگ، قطر ساقه، ارتفاع بوته و عملکرد دانه به ترتیب به میزان 60، 31، 11 و 22 درصد کاهش یافت. در هرسه شرایط مختلف آبیاری، تلقیح با قارچ میکوریزا گونه Glomus mosseae و گونه Glomus intraradices در مقایسه با عدم تلقیح، ارتفاع بوته، قطر ساقه، شاخص برداشت روغن و پروتئین، شاخص سطح برگ و عملکرد دانه را افزایش داد اما میزان پرولین را کاهش داد. در شرایط آبیاری مطلوب، تنش خشکی ملایم و شدید، تلقیح با باکتری در مقایسه با عدم تلقیح با باکتری، عملکرد دانه را به‌ترتیب 17، 19 و 17 درصد افزایش داد. تلقیح با قارچ گونه Glomus mosseae و گونه Glomus intraradices در مقایسه با عدم تلقیح میکوریزا، عملکرد دانه را به‌ترتیب 13 و 8 درصد افزایش داد. بیشترین درصد کلونیزاسیون ریشه از قارچ نوع گونه Glomus mosseae (80/48 درصد) حاصل شد. تلقیح با باکتری در مقایسه با عدم تلقیح، درصد کلونیزاسیون ریشه را حدود 17 درصد افزایش داد. تلقیح با باکتری در مقایسه با عدم تلقیح، درصد نیتروژن را حدود 8 درصد افزایش داد. تنش خشکی ملایم درصد نیتروژن دانه را افزایش داد.
نتیجه‌گیری: تنش خشکی، صفات فنولوژیک مانند طول دوره رشد و زمان تا شروع دوره گلدهی، صفات موفولوژیک مانند قطر ساقه، طول غلاف و ارتفاع بوته، صفات کیفی مانند درصد و عملکرد نیتروژن، شاخص برداشت روغن، صفات فیزیولوژیک مانند شاخص سطح برگ، عملکرد دانه و کلونیزاسیون ریشه گیاه سویا رقم کوثر را به طور معنی‌داری کاهش داد در حالی که موجب افزایش پرولین گردید. تلقیح با قارچ میکوریزا به ویژه G. mosseae و تلقیح با باکتری ریزوبیومی از طریق افزایش دسترسی گیاه به آب و عناصر غذایی توانست موجب افزایش کلیه صفات مورد مطالعه شود. همچنین حضور این ریزجانداران در هر سه شرایط آبیاری، پرولین را کاهش و در نهایت عملکرد دانه را افزایش داد. بنابراین می‌توان با تلقیح قارچ میکوریزا به‌ویژه G. mosseae و باکتری Rhizobium japonicum شرایط را برای بدست آوردن حداکثر عملکرد کمی و کیفی در گیاه سویا در شرایط مختلف رطوبتی فراهم کرد تا علاوه بر کاهش اثرات تنش خشکی، مصرف کودهای شیمیایی را نیز کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of water deficit and inoculation with symbiotic micro-organisms on traits of phenological, morphological, agronomic and qualitative properties in soybean

نویسندگان [English]

 • Ali Nakhzari Moghaddam 1
 • naser samsami 2
 • Esmaeil Gholinezhad 3
 • Ali Rahemi Karizaki 4
1 Assistant professor, Department of agronomy, Gonbad Kavous University
2 Student of Agro-ecology, Gonbad Kavous University
3 Associate professor, Department of Agricultural Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran
4 Assistant professor, Department of agronomy, Gonbad Kavous University
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Drought stress is one of the important factors of abiotic stress that affects plant growth and yield. Soybean crops are used in most parts of the world to produce oils, vegetable proteins and forages. In sustainable agricultural systems, the use of biofertilizers is of particular importance in increasing plant production and soil fertility. Fungi improve the growth, development and function of host plants in agricultural systems by creating a symbiotic relationship with plant roots by increasing water absorption, increasing resistance to live stress (pathogenic) and abiotic (drought and salinity) stresses. Therefore, this study was conducted to investigate the effects of water deficit on important crop characteristics, seed yield and oil and protein harvest index of soybean cultivar Kosar under conditions of inoculation with arbuscular mycorrhizal and rhizobium bacteria in Urmia.
Material and Methods: Experiment was conducted as factorial split plot based on Randomized Complete Block Design with three replications at Research Farm of Agricultural highschool of Urmia during 2017. The main factor was three levels of irrigation (irrigation after 70 mm evaporation), moderate stress (irrigation after 110 mm evaporation) and severe drought stress (irrigation after 150 mm evaporation from class A evaporation pan), subplots were including mycorrhizal fungus in three levels of none inoculation, Glomus mosseae, Glomus intraradices and Risobium bacteria in two levels, none inoculationand inoculation with Rhizobium japonicum..
Results and Discussion:. In severe drought stress compared to optimum irrigation conditions, leaf area index, stem diameter, plant height and seed yield were significantly decreased 60, 31, 11 and 22 percent, respectively. In all irrigation conditions, inoculation with mycorrhiza G. mosseae and G. intraradices in comparison to non-inoculation, plant height, stem diameter, oil and protein harvest index, leaf area index and seed yield increased, but reduced proline. In optimum irrigation, mild and severe drought stress conditions, inoculation with bacteria in comparison to non-inoculation with bacteria, increased seed yield about 17, 19 and 17 percent, respectively. Inoculation with G. mosseae and G. intraradices in comparison to non-inoculation of mycorrhiza increased seed yield about 13% and 8%, respectively. The highest percentage of root colonization was obtained from G. mosseae (48.80). Inoculation with bacteria compared to non-inoculation increased the percentage of root colonization about 17%. Inoculation with bacteria compared to non-inoculation increased the nitrogen percentage about 8%. Moderate drought stress led to increase nitrogen content.
Conclusion: Drought stress was decreased significantly phenological traits such as growth period and time to flowering, morphological traits such as stem diameter, pod length and plant height, qualitative traits such as nitrogen percentage and yield, oil harvest index, physiological traits such as leaf area index, seed yield and root colonization of Kowsar cultivar, while led to increase the proline content. Inoculation with Mycorrhiza fungus especially Glomus mosseae and inoculation with Rhizobium increased the access to water and nutrients and increased all traits in this study. It also reduced proline in all three irrigation conditions and ultimately increased seed yield. Thus, by inoculation of mycorrhiza fungi, in particular G. mosseae and Rhizobium japonicum bacteria, it was possible to obtain suitable conditions for obtaining maximum quantitative and qualitative yield in soybean plants under different moisture conditions. in addition to reducing the effects of drought stress, also reduced the use of chemical fertilizers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Bacterium"
 • "Leaf area index"
 • "Mycorrhiza"
 • "Protein"
 • "Seed yield"
 1. Aliasgharzadeh, N. 1997. Soil microbiology and biochemistry. University of Tabriz Press, 212p (In Persian).
 2. Abdelmoneim, T.S., Tarek Moussa, A.A., Almaghrabi, O.A., Hassan, S. Alzahrani, and Abdelbagi, I. 2014. Increasing plant tolerance to drought stress by inoculation with arbuscular mycorrhizal fungi. Life Sci. J., 11(1): 10-17.
 3. Alqarawi, A.A., Abd Allah, E.F., and Abeer, H. 2014. Alleviation of salt-induced adverse impact via mycorrhizal fungi in Ephedra aphylla Forssk. J. Plant Interact., 9(1): 802-810.
 4. Aminifar, J., Biglouei, M.H., Mohsenabadi, Gh.R., and Samiezadeh, H. 2012. Effect of deficit irrigation on quantitative and qualitative yield of soybean cultivars in Rasht region. Electron. J. Crop Prod., 5(2): 93-109. (In Persian)
 5. Argenta, G., Da Silva, P.R.F., and Sangoi, L. 2004. Leaf relative chlorophyll content as an indicator parameter to predict nitrogen fertilization in maize. Crop Sci., 34: 1379-1387.
 6. Bates, L.S., Waldern, R.P., and Teave, I.D. 1973. Rapid determination of free praline for water stress standees. Plant Soil., 39: 107-205.
 7. Betiana C.G., Urcelay, C., María, A.S., Silvina, V.G., and Celina, M.L. 2015. The role of inoculum identity in drought stress mitigation by arbuscular mycorrhizal fungi in soybean. Biol. Fertil. Soils., 51: 1-10.
 8. Dakora. F.D. 2003. Defining new roles for plant and rhizobial molecules in sole and mixed plant cultures involving symbiotic legumes. New Phytol., 157: 39-49.
 9. Fanaee, H.R., Naroyee Rad, M.R., and Ghasemi, M. 2014. Evaluation of seed yield, yield components and tolerance to drought stress of spring canola genotypes. Seed and Plant Improv. J. 30(2): 269-287. (In Persian)
 10. FAO Stat. 2016. www.FAO.Org/faostat
 11. Farhoudi, R., Modhej, A., and Khoshnaz, P. 2016. Effect of drought stress at the end of the season on photosynthesis, grain yield and seed vigor of five soybean cultivars. J. Physiol. Crops, 6(24): 41-55. (In Persian)
 12. Farnia, A., and Madani, H. 2010. Effect of drought stress and different breeds of Japanese Rhizobium japonicum bacteria on quantitative and qualitative characteristics of soybean cultivar Clarke. J. Agric. New Findings., 4(4): 391-404. (In Persian)
 13. Gholinezhad, E. 2017. Using the productivity effort, quantity and quality yield to identify sesame tolerant landraces to drought in symbiosis with mycorrhizal. Electron. J. Crop Prod., 10(1): 75-94. (In Persian).
 14. Gholinezhad, E., Ayneband, A., Hassanzadeh Ghorthapeh, A., Noormohammadi, G., and Bernousi, I. 2012. Effect of drought stress, nitrogen amounts and plant density on grain yield, rapidity period of grain filing in sunflower. J. Agric. Sci. Sustain. Prod., 22(1): 129-143. (In Persian)
 15. Gilani, Z., Bakhshandeh, E., and Pirdashti. H. 2018. Effect of plant growth promoting micro-organisms on some vegetative characteristics and grain yield of rice (Oryza sativa L.) under different levels of potassium fertilizer. Electron. J. Crop Prod., 11(2): 197-214.
 16. Giovannetti, M., and Mosse, B. 1980. An evaluation of techniques for measuring vesicular arbuscular mycorrhizal infection in roots. New Phytol., 84: 489–500.
 17. Habibi, S., Meskarbashee, M., and Farzaneh, M. 2015. Effect of mycorrhizal fungus (Glomus spp) on wheat (Triticum aestivum) yield and yield components with regard to irrigation water quality. Iranian J. Field Crops Res., 13(3): 471-484. (In Persian)
 18. Habibzadeh, Y., Jalilian, J., Zardashti, M.R., Pirzad, A., and Eini, O. 2015. Some morpho-physiological characteristics of mung bean mycorrhizal plant under different irrigation regimes in field condition. J. Plant Nutr., 38(11): 1754-1767.
 19. Habibzadeh, Y., Pirzad, A., Zardashtai, M.R., Jalilian, J., and Eini, O. 2012. Effects of Arbuscular Mycorrhizal fungi on seed and protein yield under water–deficit stress in mung bean. Agron. J., 105: 79-84.
 20. Hadi, H., Asgharzadeh, A., Daneshian, J., and Hamidi, A. 2010. Effect of soybean inoculants and aztobacter on soybean plants produced under drought stress conditions. J. Water Soil., 24(2): 165-177. (In Persian)
 21. Jaleel, C.A., Manivannan, P., Wahid, A., Farooq, M., Al-Juburi, H.J., Somasundaram, R., and Panneersel Vam, R. 2009. Drought stress in plants: A review on morphological characteristics and pigments composition. Int. J. Agric. Biol., 11(1): 100-105.
 22. Kamrava, S., Babaeian Jolodar, N., and Bagheri, N. 2017. Evaluation of drought stress on chlorophyll and proline traits in soybean genotypes. J. Crop Breed., 9(23): 95-104. (In Persian).
 23. Keshavarz, L., Farahbakhsh, H., and Gholkar, P. 2013. Effect of hydrogel and irrigation regimes on chlorophyll, nitrogen and some growth factors and forage yield of millet. J. Crop Pro. Pro., 3(9): 147-160. (In Persian)
 24. Khajepour, M. 2012. Production of Industrial Plants. Isfahan University of Technology Press, 106p. (In Persian)
 25. Khalafallah, A.A., and Abo-Ghalia, H.H. 2008. Effect of arbuscular mycorrhizal fungi on the metabolic products and activity of antioxidant system in wheat plants subjected to short-term water stress, followed by recovery at different growth stages. J. Appl. Sci. Res., 4: 559-569.
 26. Kunert, K.J., Vorster, B.J., Fenta, B.A., Kibido, T., Dionisio, G., and Foyer, C.H. 2016. Drought stress responses in soybean roots and nodules. Front Plant Sci., 7(1015): 1-7.
 27. Le, D.T., Nishiyama, R., Watanabe, Y., Tanaka, M., Seki, M., Yamaguchi-Shinozaki, K., Shi-Nozaki, K., and Tran, L.S.P. 2012. Differential gene expression in soybean leaf tissues at late developmental stages under drought stress revealed by genome-wide transcriptome analysis. PLoS One., 7(11): e49522.
 28. Maleki Nejad, R., and Majidi, M.M. 2015. Evaluation of Iranian and foreign safflower germplasms under normal and drought stress conditions. J. Crop Breed., 7(15): 1-13. (In Persian)
 29. Mehraban, A., Azizian Sharmeh, O., and Kamali Deljoo, A. 2016. Investigation of stress on yield and quality of eight soybean cultivars in Sistan region. J. Plant Environ. Physiol., 11(43): 99-90. (In Persian)
 30. Mimi, A., Mannan, M.A., Khaliq, Q.A., and Baset Mia, M.A. 2016. Yield response of soybean (Glycine max L.) genotypes to water deficit stress. Bangladesh Agron. J., 19(2): 51-60
 31. Mojaddam, M. 2016. The effect of drought stress on physiological traits and seed yield of sunflower in different levels of nitrogen. Electron. J.Crop Prod., 9(4): 121-136. (In Persian)
 32. Navabpour, S., Hezarjaribi, E., and Mazandarani, A. 2017. Evaluation of drought stress effects on important agronomic traits, protein and oil content of soybean genotypes. Environ. Stresses Crop Sci., 10(4): 491-503. (In Persian)
 33. Ortas, I., Sari, N., Akpinar, C., and Yetisir, H. 2011. Screening mycorrhiza species for plant growth, P and Zn uptake in pepper seedling grown under greenhouse conditions. Scientia Hortic., 128(2): 92-98.
 34. Rezaizadeh, A., Mohammadi, V., Zali, A.A., Zinali, A., and Mardi, M. 2011. Study of main agronomy traits and relations between these traits under normal irrigation and drought stress conditions in double haploid canola. Iran. J. Field Crop Sci., 42: 683-694.
 35. Rostami Ajirloo, A., Asgharipour, M. R., Ghanbari, A., Joudi, M., and Khorami Vafa, M. 2016. The reaction of yield, yield components, morphological and quality traits of soybean varieties to cutting irrigation in different growth stages. J. App. Res. Plant Ecophysiol., 3(1): 1-16. (In Persian)
 36. Sadeghinejad, A.A., Modarres-Sanavy, S.A.M., Tabatabaei, S.A., and Modares Vaneghi, S.M. 2014. Effect of water deficit stress at various growth stages on yield, yield components and water use efficiency of five rapeseed (Brassica napus L.) cultivars. J. Water Soil Sci., 24(2): 53-64. (In Persian)
 37. Safaei, R., Shirani Rad, A.H., Mirhadi, M.J., and Delkhosh, B. 2009. Zeolite effects on agronomic traits of two oilseed rape cultivars under drought stress. Plant Ecosystem J., 15: 63-79. (In Persian).
 38. Sanchez-Blanco, J., Fernandez, T., Morales, M.A., Morte, A., and Alarcon, J.J. 2006. Variation in water stress, gas exchange, and growth in Rosmarinus officinalis plants infected with Glomus deserticola under drought conditions. J. Plant Physiol., 161(6): 675-682.
 39. Seyed Sharifi, R., and Seyed Sharifi, R. 2017. The effect of mycorrhiza and foliar nano (Fe and Zn) oxide spraying on yield, oil percentage and some biochemical traits of safflower (Carthamus tinctorius L.) under water limitation condition. Crops Improv., 19(3): 733-749. (In Persian).
 40. Shrestha, R., Turner, N.C., Siddique, K.H., Turner, D.W., and Speijers, J. 2006. A water deficit during pod development in lentils reduces flower and pod number but not pod size. Aust. J. Agric. Res., 57(4): 427-438.
 41. Smith, S.E., and Read, D.J. 2008. Mycorrhizal Symbiosis (3rd.ed.). Academic Press, London.
 42. Subramanian, K.S., Santhanakrishnan, P., and Balasubramanian, P. 2006. Responses of field grown tomato plants Arbuscular Mycorrhizal Fungal Arbuscular Mycorrhizal Fung colonization under varying intensities of drought stress. Sci. Hort., 107: 245-253.
 43. Tadayyon , A., and Soltanian, S. 2016. Effect of arbuscular mycorrhizal fungi on root colonization and phosphorus uptake of linseed (Linum ussitatissimum L.) under drought stress conditions. J. Plant Proc. Function., 5(15): 147-156. (In Persian)
 44. Togay, N., Togay, Y., Cimrin, K.M., and Turan, M. 2008. Effect of rhizobium inoculation, sulfur  and  phosphorous  application  on  yield,  yield  components  and  nutrients  uptake  in chickpea (Cicer arientinum L.). Afr. J. Biotechnol., 7(6): 776-782.
 45. Toosi Kahl, P., Esfahani, M., Rabiee, B., and Rabiee, M. 2012. Changing growth and oil harvest indices of canola at different concentrations and different times, nitrogen fertilizer foliar application. J. Crop Pro., 2(6): 179-189. (In Persian)
 46. Tousi, P., Tajbaksh, M., Esfahani, M., and Rabiee, M. 2014. Effect of organic growth stimulators and magnetic water oil harvest index and protein yield of soybean at different harvesting times. J. Crop. Pro., 4(12): 13-24. (In Persian)
 47. Westgate, M.E., Otegui, M.E., and Andrade, F.H. 2004. Physiology of the corn plant. In: Smith, W. C., Betrán, J. and Runge,  E.  Eds. Corn: origin,  history,  technology and production. John Wiley and Sons. P: 235-271.
 48. Yazdansepas, A. 2013. Breeding for tolerance to Abiotic Stresses. Seed and Plant Improvement Institute Press. 365p. (Translated in Persian)