موضوعات = زراعت-تولید گیاهان زراعی
ارزیابی صفات مرفوفیزیولوژیک و اجزای عملکرد و رابطه آن با عملکرد دانه تحت شرایط کشت نشایی و مستقیم در تراکم‌های مختلف در ارقام کلزا (Brasica napus L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

10.22069/ejcp.2023.20848.2552

جعفر اسماعیل نژاد؛ ابوالفضل فرجی؛ محمدرضا داداشی؛ حسن مختارپور


مستندسازی روند تولید برنج (Oryza sativa L.) در شهرستان قائمشهر

دوره 16، شماره 4، دی 1402، صفحه 1-20

10.22069/ejcp.2024.20413.2520

نسترن صلحی اسکویی؛ فائزه زعفریان؛ رحمت عباسی؛ بنیامین ترابی


بررسی عملکرد کنجد مقاوم به ریزش دانه در تیمارهای مختلف آرایش کاشت و تراکم در گرگان

دوره 16، شماره 4، دی 1402، صفحه 133-148

10.22069/ejcp.2024.21507.2588

مجید غلامحسینی؛ کمال پیغام زاده؛ سعداله منصوری؛ ابوالفضل فرجی؛ فرناز شریعتی


ارزیابی رشد و عملکرد گندم در رقابت با تراکم‌های مختلف سه گونه علف خونی (Phalaris spp.)

دوره 16، شماره 4، دی 1402، صفحه 149-168

10.22069/ejcp.2024.21562.2592

اسماعیل قربانپور؛ جاوید قرخلو؛ ناصر باقرانی؛ فرشید قادری فر؛ آسیه سیاهمره گویی


مطالعه شاخص های رشد و عملکرد لاین های هاپلوئید مضاعف گیاه کاملینا (.Camelina sativa L)

دوره 16، شماره 2، تیر 1402، صفحه 23-42

10.22069/ejcp.2023.20446.2524

مرجان السادات حسینی فرد؛ مجید قربانی جاوید؛ الیاس سلطانی؛ ایرج اله دادی؛ دانیال کهریزی


مقایسه ردّپای آب در بوم‌نظام‌های مختلف گندم دیم با آبی در کشور

دوره 16، شماره 2، تیر 1402، صفحه 43-60

10.22069/ejcp.2023.20453.2525

سجاد رحیمی مقدم؛ رضا دیهیم فرد؛ علی غلامی‌زالی


تأثیر کیفیت بذر و کاربرد اسید الاژیک بر عملکرد دانه و صفات فنولوژیکی سویا

دوره 16، شماره 2، تیر 1402، صفحه 61-78

10.22069/ejcp.2023.20668.2537

صفیه عرب؛ مهدی برادران فیروزآبادی؛ احمد غلامی؛ مصطفی حیدری


بررسی اثر سطوح مختلف کود فسفر و بیولوژیک بر پارامتر‌های فتوسنتزی و‍‍‍‍‍ عملکرد دانه گیاه ماش (.Vigna radiata L)

دوره 16، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-23

10.22069/ejcp.2023.15925.2185

فهیمه رضاپوریان قهفرخی؛ سرالله گالشی؛ ابراهیم زینلی؛ بنیامین ترابی


تعیین خلأ عملکرد تولیدی سویا در منطقه علی‌آباد کتول با استفاده از آنالیز مقایسه کارکرد و خط مرزی

دوره 16، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 25-41

10.22069/ejcp.2023.17284.2282

مجتبی سوخته سرایی؛ محمدرضا داداشی؛ ابوالفضل فرجی؛ افشین سلطانی


تغییرات رشد و عملکرد دانه بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) تحت ‌تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری و کاربرد برگی اتانول

دوره 16، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 135-152

10.22069/ejcp.2023.20469.2526

رضا احمدی شریف؛ حمیدرضا ذاکرین؛ معرفت مصطفوی راد؛ سعید سیف زاده؛ سید علیرضا ولدآبادی


بهبود عملکرد کمی و کیفی کلزا با استفاده از باکتری Pseudomonas fluorescens به همراه کود شیمیایی فسفره

دوره 16، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 153-176

10.22069/ejcp.2023.20606.2533

مژگان صادقی؛ محسن موحدی دهنوی؛ علیرضا یدوی؛ هوشنگ فرجی


اثر عناصر ریزمغذی نانو و تنظیم کننده رشد بر کیفیت دانه گندم در شرایط کم آبیاری

دوره 15، شماره 4، دی 1401، صفحه 85-100

10.22069/ejcp.2023.19985.2487

امیر فریدنیا؛ فرزاد پاک نژاد؛ مهدی صادقی شعاع؛ محمد نبی ایلکایی؛ فیاض آقایاری


اثر آرایش کاشت و دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفهای تحت سیستم آبیاری قطره‏ای در پیشوا-ورامین

دوره 12، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 137-156

10.22069/ejcp.2019.16045.2199

علی عرب حسینی؛ غلامعباس اکبری؛ الیاس سلطانی؛ مصطفی نجفی؛ علی اسدی الموتی


عملکرد گیاه آزی وش در اثر تراکم و دوره های آبیاری مختلف در زمان بذرگیری

دوره 12، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 47-62

10.22069/ejcp.2019.12955.2006

محسن آزادبخت؛ فرهاد طبرسا؛ محمد واحدی ترشیزی؛ محمد حسین قربانی؛ زهیر الدرویش


تأثیر روش‌های آبیاری و محلول‌پاشی عناصر غذایی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم کشوری

دوره 11، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 27-40

10.22069/ejcp.2019.14308.2087

نعمت اله صداقت؛ عباس بیابانی؛ حسین صبوری؛ مرتضی نصیری؛ الهیار فلاح


اثر تاریخ کاشت و مدیریت تغذیه آلی، شیمیایی، و نانو ریزمغذی بر عملکرد نخود

دوره 11، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 55-70

10.22069/ejcp.2019.15025.2127

مریم محمدزاده آلقو؛ محسن جان محمدی؛ ناصر صباغ نیا