مستندسازی روند تولید برنج (Oryza sativa L.) در شهرستان قائمشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری زراعت، گروه زراعت، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران،

2 دانشیار، گروه زراعت، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران،

3 استادیار ، گروه زراعت، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران،

4 دانشیار ، گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران،

چکیده

سابقه و هدف: فرآیند تولید محصولات کشاورزی از پیچیدگی و ظرافت خاصی برخوردار بوده و تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد. این عوامل به نوبه‌ی خود چالش‌های متعددی را در عرصه‌ی تولیدات جهانی کشاورزی موجب می‌شوند. لذا به منظور کاهش این مشکلات و بهبود فعالیت‌های منتج به تولید، در وهله‌ی اول باید به چگونگی عملیات مدیریتی پرداخت. این امر مستلزم پایش کلیه‌ی مراحل منتهی به تولید از طریق مستندسازی است. مستندسازی جریان تولید (جمع‌آوری تمام مراحل و عملیات خط تولید محصول از تهیه‌ی بستر بذر تا برداشت)، از گام‌های اولیه‌ی موثر در بهبود فرآیندهای مدیریتی در کشاورزی محسوب می‌شود. مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی جزئیات فرآیند تولید و بررسی کلیه‌ی عملیات زراعی و در راستای کاهش چالش‌های مرتبط با مدیریت مزرعه و در نهایت ارتقاء عملکرد محصول برنج در منطقه‌ی قائمشهر انجام شد.
مواد و روش‌ها: با توجه به اهمیت مستندسازی فرآیند تولید، در این مطالعه سه گروه اطلاعات مربوط به مدیریت زراعی، خاک و گیاه زراعی طی سال‌های زراعی 1398 و 1399 به صورت میدانی و با پایش مستمر مزارع مورد مطالعه در طول فصل رشد و طی مراحل کاشت، داشت و برداشت ثبت و جمع‌آوری شدند. در این بررسی‌ها دامنه‌ی تغییرات و شیوه‌ی انجام هر عملیات مدیریتی و نسبتی از کشاورزان که از شیوه‌های مختلف مدیریتی استفاده کرده بودند، با توزیع فراوانی مطلق و تجمعی مشخص شد. یافته‌ها: نتایج این پروژه نشان داد تاریخ نشاءکاری در منطقه بین 29 فروردین تا 9 خرداد ماه است. نشاءکاری اغلب به شیوه‌ی سنتی (استفاده از کارگر) مرسوم است. میزان بذر مصرفی بسته به نوع رقم و کیفیت بذر، نوع خزانه و شیوه‌ی نشاکاری، بافت خاک، دانش بومی و تجربی کشاورز، بین 30 تا 144 کیلوگرم در هکتار متغیر است. حدود 54% مزارع هنوز هم از بذور خودمصرفی استفاده می‌کنند. با وجود تنوع ارقام، طارم هاشمی با استقبال بیشتری روبرو است. اوره، سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم از کودهای غالب جهت تامین نیازهای غذائی گیاه برنج هستند. بیشترین دفعات تقسیط به کود اوره اختصاص دارد. بسته به شرایط آب و هوایی و نوع رقم، برداشت به طور معمول بین 28 تیر تا 29 شهریور ماه انجام می‌شود که 95 درصد آن با کمباین برنج صورت می‌گیرد. به دلیل تنوع رقم و روش‌های مدیریتی، عملکرد شلتوک بین 2269 تا 11052 کیلوگرم در هکتار متغیر بود.
نتیجه‌گیری: با مستندسازی فرآیند تولید ضمن آگاهی از وضعیت فعلی مزارع در منطقه، حل مشکلات موجود در نظام‌های تولید و رسیدن به وضعیت ایده‌آل امکان‌پذیر می‌شود. همچنین در انجام پروژه‌های مشابه از دوباره‌کاری و صرف زمان زیاد و وقفه در کار اجتناب می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Documentation of rice (Oryza sativa L.) production process in Ghaemshahr

نویسندگان [English]

 • Nastaran Solhi-oskoei 1
 • Faezeh Zaefarian 2
 • Rahmat Abbasi 3
 • Benjamin Torabi 4
1 111 / 5,000 PhD student in agriculture, Department of Agriculture, Faculty of Agricultural Sciences, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran.
2 Associate Professor, Department of Agriculture, Faculty of Agricultural Sciences, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Agriculture, Faculty of Agricultural Sciences, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran.
4 Associate Professor, Department of Agriculture, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

Background and objectives: The process of producing agricultural products has a certain complexity and finesse and is affected by various factors. These factors, in turn, pose numerous challenges in the field of global agricultural production. Therefore, in order to reduce these problems and improve the activities resulting from production, in the first place, it must pay attention to how management operations. This requires monitoring all stages leading to production through documentation. Documenting the production flow (collect all the steps and operations of the production line from preparing the seedbed to harvest) is one of the first effective steps in improving management processes in agriculture. The aim of this study was to investigate the details of the production process and all agronomic operations and in order to reduce the challenges related to farm management and ultimately improve the yield of rice in the Ghaemshahr region.
Materials and methods: Due to the importance of documenting the production process, in this study there were three groups of information related to agronomic management, soil and crop during the crop years 2019 and 2020 in the field and with continuous monitoring of the studied farms during the growing season and during the stages of planting, holding and harvesting were recorded and collected. In these studies, it was determined the range of changes and the manner of performing each management operation and the proportion of farmers who used different management methods, with absolute and cumulative frequency distribution.
Results: The results of this project showed that the date of transplanting in the region is between 29 April to 9 June. Transplantation is often traditional (by labor). The amount of seed used varies between 30 to 144 kg.ha-1 depending on the type and quality of seed, type of nursery and transplanting method, soil texture, local and experimental knowledge of the farmer. About 54% of farms still use self-consuming seeds. Despite the variety of figures, Tarom Hashemi is more welcomed. Urea, triple superphosphate and potassium sulfate are the dominant fertilizers to meet the nutritional needs of the rice plant. Most of the installments are allocated to urea fertilizer. Depending on the weather conditions and the type of cultivar, harvesting is usually done between July 19 and September 20 and 95% with rice combine. Due to the variety of cultivars and management methods, the yield of paddy varied between 2269 to 11052 kg.ha-1.
Conclusion: By documenting the production process while being aware of the current situation of farms in the region, it is possible to solve the existing problems in production systems and reach the ideal situation. Also, in doing similar projects, rework and spending a lot of time and interruptions in work are avoided.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Documentation
 • yield
 • agronomic management
 • absolute and cumulative frequency distribution
 1. Zand, E., Jalal-Kamali, M. R. & Nazari, Sh. (2014). Some frontiers of knowledge in crop sciences and their impacts on food security.1st International and 13th Iranian Crop Science Congress and 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference, August 24-26, 2014, Karaj, Iran. 23p. [In Persian]

2. Yaghouti, H., Pazira, E. & Amiri, E. (2021). Assessment of WOFOST model for yield prediction of rice in paddy lands of Shaft City using spatial analysis of Geographic Information System (GIS). Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 31(1), 193-207. [In Persian]

 1. Chaudhary, R. C. (2000). Strategies for bridging the yield gap in rice: A regional perespective. In: Papademetriou, M.K., Dent, F.J., Herath, E.M. (Eds.) Bridging the rice yield gap in the Asia-Pacific region. Food and Agriculture Organization of the United Nations Regional Office for Asia and the Pacific Bangkok, Thailand. Pp: 201-214.
 2. Baghitabar-Firozjaii, S., Abbasi, R. & Mousavi-Toghani, S. Y. (2019). Comparison of irrigation regimes and seedling age effects on yield and yield components of rice (Oryza sativa L. var. Tarom Hashemi). Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 29(2), 67-78. [In Persian]
 3. Nasiri-Mahalati, M. & Koochaki, A. R. (2010). Agroecological zone wheat in Khorasan provinces: Estimation of potantial and yield gap. Iranian Journal of Field Crops Research, 7(2), 695-709. [In Persian]
 4. Van Ittersum, M. K., Cassman, K. G., Grassini, P., Wolf, J., Tittonell, P. & Hochman, Z. (2013). Yield gap analysis with local to global relevance -a review. Field Crops Research, 143, 4-17.
 5. Gorjizad, A., Dastan, S., Soltani, A. & Ajam-Norouzi, H. (2019). Evaluation of potential and yield gap associated with crop management in modified cultivars of rice production in Neka region. Journal of Agroecology, 11(1), 277-294. [In Persian]
 6. Dobermann, A. (2001). Crop potassium nutrition-implications for fertilizer recommendations, In: Proceedings of the 31st. North-Central Extension- Industry Soil Fertility Conference, Potash & Phosphate Institute.
 7. Rong, L.B., Gong, K. Y., Duan, F. Y., Li, S. K., Zhao, M., He, J., Zhou, W. B. & Yu, Q. (2021). Yield gap and resource utilization efficiency of three major food crops in the world-a review. Journal of Integrative Agriculture, 20(2), 349-362.
 8. Badsar, M., Kamkar, B., Soltani, A. & Abdi, O. (2017). Yield gap estimation in wheat-grown fields using GIS and RS approach and SSM model (A case study: Qaresso basin, Gorgan, Iran). Journal of Cereal Research, 7(2), 195-215. [In Persian]
 9. Kamkar, B., Koochaki, A., Nasiri-Mahalati, M. & Rezvani-Moghaddam, P. (2007). Yield gap analysis of cumin in nine regions of Khorasan province using modeling approach. Iranian Journal of Field Crops Research, 5(2), 333-341. [In Persian]
 10. Rezaie, A. & Soltani, A. (2007). An Introduction to Applied Regression Analysis. Isfahan University of Technology Publication Center. Isfahan, Iran. 294 p. [In Persian]
 11. De Bie, C.A.J.M. (2000). Yield gap studies through comparative performance analysis of agro ecosystems. International Institute for Aerospace and Earth Science (ITC), Enschede.The Netherlands. 234 p.
 12. Torabi, B., Soltani, A., Galeshi, S. & Zeinali, E. (2011). Analyzing wheat yield constraints in Gorgan. Journal of Plant Production, 4(4), 1-17. [In Persian]
 13. Pushpa, Y.N. & Srivastava, S.K. (2014). Yield gap analysis and the determinants of yield gap in major crops in eastern region of Uttar Pradesh. Economic Affairs, 59(4), 653-662.
 14. Li, K., Yang, X., Liu, Z., Zhang, T., Lu S. & Liu, Y. (2014). Low yield gap of winter wheat in the North China Plain. European Journal of Agronomy, 50, 1-12.
 15. Boogaard, H., Wolf, J., Niemeyer, S. & Van Ittersum, M. K. (2013). A regional implementation of WOFOST for calculating yield gaps of autumn-sown wheat across the European Union. Field Crops Research, 143, 120-142.

18.Meng, Q., Hou, P., Wu, L., Chen, X., Cui, Z. & Zhang, F. (2013). Understanding production potentials and yield gaps in intensive maize production in China. Field Crops Research, 143, 91-97.

19.Bhatia, V. S., Singh, P., Wani, S. P., Chauhan, G. S., Rao, A. V. R. K., Mishra, A. K. & Srinivas, K. (2008). Analysis of potential yields and yield gaps of rainfed soybean in India using CROPGRO soybean model. Agricultural and Forest Meteorology, 148, 8-9. 1252-1265.

20.Espe, M. B., Yang, H., Cassman, K. G., Guilpart, N., Sharifi, H. & Linquist, B. A. (2016). Estimating yield potential in temperate high-yielding, direct-seeded US rice production systems. Field Crops Research, 193, 123-132.

21.Tanaka, A., Diagne, M. & Saito, K. (2015). Causes of yield stagnation in irrigated lowland rice systems in the Senegal River Valley: Application of dichotomous decision tree analysis. Field Crops Research, 176, 99-107.   

 1. Silva, J. V., Reidsma, P., Laborte, A. G. & van Ittersum, M. K. (2017). Explaining rice yields and yield gaps in Central Luzon, Philippines: An application of stochastic frontier analysis and crop modeling. European Journal of Agronomy, 82, 223-241.
 2. Laborte, A. G., De Bie, C. A. J. M., Smaling, E. M. A., Moya, P. F., Boling, A. A. & Van Ittersum, M. K. (2012). Rice yields and yield gaps in South East Asia: past trends and future outlook. European Journal of Agronomy, 36, 9-20.
 3. Hajjarpour, A., Soltani, A., Zeinali, E., Kashiri, H., Aynehband A. & Nazari, M. (2017). Evaluation of wheat (Triticum aestivum L.) yield gap in Golestan province of Iran using comparative performance analysis method. Iranian Journal of Crop Sciences, 19)2), 86-101. [In Persian]
 4. Kayiranga, D. (2006). The effects of land factors and management practices on rice yields. International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation Enscheda (ITC). The Netherlands. 72 p.
 5. Rajapakse, D. C. (2003). Biophysical factors defining rice yield gaps. International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation Enschede (ITC). The Netherlands. 100 p.

27.Halalkhor, S., Dastan, S., Soltani, A. & Ajam-Norouzi, H. (2018). Documenting the process of rice production and yield gap associated with crop management in local cultivars of rice production (case study: Mazandaran province, Babol region). Journal of Crops Improvement, 19 (3), 397- 414. [In Persian]

28.Siahmarguee, A., Torabi, B., Sohrabi-Rad, E. M. & Alimagham, S. M. (2018). Effect of weeds and management factors on soybean yield gap in Kalaleh region. Journal of Crops Improvement, 20(2), 563-576. [In Persian]

29.M Stuart, A., Pame, A. R. P., Silva, J. V., Dikitanan, R. C., Rutsaert, P., Malabayabas, A. J. B., Lampayan, R. M., Radanielson, A. M. & Singleton, G. R. (2016). Yield gaps in rice-based farming systems: Insights from local studies and prospects for future analysis-A review. Field Crops Research, 194, 43-56.

 1. Soltani, A. (2007). Application of SAS in Statistical Analysis. JDM Press, Mashhad, Iran.182 p. [In Persian]
 2. Yousefian, M., Dastan, S., Soltani A. & Ajam-Norouzi, H. (2018). Estimation of yield gap in local rice cultivars by using CPA and BLF Methods (case study: Mazandaran province, Sari region. Journal of Crop Management, 10(3), 265-288. [In Persian]
 3. Rezvantalab, N., Dastan, S. & Soltani, A. (2019). Identification of production constraints and yield gap monitoring of local rice (Oryza sativa L.) cultivars in Mazandaran province. Iranian Journal of Crop Sciences, 21(2), 155-172. [In Persian]

33.Xu, X., He, P., Zhao, S., Qiu, S., M.Johnston, A. M. &  Zhou, W. (2016). Quantification of yield gap and nutrient use efficiency of irrigated rice in China. Field Crops Research, 186, 58-65.

34.Schils, R., Olesen, J.E., Kersebaum, K. C., Rijk,  B., Oberforster, M., Kalyada, V., Khitrykau,  M., Gobin,  A., Kirchev, H., Manolova, V., Manolov, I., Trnka, M., Hlavinka, P., Palosuo, T., Peltonen-Sainio, P., Jauhiainen, L., Lorgeou, J., Marrou, H., Danalatos, N., Archontoulis, S., Fodor, N., Spink, J., Roggero, P. P., Bassu, S., Pulina, A., Seehusen, T., Uhlen, A. K., Zylowska, K., Nierobca, A., Kozyra, J., Silva, J. V., Macas, B. M., Coutinho, J., Ion, V., Takac, J., Minguez, M. I. E., Ckersten, H., Levy, L., Herrera, J. M., Hiltbrunner, J., Kryvobok, O., Kryvoshein, O., Sylvester-Bradley, R., Kindred, D., Topp, G.F.E., Boogaard, H., De Groot, H., Lesschen, J. P., Bussel, L. V., Wolf,  J., Zijlstra, M. P., Vanloon, M. & Van Ittersum, M. K. (2018). Creal yield gaps across Eurpe. European Journal of Agronomy, 101, 109-120.

35.Henderson, B., Godde, C., Medina-Hidalgo, D., Van Wijk, M., Silvestri, S., Douxchamps, S., Stephenson, E., Power, B., Rigolot, C., Cacho, O. & Herrero, M. (2016). Closing system-wide yield gaps to increase food production and mitigate GHGs among mixed crop- livestock smallholders in Sub-Saharan Africa. Agricultural Systems, 143, 106-11.

36.Espe, M. B., Cassman, K. G., Yang, H., Guilpart, N., Grassini, P., van Wart, J., Anders, M., Beighley, D., Harrell, D., Linscombe, S., McKenzie, K., Mutters, R., Wilson, L. T. & Linquist, B. A.(2016). Yield gap analysis of US rice production systems shows opportunities for improvement. Field Crops Research, 196, 276-283.

37.Zhang, W., Cao, G., Li, X., Zhang, H., Wang, C., Liu, Q., Chen, X., Cui, Z., Shen, J., Jiang, R., Mi, G., Miao, Y., Zhang, F. & Dou, Z. (2016). Closing yield gaps in China by empowering smallholder farmers. Nature, 537, 671- 674.

38.Zeinali, E. (2009). Wheat nitrogen in Gorgan agronomical physiological and environmental aspects. A Thesis submitted for the Degree of Ph.D. in Agronomy, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources. 201 p. [In Persian]

39.Bruulsema, T. (2009). Recommendation development under 4R nutrient stewardship, Proceedings North Central Extension-Industry Soil Fertility Conference.

40.Gastal, F. & Lemaire, G. (2002). N uptake and distribution in crops: an agronomical and ecophysiological perspective. Journal of Experimental Botany, 53, 789-799.

41.Debaeke, P. & Aboudrare, A.  (2004). Adaptation of crop management to water limited environments. European Journal of Agronomy, 21, 433-446.

42.Cooper, P. J. M. & Gregory, P. J. (1987). Soil water management in the rain-fed farming systems of the Mediterranean region. Soil Use and Management, 3, 57-62.

43.Samal, D. (2007). Potassium uptake efficiency mechanisms and root exudates of different crop species. A Thesis submitted for the Degree of Ph.D in agriculture.In the Faculty of Agriculture Sciences, University Gottingen. 155 p.

44.Talebizadeh, E. (2009). The effect of calcium, ammonium and potassium based phosphorous fertilizers on potassium uptake by rain-fed winter wheat in potassium fixing loess soil with a dominance of weathered mica in clay fraction. Dissertation for M.Sc. degree in Soil Science. Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources. 147 p. [In Persian]

45.Malakuti, M. J. & Homaie, M. (2004). Soils Fertility of Arid and Semi-arid Regions "Problemes and Strategies".Tarbiat Modaress University Press, Tehran, Iran. 518 p. [In Persian]

46.Malakuti, M. J., Shahabi, A. A. & Bazargan, K. (2005). Potassium in Iran Agriculture. Sana Press, 318 p. [In Persian]

47.Dastan, S., Soltani, A. & Alimagham, M. (2017). Documenting the process of local rice cultivars production in two conventional and semi-mechanized planting methods in Mazandaran province. Journal of Cereal Research, 7(4), 485-502. [In Persian]                                                                                                      

48.Nezamzadeh, S. E., Soltani, A., Dastan, S. & Ajam Norouzi, H. (2019). Evaluation of yield gap associated with crop management in rapeseed production using comparative performance analysis (CPA) and boundary-line analysis (BLA) methods in Neka region. Applied Field Crops Research (Pajouhesh & Sazandegi). 32(2), 76-107. [In Persian]

49.Nemecek, T., von Richthofen, J.S., Dubois, G., Casta, P., Charles, R. & Pahl, H. (2008). Environmental impacts of introducing grain legumes into European crop rotations. European Journal of Agronomy, 28(3), 380-393.

50.Ouda, S., Zohry, A.E.H. & Noreldin, T. (2018). Crop Rotation: An Approach to Secure Future Food. Springer. Switzerland. 194 p.

51.De Ron, A.M. (2015). Grain Legumes (Volume 10 of handbook of plant breeding). Springer. New York Heidelberg Dordrecht London, 438 p.

52.Dobermann, A. R., Arkebauer, T. J., Cassman, K. G., Drijber, R. A., Lindquist, J. L., Specht, J. E., Walters, D. T., Yang, H., Miller, D. N., Binder, D. L., Teichmeier, G. J., Ferguson, R. B. & Wortmann, C. S. (2003). Understanding corn yield potential in different environments. Agronomy and Horticulture Faculty Publications, University of Nebraska-Lincoln. 16 p.

53.Mohammadi-Kashka, F., Tahmasebi-Sarvestani, Z. A., Pirdashti, H., Motevalli, A. & Nadi, M. (2022). Evaluation of management factors affecting soybean [Glycine max (L.) Merril] yield gap in Mazandaran province using comparative performance analysis (CPA). Journal of Crop Production, 15(1), 73-100.