بهبود عملکرد کمی و کیفی کلزا با استفاده از باکتری Pseudomonas fluorescens به همراه کود شیمیایی فسفره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج،یاسوج، ایران،

2 استاد ، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران،

3 دانشیار ، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران،

4 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران،

چکیده

سابقه و هدف: کلزا (Brassica napus L.)، یکی از گیاهان مهم در مناطق معتدل است که به‌عنوان تولیدکننده روغن و کنجاله ارزش فراوانی برای انسان و دام دارد. فسفر در بهبود کیفیت و کمیت دانه‌های روغنی از جمله کلزا نقش مهمی دارد. منابع کافی فسفات برای توسعه و ریشه‌دهی زودتر و تولید شاخساره بیشتر در مدت زمان کوتاه مورد نیاز گیاه است. با توجه به تثبیت این عنصر مغذی در خاک، افزایش قیمت و آلودگی محیط زیست ناشی از کودهای شیمیایی، استفاده از کودهای زیستی به ویژه انواع باکتری‌های حل‌کننده فسفر نقش مهمی در رفع اینگونه مشکلات دارند. لذا هدف از این پژوهش بررسی نقش کود زیستی فسفره حاوی باکتری Pseudomonas fluorescens در بهبود عملکرد کمّی و کیفی کلزا تحت تأثیر مدیریت کود فسفره شیمیایی بود.
مواد و روش‌ها: آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج واقع در منطقه دشتروم در سال 1399 انجام شد. عامل اول کود سوپرفسفات‌تریپل در 6 سطح (صفر، 25، 50، 75، 100 و 125 کیلوگرم در هکتار فسفر خالص) و عامل دوم شامل کود زیستی فسفره حاوی باکتری Pseudomonas fluorescens در دو سطح (کاربرد و عدم کاربرد) بودند. صفات اجزای عملکرد، عملکرد دانه و زیستی و روغن و پروتئین دانه مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که کود شیمیایی فسفره و باکتری تأثیر معنی‌داری بر تمامی صفات مورد بررسی داشت. برهم‌کنش کود شیمیایی فسفره و باکتری نیز بر تمام صفات مورد بررسی به‌جز شاخص برداشت معنی‌دار بود. بیشترین ارتفاع بوته (93/124 سانتی‌متر)، تعداد شاخه جانبی (4)، شاخص کلروفیل برگ (20/74)، عملکرد دانه (5887 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد زیستی (4/19411 کیلوگرم در هکتار) در تیمار 125 کیلوگرم در هکتار فسفر و کاربرد باکتری به‌دست آمد. همچنین با مصرف 125 کیلوگرم در هکتار کود فسفره و کاربرد باکتری بیشترین درصد و عملکرد روغن حاصل شد. همچنین نتایج نشان داد در اکثر صفات مورد بررسی تفاوت معنی‌داری بین تیمار کاربرد 50 کیلوگرم کود فسفره+ باکتری با تیمارهای کاربرد سطوح بالاتر کود فسفره (75، 100 و 125 کیلوگرم) به‌تنهایی وجود ندارد.
نتیجه‌گیری: با توجه به برتری سطح 125 کیلوگرم کود فسفره به‌همراه باکتری از لحاظ عملکرد دانه، درصد روغن و عملکرد روغن چنین به نظر می‌رسد که این مقادیر کود فسفره و همچنین کاربرد باکتری برای حصول عملکرد مناسب در منطقه مورد آزمایش و مناطق مشابه قابل پیشنهاد باشد. همچنین نتایج نشان می‌دهد با کاربرد باکتری می‌توان مصرف کودهای شیمیایی فسفره را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Improving quantitative and qualitative yield of canola by Pseudomonas fluorescens accompanied with chemical fertilizer

نویسندگان [English]

 • Mozhgan Sadeghi 1
 • Mohsen Movahhedi Dehnavi 2
 • Alireza Yadavi 3
 • Hooshang Farajee 4
1 Master's student, Department of Agriculture and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Yasouj, Iran.
2 Professor, Department of Agriculture and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Yasouj, Iran.
3 Associate Professor, Department of Agriculture and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Yasouj, Iran.
4 Associate Professor, Department of Agriculture and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Yasouj, Iran.
چکیده [English]

Background and objectives: Canola (Brassica napus L.) is one of the important oil plants in temperate regions, which has great value for humans and livestock as a producer of oil and meal. Phosphorus plays an important role in improving the quality and quantity of oilseeds, including rapeseed. Sufficient sources of phosphate are needed by the plant for earlier development and rooting and more foliage production in a short period of time. Considering the stabilization of phosphorus in the soil, the increase in the price of chemical fertilizers and environmental pollution, the use of biological fertilizers, especially the types of phosphorus-dissolving bacteria, play an important role in solving these problems. Therefore, the objective of this research was to investigate the role of phosphorus biofertilizer containing Pseudomonas fluorescens bacteria in improving the quantitative and qualitative yield of canola under the influence of chemical phosphorus fertilizer management.
Materials and methods: A factorial field experiment was conducted based on a randomized complete block design with three replications at the research station of the Faculty of Agriculture of Yasouj University located in Deshtrum region in 2019. The first factor was triple superphosphate fertilizer at 6 levels (zero, 25, 50, 75, 100 and 125 kg/ha of pure phosphorus) and the second factor included phosphorus biological fertilizer containing Pseudomonas fluorescens bacteria at two levels (application and non-application). The traits of yield components, seed and biological yield, and seed oil and protein were evaluated. The traits of yield components, seed and biological yield, and seed oil and protein were evaluated. Yield components, seed and biological yield, and seed oil and protein were evaluated.
Results: The results showed that phosphorus and bacteria chemical fertilizers had a significant effect on all investigated traits. The interaction of phosphorus chemical fertilizer and bacteria was also significant on all investigated traits except harvest index. The highest plant height (124.93 cm), number of lateral branches (4), leaf chlorophyll index (74.20), seed yield (5887 kg/ha) and biological yield (19411.4 kg/ha) were obtained in the treatment of 125 kg/ha of phosphorus and bacterial application. Also, with the consumption of 125 kg/ha of phosphorus fertilizer and the use of bacteria, the highest percentage and oil yield was obtained. Also, the results showed that there is no significant difference between the treatment of application of 50 kg of phosphorus fertilizer + bacteria and the treatments of application of higher levels of phosphorus fertilizer (75, 100 and 125 kg) alone.
Conclusion: Considering the superiority of 125 kg of phosphorus fertilizer along with bacteria in terms of grain yield, oil percentage and oil yield, it seems that these amounts of phosphorus fertilizer as well as the use of bacteria can be used to achieve proper yield in the experimental and also similar areas. Also, the results show that using bacteria can reduce the consumption of phosphorus chemical fertilizers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pseudomonas؛ Oil
 • Yield؛ Canola
 1. 1.Yantai, G., Harker, K.N., Kutcher, H.R., Gulden, R.H., Irvine, B., May, W.E. and O’Donovan, J.T. 2015. Canola seed yield and phenological responses to plant density. Can. J. Plant Sci. 96: 2. 151-159.

  2.Jaberi, H., Lotfi, B., Jamshidnia, T., Fathi, A., Olad, R. and Abdollahi, A. 2015. Survey of yield of winter canola cultivars under drought stress on the yield at four different phonological stages. Sci. Agric. 12: 3. 144-148.

  3.Wang, Y., Hou, Y., Chen, C. and Zhou, M.G. 2014. Detection of resistance in Sclerotinia sclerotiorum to carbendazim and dimethachlon in Jiangsu Province of China. Australasian Plant Pathol. 43: 307–312.

  4.Shane, M.W. and Lambers, H. 2005. Cluster roots: A curiosity in context. Plant Soil. 274: 101-125.

  5-Iran Agricultural Statistics. 2021. Ministry of Agriculture-Jahad, Planning and Economic Deputy, Information and Communication Technology Center. (In Persian).

  6.Galindo-Castaneda, T., Brown, K.M. and Lynch, J.P. 2018. Reduced root cortical burden improves growth and grain yield under low phosphorus availability in maize. Plant cell environ. 41: 7. 1579-1592.

  7.Taiz, L., Zeiger, E, Moller, I.M. and Murphy, A. 2015. Plant physiology and development, Sunderland, MA: Sinauer Associates.

  8.Jahandideh, M., Barani Mutlaq, M., Dardipour, A. and Ghorbani Nasrabadi, R. 2018. The effect of humic acid on the availability of phosphorus fertilizer and some physiological traits of rapeseed. Water Soil J. (Agric. Sci. Ind.). 23: 6. 884-873. (In Persian)

  9.Mirzashahi, K. and Noorgholipour, F. 2016. Yield response of rapeseed cultivars to phosphorus fertilization and its efficiency in North Khuzestan. Iranian J. Soil Res. 31:3. 352-339. (In Persian)

  10.Safari Arabi, M., Lak, Sh., Madhaj, A., Ramzanpour, M.R. and Mobaser, H.R. 2017. Investigating the effect of phosphate solubilizing bacteria on the yield and phosphorus content of leaves and seeds of rapeseed cultivars. Crop Physiol. J. 10: 38. 133-144. (In Persian)

  11.Wang, L., Zheng, J., You, J., Li, J., Qian, C., Leng, S., Yang, G. and Zuo, Q. 2021. Effects of phosphorus supply on the leaf photosynthesis, and biomass and phosphorus accumulation and partitioning of canola (Brassica napus L.) in Saline Environment. Agron. 11: 1-4.

  12.Saharan, B.S. and Nehra, V. 2011. Plant growth promoting rhizobacteria: A critical review. Life Sci. Med. Res. 21: 1-30.

  13.Zahir, Z.A., Arshad, M. and Khalid, A., 2006. Phytohormones: Microbial production and applications, in: Andrew S. Ball, E.F., Norman Uphoff, Hans Herren, Olivier Husson, Mark Laing, Cheryl Palm, Jules Pretty, Pedro Sanchez, Nteranya Sanginga, Janice Thies (Ed.), Biological approaches to sustainable soil system, 1st ed. CRC Press, Boca Raton, pp. 207-220.

  1. Ortiz, N., Armada, E., Duque, E., Roldan, A. and Azcon, R. 2015. Contribution of arbuscular mycorrhizal fungi and/or bacteria to enhancing plant drought tolerance under natural soil conditions: Effectiveness of autochthonous or allochthonous strains. J Plant Physiol. 174: 87-96.

  15.Zhu, J., Li, M. and Whelan, M. 2018. Phosphorus activators contribute to legacy phosphorus availability in agricultural soils: A review. Sci. Total Environ. 612: 522-537.

  16.Vurukonda, S.S., Vardharajula, S., Shrivastava, M. and Skz, A. 2016. Enhancement of drought stress tolerance in crops by plant growth promoting rhizobacteria. Microbiol. Res. 184: 13-24.

  17.Motalebizadeh, B. and Hassanzadeh Ghort-Tapeh, A.A. 2014. Investigating the effect of biofertilizers on the quantitative and qualitative characteristics of different lines of linseed (Linum usitatissimum L.). J. Crop Prod. Proc. 5:16. 291-302. (In Persian)

  18.Daneshvar, F. and Khojajnejad, Gh. 2014. Effect of application of biological fertilizers on yield potential and yield components of safflower (Cartahamus tinctorius L.) under different irrigation regimes. J. Irrig. Water Eng. 16: 59-69. (In Persian)

  19.Johnson, C.M. and Ulrich, A. 1959. Analytical methods for use in plant analysis. Calif. Agric. Exp. Study Bull. 766: 52-78.

  1. Novozamsky, I., Van Eck, R., Van Schouwenburg, J.C.H. and Walinga, I. 1974. Total nitrogen determination in plant material by means of the indophenol blue method. Neth. J. Agric. Sci. 22: 3-5.

  21.Emami, A. 1375. Plant Analysis methods. Publication of Research Organization, Agricultural Extension Training, No. 982. Publications of Soil and Water Research Institute. 1: 126 p.

  22.Bakhtiari, M., Ganjali, H.R., Mehraban, A. and Ebrahimi, A. 2016. Investigating the effects of nitrogen and phosphorus application on quantitative and qualitative yield of safflower in Sistan region. J. New Find. Agri. 10: 4. 253-241. (In Persian)

  23.Yusufpour, Z., Yadavi, A.R., Balouchi, H.R. and Faraji, H. 2013. Investigating the yield and some physiological, morphological and phenological characteristics of sunflower (Helianthus annuus L.) under the influence of nitrogen and phosphorus biological and chemical fertilizers. J. Agroecol. 6: 3. 519-508. (In Persian)

  24.Gutierrez-Manero, F.J., Ramos-Solano, B., Probanza, A., Mehouachi, J., Tadeo, F.R. and Talon, M. 2001. The plant-growth-promoting rhizobacteria Bacillus pumilus and Bacillus licheniformis produce high amounts of physiologically active gibberellins. Plant Physiol. 111: 206-211.

  25.Mandal, A., Patra, A.K., Sinjh, D., Swarup, A. and Ebhin Masto, R. 2007. Effect of long-term application of manure and fertilizer on biological and biochemical activities in soil during crop development stage. Biores. Technol. 98: 3585-3592.

  26.Jazayeri, S.J., Mousavinik, S.M., Bahraini-Najad, B. and Ghanbari, S.A. 2019. The effect of organic and chemical fertilizers on growth indicators, yield and yield components of medicinal plant guar (Cyamopsis tetragonoloba L.) in different plant densities. Hortic. Plant Nut. 3: 1. 104-87. (In Persian)

  27.Tavajjoh, M., Karimian, N.A., Rounaghi, A.M., Yatharbi, J., Hamidi, R. and Olama, V. 2014. Effect of phosphorus and boron levels on yield, yield components and seed quality of two canola cultivars under greenhouse conditions. Sci. Tech. Greenhouse Cult.. 6: 24. 112-99. (In Persian)

  28.Saydi, Z., Fateh, E. and Ayneband, A. 2017. Effect of different sources of nitrogen and organic fertilizers on yield and yield components of ajowan (Trachyspermum ammi L.). J. Agroec. 9: 115-128. (In Persian)

  29.Ahmadpour Abnoi, S., Ramroudi, M., Golvi, M. and Shamsuddin Saeed, M. 2018. The effect of biological and chemical phosphorus fertilizers on yield and yield components of safflower (Carthamus tinctorius L.) under low irrigation conditions. J. Agri. Sci. Sustain. Pro. 29: 1. 284-269. (In Persian)

  30.Wahyudi A., Indri Astuti R. and Giyanto, H. 2011. Screening of Pseudomonas sp. isolated from rhizosphere of soybean plant as plant growth promoter and bio-control agent. Am. J. Agric. Biol. Sci. 6 : 1. 134-141.

  31.Zafar, M., Abbasi, M.K., Khan, M.A., Khaliq, A., Sultan, T. and Aslam, M. 2012. Effect of plant growth promoting rhizobacteria on growth, nodulation and nutrient accumulation of lentil under controlled conditions. Pedosphere. 22: 848-859.

  32.Rashidi, M., Abbasi, N.A. and Zare, M.J. 2017. Effect of chemical and biological phosphorus fertilizers on accumulation of elements, chlorophyll content, seed yield and root growth of three local populations of mung bean. J. Crop Ecophysiol. 12: 4. 650-631. (In Persian)

  33.Khan, H.U., Link, W., Hocking, T. and Stoddard, F. 2007. Evaluation of physiological traits for improving drought tolerance in faba bean (Vicia faba L.). Plant and Soil. 292: 205-217.

  34.Lashkari, M., Mahmoudi, S., Alikhani, H. and Sayari Zahan, M.H. 2021. Effect of Pseudomonas fluorescence strains and humic acid on some morphological and physiological traits of marshmallow (Althaea officinalis L.). Ir J. Hortic. Sci. 52: 3. 619-632. (In Persian)

  35.Hamzaei, J. and Salimi, F. 2013. Root colonization percentage, yield and yield components of milk thistle seed (Silybum marianum) affected by mycorrhizal inoculation and phosphorus fertilizer. J. Agri. Sci. Sustain. Prod. 24: 4. 85-96. (In Persian)

  36.Argaw, A. 2012. Evaluation of co-inoculation of Bradyrhizobium japonicum and Phosphate solubilizing Pseudomonas spp. effect on soybean (Glycine max L. Merr.) in Assossa area. J. Agric. Sci. Technol. 14: 1. 213-224.

  37.Manem, R., Pazaki, A.R. and Abdzadeh Gohari, A. 2017. Effect of combined application of growth promoting bacteria and levels of vermicompost on quantitative and qualitative yield of autumn rapeseed (Brassica napus L.). J. Crop Ecophysiol. 12: 4. 615-630. (In Persian)

  38.Patten, C.L. and Glick, B.R. 2002. Role of Pseudomonas putida indole acetic acid in development of the host plant root system. Appl. Environ. Microbiol. 68: 3795-3801.

  39.Abdullapour, H., Tohidi-Njadev A. and Pasandipour, A. 2021. The effect of nitrogen, phosphorus and potassium fertilizers on the morphophysiological characteristics and yield of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.). J. Crop Ecophysiol. 15: 1. 57-72. (In Persian)

  1. Zabihi, H., Savabeghi, A., Khavazi, K., and Ganjeali, A. 2009. Effect of application of Pseudomonas fluorescents on yield and yield components of wheat under different soil salinity levels. Water and Soil23: 1. 199-208. (In Persian).

  41.Rezaei Chianeh, A. and Dabagh Mohammadi Nasab, A. 2013. Evaluation of the use of combined biological and chemical fertilizers on the quantitative and qualitative performance of fenugreek strip cultivation. J. Agroecol. 6: 3. 584-594.

  42.Lafond, G.P., Irvine, B., Johnston, A.M., May, W.E., McAndrew, D.W., Shirtliffe, S.J. and Stevenson, F.C. 2008. Impact of agronomic factors on seed yield formation and quality in flax. Can. J. Plant Sci. 88: 19. 485-500.

  43.Heshmati, S., Amini Dehaghi, M. and Fathi Amirkhiz, K. 2016. The effect of phosphorus and chemical fertilizers application on grain yield, oil yield and fatty acids of spring safflower (ILL 111) under water shortage conditions. Iranian J. Agric. Sci. 48: 1. 159-169. (In Persian)

  44.Mirvat, E., Haggag, M., Tawfik, M.M., and Amal, G.A. 2015. Effect of Zn, Mn, and organic manures applications on yield, yield components and chemical constituents of barley (Hordeum vulgare L.) grown in newly sandy soil. Int. J. ChemTech Res. 8: 4. 2120- 2130.

  45.Rezapour Koishahi, T., Ansari, M.H. and Mustafavirad, M. 2014. The effect of some strains of phosphate solubilizing bacteria on the yield and important agronomic characteristics of local beans of Gilan in different amounts of phosphorus fertilizer. J. Crops Improv. 17: 3. 801-714. (In Persian)

  46.Rehim, A., Hussain, M., Hussain, S., Noreen, S., Dogan, H., Zia-Ul-Haq, M. and Ahmad, S. 2016. Band-application of phosphorus with farm manure improves phosphorus use efficiency, productivity, and net returns of wheat on sandy clay loam soil. Turk. J. Agric. For. 40: 3. 319-326.

  47.Kazem Alilou, S., Najafi, N.A., Rihani-Tabar, A. and Ghaffari, M. 2016. Effect of combined use of phosphorus fertilizer and sewage sludge on chlorophyll index and some characteristics of sunflower growth under water stress conditions. J. Soil Manag. Sust. Prod. 7:4. 1-18. (In Persian)

  48.Koocheki, A.R. Rouhi, A. and Nurbakhsh, F. 2014. The effect of biological fertilizers on the components of yield, yield and oil percentage of three cultivars of fall rapeseed (Brassica napus L.). J. Agroecol. 7: 2. 168-178. (In Persian).

  49.Kuroha, T., Tokunaga, H., Kojima, M., Ueda, N., Ishida, T., Nagawa, S., Fukuda, H., Sugimoto, K. and Sakakibara, H. 2009. Functional analyses of lonely guy cytokinin-activating enzymes reveal the importance of the direct activation pathway in Arabidopsis. The Plant. Cell. 21: 3152-3169.

  50.Aris, T.W., Rika, I.A. and Giyanto, A. 2011. Screening of Pseudomonas sp. isolated from rhizosphere of soybean plant as plant growth promoter and bio-control agent. Am. J. Agric. Biol. Sci. 6 : 1. 134-141.

  51Nasrollahzadeh Assal, A., Jalili, F. and Valizadegan, A. 2013. The effects of nitrogen (nitroxine) and phosphorus (fertilizer phosphate 2) biofertilizers on the yield and percentage of sesame seed oil. J. Res. Crop Sci. 6: 24. 11-97. (In Persian)

  52.Akmakc, C.I.R., Donmez F., Aydin A. and Ahin F.S. 2006. Growth promotion of plants by plant growth promoting rhizobacteria under greenhouse and two different field soil conditions. Soil Biol. Biochem. 38: 1482-1487.

  53.Amir Yousefi, M. and Sharifi, P. 2016. The effect of nitrogen fertilizer and Azospirillum brazilensis biofertilizer on some characteristics of wheat in Jozan region of Isfahan. J. Crop Prod. Process. 7: 4. 29-43. (In Persian)

  54.Ghanbari, M., Ghodsi Bidgoli, A., Talebi Siah Saran, P., Pirani, H. and Karmenya, S. 2016. Evaluating the efficiency of Azotobacter in combination with Pseudomonas putida phosphate dissolving bacteria in soybean (Glycine max Merr.) under different irrigation regimes. J. Appl. Res. Plant Ecophysiol. 5: 1. 189-210. (In Persian)

  55.Bahamin, S., Koocheki, A.R., Nasiri Mahalati, M. and Beheshti, A.R. 2018. Effect of biological and chemical fertilizers of nitrogen and phosphorus on the quantitative and qualitative yield of corn under drought stress conditions. Env. Stress. Crop Sci. 12: 1. 123-139. (In Persian)