تعداد مقالات: 586
21. بررسی تنوع ژنتیکی گندم های اینکورن با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-16

هادی خارستانی؛ علی اصغر نصراله نژاد قمی؛ علی اشرف مهرابی


22. تاثیر مقادیر کود آلی گوگرد و تقسیط نیتروژن بر عملکرد و اجزاء آن در آفتابگردان

دوره 6، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-15

عباس بناری؛ محسن موسوی نیک؛ محمد علی بهدانی؛ حسین بشارتی


25. مصرف سوخت، انرژی و انتشار گازهای گلخانه ‏ای ناشی از هر یک از عملیات زراعی در تولید سویا

دوره 7، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-23

مجید عالیمقام؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی