مطالعه اثرات سطوح مختلف تقسیط نیتروژن و رقم بر صفات زراعی و عملکرد ذرت دانه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق، تأثیر تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم ذرت دانه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. به این‌ منظور از آزمایش کرت‌های یک‌بارخرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار استفاده شد. کرت‌های اصلی شامل سه رقم ذرت (دبل کراس 370، سینگل کراس 447 و سینگل کراس 499) و کرت‌های فرعی شامل شش سطح تقسیط کود اوره در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که در میان ارقام از نظر صفات ارتفاع بوته، عملکرد دانه در هکتار، شاخص برداشت و تعداد دانه در بلال تفاوت معنی‌داری مشاهده شد و در صفات وزن صد دانه و قطر ساقه از نظر ارقام تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. از نظر صفات مورد مطالعه رقم سینگل کراس 499 نسبت به دو رقم دیگر از خود برتری نشان داد. همچنین تیمارهای تقسیط کود در صفات ارتفاع بوته، قطر ساقه، عملکرد دانه در هکتار، شاخص برداشت، وزن صد دانه و تعداد دانه در بلال از خود تفاوت معنی‌داری نشان دادند. در همه صفات مورد مطالعه به غیر از وزن صد دانه تیمار کودی چهارم ( :N498 کیلوگرم اوره در هکتار در زمان کاشت، 147 کیلوگرم سه هفته قبل از گل‌دهی و 147 کیلوگرم سه هفته بعد از گل‌دهی) به‌عنوان بهترین سطح کودی شناخته شد. اثر متقابل رقم و تیمار کودی نیز تنها بر صفات عملکرد دانه در هکتار، شاخص برداشت، و تعداد دانه در بلال تأثیر معنی­داری داشتند. بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق، در میان ارقام، رقم سینگل کراس 499 دارای بیشترین میزان عملکرد در واحد سطح بود. همچنین در میان تیمارهای تقسیط استفاده از تقسیط نوع چهارم توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of nitrogen split application levels and variety effects on yield and agronomical characteristics of corn

چکیده [English]

In this research, the effects of split application of nitrogen fertilizer on yield and yield component of three varieties of corn have been investigated. For this purpose, a split plot experiment on the base of randomized complete blocks in four replications was used. The main plots were three varieties of corn (370, 447 and 499), and sub plots were six split application of urea fertilizer treatments. In each treatment 180 Kg/ha pure nitrogen (392 Kg/ha urea) was used. The results show that there is significant difference in bush height, grain yield, harvest index and number of kernel in ear between varieties and there is no significant difference in weight of 100 grains and bush diameter. Variety of 499 was the best one view point of mentioned characteristics. Also fertilizer treatments show significant difference. In all characteristics, except of weight of 100, the forth treatment (N4: 98Kg urea/ha in planting time, 147Kg urea/ha three weeks before flowering, 147Kg urea/ha three weeks later flowering) was identified as a best treatment. Interaction of variety-fertilizer treatment only has significant effect on grain yield, harvest index and number of kernel in ear. According to obtained results of this research, variety of 499 is preferred for planting because in this variety the highest yield has been achieved. Also, the forth fertilizer treatment is suggested among the all treatments.