مصرف سوخت، انرژی و انتشار گازهای گلخانه ‏ای ناشی از هر یک از عملیات زراعی در تولید سویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استاد گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

استفاده از عملیات زراعی مناسب یکی از راه‏های کاهش مصرف سوخت و انرژی و کاهش تولید گازهای گلخانه‏ای در تولید محصولات کشاورزی است. در این مطالعه مقادیر مصرف سوخت و انرژی و انتشار گازهای گلخانه‏ای برای هر یک از عملیات زراعی مرتبط با تولید سویا در گرگان و علی‏آباد کتول مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، عملیات مختلف زراعی در 26 مزرعه پایش و اطلاعات مربوط به تمامی آنها در این مزارع ثبت شد. نتایج نشان داد که مدت زمان مورد نیاز برای انجام عملیات مختلف بین 2/0-9/3 ساعت در هکتار متغیر بود. مقادیر مصرف سوخت برای انجام عملیات مختلف مورد بررسی بین 2/3-1/38 لیتر در هکتار محاسبه شد. در میان عملیات زراعی بیشترین مصرف سوخت برای انجام شخم توسط گاوآهن سه خیش برگردان‏دار مصرف شد. همچنین میزان انرژی برای انجام عملیات مختلف زراعی بین 9/138-1707 مگاژول در هکتار انرژی متغیر بود. میزان انتشار گازهای گلخانه‏ای ناشی از عملیات مختلف زراعی برای تولید سویا بین 5/12-9/170 کیلوگرم معادل دی‏اکسید کربن در هکتار برآورد شد. از نتایج این تحقیق می‏توان سناریوهای مختلف تولید سویا را از نظر مصرف سوخت و انرژی و انتشار گازهای گلخانه‏ای مقایسه کرد و مناسب‏ترین سناریو(ها) را برای تولید انتخاب کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Fuel consumption, energy use and GHG emissions from field operations in soybean production

نویسندگان [English]

  • m a 1
  • a s 2
  • e z 3
چکیده [English]

Application of appropriate agricultural operations is a strategy to reduce energy consumption and greenhouse gas emissions from agricultural productions process. In this study, fuel consumption and greenhouse gases emissions values for each farm operation was evaluated in Gorgan and Ali-Abad Katol to soybean product. All activities and production processes about operations were monitored and recorded in 26 fields. Results showed that the time required to perform various operations took between 0.2-3.9 hours per hectare. Fuel consumption values for various operations were between 3-38.1 liters per hectare as the highest fuel consumption was observed to do 3-bottom chisel plow. Energy consumption of operations was between 138.9-1707 mega joules per hectare. In the case of greenhouse gases emissions from different operations estimated from 12.5 to 170.9 kilogram carbon dioxide equivalent per hectare. By using this study's results, it is possible to compare different scenarios of soybean production in terms of energy consumption and greenhouse gases emissions and select the best scenario(s) to product this crop.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy
  • Greenhouse gases
  • Fuel
  • Agricultural operation
  • soybean