تاثیر مقادیر کود آلی گوگرد و تقسیط نیتروژن بر عملکرد و اجزاء آن در آفتابگردان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی‌ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

2 دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

3 عضو هیأت‌علمی مرکز تحقیقات خاک و آب ایران

چکیده

به منظور ارزیابی تاثیر مقادیر کود گوگرد و نحوه تقسیط نیتروژن بر عملکرد و اجزاء آن درآفتابگردان،آزمایشی در سال 1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل گوگرد آلی گرانوله در چهار سطح 0 ، 200 ، 400 و 800 کیلوگرم در هکتار و زمان کاربرد کود نیتروژن در سه سطح شامل( T1 = 40 % کود در زمان کاشت و 60 % در زمان 8-6 برگی ،T2 = 30 % در موقع کاشت ،40 % در زمان 8-6 برگی و 30 % در زمان ظهور غنچه ، T3 = 30 % در زمان کاشت ، 30 % در زمان 8-6 برگی ، 20 % در زمان ظهور غنچه و20 % در زمان گلدهی) بودند . تجزیه واریانس داده ها نشان داد که گوگرد به جز برشاخص برداشت، بر سایر صفات اندازه گیری شده تاثیر معنی دار داشت.افزایش گوگرد آلی تا 400 کیلوگرم در هکتار، باعث افزایش قطر طبق،وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و درصد روغن گردید. درصد پوکی دانه نیز با تیمار 400 کیلوگرم به شدت کاهش یافت.تقسیط نیتروژن نیز به جز بردرصد روغن برسایر صفات تاثیر معنی دار داشت. بالاترین قطر طبق، تعداد دانه درطبق،وزن هزار دانه،شاخص برداشت و عملکرد دانه از سطح سوم تقسیط نیتروژن و بالاترین عملکرد بیولوژیکی از سطح دوم آن بدست آمد،اما در تمام صفات تفاوت معنی داری بین سطح دوم و سوم تقسیط نیتروژن وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of sulphur fertilizer and nitrogen split application on yield and its components of sunflower ( Helianthus annuus L . )

نویسندگان [English]

  • abbas bonari 1
  • mohsen mousavi nic 2
  • mohammad ali behdani 2
  • hosein besharati 3
چکیده [English]

In order to evaluate the effect of sulphur fertilizer and nitrogen split application on yield and its components of sunflower (Helianthus annuus L .),an experiment was carried out at the research field of Birjand Faculty of agriculture in 2008 as factorial in complete randomized block design with three replicates.The treatments were sulphur fertilizer in four levels ( 0 , 200 , 400 and 800 kg/ha granular organic sulphur)and nitrogen split application in three levels(T1 :40 % at planting ,60 % at 6-8 leaves stage .,T2 : 40 % at planting,30% at 6-8 leaves stage ,30 % at budding stage., T3 : 30 % at planting ,30 % 6-8 leaves stage ,20 % at budding stage,20 % at flowering ).Results of variance analysis showed that sulphur had significant effect on all traits except harvest index.Increasing levels of granular organic sulphur up to 400 kg/ha caused an increase in head diameter,seed thousand weight,biological yield,seed yield and oil percent.Hollowness percent declined with 400 kg/ha sulphur treatment .Split application of nitrogen had significant effect on all traits except oil percent.Highest head diameter,seed number per head,seed thousand weight,harvest index and seed yield was obtained with third level and biological yield with second level of nitrogen split application but in all traits there was no significant difference between these two levels

کلیدواژه‌ها [English]

  • split of Nitrogen
  • Seed yield
  • Sulphur
  • Sunflower