بررسی تأثیر کود فسفر و محلول‌پاشی کلات آهن در میزان جذب عناصر کم‌مصرف، میزان پرولین و کربوهیدرات‌های محلول در گندم نان و تعدادی از گونه‌های اجدادی آن در شرایط دیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد گروه زراعت، دانشگاه ایلام

2 عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام

3 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر کود فسفر و محلول‌پاشی کلات آهن بر میزان جذب عناصر کم‌مصرف، میزان پرولین و کربوهیدرات‌های محلول در مراحل رشدی مختلف در رقم سرداری (گندم نان) و گونه‌های اجدادی آن در شرایط دیم، در آزمایشی فاکتوریل با 3 عامل شامل: کود فسفر (در 2 سطح)، محلول‌پاشی کلات آهن (در 2 سطح) و گونه‌های مختلف گندم در 5 سطح (رقم سرداری، Triticum boeoticum، Aegilops speltoides، Triticum diccocoides و Aegilops tauschii) در 3 تکرار در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام اجرا گردید. نتایج آزمایش نشان داد که بین گونه‌های مختلف مورد بررسی (رقم سرداری و گونه‌های اجدادی آن)، از نظر میزان جذب عناصر کم‌مصرف تفاوت معنی‌داری وجود داشت. گونه T. diccocoides بیش‌ترین میزان جذب فسفر و مس، گونه Ae. speltoides بیش‌ترین میزان جذب منگنز و گونه T. boeoticum بیش‌ترین میزان جذب آهن را داشتند. نتایج نشان داد که کاربرد کود فسفر در مرحله گل‌دهی میزان پرولین و قندهای محلول را افزایش داد. گونه زراعی (رقم سرداری) و Ae. tauschii بیش‌ترین میزان پرولین و قند را داشتند. اثر متقابل عامل کود فسفر در گونه‌های مختلف گندم بر میزان پرولین و قندهای محلول معنی‌دار بود. کاربرد فسفر، میزان پرولین و قندهای محلول را در گونه زراعی گندم و Ae. tauschii بیش از سایر گونه‌ها افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of phosphorus fertilizer and spraying Fe chellat in micronutrients absorption rate, rate of proline and soluble carbohydrates in bread wheat and some of its ancestral species in dryland condition

نویسندگان [English]

  • M. Akbari 1
  • M.J. Zare 2
  • A.A. M. 2
  • A.A. N. 3
چکیده [English]

In order to investigate the effect of phosphorus fertilizer and spraying Fe chellat in micronutrients absorption rate, rate of proline and soluble carbohydrates in bread wheat and some of its ancestral species in dryland condition, a factorial experiment was conducted with three factors consist of: P fertilizer (in two levels), spraying Fe chellat (in two levels) and different species of wheat (sardari cultivar, Triticum boeoticum, Aegilops speltoides,Triticum diccocoides,Aegilops tauschii) in the form of randomized complete blocks design with three replications in research farm of Agricultural faculty of Ilam University. Results showed that micronutrients absorption rate in different species of wheat was different significantly. Triticum diccocoides had the most rate of phosphorus and cupper absorption, Aegilops speltoides had the most of Mn absorption efficiency and Triticum boiticum had the most rate of Fe absorption. Results showed that in flowering stage application of P fertilizer caused increase in proline and soluble carbohydrates. Sardari cultivar and Aegilops tauschii had the most amount of proline and carbohydrate content. Interaction of P fertilizer factor in different species of wheat was significant on proline and soluble carbohydrates rate. Application of phosphorus, increased proline and soluble carbohydrates rate in crop species of wheat and Aegilops tauschii more than other species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ancestral wheat species
  • Macronutrients and micronutrients
  • Proline
  • Soluble carbohydrates