بررسی تنوع ژنتیکی گندم های اینکورن با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه ایلام

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه ایلام

چکیده

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی 22 جمعیت گندم اینکورن که شامل سیزده جمعیت Triticum boeoticum، چهار جمعیت T. monococcum و پنج جمعیت T. urartu بود از 24 جفت آغازگر ریزماهواره ژنوم AA گندم نان استفاده شد که در نهایت 20 نشانگر چند شکلی مناسب از خود نشان دادند. در مجموع 86 آلل برای تمامی مکان¬های ژنی مشاهده گردید میزان چند شکلی در مکان¬های ژنی، دامنه¬ای بین 2 تا 9 آلل و میانگین 1/4 آلل برای هر مکان ژنی بود. محتوای اطلاعات چند شکلی از 09/0 برای نشانگر Xgwm99-1A تا 86/0 برای نشانگر Xgwm165-4A متفاوت بود. دندروگرام تجزیه خوشه¬ای بدست آمده با استفاده از ماتریس عدم تشابه دایس و الگوریتم نزدیکترین همسایه جمعیت¬ها را در سه گروه قرار داد که گندم¬های T. monococcum تهیه شده از Triticarte P/L استرالیا و دو جمعیت T. urartuدر یک گروه قرار گرفتند اما جمعیت¬های T. boeoticum و T. urartu بخوبی از یکدیگر تفکیک نشدند. همچنین در این جمعیت¬ها هیچ گونه تفکیکی از لحاظ جغرافیایی و مولکولی مشاهده نشد که نشان دهنده شباهت ژنتیکی بین جمعیت¬های مربوط به دو گونه ¬می¬باشد. اما جمعیت¬های جمع آوری شده از شمال غرب ایران تنوع بیشتری نسبت به جمعیت¬های جمع آوری شده از غرب کشور دادند. نتایج نشان داد که تنوع ژنتیکی در غرب و شمال غرب کشور بالا بود و می¬توان از این تنوع برای پیدا کردن ژن¬های مقاومت به تنش¬های زیستی و غیر زیستی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The evaluation of genetic diversity of Einkorn wheats using microsatellite markers

نویسندگان [English]

  • hadi kharestani 1
  • A. nasrolah nejad gomi 2
  • ali ashraf mehrabi 3
1 agriculture
چکیده [English]

Genetic diversity in 22 accessions of Einkorn wheat including thirteen T. boeoticum, four T. monococcum and five T.urartu, evaluated by 24 microsatellite markers originated from A genome of bread wheat. Twenty of these SSRs amplified 86 polymorphic fragments among accessions. Allele number per locus ranged from 2 to 9 and 4.1 in average. Polymorphism information content was calculated from 0.09 (Xgwm99-1A) to 0.86 (Xgwm165-4A). Dendrogram constructed on dice dissimilarity coefficients by Neighbor-Joining algorithm separated accessions in three distinct groups. T. monococcum with two of T. urartu accessions made group I. but T. boeoticum and T. urartu species join together could not be separated and scattered in the rest groups, Also these two einkorn wheat species have not any genetically and geographically differentiation. The collected accessions from northwestern regions of Iran have too much more diversity than the western regions of country that we could use from this diversity for found resistant genes about biotic (pest) and abiotic (drought and salt) stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Einkorn
  • microsatellite
  • genetic diversity
  • A Genome