مقایسه عملکرد، شاخص برداشت و صفات مرفولوژیک در گونه‌های بهاره کلزا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

عملکرد، شاخص برداشت و برخی صفات مرفولوژیک 13 رقم بهاره کلزا از سه گونه Brassica napus، Brassica rapa و Brassica juncea در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی طرق، مشهد در سال زراعی 86-1385 بررسی گردید. نتایج نشان داد که بین ارقام از لحاظ عملکرد و شاخص برداشت تفاوت بسیار معنی‌داری وجود داشت. در این آزمایش به‌ترتیب ارقام هایولا 330 با متوسط 1475 کیلوگرم در هکتار، 18BP با متوسط 1277 کیلوگرم در هکتار و هایولا 401 با متوسط 1274 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را نشان دادند. هیبریدهای هایولا در مورد شاخص برداشت دارای برتری نسبی نسبت به سایر ارقام بودند. میانگین عملکرد و شاخص برداشت در ارقام گونه B.napus بیشتر از ارقام گونه B.rapa بود. بررسی صفات مرفولوژیک شامل غلظت کلروفیل، تراکم روزنه و ارتفاع نشان داد که بین ارقام تفاوت معنی‌داری وجود داشت. غلظت کلروفیل برگ در طی 2 نوبت نمونه‌برداری روند افزایشی نشان داد که می‌تواند به‌خاطر رشد و توسعه برگ‌ها باشد. نتایج روابط همبستگی صفات نشان داد که عملکرد با شاخص برداشت دارای همبستگی مثبت و معنی‌داری (**75/0=r) بود. در میان صفات مرفولوژیک ارتفاع نیز با عملکرد دارای همبستگی مثبت و معنی‌داری (*34/0=r) بود. همبستگی میزان کلروفیل برگ بعد از گلدهی با عملکرد دانه به‌رغم معنی‌دار بودن، زیاد قابل توجه نبود (*27/0=r).

عنوان مقاله [English]

A Comparison of Yield, Harvest Index and Morphological Characters of Spring Cultivars of the Oilseed Rape Species

چکیده [English]

Yield, harvest index and morphological characters of 13 spring cultivars of rapeseed were evaluated in 2007 growing season at Agriculture and Natural Resources Research Station of Torogh, Mashhad. These cultivars were from three rapeseed species belonged to Brassica napus, Brassica rapa and Brassica juncea. Experimental design was Randomized Compelet Block with four replication. Result showed that significant difference occurred within cultivars for yield and harvest index. Hyolla 330 with average of 1475 Kg.ha-1, BP18 with average of 1277 Kg.ha-1 and hyolla 401 with average of 1274 Kg.ha-1 had respectively most yield in this trial. Obviously hyolla hybrids had more relative superiority than other cultivars regarding harvest index. Cultivars of B.napus had more both yield and harvest index than B.rapa cultivars. The examination of morphological characters, including chlorophyll content and stomata density and height, showed that considerable difference existed among cultivars. Rate of chlorophyll enhanced increasingly at tow intervals of sampling because of leaves development. Strongly positive correlation observed between yield and harvest index (r = 0.75**). Among morphological characters positive correlation was obtained between yield and height (0.34*). Considrable correlation which was between chlorophyll content and yield, was'nt very noticeable (r = 0.27*).