ارزیابی تاثیر فاصله ردیف کاشت و شیوه مدیریت بر تولید ماده خشک علف‌های‌هرز، عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط دیم خرم‌آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به‌منظور بررسی تاثیر فواصل بین ردیف و مدیریت بر جمعیت علف‌های‌هرز، عملکرد و اجزای عملکرد نخود، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در مزرعه آزمایشی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان طی سال زراعی 86-1385 اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل فاصله بین ردیف در چهار سطح 15، 20، 30 و 40 سانتی‌متر با تراکم ثابت50 بوته در متر مربع و مدیریت علف‌های‌هرز در پنج سطح شامل شاهد بدون کنترل، یک مرحله وجین دستی، دو مرحله وجین دستی، کاربرد پس‌رویشی علف‌کش پیریدیت و کاربرد پیش‌رویشی علف‌کش فومسافن بود. نتایج نشان داد که با افزایش فواصل ردیف کاشت، عملکرد بیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد دانه نخود کاهش ولی ماده خشک علف‌های‌هرز افزایش یافت. در بین تیمارهای مدیریتی، کمترین ماده خشک علف‌های‌هرز به تیمارهای وجین و در مراتب بعدی، به کاربرد پس‌رویشی پیریدیت و پیش‌رویشی فومسافن مربوط بود. بیشترین عملکرد دانه (1058 کیلوگرم در هکتار) به تیمار دو مرحله وجین مربوط بود. بین علف‌کش فومسافن و علف‌کش رایج پیریدیت از نظر تولید ماده خشک علف‌های‌هرز تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. اثرات گیاه‌سوزی روی نخود در نتیجه کاربرد پس‌رویشی پیریدیت و پیش‌رویشی فومسافن مشاهده نشد.

عنوان مقاله [English]

Evaluation the effect of row space and weed management approaches on biomass, chickpea (Cicer arietinum L.) yield, and yield components in Khorramabad dryland conditions

چکیده [English]

In order to evaluate the effect of row space and weed management on weed population, chickpea yield and yield components, a factorial experiment based on RCBD with three replications was conducted at field research of Agriculture College of Lorestan University in cropping season of 2006-2007. In this research experimental factors were chickpea row spaces with four levels (15, 20, 30 and 40 cm with fixed density 50 bush/m2) and weed management in 5 levels (weedy control, single and double weeding, pyridate post-emergence application and Fomesafen pre-emergence application). Results showed that with increase of planting row distance, biological, grain yield and yield components of chickpea reduced, but weed biomass enhanced. The lowest weed biomass belonged to weeding treatments, pyridate applied post-emergence and fomesafen applied pre-emergence, respectively. Also, the highest grain yield (1058 kg/ha) belonged to double stage weeding. Fomesafen applied pre-emergence and current herbicide (pyridate applied post-emergence) had not significant difference in relation to weed biomass. Fomesafen applied pre-emergence had not unacceptable phototoxic effects on chickpea.