اثر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر رشد و توانایی رقابتی سویا و ارزن با علف‌های هرز سلمه تره و تاج خروس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به‌منظور بررسی اثر افزایش غلظت CO2 بر رشد و توانایی رقابتی درون گونه‌ای و بین گونه‌ای سویا (Glycine max) و ارزن (Panicum miliaceum) در برابر علف‌های‌هرز سلمه‌تره (Chenopodium albam) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus) آزمایشی با استفاده از دو غلظت معمولی (350 پی‌پی‌ام) و افزایش یافته (700 پی‌پی‌ام) انجام شد. گیاهان به‌صورت خالص و مخلوط در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل در شرایط کنترل شده کشت شدند. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت CO2، شاخص کلروفیل در تمام گونه­ها بین 6 تا 30 درصد افزایش یافت اما در گونه‌های سه کربنه در حال مخلوط به‌طور میانگین 20 و در چهار کربنه­ها 12 درصد افزایش یافت. با افزایش CO2 وزن ریشه، وزن برگ و وزن ساقه در گونه­های سه کربنه به‌طور میانگین به‌ترتیب 75/0، 61/2 و 43/2 گرم افزایش یافت، در حالی‌که در گونه­های چهار کربنه این مقادیر به‌ترتیب 04/0، 18/1 و 40/0 گرم بود. در گونه­های چهارکربنه در غلظت CO2 افزایش یافته و در کشت مخلوط با سه کربنه، وزن خشک اندام‌های هوایی کاهش یافت. مقایسه توانایی رقابتی بر اساس عملکرد نسبی (PRY) گیاهان نشان داد که با افزایش CO2، PRY سویا 9/8 و 6/9 درصد به‌ترتیب در برابر ارزن و تاج خروس افزایش یافت در حالی ‌که در ارزن در برابر گیاهان سه کربنه تا 36 کاهش یافت. این امر نشان می‌دهد برهمکنش گیاه زراعی- علف هرز به شدت تحت تغییرات غلظت CO2 قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of CO2 enrichment on growth and competitiveness of soybean and millet against lambs quarters and pigweed

چکیده [English]

In order to study the effects of CO2 enrichment on growth and competitiveness of soybean (Glycine max) and millet (Panicum miliaceum) against redroot pigweed (Amaranthus retroflexus) and lambsquarter (Chenopodium albam) an experiment was conducted using two CO2 concentrations (350 and 700 ppm). For evaluating effects of CO2 variation on inter-and intra-specific competition plants were grown in monoculture and intercropping in greenhouse as factorial experiment based on the completely randomized design. The results indicated that with increasing CO2, chlorophyll index increased in all species but in average higher increase observed in C3 plants in mixture (20% increase) compare to C4 plants (12% increase). By increasing CO2 concentration root weight, leaf weight and stem weight in C3 species increased 0.75, 2.61 and 2.43 g respectively while, in C4 species these values were 0.04, 1.18 and 0.40 g respectively. Shoot dry weight of C4 species decreased in competition with C3 in high CO2 concentration. Comparison of plants PRY indicated that by increasing CO2 concentration soybean PRY increased by 8.9 and 9.6 against millet and pigweed respectively while, millet PRY decreased against C3 plants. This means that competition interaction of crop-weed could be affected by variation of CO2 in environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CO2 enrichment
  • Competition
  • weeds
  • Photosynthesis pathway